Tải bản đầy đủ

VIET DS9 T25 $4 DUONG THANG SONG SONG , DUONG THANG CAT NHAUVIỆT NAM

Trước khi học các em cần
Trước khi học các em cần
lưu ý
lưu ý
1.
1.


Khi gặp biểu tượng các em làm nháp trả lời.
Khi gặp biểu tượng các em làm nháp trả lời.
2. Khi gặp biểu tượng các em hoạt động
nhóm.
nhóm.
3. Khi gặp biểu tượng các em ghi bài vào vở.
NCâu 1: Cho hàm số y=2x+3; y = 2x -2
a) Nêu các bước vẽ đồ thị hàm số trên.
b) Vẽ đồ thị hàm số trên trên cùng mặt phẳng tọa độ
Đáp Án
KiÓm tra bµi cò
KiÓm tra bµi cò
Cả lớp cùng thực hiện

x
y
1
-2
3
-1,5
O
G

Khi nào thì hai đường thẳng:
Song song với nhau ?
Trùng nhau ?
Cắt nhau ?
(d) : y=ax+b (a ≠ 0)
và(d’)y=a’x+b’(a’≠ 0)

Thứ bay ngày 6 tháng 11 năm 2010
Tiết 27: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Tiết 27: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
1. Đường thẳng song song:
1. Đường thẳng song song:

(d) // (d)
(d) // (d)

=
'
'


bb
aa
(d) trùng (d)
(d) trùng (d)
=
=
'
'
bb
aa
d : y = ax + b (a 0)

d: y = ax + b (a 0)

x
y
1
-2
3
-1,5
O
G
y
=
2
x
+
3
P(0;3)
Q(-1,5;0)
y
=
2
x
-
2
2
2
Tỡm cỏc cp ng thng song song trong cỏc
ng thng sau :
d
1
:y= 0,5x -1; d
2
: y = 1,5x + 2; d
3
: y= 0,5x +2
6
5
4
3
2
1
0
y

=

2
x
A( 1;2)

1. Đường thẳng song song:
1. Đường thẳng song song:
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009
(d) // (d)
(d) // (d)
=

'
'
bb
aa
(d) trùng (d)
(d) trùng (d)=
=

'
'
bb
aa
2. Đường thẳng cắt nhau:
2. Đường thẳng cắt nhau:

(d) cắt (d)
(d) cắt (d)
a'a

*Chú ý:
*Chú ý:
SGK / 53
SGK / 53

Khi a avà b = b thi d và d cắt
Khi a avà b = b thi d và d cắt
nhau tại một điểm trên trục tung
nhau tại một điểm trên trục tung
tung độ là b .
tung độ là b .
Tiết 27: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Tiết 27: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
d : y = ax + b (a 0)

d: y = ax + b (a 0)

3. Bài toán áp dụng :
2

Hai đường thẳng d: y=ax+b (a ≠ 0)
và d’: y=a’x+b’ (a’ ≠ 0)

Song song với nhau khi và chỉ khi a=a’ và b ≠ b’.

Trùng nhau khi và chỉ khi a=a’ và b=b’.

Cắt nhau khi và chỉ khi a ≠ a’.
3. Bài toán áp dụng:
Cho hai hàm số bậc nhất:
d : y = 2mx+3 và d’: y= (m+1)x+2
Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho
là :
a) Hai đường thẳng cắt nhau.
b) Hai đường thẳng song song với nhau.
2m 3
(m+1)
2
THAÛO LUAÄN NHOÙM

Bµi gi¶i:
Hµm sè:
y = 2mx + 3 vµ y = (m + 1)x + 2 lµ hµm bËc nhÊt khi:
y = 2mx + 3 vµ y = (m + 1)x + 2 lµ hµm bËc nhÊt khi:


a/ Hai ®­êng th¼ng c¾t nhau <=> 2m = m + 1 <=> m = 1
a/ Hai ®­êng th¼ng c¾t nhau <=> 2m = m + 1 <=> m = 1


KÕt hîp víi ®iÒu kiÖn . VËy m = 0 ; m = 1 vµ m = -1
KÕt hîp víi ®iÒu kiÖn . VËy m = 0 ; m = 1 vµ m = -1


th× hai ®­êng th¼ng c¾t nhau.
th× hai ®­êng th¼ng c¾t nhau.


b/ V× b = b ( 3 = 2 ) , nªn hai ®­êng th¼ng song song
b/ V× b = b ( 3 = 2 ) , nªn hai ®­êng th¼ng song song


khi vµ chØ khi 2m = m + 1 <=> m = 1 (TM§K) .
khi vµ chØ khi 2m = m + 1 <=> m = 1 (TM§K) .


VËy m = 1 th× hai ®­êng th¼ng song song.
VËy m = 1 th× hai ®­êng th¼ng song song.
m = 0
m = - 1
<=>
2m = 0
m + 1 = 0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×