Tải bản đầy đủ

Đề-Đáp án Kiểm tra một tiết(KH I-bài 2)

Trêng THCS Ngäc Than h
Hä vµ tªn:..............................
Líp:.............
Mã đề thi:
Mẫu
KIỂM TRA MỘT TIẾT
Thời gian: 45 Phút
Môn: Hóa Học 9
(HKI-Bài số 2)
Điểm Lời phê của cô giáo
H·y khoanh vµo ®¸p ¸n ®óng nhÊt trong c¸c ®¸p ¸n:
Câu1: Phương trình hóa học viết sai:
A.
4 2 4 2 2
2
o
t
KMnO K MnO MnO O→ + + ↑
C.
2 4 4 2
( )Cu H SO loang CuSO H+ → + ↑

B.
3 2
2 2 3
o
t
KClO KCl O→ + ↑
D.
3 2 3 2
( ) ( )
r r
Zn Cu NO Cu Zn NO+ → +
Câu2: Chất dùng nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 hóa chất
2 4 3
; ; .HCl H SO HNO
:
A. Quỳ tìm;
3
dd AgNO
C. Quỳ tím;
3 2
dd ( )Ba NO
B.
3 3 2
dd ;dd Ba( )AgNO NO
D.
3 2
dd ( ) ;Ba NO Al
Câu3: Chất A,B có trong phương trình phản ứng :
3 4 2 3
( )A B Ca PO NaNO+ → ↓ +
là:
A.
3 2 3 4
( ) ;Ca NO Na PO
C.
3 4
;CaNO NaPO
B.
3 2 4
( ) ;Ca NO NaPO


D.
3 3 4
;CaNO Na PO
Câu4: Có phương trình phản ứng :
2 4 2
4
H SO D BaSO CO E

+ → + ↑ +
.Chất E,D là:
A.
2
;Ba H O
B.
2
;H O Ba
C.
3 2
;BaCO H O
D.
2 3
;H O BaCO
Câu5: Phân đạm đơn là:
A.
2 2
( )CO NH
B.
4 3 4
( )NH PO
C.
3
KNO
D.
3 4
K PO
Câu6:
2 2 2 2
;
o o
t t
A O CO B O SO+ → + →
.Chất A,B có thể là:
A.
2
;C SO
B.
2
;CO SO
C.
2
;CO S
D.
;C S
Câu7: Hãy khoanh vào dãy có chứa CTHH viết sai:
A.
3 4 2 3 2 4
; ;Na PO Na SO K SO
C.
3 2 2 3
; ( ) ;HCl Zn NO Al O
B.
3 4 2 2 4
( ) ; ;Fe PO Cu O CuSO
D.
2 3 3
; ;MgO Fe O FeO
Câu8: Em đã học mấy cách thu khí:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu9: Ôxit nào dưới đây giàu Ôxi nhất:
A.
2 3
Al O
B.
2 5
N O
C.
2 5
P O
D.
3 4
Fe O
Câu10: Chất nào sau đây giàu Nitơ nhất:
A.
4 3
NH NO
B.
3
KNO
C.
3 2
( )Ca NO
D.
4 3 4
( )NH PO
Câu11: Trộn 50ml dd Ba(OH)
2
0,04M với 150ml dd HCl 0,06M thu được 200ml dd B .
Nồng độ của muối BaCl
2
trong dd B bằng:
A.
0,05M
B.
0,01M
C.
0,17M
D.
0,08M
Câu12: Chất X vừa tác dụng với Cu lại vừa tác dụng với NaOH .Vậy CTHH của X là:
A.
HCl
B.
KCl
C.
3
HNO
D.
2
SO
Câu13: Cần đốt lượng Phôt pho là bao nhiêu để tạo thành 71g Điphôtpho penta oxit :
A.
62g
B.
38,75g
C.
31g
D.
15,5g
Câu14: Cho sơ đồ phản ứng:
2 5
2
,
2 4
o
o
V O t H O
t
S A B H SO→ → →
.Trong đó S là lưu huỳnh .
Vậy A,B là:
A.
2 3
;SO SO
B.
2 4 2
;Na SO SO
C.
2 2 4
;SO Na SO
D.
3 2
;SO SO
Câu15: Lượng Kẽm sunfat điều chế được khi cho Kẽm tác dụng hết với 4,9g H
2
SO
4
là:
A.
65g
B.
8,05g
C.
4,025g
D.
161g
Câu16: Phản ứng trao đổi là:
A.
2 4 2 4
( ) 2Na SO Ba OH BaSO NaOH+ → ↓ +
C.
3 2
o
T
CaCO CaO CO→ + ↑
B.
2 5
,
2 2 3
o
V O T
SO O SO+ →
D.
2 5 2 3 4
3 2P O H O H PO+ →
Câu17 : Công thức đúng của các muối: Kali clorua;Canxi nitrat; Natri sunfit; Đồng(II)
cácbonat:
A.
3 2 2 4 3
; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO
C.
3 2 2 4 2 3
; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO Cu CO
B.
3 2 2 3 3
; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO
D.
3 2 3 3
; ; ;KCl CaNO Na SO Cu CO
Câu18: Chất dùng nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 loại hợp chất: Axít,muối,bazơ:
A. Quỳ B. Axit C. Bazơ D. Phenonphtanein
Câu19: Người ta đổ 12g mạt sắt vào dd chứa 27g CuCl
2
.Phản ứng kết thúc, khối lượng
Cu tạo thành là:
A.
12,8g
B.
6,4g
C.
3,2g
D.
25,6g
Câu20: Từ kiến thức đã học theo em,có thể viết được mấy phản ứng chuyển đổi từ Muối
→Axit.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Chú ý:Khi làm bài thi không sử dụng tài liệu
………………………………Hết…………………………………..
Câu21: Khối lượng S có trong FeS
2
là:
A.
3,2g
B.
12g
C.
6,4g
D.
120g
Câu22: Ở ĐKTC hỗn hợp khí (5,5g CO
2
;16g SO
2
), chiếm thể tích:
A.
2,8l
B.
5,6l
C.
0,375l
D.
8, 4l
Câu23: Muốn điều chế 5,04 lít khí O
2
(ĐKTC) cần phải dùng bao nhiêu gam Kali clorat
(KClO
3
.)
A.
18g
B.
18, 4g
C.
18,375g
D.
20,3g
Câu24: Đốt cháy Phôtpho trong bình chứa 6,72lít khí Oxi (ĐKTC) thu được 14,2g P
2
O
5
.
Khối lượng của Phốt pho cháy là:
A.
6g
B.
6,1g
C.
6,2g
D.
7,5g
Câu25: Để điều chế khí Cl
2
;H
2
người ta dùng phản ứng nào sau đây:
A. Fe HCl+ →
B.
2 4
Zn H SO+ →
C. Zn HCl+ →
D.
2
dp Mnx
NaOH H O

+ →
Câu26: Điều kiện cho phản ứng nhiệt phân hủy bazơ là:
A. Bazơ tan B. Bazơ không tan C. Không cần điều kiện D. Chỉ một số Bazơ
Câu27: Phương tình hóa học viết sai là:
A.
4 2 4 2 2
2
o
T
KMnO K MnO MnO O→ + + ↑
C.
3 2 3 2
2 ( ) 3
o
T
Al OH Al O H O→ +
B.
3 2
o
T
CaCO CaO CO→ + ↑
D.
2 2
2
o
T
NaOH Na O H O→ +
Câu28: Phenolphtanein dùng để nhận biết:
A. Axit B. Bazơ C. Muối D. Axit;Bzơ
TRƯỜNG THCS NGỌC THANH
Họ và tên:..............................
Lớp:.............
KIỂM TRA MỘT TIẾT
Thời gian: 45 Phút
Môn: Hóa Học 9
Mã đề thi: 1
(HKI-Bài số 2)
Điểm Lời phê của cô giáo
Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất
Câu1: Em đã học mấy cách thu khí:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu2: Chất nào sau đây giàu Nitơ nhất:
A.
4 3
NH NO
B.
3
KNO
C.
3 2
( )Ca NO
D.
4 3 4
( )NH PO
Câu3: Ôxit nào dưới đây giàu Ôxi nhất:
A.
2 3
Al O
B.
2 5
N O
C.
2 5
P O
D.
3 4
Fe O
Câu4: Phân đạm đơn là:
A.
2 2
( )CO NH
B.
4 3 4
( )NH PO
C.
3
KNO
D.
3 4
K PO
Câu5:
2 2 2 2
;
o o
t t
A O CO B O SO+ → + →
.Chất A,B có thể là:
A.
2
;C SO
B.
2
;CO SO
C.
2
;CO S
D.
;C S
Câu6: Có phương trình phản ứng :
2 4 2
4
H SO D BaSO CO E

+ → + ↑ +
.Chất E,D là:
A.
2
;Ba H O
B.
2
;H O Ba
C.
3 2
;BaCO H O
D.
2 3
;H O BaCO
Câu7: Chất A,B có trong phương trình phản ứng :
3 4 2 3
( )A B Ca PO NaNO+ → ↓ +
là:
A.
3 2 3 4
( ) ;Ca NO Na PO
C.
3 4
;CaNO NaPO
B.
3 2 4
( ) ;Ca NO NaPO
D.
3 3 4
;CaNO Na PO
Câu8: Phương trình hóa học viết sai:
A.
4 2 4 2 2
2
o
t
KMnO K MnO MnO O→ + + ↑
C.
2 4 4 2
( )Cu H SO loang CuSO H+ → + ↑
B.
3 2
2 2 3
o
t
KClO KCl O→ + ↑
D.
3 2 3 2
( ) ( )
r r
Zn Cu NO Cu Zn NO+ → +
Câu9: Hãy khoanh vào dãy có chứa CTHH viết sai:
A.
3 4 2 3 2 4
; ;Na PO Na SO K SO
C.
3 2 2 3
; ( ) ;HCl Zn NO Al O
B.
3 4 2 2 4
( ) ; ;Fe PO Cu O CuSO
D.
2 3 3
; ;MgO Fe O FeO
Câu10: Chất dùng nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 hóa chất
2 4 3
; ; .HCl H SO HNO
:
A. Quỳ tìm;
3
dd AgNO
C. Quỳ tím;
3 2
dd ( )Ba NO
B.
3 3 2
dd ;dd Ba( )AgNO NO
D.
3 2
dd ( ) ;Ba NO Al
Câu11: Người ta đổ 12g mạt sắt vào dd chứa 27g CuCl
2
.Phản ứng kết thúc, khối lượng
Cu tạo thành là:
A.
12,8g
B.
6,4g
C.
3,2g
D.
25,6g
Câu12 : Công thức đúng của các muối: Kali clorua;Canxi nitrat; Natri sunfit; Đồng(II)
cácbonat:
A.
3 2 2 4 3
; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO
C.
3 2 2 4 2 3
; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO Cu CO
B.
3 2 2 3 3
; ( ) ; ;KCl Ca NO Na SO CuCO
D.
3 2 3 3
; ; ;KCl CaNO Na SO Cu CO
Câu13: Cần đốt lượng Phôt pho là bao nhiêu để tạo thành 71g Điphôtpho penta oxit :
A.
62g
B.
38,75g
C.
31g
D.
15,5g
Câu14: Lượng Kẽm sunfat điều chế được khi cho Kẽm tác dụng hết với 4,9g H
2
SO
4
là:
A.
65g
B.
8,05g
C.
4,025g
D.
161g
Câu15: Phản ứng trao đổi là:
A.
2 4 2 4
( ) 2Na SO Ba OH BaSO NaOH+ → ↓ +
C.
3 2
o
T
CaCO CaO CO→ + ↑
B.
2 5
,
2 2 3
o
V O T
SO O SO+ →
D.
2 5 2 3 4
3 2P O H O H PO+ →
Câu16: Muốn điều chế 5,04 lít khí O
2
(ĐKTC) cần phải dùng bao nhiêu gam Kali clorat
(KClO
3
.)
A.
18g
B.
18, 4g
C.
18,375g
D.
20,3g
Câu17: Phương tình hóa học viết sai là:
A.
4 2 4 2 2
2
o
T
KMnO K MnO MnO O→ + + ↑
C.
3 2 3 2
2 ( ) 3
o
T
Al OH Al O H O→ +
B.
3 2
o
T
CaCO CaO CO→ + ↑
D.
2 2
2
o
T
NaOH Na O H O→ +
Câu18: Phenolphtanein dùng để nhận biết:
A. Axit B. Bazơ C. Muối D. Axit;Bzơ
Câu19: Để điều chế khí Cl
2
;H
2
người ta dùng phản ứng nào sau đây:
A. Fe HCl+ →
B.
2 4
Zn H SO+ →
C. Zn HCl+ →
D.
2
dp Mnx
NaOH H O

+ →
Câu20: Điều kiện cho phản ứng nhiệt phân hủy bazơ là:
A. Bazơ tan B. Bazơ không tan C. Không cần điều kiện D. Chỉ một số Bazơ
Chú ý:Khi làm bài thi không sử dụng tài liệu
………………………………Hết…………………………………..
TRƯỜNG THCS NGỌC THANH
Họ và tên:..............................
Lớp:.............
Mã đề thi: 2
KIỂM TRA MỘT TIẾT
Thời gian: 45 Phút
Môn: Hóa Học 9
(HKI-Bài số 2)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×