Tải bản đầy đủ (.ppt) (7 trang)

VL9 - Ôn tập chương I Điện học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.01 MB, 7 trang )

Thaùng 10 naêm 2010
Thaùng 10 naêm 2010

Tiêu Tr ng Tú ọ
Tiêu Tr ng Tú ọ
Viết công thức tính điện trở tương đương
đối với đoạn mạch gồm
hai điện trở mắc nối tiếp;
hai điện trở mắc song song.
Viết công thức tính công suất; điện năng sử
dụng.
?
Công thức cần nhớ
ÔN TẬP
ÔN TẬP
Thứ ba, 26.10.2010
Thứ ba, 26.10.2010
=
U
I
R
3. Đoạn mạch song song:
3. Đoạn mạch song song:
2. Đoạn mạch nối tiếp:
2. Đoạn mạch nối tiếp:
R
R


= R
= R


1
1
+R
+R
2
2
1 2
t
t 1 2 1 2
hay
1 1 1 R R
R
R R R R R
= + =
+
ñ
ñ
R .
S
l
= ρ
4. Công thức điện trở:
4. Công thức điện trở:
1. Định luật Ohm:
1. Định luật Ohm:
5. Công suất:
5. Công suất:
6. Điện năng:
6. Điện năng:
7. Định luật Joule-Lenz:

7. Định luật Joule-Lenz:
A =
A =
P
P
t = UIt
t = UIt
P
P
= UI = I
= UI = I
2
2
R =
R =
2
U
R
Q = I
Q = I
2
2
Rt
Rt
Tại sao chim đậu trên dây cao thế
lại không bị điện giật?
?
Chim đậu trên dây cao thế có thể xem như
một vật dẫn mắc song song vào hai điểm
gần nhau của dây. Vì điện trở của cơ thể

chim lớn (R
c
≈ 10 000Ω) nên dòng điện đi
qua cơ thể chim rất nhỏ, không gây nguy
hiểm cho chim.
U
I =
R
i.Không đứng gần
đường điện cao thế.
ii. Không được dùng
tay ướt hoặc khi một
phần cơ thể ở dưới
nước để chạm vào
công tắc điện hoặc
các đồ điện.
iii. Không thả diều gần
đường dây cao thế.

PHẢI THỰC HIỆN ĐÚNG CÁC QUY TẮC AN TOÀN
PHẢI THỰC HIỆN ĐÚNG CÁC QUY TẮC AN TOÀN
ĐIỆN ĐÃ HỌC.
ĐIỆN ĐÃ HỌC.
PHẢI CÓ Ý THỨC SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM.
PHẢI CÓ Ý THỨC SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM.

Xem Thêm

×