Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

bao cao va to trinh CQVH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (42.54 KB, 1 trang )

Phòng GD huyện Cẩm Thủy cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Trờng Tiểu học Cẩm Phong Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
Cẩm Phong ngày 15 tháng 11 năm 2007
Tờ trình
Về việc đề nghị công nhận cơ quan văn hóa cấp huyện
năm 2007
Kính gửi : UBND xã Cẩm Phong
Phòng văn hóa trung tâm huyện Cẩm Thủy
Căn cứ vào quyết định số 3152 /1999 QĐ/UB ngày 24 tháng 12 năm 1999 của
chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định tiêu chuẩn cơ quan văn hóa.
Căn cứ vào biên bản hội nghị mở rộng của ban chỉ đạo xây dựng cơ quan văn
hóa Trờng Tiểu học Cẩm Phong ngày 10 tháng 11 năm 2007
Qua quá trình triển khai thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa trong cơ quan
trờng học. Trờng Tiểu học Cẩm Phong đã xây dựng tập thể đoàn kết, nếp sống s
phạm mẫu mực. Từng bớc xây dựng cơ sở vật chất khang trang, giữ gìn cảnh quan
môi trờng xanh sạch đẹp, thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nớc đảm bảo
trật tự an toàn xã hội.
Trờng Tiểu học Cẩm Phong xét thấy đã đủ điều kiện để công nhận là cơ quan
văn hóa cấp huyện năm 2007.
Vậy trờng chúng tôi kính trình và đề nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu
xét duyệt để Trờng Tiểu học Cẩm Phong đạt cơ quan văn hóa cấp huyện.
TM ban chỉ đạo
Trởng ban
Đào Thị Vinh

Xem Thêm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×