Tải bản đầy đủ

toan 2: Tim mot so hang trong mot tong


Gi¸o viªn: Phïng ThÞ Thanh HuyÒn
Tr­êng tiÓu häc Yªn B×nh – ý Yªn- Nam
§Þnh
T×m mét sè h¹ng trong mét tæng

* KiÓm tra bµi cò:
§Æt tÝnh råi tÝnh: 34 + 7
Thø sáu ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2010
To¸n:

10
6
4
6 + 4 = 10
6 = 10 -
4 = 10 - 6
4
Thø sáu ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2010
To¸n: T×m mét sè h¹ng trong mét tæng


10
6
4
6 + 4 =
10
6 = 10 -
4 = 10 - 6
4
10
4x
x + 4 = 10
x = 10 - 4
x = 6
Thø sáu ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2010
To¸n: T×m mét sè h¹ng trong mét tæng

10
6
4
6 + 4 =
10
6 = 10 -
4 = 10 - 6
4
10
4x x
6
10
x + 4 = 10
x = 10 -
4
x =

6
6 + x = 10
x = 10 -
6
x =
4
* Muèn t×m mét sè h¹ng ta lÊy tæng trõ ®i
sè h¹ng kia.
Thø sáu ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2010
To¸n: T×m mét sè h¹ng trong mét tæng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×