Tải bản đầy đủ

Khủng hoảng kinh tế thế giới và những tác động.docx

Khng hong kinh t th gii và nhng tác đng
Mục lục
 1  14
Khng hong kinh t th gii và nhng tác đng
Lời nói đầu
 !"# $%&'()(* + ,-"."
 /(%&' ) (&0 1!(%2)  3(
4!*+56'78 ()((&(   /9
:+/; (+<%=651& %6&> "?
+9.%2)  3((@(A #  )( B #+5!"
6&> #AC 9 D+(E F9B
%6&> +565?(+9 !"+B&7 )G1
H(++*  9 7 37H(+(&(
AIJIKILL1MN&O&"?+3!*((4!*!".7
(P !1Q& H!$(()((&(()(* %9(P.%2)  3
.RF5(()(*/(S &N 9(E F+$(6)(!N
H T 9(> % H .B .""'("((=
. U = (D1VF(> F?(! 9(> %+57 WFG
F> (@ +* "F*"+3+* +$(X(+8(!$&N1Y8.#(('
Z!$&NF> (>()(O&'!&N )(O&9 !U65 F'
%4& &["'("'H 1\?!"4& &]()((>+=

).B!$8(^(> %.".7%9()( !4-4!+1
4& &[  @(%6&>  F(E+5 *
"' B  1
(&(  Z+?9;(-PO&'7." 8(> +5:
B&%.(&(JIKILL96, .B )(+%4&%H(
D(&(IJIKILL.[+3!*B&N&O&> 1
 2  14
Khng hong kinh t th gii và nhng tác đng
Chương 1: Khái quát chung về khủng hoảng kinh tế
 9!"%2%&'()(* + ,-"."  /
(%&' ) (&0 1
_ +E)(.()(3&"''!" /( &'  (8
(_)(`T1W(a"' <F(&'3> %
+*%&' ) 1b". "'('&.B)#
 (!_6.=.[+$(-P "  (8 
_61 +B(N+O&) D )%6&> +F%&'%X
* <1<!"6&+ ()(  65
 T(A c9+d <? ):+ O&) D 8( X F
1
B&"O&%) %2)-X(/( &' _6(e 2F 4!
_67+ !&N(&=(P.BF(> ( 
(E F12(.N'9T(@&(7$fB&!f!&N
)(&" > ((g+B&4' (51_ +;(+3('&(
!f!&N"'!"7[&T."7 2T"?FH 
&d WF(> ((E F.. U!" D )651_6
. 9h( :(B%6&>  F(8!" Fi1
!f!&N"'Fd^
1 Xu hướng suy giảm tỷ suất lợi nhuận18( X FH!B6&
(&(@(+ N & F1\B&"' 2?!" S%&> !$
&NdD5(E F."(? 3++1
J1 Tiêu thụ dưới mức1&(> % H  (&(+>& 
(>.X(+8((H  B!."F?(!  T!+9<
+? A S%&> )  ;-9+?B  F+=; ..>
+B <6&'T!"&(& T&-P7 6@.O&'7%
6&> ." C(&7 6@. C(&1
L1 Sức ép lợi nhuận từ lao động18( X F(? 3+]'&(& &T
 A!T."!" A B!1& B! A(%j
:+ S%&> !$&N."+* + @(+> +%j4'
%&' ) 1
VB; !f!&N98 > O&+3 T74& &[.&."(?


3+?. U!"-&  /( &'  C$.B
 1
 3  14
Khng hong kinh t th gii và nhng tác đng
Chương 2: Các cuộc khủng hoảng kinh tế lớn trên thế giới
1 Cuộc đại khủng hoảng kinh tế tiền tệ từ năm 1929 – 1933
  <6' 65 F9(&(
 !"'> T /."> %4&%H(9.D?,-"9F P > 
(()("(B 1
Y&( IJI`ILL!"(&( !> 
!(%k((E F1\?!"(&(%6&> h Wi9
F:.D%2%6&> FWF59d* (*' Z!$&N AC+
((E FIJl`IJI+5-[+ D *") W.D%@(
&(O&(g+5F%g B&-%2F?(!  " #((> 
%1
Diễn biến:
)I`IJI9(&(FH +& W(_E9!"( F"&> 1
Q!$(7#:_Emn9 +?9 ,%X 6&=omn97 7
In9m68#G."(68#!F)%17
7(RF )(+*j1
\34()")." &B&!<9()(" F(%P+5 T&&S
")^("T9%9!gD9  9111.1.111F+= '+C6&=F3(@7
+$(F))*1
Y&(!+()((p F(E)(1q9%
!$AIL%X > mn9 ,(R%X mn9 #%X 
n1q)9(&(FH +& W(&=AIL.",-"+A
IL9%!$(7#Ln97#ln9* n9
&NO&=(-4Ln1q\@(9+AIL9%!$(7#
oon1q()((b9 r9s&``9N 9111+B&(? 1
`\3(@&.5 DD9(8()(( F " %=(8%)(
+) &N(;+3*(")("."9!>' B
4O&t"( $(>(()(" F1Y8_E+5FG
"  (X(  #&  +7  !    .#(  $  (>  "'1
Y&(,-" lA9+AILL D(>-@ 1
Hậu quả:
 <D 9+<%=4-4 N !"=C1
@> !"* > #1q_E9AILL9(?o #&< > #9+?
!"(3.7%=7-4F)%9FG&.<+ "=%=
! 1q9AIL9(?L #&< > #1q()(()(
(R6' D *>'1
@!" B!F6&=> B&1q_E9!(74(7
#(a(Umn1q!(Unu:)! WL
+ln1\?!"(3)+dF*(%X 6&=!"( B! 2( ("
F%g 1 q), @( &N(7-4 J9o!."".*
 4  14
Khng hong kinh t th gii và nhng tác đng
7-4F.v$.")%1w+?+<%=(4-4!+> (P
(2(1AIL9T "=&`(x_Ey(?"D<( +?1
b+]'+F((P(2(9(74."4-4!+C-N'+>& 1q
_EAIL(?J.*(74F3& D &'9 WAIJI`ILL9(?L #&
v(74 F5(71q\@(9AIL9m.*(74F5
(79  A  ILL9  Lm  .*  (7  4  G  F5  (71
Y&( IJI`ILL!"(&(!>  
(&( 6' W6+'9,-"lA1Q&+?!"
<D T&+B&1B  F.WdX(!*+7(g 9 D!*!4."
 (&( ILo`ILz1
 !"(4& &[(> F.".7%9
7-4!+.+(9g7 :T'H 1V" ( "()(
*!*+1{(> = ()(( F A(<(&'T
(89*( 2--4(.": %=(9+ F#)(2(+!"
 !N(+) 68 1
  (R!"(4& &[()(+O&=(.B.>
+B  < :T(2(D'H 1Y)(+O&=( 8((2((&]F( 
+3(!* 1Y   @.D (&=(P+5FPC1
 5  14

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×