Tải bản đầy đủ

Khoa học (25-28)

Ngày soạn: Ngày dạy:
TUẦN: 25 MÔN: KHOA HỌC
TIẾT: 49 BÀI: ÔN TẬP: VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯNG.
I. Mục đích yêu cầu:
Kiến thức – Kó năng:
- n tập về:
+ Các kiến thức phần vật chất và năng lượng; các kó năng quan sát, thí nghiệm.
+ Những kó năng về bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khoẻ liên quan tới nội dung phần vật chất và năng lượng.
Thái độ:
- Có ý thức giữ gìn môi trường sống trong lành quanh em.
II. Chuẩn bò
GV: - Dụng cụ thí nghiệm.
HSø: - Tranh ảnh sưu tầm về việc sử dụng các nguồn năng lượng trong
sinh hoạt hằng ngày, lao động sản xuất và vui chơi giải trí.
- Pin, bóng đèn, dây dẫn,…
III. Hoạt động dạy chủ yếu:
1. Ổn đònh lớp: Hát
2. Kiểm tra bài cũ: An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện.
Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú

Giới thiệu bài mới: “Ôn tập: Vật chất và năng lượng”.
Hoạt động 1: Trả lời các câu hỏi ôn tập.
Phương pháp: Trò chơi.
Làm việc cá nhân.
Chữa chung cả lớp, mỗi câu hỏi.
Giáo viên yêu cầu một vài học sinh trình bày, sau đó
thảo luận chung cả lớp.
Giáo viên chia lớp thành 3 hay 4 nhóm.
Giáo viên sẽ chữa chung các câu hỏi cho cả lớp.
Hoạt động cá nhân, lớp.
Học sinh trả lời các câu hỏi 1,
2, 3, 4 trang 92, 93 trong SGK
(học sinh chép lại các câu 1, 2,
3, vào vở để làm).
Phương án 2:
Từng nhóm bốc chọn tờ câu đố
gồm khoảng 7 câu do GV chọn
trong số các câu hỏi từ 1 đến 4
của SGK và chọn nhóm phải
trả lời.
Trả lời 7 câu hỏi đó cộng với 3
câu hỏi do nhóm đố đưa thêm
10 phút.
4. Củng cố: Hệ thống kó năng, kiến thức bài. Đọc lại toàn bộ nội dung kiến thức ôn tập.
GDTT: Có ý thức giữ gìn môi trường sống trong lành quanh em.
5. Dặn dò: Xem lại bài.
Chuẩn bò: Ôn tập: Vật chất và năng lượng (tt).
Nhận xét tiết học .
Điều chỉnh bổ sung:
Ngày soạn: Ngày dạy:
TUẦN: 25 MÔN: KHOA HỌC
TIẾT: 50 BÀI: ÔN TẬP: VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯNG (TIẾP THEO).
I. Mục đích yêu cầu:
Kiến thức – Kó năng:
- n tập về:
+ Các kiến thức phần vật chất và năng lượng; các kó năng quan sát, thí nghiệm.
+ Những kó năng về bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khoẻ liên quan tới nội dung phần vật chất và năng lượng.
Thái độ:
- Có ý thức giữ gìn môi trường sống trong lành quanh em.
II. Chuẩn bò


GV: - Dụng cụ thí nghiệm.
HSø: - Tranh ảnh sưu tầm về việc sử dụng các nguồn năng lượng trong
sinh hoạt hằng ngày, lao động sản xuất và vui chơi giải trí.
- Pin, bóng đèn, dây dẫn,…
III. Hoạt động dạy chủ yếu:
1. Ổn đònh lớp: Hát
2. Kiểm tra bài cũ: Ôn tập: vật chất và năng lượng.
→ Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú
Giới thiệu bài mới: Ôn tập: vật chất và năng lượng
(tt).
Hoạt động 1: Triển lãm.
Phương pháp: Trò chơi, thuyết trình, thực hành.
Giáo viên phân công cho các nhóm sưu tầm (hoặc tự
vẽ) tranh ảnh/ thí nghiệm và chuẩn bò trình bày về:
Đánh giá về dựa vào các tiêu chí như: nội dung đầy đủ,
phong phú, phản ánh các nội dung đã học,
Trình bày đẹp, khoa học.
Thuyết minh rõ, đủ ý, gọn.
Trả lời được các câu hỏi đặt ra.
Giới thiệu sản phẩm hay, sáng tạo.
Tuyên dương.
Hoạt động cá nhân, lớp.
Nhóm 1: Vai trò và việc sử
dụng năng lượng của Mặt Trời.
Nhóm 2: Vai trò và việc sử
dụng năng lượng của chất đốt.
Nhóm 3: Vai trò và việc sử
dụng năng lượng của gió và
của nước chảy.
Nhóm 4: Sử dụng điện tiết
kiệm và an toàn.
Nhóm 5: Vẽ sơ đồ và lắp một
mạch điện sử dụng pin thắp
sáng đèn.
Các nhóm trình sản phẩm.
4. Củng cố: Hệ thống kó năng, kiến thức bài.
GDTT: Có ý thức giữ gìn môi trường sống trong lành quanh em.
5. Dặn dò: Xem lại bài. Chuẩn bò: “Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa”.
Nhận xét tiết học.
Điều chỉnh bổ sung:

Ngày soạn: Ngày dạy:
TUẦN: 26 MÔN: KHOA HỌC
TIẾT: 51 BÀI: CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA.
I. Mục đích yêu cầu:
Kiến thức:
- Nhận biết hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.
Kó năng:
- Chỉ và nói tên các bộ phận của hoa như nhò và nh trên tranh vẽ và hoa thật.
Thái độ
- Có ý thức giữ gìn môi trường sống trong lành quanh em.
II. Chuẩn bò
Giáo viên: - Hình vẽ trong SGK trang 96, 97.
- Học sinh : - SGK.
III. Hoạt động dạy chủ yếu:
1. Ổn đònh lớp: Hát
2. Kiểm tra bài cũ: Ôn tập.
Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú
Giới thiệu bài mới: “Cơ quan sinh sản của thực vật có
hoa”.
Hoạt động 1: Thực hành phân loại những hoa sưu tầm
được.
Phương pháp: Quan sát, thảo luận.
Yêu cầu các nhóm trình bày từng nhiệm vụ.
TT Tên cây
Hoa có cả nhò
và nh
Hoa chỉ có nhò (hoa đực)
hoặc chỉ có nh (hoa cái)
1 Phượng x
2 Anh đào x
3 Mướp x
Giáo viên kết luận:
Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa.
Cơ quan sinh dục đực gọi là nhò.
Cơ quan sinh dục cái gọi là nh.
Đa số cây có hoa, trên cùng một hoa có cả nhò và nh.
 Hoạt động 2: Vẽ sơ đồ nhò và nh của hoa lưỡng
tính.
Phương pháp: Thực hành.
Yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ nhò và nh của hoa lưỡng tính
ở trang 97 SGK ghi chú thích.
Hoạt động nhóm.
Nhóm trưởng điều khiển các
bạn.
Quan sát các bộ phận của
những bông hoa sưu tầm được
hoặc trong các hình 3, 4, 5
trang 96 SGK và chỉ ra nhò
(nhò đực), nh (nhò cái).
Phân loại hoa sưu tầm được,
hoàn thành bảng sau
Đại diện một số nhóm giới
thiệu với các bạn từng bộ
phận của bông hoa đó (cuống,
đài, cánh, nhò, nh).
Các nhóm khác nhận xét, bổ
sung.
Hoạt động cá nhân, lớp.
Giới thiệu sơ đồ của mình với
bạn bên cạnh.
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú
Tổng kết thi đua.
Cả lớp quan sát nhận xét sơ
đồ phần ghi chú.
Đọc lại toàn bộ nội dung bài
học.
4. Củng cố: Hệ thống kó năng, kiến thức bài.
GDTT: Có ý thức giữ gìn môi trường sống trong lành quanh em.
5. Dặn dò: Xem lại bài. Chuẩn bò: Sự sinh sản của thực vật có hoa.
Nhận xét tiết học
Điều chỉnh bổ sung:
Ngày soạn: Ngày dạy:
TUẦN: 26 MÔN: KHOA HỌC
TIẾT: 52 BÀI: SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA.
I. Mục đích yêu cầu:
Kiến thức – Kó năng:
- Kể được tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng, hoa thụ phấn nhờ gió.
Thái độ:
- Có ý thức giữ gìn môi trường sống trong lành quanh em.
II. Chuẩn bò
Giáo viên: - Hình vẽ trong SGK trang 98, 99.
Học sinh : - Sưu tầm hoa thật hoặc tranh ảnh những hoa thụ phấn nhờ côn trùng và nhờ gió.
III. Hoạt động dạy chủ yếu:
1. Ổn đònh lớp: Hát
2. Kiểm tra bài cũ: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.
→ Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi chú
Giới thiệu bài mới: Sự sinh sản của thực vật có hoa.
Hoạt động 1: Thực hành vẽ sơ đồ.
Phương pháp: Thực hành, thuyết trình.
Sử dụng sơ đồ 1 và 2 trang 98 SGK, treo trên bảng và
giảng về:
Sự thụ phấn.
Sự hình thành hạt và quả.
Yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ sự thụ phấn của hoa lưỡng
tính (hình 1).
Sơ đô quả cắt dọc (hình 2).
Ghi chú thích.
 Hoạt động 2: Thảo luận.
Phương pháp: Thảo luận, thuyết trình.
Dưới dây là bài chữa: nhờ côn trùng, nhờ gió (2 dãy).
Hoa thụ phấn nhờ côn trùng Hoa thụ phấn nhờ gió
Đặc
điểm
Thường có màu sắc sặc sỡ
hoặc hương thơm, mật ngọt,
… để hấp dẫn côn trùng.
Không có màu sắc
đẹp, cánh hoa, đài
hoa thường tiêu giảm.
Tên
cây
Anh đào, phượng, bưởi,
chanh, cam, mướp, bầu, bí,…
Các loại cây cỏ, lúa,
ngô,…
Hoạt động cá nhân, lớp.
Học sinh lên bảng chỉ vào sơ
đồ trình bày.
Học sinh vẽ trên bảng.
Học sinh tự chữa bài.
Hoạt động nhóm, lớp.
Các nhóm thảo luận câu hỏi.
Trong tự nhiên, hoa có thể thụ
phấn được theo những cách
nào?
Bạn có nhận xét gì về màu sắc
hoặc hương thơm của những
hoa thụ phấn nhở sâu bọ và
các hoa thụ phấn nhờ gió?
Đại diện nhóm trình bày.
Các nhóm khác góp ý bổ sung.
Nêu lại toàn bộ nội dung bài
học.
Thi đua: kể tên hoa thụ phấn.
4. Củng cố: Hệ thống kó năng, kiến thức bài.
GDTT: Có ý thức giữ gìn môi trường sống trong lành quanh em.
5. Dặn dò: Xem lại bài. Chuẩn bò: “Cây con mọc lên từ hạt”
Nhận xét tiết học.
Điều chỉnh bổ sung:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×