Tải bản đầy đủ

Dề trắc nghiệm vật lý 12 nâng cao

s 1 (Trung tõm luyn thi Hng c)
Câu 1: Chọn phơng án sai. Quang phổ liên tục phát ra từ:
A. Chất rắn bị nung nóng B. Chất khí có tỉ khối nhỏ bị nung nóng
C. Chất khí khi nén mạnh bị nung nóng C. Chất lỏng bị nung nóng
Câu 2: Chọn phơng án sai khi nói về tia tử ngoại
A. Tác dụng rất mạnh lên kính ảnh.
B. Giống nh tia hồng ngoại tia tử ngoại không có bản chất sóng điện từ.
C. Có tác dụng nhiệt rất mạnh
D. Có một số tác dụng sinh học.
Câu 3: Chọn phơng án sai khi nói về phép phân tích quang phổ.
A. Phép phân tích quang phổ là phép xác định thành phần hợp thành các chất dựa vào
quang phổ của chúng.
B. Trong phép phân tích định tính, nhận biết sự có mặt của các thành phần khác nhau
trong mẫu đem phân tích. Phép phân tích quang phổ định tính tiện lợi ở chỗ: đơn giản
và cho kết quả nhanh hơn phép phân tích hoá học.
C. Trong phép phân tích định lợng, chỉ xác định đợc nồng độ của các thành phần trong
mẫu mà không xác định đợc thành phần hợp thành của mẫu.
D. Phép phân tích quang phổ định lợng có u điểm: rất nhạy, có khả năng phát hiện đợc
một nồng độ rất nhỏ (cỡ 0,002%) của chất nào đó trong mẫu.
Câu 4: Khi sóng truyền qua các môi trờng vật chất, đại lợng không thay đổi là
A. Năng lợng sóng B. Biên độ sóng C. Bớc sóng D. Tần số sóng

Câu 5: Máy phát điện xoay chiều sử dụng phổ biến trong thực tế là
A. kiểu không đồng bộ B. kiểu cảm ứng C. kiểu tự cảm D. kiểu từ động
Câu 6: Khi chùm sáng truyền qua các môi trờng cờng độ bị giảm là vì
A. biên độ giảm B. số lợng tử giảm
C. năng lợng từng lợng tử giảm D. số lợng tử và năng lợng từng lợng tử giảm
Câu 7: Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện phụ thuộc vào
A. cờng độ của chùm sáng kích thích B. Năng lợng của từng phôtôn hấp thụ đợc
C. số phôtôn hấp thụ đợc C. số phôtôn chiếu vào
Câu 8: Với ánh sáng kích thích có bớc sóng thoả mãn định luật quang điện thứ nhất thì
cờng độ dòng quang điện bão hoà không phụ thuộc vào
A. số phôtôn chiếu vào anốt B. số phôtôn chiếu vào catốt
C. số electron bứt ra khỏi catốt trong 1
giây
D. số electron đến catốt trong 1 giây
Câu 9: Phôtôn ánh sáng không có
A. năng lợng B. động lợng C. khối lợng D. khối lợng và động lợng
Câu 10: Công thoát của một kim loại cho biết
A. Năng lợng tối thiểu cần cung cấp để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại
B. Năng lợng tối đa cần cung cấp để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại
C. Năng lợng của phôtôn chiếu vào kim loại
D. Động năng cực đại của electron ra khỏi bề mặt kim loại
Câu 11: Tia phóng xạ không có tính chất nào sau đây:
A. làm đen kính ảnh B. ion hoá các chất
C. làm phát quang D. giúp xơng tăng trởng
Câu 12: Phản ứng hạt nhân nhân tạo không có các đặc điểm nào sau đây:
A. toả năng lợng B. tạo ra chất phóng xạ
C. không kiểm soát đợc D. năng lợng nghỉ bảo toàn
Câu 13: Độ hụt khối của hạt nhân
A. luôn dơng B. luôn âm C. luôn bằng 0 D. có thể âm, dơng nhng không =0
Câu 14: Hạt nơtrino và hạt gama không có cùng tính chất nào sau đây:
A. khối lợng nghỉ bằng không B. chuyển động với vận tốc ánh sáng
C. không mang điện, không có số khối D. bản chất sóng điện từ
Câu 15: Các hạt nhân nặng (Uran, Plutôni..) và hạt nhân nhẹ (Hiđrô, Hêli...) có cùng
tính chất nào sau đây
A. có năng lợng liên kết lớn B. dễ tham gia phản ứng hạt nhân
C. tham gia phản ứng nhiệt hạch D. gây phản ứng dây chuyền
Câu 16: Thực chất của phóng xạ bêta trừ là
A. Một prôtôn biến thành 1 nơtrôn và các hạt khác.
B. Một nơtrôn biến thành 1 prôtôn và các hạt khác.
C. Một phôtôn biến thành 1 nơtrôn và các hạt khác.


D. Một phôtôn biến thành 1 nơtrinô và các hạt khác.
Câu 17: Trong quang phổ vạch hiđrô, bốn vạch nằm trong vùng ánh sáng trông thấy
có màu là
A. đỏ,cam,chàm, tím B.đỏ, lam, chàm,
tím
C. đỏ, cam, lam,
tím
D.đỏ, cam, vàng,
tím
Câu 18: Vận dụng mẫu nguyên tử Bo, giải thích đợc:
A. Quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, nguyên tử hêli.
B. Quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, nguyên tử natri,...
C. Quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, và các iôn tơng tự.
D. Chỉ quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô.
Câu 19: Trong thông tin liên liên lạc dới nớc ngời ta thờng sử dụng
A. sóng dài và cực dài B. sóng trung vì nó bị nớc hấp thụ ít
C. sóng ngắn vì nó phản xạ tốt trên mặt n-
ớc
C. sóng cực ngắn vì nó có năng lợng lớn
Câu 20: Vật kính của một máy ảnh là thấu kính mỏng có dạng phẳng lồi làm bằng thuỷ
tinh có chiết suất
6,1n =
. Bán kính cong của mặt lồi là
( )
cm6R =
. Dùng máy ảnh để
chụp ảnh của một ngời chạy qua với vận tốc
( )
h/km18v =
, theo phơng vuông góc với
trục chính của vật kính, cách máy ảnh
( )
cm500d =
. Hỏi thời gian ống kính mở tối đa là
bao nhiêu để độ nhoè của ảnh không quá
( )
mm2,0
.
A.
( )
ms95,1t
max
=
B.
( )
ms96,1t
max
=
C.
( )
ms97,1t
max
=
D.
( )
ms98,1t
max
=
Câu 21: Một ngời có điểm cực cận cách mắt
( )
cm18OC
C
=
. Hỏi ngời đó phải đứng
cách gơng cầu có tiêu cự
( )
cm12f
=
một khoảng bao nhiêu để có thể nhìn thấy ảnh
của mình và mắt phải điều tiết tối đa.
A. 10cm B. 12 cm C. 8cm D. 7cm
Câu 22: Một kính hiển vi mà vật kính có tiêu cự f
1
, thị kính có tiêu cự f
2
và độ dài quang
học . Một ngời có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là Đ và điểm cực viễn cách mắt là OC
V
,
đặt mắt sát vào thị kính để ngắm chừng ở điểm cực viễn. Độ bội giác của kính hiển vi là:
A.
V21
2
2
V
OC
.
ff
f
G
ĐfĐ
2
+
=
B.
V21
2
2
V
OC
.
ff
f
G
ĐfĐ
2
+
=
C.
V21
2
2
V
OC
.
ff
f
G
ĐfĐ
2
++
=
D.
V21
2
21
V
OC
.
ff
ff
G
ĐfĐ
2
++
=
Câu 23: Độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng cực cận, cực viễn, vô cực lần lợt
là G
C
, G
V
, G

. Chọn phơng án đúng.
A. G
C
< G
V
< G

B. G
V
<G
C
< G

C. G
C
< G

< G
V
D. G

< G
V
< G
C
Câu 24: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phơng, cùng tần số và
có dạng nh sau:
( ) ( )
cmtsinx
11
42
+=
,
( ) ( )
cmtsinx
22
42
+=
với


12
0
. Biết ph-
ơng trình dao động tổng hợp
( ) ( )
cm6/t4sin2x +=
. Hãy xác định
1

.
A. /6 B. - /6 C. /2 D. - /2
Câu 25: Một con lắc đơn dây treo có chiều dài
( )
m5,0
, quả cầu có khối lợng
( )
g10m
=
Cho con lắc dao động với li độ góc nhỏ trong không gian có lực F có hớng thẳng đứng
từ trên xuống có độ lớn 0,04 N. Lấy
( )
2
s/m8,9g =
,
1416,3=
. Xác định chu kỳ dao
động nhỏ
A. 1,1959 s B. 1,1960 s C. 1,1961 s D. 1,192 s
Câu 26: Xét đờng đi của tia sáng đơn sắc qua lăng kính. Biết góc tới mặt AB là
0
1
45i
=
, lăng kính có góc chiết quang
0
60A =
và có chiết suất
2n =
. Xác định góc
lệch khi đó. Nếu tăng hoặc giảm góc tới một vài độ thì góc lệch sẽ thay đổi thế nào?
A.
0
30
, tăng B.
0
30
, giảm C.
0
45
, giảm D.
0
45
, tăng
Câu 27: Điều nào sau đây là sai khi nói về mối tơng quan giữa vật và ảnh qua gơng
cầu lõm?
A. Vật thật nằm ngoài khoảng OC cho ảnh thật nằm trong khoảng CF. Kích thớc của
ảnh lớn hơn vật.
B. Vật thật nằm trong khoảng CF cho ảnh thật nằm ngoài khoảng OC. Kích thớc của
ảnh lớn hơn vật.
C. Vật thật nằm trong khoảng OF cho ảnh ảo sau gơng. Kích thớc của ảnh lớn hơn vật.
D. Vật nằm ở F cho ảnh ở vô cùng.
Câu 28: Khi chiếu một bức xạ có bớc sóng
( )
m546,0 à=
vào bề mặt catốt của một tế
bào quang điện. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện có
vận tốc cực đại và hớng nó vào một từ trờng đều cảm ứng từ
( )
T10B
4
=
vuông góc
với phơng vận tốc ban đầu của electron thì quỹ đạo electron đi trong từ trờng là đờng
tròn có bán kính
( )
cm332,2R
=
. Tính vận tốc ban đầu cực đại của electron.
A. 0,4.10
6
m/s B. 0,5.10
6
m/s C. 0,6.10
6
m/s D. 0,7.10
6
m/s
Câu 29: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng khoảng cách hai khe
( )
mm1a
=
, khoảng
cách hai khe đến màn
( )
m2D =
. Giao thoa với ánh sáng đơn sắc thì trên màn chỉ
quan sát đợc 11 vân sáng mà khoảng cách hai vân ngoài cùng là
( )
mm8
. Xác định b-
ớc sóng.
A. 0,45 àm B. 0,4 àm C. 0,48 àm D. 0,42 àm
Câu 30: Một ngời có thể nhìn rõ các vật cách mắt
( )
cm12
thì mắt không phải điều tiết.
Lúc đó độ tụ của thuỷ tinh thể là
( )
dp5,62
. Khi quan sát trong trạng thái điều tiết tối đa
thì độ tụ của thuỷ tinh thể là
( )
dp5,67
. Xác định khoảng cách từ điểm cực cận đến mắt.
A. 5,5 cm B. 6,5 cm C. 7,5 cm D. 8,5 cm
Câu 31: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm L
và một bộ tụ điện gồm tụ điện cố định
0
C
mắc song song với một tụ xoay
x
C
. Tụ xoay
có điện dung thay đổi từ
( )
pF10C
1
=
đến
( )
pF250C
2
=
. Nhờ vậy mạch thu có thể thu
đợc các sóng có bớc sóng từ
( )
m10
1
=
đến
( )
m30
2
=
. Xác định độ tự cảm L.
A.
( )
H936,0L
à=
B.
( )
H937,0L
à=
C.
( )
H938,0L
à=
D.
( )
H939,0L
à=
Câu 32: Biết hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có biểu
thức
( )
Vt100sin.2240u =
, cờng độ dòng hiệu dụng trong mạch
( )
A1I =
,
AMMB
uu và
lệch pha nhau /3,
ABMB
uu và
lệch pha nhau /6,
ABAN
uu và
lệch pha
nhau /2. Tìm điện trở thuần của cuộn dây.
A.
( )
= 40r
B.
( )
= 240r
C.
( )
= 340r
D.
( )
= 60r
Câu 33: Trong môi trờng vật chất đàn hồi, có hai nguồn kết hợp A, B giống hệt nhau
cách nhau
( )
cm5
. Nếu sóng do hai nguồn này tạo ra có bớc sóng
( )
cm2=
thì trên
đoạn AB có thể quan sát đợc bao nhiêu cực đại giao thoa
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 34: Chọn phơng án sai.
A. Chỉ có thể giải thích đợc các định luật quang điện trên cơ sở thừa nhận thuyết lợng
tử của Plăng.
B. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một
cách liên tục, mà thành từng phần riêng biệt, đứt quãng.
C. Chùm ánh sáng đợc coi nh một chùm hạt phôtôn.
D. Khi ánh sáng truyền đi, năng lợng các phôtôn giảm dần nên cờng độ chùm sáng
giảm dần.
Câu 35: Chiếu ánh sáng trắng do một nguồn nóng sáng phát ra vào khe của một máy
quang phổ thì trên tấm kính của buồng ảnh sẽ thu đợc:
A. một dải sáng màu đỏ
B. các vạch sáng rời rạc
C. các vạch sáng tối xen kẽ nhau
D. một dải sáng màu sắc biến thiên liên tục từ đỏ đến tím
Câu 36: Một động cơ điện xoay chiều của máy hút bụi làm việc sau
( )
h75,0t =
tiêu
tốn một lợng điện năng là
( )
Wh5,127A
=
(tính theo công tơ điện). Biết hiệu điện thế
hiệu dụng của lới điện là
( )
V220U
=
và dòng hiệu dụng chạy qua động cơ là
( )
A2,1I
=
. Xác định công suất và hệ số công suất của động cơ.
A. 0,85 B. 0,66 C. 0,64 D. 0,76
Câu 37: Chọn phơng án sai.
A. Cộng hởng là hiện tợng biên độ dao động cỡng bức tăng nhanh đột ngột đến một
giá trị cực đại khi tần số của dao động tự do bằng tần số riêng.
B. Hiện tợng cộng hởng cơ học tuỳ vào từng trờng hợp cụ thể mà nó có lợi hoặc có hại
đối với con ngời.
C. Một em nhỏ chỉ cần dùng một lực nhỏ để đa võng cho ngời lớn bằng cách đẩy nhẹ
chiếc võng mỗi khi nó lên tới độ cao nhất gần chỗ em đứng. Nh thế, em bé đã tác dụng
lên võng một lực cỡng bức có tần số bằng tần số riêng của võng làm cho võng dao động
cộng hởng với biên độ cực đại.
D. Chiếc cầu, bệ máy, khung xe v.v... là những hệ dao động có tần số riêng. Nếu vì
một nguyên nhân nào đó chúng dao động cộng hởng với một dao động khác thì chúng
sẽ dao động với biên độ cực đại và có thể bị gẫy, bị đổ
Câu 38: Một vật dao động điều hoà theo trục Ox (O là vị trí cân bằng), vận tốc của vật
khi đi qua vị trí cân bằng có độ lớn
( ) ( )
s/cm20s/cm8,62

và gia tốc cực đại của vật

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×