Tải bản đầy đủ

Chuyen de Toan khoi 3 - Tiet 31-Tieu hoc Lien Mac-


Kiểm tra bài cũ
Đọc thuộc bảng nhân 6
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
Toán
Bảng nhân 7
7 ®­îc lÊy 1 lÇn
7 ®­îc lÊy 1 lÇn
7 x 1 =
7 x 1 =
, ta cã:
, ta cã:
7 x 2 =
7 x 2 =


7 x 2 = 14
7 x 2 = 14
7 ®­îc lÊy 3 lÇn
7 ®­îc lÊy 3 lÇn
7 x 3 =

7 x 3 =
VËy:
VËy:
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
, ta viÕt:
, ta viÕt:
7 ®­îc lÊy 2 lÇn
7 ®­îc lÊy 2 lÇn


7 + 7 = 14
7 + 7 = 14
VËy:
VËy:
, ta cã:
, ta cã:
7 + 7 + 7 = 21
7 + 7 + 7 = 21


7 x 3 = 21
7 x 3 = 21
7
7
x
x
1
1
=
=
7
7
7
7
x
x
2
2
=


=
14
14
7
7
x
x
3
3
=
=
21
21
7
7
x
x
10
10
=
=
7
7
x
x
4
4
=
=
7
7
x
x
5
5
=
=
7
7
x
x
6
6
=
=
7
7
x
x
7
7
=
=
7
7
x
x
8
8
=
=
7
7
x
x
9
9
=
=
35
35
42
42
28
28
49
49
56
56
63
63
70
70
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
Toán
Bảng nhân 7
7
7


7
x
x
1
1
=
=
7
7
7
x
x
2
2
=
=
14
14
7
x
x
3
3
=
=
21
21
7
x
x
4
4
=
=
28
28
7
x
x
5
5
=
=
35
35
7
x
x
6
6
=
=
42
42
7
x
x
7
7
=
=
49
49
7
x
x
8
8
=
=
56
56
7
x
x
9
9
=
=
63
63
7
x
x
10
10
=
=
70
70
B¶ng nh©n 7
B¶ng nh©n 7

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×