Tải bản đầy đủ

giao angiao angiao an thi truong tìm số hạng trong một tổng

09/29/134-11-2004 1
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG
CÁC EM HỌC SINH.
09/29/134-11-2004 2
M«n: To¸n líp 2
Bµi:
T×m mét sè h¹ng trong mét tæng
Gi¸o viªn :NguyÔn ThÞ Ngäc

3
KiÓm tra bµi cò:

11 + 6 =
8 + 12 =

15 – 3 =
17 – 7 =
17
20
12
10

4

11 + 6 =

Nªu tªn thµnh phÇn trong
phÐp céng trªn?
S ố
h ngạ
S ố
h ngạ
T ngổ
17
5

Bµi: T×m mét sè h¹ng
trong mét tæng
6
Bµi :
T×m mét sè h¹ng trong mét tæng
H y nh×n tãm t¾t vµ n· êu ®Ò to¸n
10 con thá
x + 4 = 10
x
Toµn
Tïng
7
x + 4 = 10
x + 4 = 10
x = 10 - 4
x = 6
Em h y nªu c¸ch tÝnh?·
Số hạng1
Tổng
Số hạng2
8
Muèn t×m sè h¹ng thø
nhÊt ta lµm thÕ nµo?
Số hạng 1 = Tổng - Số hạng 2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×