Tải bản đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KTĐK GKI

PHÒNG GD&ĐT LỘC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LỘC THUẬN A Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: / QĐ-TTH LTA Lộc Thuận, ngày 2 tháng 8 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra định kì GKI
Năm học : 2010 - 2011
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC THUẬN A
Căn cứ vào Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009
Thông tư Ban hành Quy đònh đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học.
Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng được qui định tại Điều lệ
Trường tiểu học.
Xét đề nghị của PHT phụ trách chun mơn.
Xét đạo đức , năng lực cán bộ giáo viên.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:
Nay thành lập Hội đồng Kiểm tra định kì GKI - Năm học : 2010 - 2011, gồm
các ông ( bà ) có tên sau: (danh sách kèm theo).
Điều 2 :
Hội đồng Kiểm tra định kì GKI có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, chấm bài kiểm
tra và cập nhật kết quả đúng theo qui chế chun mơn.

Thời gian làm việc : theo lịch kiểm tra định kì GKI của nhà trường.
Điều 3 :
Bộ phận văn thư, bộ phận chuyên môn Trường TH Lộc Thuận A và các ông
(bà) có tên chòu trách nhiệm thi hành quyết đònh này.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
-Như Điều 1;
-Lưu: VT.

Nguyễn Sĩ Dương


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×