Tải bản đầy đủ

Bâo cáo Mẫu 1-TH Hứa tạo

Trường Tiểu học Hứa Tạo
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH XÂY DỰNG
CÁC THƯ VIỆN HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ
+ Tổng số GV của trường : 29
1- Thư viện bài giảng điện tử
+ Tổng số BGĐT có trong thư viện : 266
+ Số BGĐT bình quân trên mỗi GV : 9,2
+ Số GV không có BGĐT trong Thư viện : 3
( Không cần phải lập danh mục BGĐT như Hướng dẫn ngày 07/12/2009, vì các BGĐT sẽ
thấy rõ trong cây thư mục )
2- Thư viện Tư liệu dạy học
+ Tổng số Tư liệu dạy học trong thư viện : 887
( chỉ cần ghi số gần đúng )
Chia ra :
- Bài viết 0 bài (file văn bản)
- Hình ảnh 1194 hình (file ảnh)
- Âm thanh 0 file
- Video 30 file
Chú ý : Ở thư viện Tư liệu dạy học, việc tổ chức cây thư mục chứa nội dung tư liệu trong
thư viện là do sự sáng tạo của từng trường, không bắt buộc theo cây thư mục thống nhất như ở
Thư viện Bài giảng điện tử.

3a- Thư viện Phần mềm dạy học
TT Tên phần mềm
Dạy học ở
môn/lớp
Sưu
tầm
Tự tạo
Người sưu tầm
(hay tự tạo)
1 Không có
2
3b- Thư viện Thí nghiệm ảo
TT Tên thí nghiệm ảo
Dạy học ở
môn/lớp
Sưu
tầm
Tự tạo
Người sưu tầm
(hay tự tạo)
1 Không có
2
3c- Thư viện Bài giảng trực tuyến (E-learning)
TT Tên bài giảng
Dạy học ở
môn/lớp
Sưu
tầm
Tự tạo
Người sưu tầm
(hay tự tạo)
1 Không có
2
Ái Nghĩa, ngày 25 tháng 01 năm 2010
Hiệu trưởng
Mẫu 1
Đỗ Xuân Thưởng
2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×