Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Bâố cáo Mẫu 2 -TH Hứa Tạo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.5 KB, 2 trang )

Trường TH Hứa Tạo
DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG CÁC THƯ VIỆN HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ
TT Họ và tên GV

GV
Địa chỉ E-mail
Dạy Môn
(hoặc
Lớp)
Xếp
loại
(*)
Số
BGĐT
(có trong
TV)
Số
TLDH
(có trong
TV)
Đề nghị
khen
(từ 1-3
GV)
1
Nguyễn Thị Kim Oanh
H209 kimoanh_dailoc@yahoo.com
3A
A 22 130 Khen
2
Phạm Thị Anh


H203 anhhoi2056@gmail.com
1C
A 19 13 Khen
3
Huỳnh Thị Kim Hoàng
H205 kimhoangtam@gmail.com
2A
B 17 134 Khen
4
Nguyễn Thị Hảo
H201 haohao2010@gmail.com
1A
C 9 13
5
Lê Thị Trường
H202
1B
C 4 13
6
Lê Thị Bích Vân
H204
1D
C 3 13
7
Hoàng Thị Kim Cúc
H206
2B
C 10 10
8
Lê Thị Vinh

H207 lethivinh123@gmail.com
2C
C 11 10
9
Nguyễn Thị Hạnh
H208 thihanh62@gmail.com
2D
C 10 10
10
Đặng Thị Lai
H210
3B
C 10 10
11
Trương Thị Kim Loan
H211 kimloanht@gmail.com
3C
C 10 10
12
Tôn Nữ Thị Trung
H212 trungtonnu@gmail.com
4A
C 10 25
13
Đỗ Thị Ngọc Hương
H213 nhuong68@gmail.com
4B
B 15 25
14
Bùi Thị Nhung

H214 thinhunght@gmail.com
4C
C 10 25
15
Huỳnh Tẩn
H215 huynhtanht@gmail.com
4D
C 9 25
16
Nguyễn Thị Ngọc Thủy
H216
5A
C 10 71
17
Trương Thị Mộng Ngọc
H217 mngoc0987566929@gmail.com
5B
C 10 133
18
Trần Phú Dư
H218 tpt6632552@yahoo.com.vn
5C
C 9 38
19
Nguyễn Thị Thục Anh
H219 thucanhht67@gmail.com
5D
C 10 71
20
Phạm Thị Mộng Tuyết

H220
TC2,ĐĐ3,…
C 8 10
21
Lê Thị Lê Hoa
H222 lehoa.huatao@yahoo.com.vn
ÂN1,3,5
B 10 39
22
Lê Hiền Nga
H223 lehiennga@gmail.com
ÂN2,4
C 4 5
Mẫu 2
23
Trương Bốn
H224
MT345
24
Lê Thị Thu Nguyệt
H225
S-24Đ4,TNXH125,2
25
Lê Phước Đáo
H226
T26D
4
26
Trương Vinh
H227 truongvinhht@gmail.com

TD27
C 34
27
Hà Thị Xuân Thu
H228 xthu73@gmail.com
AV28
C 20
28
Lương Thị Bai
H229
MT1,2,Đ29Đ5
29
Nguyễn Thị Tường Vi
H230 ntuongvi1@gmail.com Tin học B 6
Tổng cộng 266 887
Ái Nghĩa, ngày 26 tháng 01 năm 2010
Người tổng hợp HIỆU TRƯỞNG
Lê Thê Đỗ Xuân Thưởng
Chú ý : Các GV đề nghị khen (nếu có) được xếp lên trên cùng và theo theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống
(*) Xếp loại khả năng ƯD-CNTT trong giảng dạy ( A, B, C )

Xem Thêm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×