Tải bản đầy đủ

bài7 kê thưa phat huy truyen thong dan toc


TiÕt 8

KiÓm tra bµi cò
TruyÒn thèng tèt ®Ñp lµ g× ? KÓ c¸c truyÒn thèng
tèt ®Ñp cña d©n téc ViÖt Nam ?

Quan sát ảnh và cho biết:Các hình ảnh trên nói về nét
đẹp truyền thống nào của dân tộc ta ?
Thờ cúng tổ tiên
Gói bánh chư
ng ngày tết
Cần cù lao động
Hát quan họ
Cồng chiêng
Ca trù
Tôn sư trọng đạo
Hiếu thảo
Hiếu thảo
Kính già yêu trẻ


2 - ý nghÜa cña viÖc kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn
thèng tèt ®Ñp cña d©n téc

1
2
3
4
5
6
H·y chän cho
m×nh mét « sè
yªu thÝch!
Trß ch¬i

Em cã ®ång ý víi ý kiÕn sau kh«ng?
Chóc
c¸c em
tr¶ lêi
®óng!
TruyÒn thèng lµ
nh÷ng kinh
nghiªn quý gi¸
§ång ý

Nhê cã truyÒn
thèng mçi d©n
téc míi gi÷ ®­
îc b¶n s¾c
riªng
Em cã ®ång ý víi ý kiÕn sau kh«ng?
Chóc
c¸c em
tr¶ lêi
®óng!
§ång ý

D©n téc ViÖt Nam cã
nhiÒu truyÒn thèng
tèt ®Ñp ®¸ng tù hµo
Em cã ®ång ý víi ý kiÕn sau kh«ng?
Chóc
c¸c em
tr¶ lêi
®óng!
§ång ý

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×