Tải bản đầy đủ

kiểm tra tiết 18 tuần 6

TUẦN 6
TIẾT 18
KIỂM TRA: 45’
MÔN : SỐ HỌC
I. Mục tiêu bài học
- Kiểm tra kiến thức về tập hợp và các phép toán trong N thông qua hệ thống bài
tập
- Có kĩ năng cộng trừ nhân chia các số tự nhiên và phép toán luỹ thừa đơn giản,
thứ tự thực hiện các phép tính.
- Xây dựng ý thức nghiêm túc, tính tự giác, trung thực trong kiểm tra
II. Phương tiện dạy học
- GV: Đề kiểm tra, đáp án
- HS: Máy tính, ôn tập các kiến thức đã học
III. Tiến trình
A. Ma trận thiết kế đề kiểm tra

Mục tiêu
Các cấp độ tư duy
Tổng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Tập hợp , phần tử của
tập hợp
2
0,5
2
0,5
Số phần tử của tập
hợp , tập hợp con
1
0,25
1
0,25
2
0,5
Phép trừ và phép chia 1
0,25
1
0,25
2
0,5
Lũy thừa với số mũ tự
nhiên.nhân 2 lũy thừa
cùng cơ số
2

0,5
2
0,5
1
2
5
3,0
Chia hai lũy thừa cùng
cơ số
2
0,5
2
0,5
Thứ tự thực hiện một
phép tính


1
2
1
3
2
5,0
Tổng 4
1,0
6
1,5
1
2,0
2
0,5
2
5,0
15
10
B. Thành lập câu hỏi theo từng mức độ
C.Trắc nghiệm khách quan(3đ)
I. Chọn phương án trả lời đúng( 0,25 đ)
1/Khoanh tròn câu đúng trong bài toán sau:
3 5
. ?a a =
A.
8
a
B.
9
a
C.
10
a
D.
11
a
2/Giá trị của biểu thức
5
2
bằng:
A.32 B.33 C.34 D.35
3/
15 5
3 :3 ?=
A.
10
3
B.
15
3
C.
20
3
D.
25
3
4/Chọn câu trả lời đúng?
A. 12 : 5 dư 3 B . 13 : 3 dư 1 C . 24 : 6 dư 2 D . 25 : 3 dư 2
II.Điền dấu ( X ) vào ô thích hợp ( 0,25đ)
Câu Đ S
a/
3 2 6
2 .2 2= x
b/
4 4
5 .5 5=
x
c/
3 2 5
2 .2 2= x
d/
0
1a = x
III.Ghép câu (ghép cột A với cột B sau cho thích hợp):(0,25đ)
Cột A Cột B TL
1/
2 N∈
a/
{ }
| 5X x N x= ∈ <
1-b
2/
{ }
0;1;2;3;4X =
b/Phần thuộc tập hợp
2-a
3/Tập hợp rỗng được kí hiệu c/ Tập hợp thuộc tập hợp 3-d
4/
A B⊂
d/

4-c
D.Tự luận(7đ)
1/Tính nhanh: (mỗi câu 1đ)
a/7.7.7.7=7
4
=2401 (1đ)
b/1000.10.10=10
5
(1đ)
2/ Thực hiện phép tính sau:
6 2 3 2 4 5
3 :3 2 .2 3 2 81 32 113+ = + = + = (2đ)
3/Một tàu hỏa cần chở 892 khách tham quan. Biết rằng mỗi toa có 10 khoan,mỗi
khoan có 4 chỗ ngồi .Cần mấy toa để chở khách tham quan.
TL:
Tóm tắt: ( 0,5đ)
1toa ________40 người
X toan?________892 người
Giải:
Số người mỗi toa: 4.10=40 (người) (1đ)
Số người được chở:892:40=22 người dư 12 (1đ)
Vậy để chở hết số người còn dư cần phải có ít nhất
23 toa. (0,5đ)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×