Tải bản đầy đủ

Tìm số hạng trong một tổng


Giáo viên: Phan Nguyễn Hương Ly
TRƯƠNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN PHỐ CHÂU
TOÁN: 1

6 + 4 = 10
10
4
6
6 = 10 - 4
4 = 10 - 6

x + 4 = 10
10
4
x
x = 10 - 4
x = 6

6 + x = 10
10

x
6
x = 10 - 6
x = 4

x + 4 = 10
10
4x
x = 10 - 4
x = 6
10
6 x
6 + x = 10
x = 10 – 6
x = 4
Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×