Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn cách soạn giáo án điện tử Phần III

MICROSOFT POWERPOINT 2003
1
PHẦN II
4. Chèn slide mới:
- Từ menu Insert, kích vào New Slide.
- Hoặc kích vào biểu tượng New Slide trên thanh công cụ
Formatting.
-
Thêm một bản sao Slide
Từ menu Insert, kích vào Duplicate Slide
2
PHẦN 2: XÂY DỰNG BÀI TRÌNH DIỄN
II. CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE:
5. Sao chép và dán Slide:
Có thể sao chép và dán các slide trong phần Normal View với
Tab Outline và Slides hoặc trong chế độ xem Slide Sorter.
Tab Slides Tab Outline Slide Sorter View
Chọn Slide cần sao chép (Ctrl + C)  di chuyển
và dán vào nơi thích hợp (Ctrl + V)
3
PHẦN 2: XÂY DỰNG BÀI TRÌNH DIỄN

II. CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE:
6. Xóa Slide:
Trong phần Normal View với tab Outline và
Slides hoặc Slide Sorter View.
Tab Slides Tab Outline Slide Sorter View
- Chọn Slide cần xóa, nhấn Delete hoặc Ctrl + X
- Vào menu Edit  Delete slide
4
PHẦN 2: XÂY DỰNG BÀI TRÌNH DIỄN
II. CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE:
5
7. Chèn các ký tự đặc biệt:
Từ menu Insert  Symbol(Chú ý: vào 1 textbox rồi chọn
Insert Symbol,
nếu không nút lệnh Symbol sẽ bị ẩn.)
PHẦN 2: XÂY DỰNG BÀI TRÌNH DIỄN
II. CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×