Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn 5.2

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO .......
Trường trung học cơ sở .....
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất.
Tiêu chí 2: Nhà trường có khuôn viên riêng biệt, tường bao, cổng
trường, biển trường và xây dựng được môi trường xanh, sạch, đẹp theo
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
a) Có khuôn viên riêng biệt, tường bao, cổng trường, biển trường theo
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Tổng diện tích mặt bằng của nhà trường tính theo đầu học sinh đạt
ít nhất 6 m
2
/ học sinh trở lên (đối với nội thành, nội thị) và 10 m
2
/ học sinh
trở lên (đối với các vùng còn lại);
c) Xây dựng được môi trường xanh, sạch, đẹp trong nhà trường.
1. Mô tả hiện trạng:
        

  


  

      

 

  


 !"#[H5.5.02.01]$%

&'
(

)

*

*



*'
+

+
,

'
+
-.

[H5.5.02.02].
,

 /.)*%" 0%"1%2 
3456 (7)$8$ 9 [H5.5.02.02]
,0(:;<3$%=(7( 
<>?[H5.5.02.04]. ,0@A3 $% BA


CDDEFCDDGHGGDAIJCDDGFCDDKHGDGAIJCDDKFCDDLHECK
AIJ0BM$CNDOA[H5.5.02.05]P'
C
Q
NRS
,

*

> 

M


+
.

5T8,)*

UV'(






'*

RSW



X

'



$%
Y
MZ>
 9

*
+
*

[H2.2.06.05]. [

*

.

'

> 



)



)*

2 

[H5.5.02.02]

)



4)\):]
P):
+
"
+
^.%&9_>[H3.3.01.05]
R$`*'&$a/6Mb>Ac
a2 $): $"4)c%Mb>AH^CNCC
CBIJd"0AAeM9):Mb>A9f$%
>'.d"046 )*eM9c1gRDODODCDGh
2. Điê
̉
m ma
̣
nh:
$%/.)**":/:@%" 
:@<> 6b$):^"^ 1A6 )**'
^(9)$AZ>
:;!"#4 66ZMi 6 94
6 (7
V'(ci.%9_>
3. Điê
̉
m yê
́
u:
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
, 6A>2 >7/":>6>^1
/:@'&*'%
5. Tự đánh giá:
ONV6$%99i
Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c
89?  89?  89?  
j.9?  j.9?  j.9?  
OC,c66*;?
89? 
j.9? 
%)"6 6 ?Nguyễn Thị....

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×