Tải bản đầy đủ

de kiem tra 15'''' goi y cho de mot tiet lop 7

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN TIẾNG ANH LỚP 7
I.Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc (4đ)
1. Listen! Someone (sing) ………………… a song.
2. I (visit)………………… my grandmother next week.
3. She usually (read)………………….. comics.
4. Your brothers (play)………………….. soccer three times a week?
5. He (be)…………… busy tomorrow evening?
II. Đặt câu cảm thán với từ cho trước (3đ)
1. (weather/ nice)
…………………………………………………….
2. (beautiful/ girls)
…………………………………………………….
3. (lemonade/ sweet)
…………………………………………………….
4. (student/ smart)
…………………………………………………….
5. (rooms/bright)
…………………………………………………….
III. Viết lời đề nghị dựa vào từ cho trước (3đ)
1. (would like/ go swimming)
………………………………………………………..

2. (what about/ drink some soda)
………………………………………………………..

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×