Tải bản đầy đủ

Luyện từ và câu Từ ngữ về Sông Biển Tiếng Việt lớp 2 tuần 26

Luyện từ và câu
Kiểm tra bài cũ:
Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân
Cây cỏ héo khôvìvìhạn
hạnhán
hán
Vì sao cây cỏ héo khô vì hạn hán?
Vì sao cây cỏ héo khô hạn hán?
Vì sao cây cỏ héo khô?


Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân
Đàn bò béo trònvìvìđược
đượcchăm
chămsóc
sóctốt.
tốt.
Vì sao được chăm sóc tốt đàn bò béo
tròn?
Vì sao đàn bò béo tròn?
Vì sao đàn bò béo tròn chăm sóc tốt?Luyện từ và câu

Từ ngữ về sông
biển
Dấu phẩy


Bài 1: Hãy quan sát các loài cá dưới đây

cá chép

cá thu

cá mè

cá nục

cá trê

quả

cá chim

cá chuồn
Đánh dấu vào cỏch chia loại đúng nhất:
Cách 1 :

Cá nước mặn (cá biển)
cá chim

Cá nước ngọt (cá ở sông,hồ,
ao)cá chuồn

cá thucá mè

cá quả

cá chép

cá nục

cá trê

Cách 2 :
Cá nước mặn (cá biển)
cá chim

Cá nước ngọt (cá ở sông,hồ,
ao)cá quả

cá chuồn

cá nục

cá thu

cá chép

cá mè

cá trê


Cách 3 :
Cá nước mặn (cá biển)
cá chép

Cá nước ngọt (cá ở sông,hồ,
ao)cá quả

cá chuồn

cá mè

cá thu

cá chim

cá nục

cá trê

Cách 4 :
Cá nước mặn (cá biển)
cá chim

Cá nước ngọt (cá ở sông,hồ,
ao)cá quả

cá chuồn

cá mè

cá thu

cá chép

cá nục

cá trê


Bài 2: Hóy quan sỏt đoạn băng sau và
cho
biết :
a) Trong đoạn băng có mấy con vật?
b) Hãy kể tên các con vật đó?


Bật băng về các động vật dưới nước


Đáp án:
Đoạn băng trên có 7 con vật
Đó là: cua, cá đỏ, cá heo, bạch tuộc, cá
đuối, rùa, sao biển.


Bài 3: Hãy đọc đoạn văn sau:
“Trăng trên sông trên đồng trên làng quê, tôi đã
thấy nhiều. Chỉ có trăng trên biển lúc mới mọc
thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Màu trăng
như màu lòng đỏ trứng, mỗi lúc một sáng hồng
lên. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần vàng dần
càng nhẹ dần.”


Hãy đọc kĩ lại câu1:
Trăng trên sông trên đồng trên làng
quê,
tôi
đã
thấy
nhiều.
Hãy trả lời xem câu trên cần phải có tất cả
là:

1 dấu phẩy
2 dấu phẩy
3 dấu phẩy


Các con đã tìm rất đúng các vị trí dấu phẩy
của câu văn trên. Vậy theo các con :
Trong một câu chỉ có 1 dấu phẩy
Trong một câu có 1 hoặc nhiều
dấu phẩy
Có thể có 1 hoặc nhiều dấu phẩy hoặc
không có dấu phẩy nào.


Bây giờ vận dụng những kiến thức vừa xong
các con làm bài tập tiếp nhé. Hãy đọc kĩ lại
câu 4:
“Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần
càng vàng dần càng nhẹ dần.”
Trong câu trên cần có tất cả:
1 dấu phẩy
2 dấu phẩy
3 dấu phẩy


Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân
Cây cỏ héo khô vì hạn hán
S Vì sao cây cỏ héo khô vì hạn hán?
Vì sao cây cỏ héo khô hạn hán?
Vì sao cây cỏ héo khô?

Con sai rồi! Hãy xem lại nhé!


Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân
Cây cỏ héo khô vì hạn hán
Vì sao cây cỏ héo khô vì hạn hán?
S

Vì sao cây cỏ héo khô hạn hán?
Vì sao cây cỏ héo khô?

Sai rồi! Con xem lại đi!


Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân
Cây cỏ héo khô vì hạn hán
Vì sao cây cỏ héo khô vì hạn hán?
Vì sao cây cỏ héo khô hạn hán?
Đ

Vì sao cây cỏ héo khô?

Đúng rồi! Chúc mừng con!


Đàn bò béo tròn vì được chăm sóc tốt.
S

Vì sao được chăm sóc tốt đàn bò béo
tròn?
Vì sao đàn bò béo tròn?
Vì sao đàn bò béo tròn chăm sóc tốt?

Con sai rồi! Xem lại nhé!


Đàn bò béo tròn vì được chăm sóc tốt.

Đ

Vì sao được chăm sóc tốt đàn bò béo
tròn?
Vì sao đàn bò béo tròn?
Vì sao đàn bò béo tròn chăm sóc tốt?

Đúng rồi! Con giỏi lắm!


Đàn bò béo tròn vì được chăm sóc tốt.
Vì sao được chăm sóc tốt đàn bò béo
tròn?
Vì sao đàn bò béo tròn?
S

Vì sao đàn bò béo tròn chăm sóc tốt?

Sai rồi! Xem lại nhé!


Nhóm 1
Cá nước mặn (cá biển) Cá nước ngọt (cá ở sông,hồ,
ao)cá chuồn
cá chim

cá thu

cá mè

cá quả

cá chép

cá nục

cá trê

S

Sai rồi! Có 2 chú cá bị nhầm
chỗ.


Nhóm 2
Cá nước mặn (cá
biển)
cá chim

Cá nước ngọt (cá ở sông,hồ,
ao)cá quả

cá chuồn

cá nục

cá thu

cá chép

cá mè

cá trê

S

Sai rồi! Có 2 chú cá bị nhầm
chỗ.


Nhóm 3
Cá nước mặn (cá
biển)
cá chép

Cá nước ngọt (cá ở sông,hồ,
ao)cá quả

cá chuồn

cá mè

cá thu

cá chim

cá nục

cá trê

Sai rồi! Có 2 chú cá bị nhầm
chỗ.

S


Nhóm 4
Cá nước mặn (cá
biển)
cá chim

cá chuồn

Cá nước ngọt (cá ở sông,hồ,
ao)cá quả

cá mè

cá thu

cá chép

cá nục

cá trê

Đ

Con giỏi lắm, chúc mừng con!


Hãy đọc kĩ lại câu 1:
Trăng trên sông trên đồng trên làng
quê,
tôi
đã
thấy
nhiều.
Hãy trả lời xem câu trên cần phải có tất cả
là:
S

1 dấu phẩy
2 dấu phẩy
3 dấu phẩy

Vẫn còn thiếu.


Hãy đọc kĩ lại câu 1:
Trăng trên sông, trên đồng trên làng quê,
tôi đã thấy nhiều.
Hãy trả lời xem câu trên cần phải có tất cả
là:
1 dấu phẩy
S

2 dấu phẩy
3 dấu phẩy

Vẫn còn thiếu.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×