Tải bản đầy đủ

Tập đọc Sư tử xuất quân Tiếng Việt lớp 2 tuần 23

..

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ
DỰ HỘI GIẢNGNhỏ to, khoẻ yếu muôn loài
Ai ai cũng được tuỳ tài lập công :


Sư Tử bàn chuyện / xuất quân
Muốn sao cho khắp / thần dân trổ tài //
Nhỏ / to, / khỏe / yếu / muôn loài /
Ai ai / cũng được tuỳ tài lập công: //Voi vận tải trên lưng quân bị
Vào trận sao cho khoẻ như voi.


Voi vận tải / trên lưng quân bị /
Vào trận sao / cho khoẻ như voi. //
Công đồn, / Gấu phải kịp thời, /
Cáo nhiều mưu kế / tính bài quân cơ. //


Mẹo lừa địch, / phải nhờ chỳ Khỉ …//
Bỗng cú người / nảy ý tõu Vua: //
“Người ta bảo / ngốc như Lừa //
Nhát như Thỏ Đế, / xin chưa vội
dùng.” //


“Không ! // – Vua phán – // Trẫm dùng cả chứ ! /
Loại họ ra, / đội ngũ không yên //

Anh Lừa / lo chuyện gạo tiền,/
Giấy tờ Thỏ chạy / giao liên tài tình.” //
Đã rằng / khiển tướng, / điều binh /
Nhìn người giao việc / cho tinh mới tài. //Chọn một tên khác cho bài thơ theo gợi ý
dưới đây:
a) Ông vua khôn ngoan.
b) Nhìn người giao việc.
c) Ai cũng có ích.


Sư Tử bàn chuyện / xuất quân
Muốn sao cho khắp / thần dân trổ tài //
Nhỏ / to, / khỏe / yếu / muôn loài /
Ai ai / cũng được tuỳ tài lập công: //
Voi vận tải / trên lưng quân bị /


Vào trận sao / cho khoẻ như voi. //
Công đồn, / Gấu phải kịp thời, /
Cáo nhiều mưu kế / tính bài quân cơ. //


Sư Tử bàn chuyện / xuất quân
Muốn sao cho khắp / thần dân trổ tài //
Nhỏ / to, / khỏe / yếu / muôn loài /
Ai ai / cũng được tuỳ tài lập công: //
Voi vận tải / trên lưng quân bị /
Vào trận sao / cho khoẻ như voi. //
Công đồn, / Gấu phải kịp thời, /
Cáo nhiều mưu kế / tính bài quân cơ. //


Sư Tử bàn chuyện xuất quân
Muốn sao …
Nhỏ to, khoẻ yếu muôn loài
Ai ai …
Voi vận tải trên lưng quân bị
Vào …
Công đồn, Gấu phải kịp thời,
Cáo …


Sư Tử …
Muốn sao …
Nhỏ to, …
Ai ai …
Voi …
Vào …
Công đồn,…
Cáo …


Mẹo lừa địch, / phải nhờ chỳ Khỉ … //
Bỗng cú người / nảy ý tõu Vua: //
“Người ta bảo / ngốc như Lừa
Nhát như Thỏ Đế, / xin chưa vội dùng.”//
“Không ! // – Vua phán – // Trẫm dùng cả chứ ! //
Loại họ ra, / đội ngũ không yên //
Anh Lừa / lo chuyện gạo tiền, /
Giấy tờ Thỏ chạy / giao liên tài tình.” //
Đã rằng / khiển tướng, / điều binh /
Nhìn người giao việc / cho tinh mới tài. //


Mẹo lừa địch, / phải nhờ chỳ Khỉ … //
Bỗng cú người / nảy ý tõu Vua: //
“Người ta bảo / ngốc như Lừa
Nhát như Thỏ Đế, / xin chưa vội dùng.”//
“Không ! // – Vua phán – // Trẫm dùng cả chứ ! //
Loại họ ra, / đội ngũ không yên //
Anh Lừa / lo chuyện gạo tiền, /
Giấy tờ Thỏ chạy / giao liên tài tình.” //
Đã rằng / khiển tướng, / điều binh /
Nhìn người giao việc / cho tinh mới tài. //


Mẹo lừa địch phải nhờ chú Khỉ...
Bỗng …
“Người ta bảo ngốc như Lừa
Nhát …
“Không ! – Vua phán – Trẫm dùng cả chứ !
Loại họ ra …
Anh Lừa lo chuyện gạo tiền,
Giấy tờ …
Đã rằng khiển tướng, điều binh
Nhìn người …


Mẹo ...
Bỗng …
“Người ta …
Nhát …
“Không ! …
Loại họ ra …
Anh Lừa …
Giấy tờ …
Đã rằng …
Nhìn người …


Sư tử xuất quân
..
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×