Tải bản đầy đủ

Kể chuyện Một trí khôn hơn trăm trí khôn Tiếng Việt lớp 2 tuần 22

Kể chuyện

Một trí khôn hơn trăm trí khôn


Hoạt động 1
Lắéng nghe giáo viên kể


Đọan 1
Ít thế sao? Mình thì có
Mình chỉ có một thôi.
Cậuhàng
có bao
nhiêu trí
trăm
khôn?


Đọan 2


Có mà trốn đằng trời!


…còn cậu cứ thế nhé!
Lúc này, trong
đầusẽ
mình
còn
Mình
làmchẳng
thế này…
Cậu có trăm trí khôn,
một trí khôn nào cả
nghĩ kế gì đi!

Đọan 3Đọan 4

Một trí khôn của cậu còn
hơn cả trăm trí khôn của
mình.


Hoạt động 2

Đặt tên cho từng đọan câu chuyện Một trí
khôn hơn trăm trí khôn


Đọan 1:

Chú Chồn kiêu ngạo.

Đọan 2:

Trí khôn của Chồn


Đọan 3:

Đọan 4:


Đặt tên
cho đọan
3 và 4
của
câu chuyện

N2


Đọan 1:

Chú Chồn kiêu ngạo.

Đọan 2:

Trí khôn của Chồn

Đọan 3:

Đọan 4:


Các bạn trong nhóm dựa vào tên các đọan rồi nối tiếp kể cho
nhau nghe. Mỗi bạn kể 1 đoạn phù hợp với tên đọan

Làm việc nhóm 4


Lưu ý
Giọng kể phải phù hợp với từng nhân vật

Giọng Chồn: Có lúc kiêu ngạo, có lúc buồn bã, thất vọng,
có lúc như hối lỗi
Giọng Gà Rừng : khiêm tốn

Giọng người dẫn chuyện: thay đổi cho phù hợp


KỂ CHUYỆN
THEO NHÓM


Kể lại
câu chuyện


Đọan 1

Chú Chồn kiêu ngạo.


Đọan 2

Trí khôn của Chồn.


Trí khôn
Đọan 3

của Gà
Rừng.


Chồn hiểu
ra

rồi
Đọan 4


Kể chuyện
phân vai


Họat động nối tiếp

Kể lại câu chuyện cho người thân nghe.

Tìm thêm một số câu chuyện về các lòai chim.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×