Tải bản đầy đủ

Tập viết chữ Q Tiếng Việt lớp 2 tuần 20

Kính chào quý thầy cô

Theo dõi tiết học

Giáoánđiệntử


Lớp 2 kính chào thầy cô !


Chúc các em có giờ học tốt


đầu
t

b
c
Giờ họkiểm tra bài cũ


Tổng số: 32
Vắng: 0

Tập viết:

Chữ hoa Q

b

Trongcác
cụmem
từ được
ứng dụng
đó có
Tuần
trước
học
viết
Bạn nào nhắc
lại được cụm từ ứng chữ
dụngcái
ở viết
bài hoa
P
chữ nào
nào?
đó?
chứa chữ hoa P?
Phong


Tổng số: 32
Vắng: 0

Tập viết:

1 dòng1 dòng

1 dòng

1 dòng

3 Lần

Chữ hoa Q

Q
Quê
Q
Quê
Quê hương tươi đẹp.


Tổng số: 32
Vắng: 0

Tập viết:

Chữ hoa Q

Đường kẻ ngang 6

1
Đường kẻ ngang 5

Đường kẻ ngang 4

Đường kẻ ngang 3

Đường kẻ ngang 2

Đường kẻ ngang 1

5 li

2

Q

Chữ
Q viết
vừa
mấykẻđường
Chữ
hoahoa
Q viết
hoahoa
cỡ cỡ
vừa
caocao
5 li,mấy
gồmli,6gồm
đường
ngang.
kẻ ngang?


Tổng số: 32

Tập viết:

Vắng: 0

Chữ hoa Q

-

Nét 1 là nét cong kín.

-

Nét 2 là nét lượn ngang, giống như một
dấu ngã lớn.

Chữ
Chữhoa
hoaQQđược
đượcviết
viếtbởi
bởimấy
2 nét.
nét?

2

Q


Tổng số: 32
Vắng: 0

Tập viết:

Chữ hoa Q

1

2

Q

Chữ hoa Q có nét nào giống với
chữ cái viết hoa ta đã học?


Tổng số: 32
Vắng: 0

Tập viết:

Chữ hoa Q

1

1

2

Q O

Nét 1 của chữ hoa Q giống nét 1 của chữ hoa


Tổng số: 32

Tập viết:

Vắng: 0

Chữ hoa Q

Cách viết

-

Nét 1: Điểm đặt bút trên đường kẻ6, đưa
bút sang trái, viết nét cong, phần cuối

1

lượn vào trong bụng chữ, dừng bút ở
trên đường kẻ 4.

- Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút
xuống gần đường kẻ2, viết nét lượn ngang
từ trong lòng chữ ra ngoài, dừng bút trên
đường kẻ 2.

2

Q


Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level


Tổng số: 32
Vắng: 0

Tập viết:

Chữ hoa Q

Cách viết
1

2

Q


Tổng số: 32
Vắng: 0

Tập viết:

Chữ hoa Q

b
1

2

Q


Tổng số: 32
Vắng: 0

Tập viết:

Chữ hoa Q

QuĹ hương tưΠ đ−p.

Cụm
từ từ
ứng
tươiđẹp
đẹp nói lên
Cụm
ứngdụng:
dụng:Quê
Quê hương
hương tươi
Cụm từ ứng dụng có mấy chữ?
điều
gì? là ca ngợi vẻ đẹp của quê hương.
nghĩa


Tổng số: 32
Vắng: 0

Tập viết:

Chữ hoa Q

Quê hương tươi đẹp

Quê
Khi viết chữ Quê , các em chú ý nét lượn của con chữ

Q

nối vào nét 1 của con chữ

Trong cụm từ, chữ nào chứa chữ hoa Q
ta vừa luyện viết?

u.


Tập viết:

Chữ hoa Q

b

QuĹ
Lưu ý:

Khi viết chữ Quê , các em chú ý nét lượn của con chữ Q nối vào nét
1 của con chữ u


Tổng số: 35
Vắng: 0

Tập viết:

Chữ hoa Q

b

Q
Quê

QQ

Quê


Tổng số: 32
Vắng: 0

Tập viết:

Chữ hoa Q

b

Q

Quê


Tổng số: 32
Vắng: 0

Tập viết:

Chữ hoa Q

Quê hương tươi đẹp

Các con chữ Q, h, cao 2 li rưỡi, con chữ g dài 2 li rưỡi.

Cụm
từ ứng
dụng
có 1 dấu thanh: dấu nặng đặt dưới con chữ e
Con chữ
LJ cao
1 li rưỡi.

Em hãy quan sát và nêu độ cao của các con chữ có trong cụm
Khoảng
Cụm
cách
từ giữa
ứng dụng
các chữ
có mấy
ghi tiếng
dấu thanh,
ta nên được
viết thế
đặt ở vị trí
của
chữ
đẹp.
từ?
Con chữ đ cao 2 li, con chữ p dài 2li.
nào? nào?
Các con chữ còn lại cao 1 li.


Tổng số: 32
Vắng: 0

b

Tập viết:

Chữ hoa Q

v

1 dòng

Q
Quê

1 dòng

1 dòng

1 dòng

3 lần

Q
Quê

Quê hương tươi đẹp


• Củng cố:
Hôm nay chúng ta vừa học xong tập viết chữ hoa gì?

Chữ ứng dụng là chữ gì?

Cụm từ ứng dụng là cụm từ gì?

Khi viết ta cần lưu ý điều gì?


*DẶNDÒ- Về nhà các em xem lại bài học hôm nay và viết phần ở nhà.
- Chuẩn bị bài : Chữ hoa R.


TiẾT HỌC KẾT THÚC

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ!


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×