Tải bản đầy đủ

Tập đọc Ông Mạnh thắng Thần Gió Tiếng Việt lớp 2 tuần 20

Tập đọc:
Ông Mạnh thắng Thần Gió

(Tiết 1)

(Phỏng theo A- Nhông)

1.Luyện đọc.
a. Đọc nối tiếp từng câu.

-

Hoành hành; lồm cồm
- Ngạo nghễ; ngã lăn quay

- Nổi giận; cột

2. Tìm hiểu bài.


Tập đọc:

Ông Mạnh thắng Thần Gió

(Tiết 1)

(Phỏng theo A- Nhông)

1.Luyện đọc.

2. Tìm hiểu bài.

b. Đọc nối tiếp theo đoạn.
Đoạn 1: Từ đầu hoành hành.
Đoạn 2: Tiếp theo ngạo nghễ.

-quật đỗ.

Đoạn 3: Tiếp theolàm tờng.
- Ông vào rừng lấy gỗ dựng nhà.

-đẵn.
-vững chãi.

- Cuối cùng, ông quyết định dựng một ngôi nhà
thật vững chãi.


Tập đọc:
Ông Mạnh thắng Thần Gió

(Tiết 1)

(Phỏng theo A- Nhông)

1.Luyện đọc.
c. Đọc nối tiếp theo đoạn trong
nhóm.
- Đọc

N2.


d. Thi đọc giữa các nhóm.

e. Đọc đồng thanh đoạn 3.

2. Tìm hiểu bài.


Tập đọc:
Ông Mạnh thắng Thần Gió

(Tiết 1)

(Phỏng theo A- Nhông)

2. Tìm hiểu bài.
- Đọc đoạn 1 và 2.
+ Thần Gió đã làm gì khiến ông Mạnh nổi
giận?

Thần xô ông Mạnh ngã lăn quay.
+ Sau khi xô ngã ông Mạnh, Thần Gió đã làm
gì?

Bay đi với tiếng cời ngạo nghễ.


Tập đọc:
Ông Mạnh thắng Thần Gió

(Tiết 1)

(Phỏng theo A- Nhông)

2. Tìm hiểu bài.
- Đọc đoạn 3.
- ông Mạnh đã làm những việc gì để
chống lại Thần Gió?

Ông vào rừng lấy gỗ dựng nhà.
Ông đẵn những cây gỗ lớn nhất làm cột.

Chọn những viên đá thật to làm tờng.


Tập đọc:
Ông Mạnh thắng Thần Gió

(Tiết 1)

(Phỏng theo A- Nhông)

3. Luyện đọc lại bài.
- Bài tập đọc hôm nay có mấy nhân vật ?

Bài có ba nhân vật, đó là: Nhân vật ngời kể chuyện; Nhân vật Thần Gió; Nhân vật
ông Mạnh.


Tập đọc:
Ông Mạnh thắng Thần Gió

(Tiết 1)

(Phỏng theo A- Nhông)

1.Luyện đọc.

2. Tìm hiểu bài.
- Đoạn 1 và 2.
Thần xô ông Mạnh ngã lăn quay.

nh hành; lồm cồm

gạo nghễ; ngã lăn quay

-quật đỗ.
-đẵn.

Bay đi với tiếng cời ngạo nghễ.

-vững chãi.

t

- Đoạn 3.
- Ông vào rừng lấy gỗ dựng nhà.

- Cuối cùng, ông quyết định dựng một ngôi nhà thật vững

Ông vào rừng lấy gỗ dựng nhà.

Ông đẵn những cây gỗ lớn nhất làm cột.

chãi.
Chọn những viên đá thật to làm tờng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×