Tải bản đầy đủ

236 BAI TOAN HSG CO LOI VAN LOP 3

236 BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN – TỔNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 3
Bài 1. Giỏ đựng quýt có 36 quả và hơn giỏ đựng cam là 6 quả. Giỏ đựng táo bằng tổng giỏ đựng cam và quýt. Hỏi giỏ
đựng táo có bao nhiêu quả?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2. Có ba thùng dầu, thùng thứ nhất có 25 lít dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 5 lít dầu nhưng lại ít
hơn thùng thứ ba 7 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba có bao nhiêu lít dầu?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3. Cô giáo có 20 quyển vở, cô lấy ra 5 quyển để làm sổ sách, số vở còn lại chia đều cho 3 bạn học sinh nghèo của
lớp. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4. Có hai hộp bút chì màu, mỗi hộp bút có 10 cây bút và một hộp bút lông chỉ có 8 cây bút. Hỏi cả ba hộp bút có tất
cả bao nhiêu cây bút?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Bài 5. Mang các cây hoa cúc trồng vào 5 chậu, mỗi chậu 6 cây và một chậu khác trồng 9 cây.
Hỏi có tất cả bao nhiêu cây hoa cúc?
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6. Lớp 3A có một số học sinh, cô giáo xếp đều vào 9 bàn, nếu xếp mỗi bàn 4 người thì còn thừa 2 bạn nữa. Hỏi lớp
3A có bao nhiêu bạn học sinh?
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 7. Khối ba trường em có 5 lớp gồm tất cả 106 học sinh. Lớp đông nhất có 26 học sinh.
Số học sinh của 4 lớp kia bằng nhau. Hỏi số học sinh của mỗi lớp?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bài 8. Ngày tết, Nam giúp mẹ bày bàn thờ. Nam xếp 6 đĩa cam mỗi đĩa cam có 6 quả. Xếp xong vẫn còn 16 quả cam
nữa. Hỏi chỗ cam đó có tất cả bao nhiêu quả cam?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Bài 9. Hùng có một số que tính xếp được 6 hình vuông. Hỏi số que tính đó xếp được bao nhiêu hình tam giác?
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Bài 10. Bác Nam có 4 quả bóng xanh và 6 quả bóng đỏ, mỗi quả bóng bác bán ra với giá 5 nghìn đồng. Hỏi bác Nam
thu được bao nhiêu tiền khi bán hết số bóng đó?
………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 11. Chuồng thứ nhất có 20 con thỏ, chuồng thứ hai có 30 con thỏ. Hỏi phải chuyển từ chuồng thứ nhất sang chuồng
thứ hai bao nhiêu con thỏ để số thỏ trong hai chuồng là bằng nhau?
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Bài 12. Ba bạn Hoa, Hoà, Hùng cắt được 98 bông hoa giấy, Biết rằng Hoà và Hoa cắt được 34 bông hoa giấy, Hoà và
Hùng cắt được 28 bông hoa giấy. Tính số hoa mà Hoa và Hùng cắt được?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 13. Một bến xe có 45 ô tô. Lúc đầu có 18 ô tô rời bến, sau đó có thêm 17 ô tô rời bến. Hỏi bến xe đó còn lại bao
nhiêu ô tô?
………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………………
Bài 14. Một ô tô đi quãng đường từ A đến B trong 2 giờ, giờ thứ nhất ô tô đi được 40 km, quãng đường ô tô đi được
trong giờ thứ hai hơn quãng đường đi trong giờ thứ nhất là 10 km. Tính quãng đường AB?
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 15. Ngày đầu cửa hàng bán được 25 kg đường, ngày sau bán ít hơn ngày đầu 10 kg đường. Cửa hàng còn lại 40 kg
đường. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu ki- lô- gam đường?
………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 16. Có 8 bạn rủ nhau đi mua sách và vở, mỗi bạn mua được 4 quyển sách và 5 quyển vở.
Hỏi 8 bạn mua được tất cả bao nhiêu sách và vở?


……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 17. Người ta điều 2 đoàn taxi để chở du khách đi thăm quan thủ đô Hà Nội, đoàn thứ nhất có 4 xe, đoàn thứ hai có 6
xe, mỗi xe chở 7 du khách. Hỏi có tất cả bao nhiêu du khách đi thăm quan thủ đô Hà Nội?
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Bài 18. Một thùng đựng 67 quả vừa trứng gà và trứng vịt. Mẹ đã bán 25 quả trứng gà, trong thúng còn 17 quả trứng gà
nữa. Hỏi trong thúng có bao nhiêu quả trứng vịt?
………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 19. Bạn An có 29 viên bi. Nếu An cho Bình 4 viên bi thì Bình có 18 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?
………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Bài 20. Có 5 can xăng, mỗi can chứa 10 lít xăng. Người ta lấy ra 14 lít xăng từ các can đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít
xăng?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 21. Một tổ của lớp 3A có 8 bạn. Lớp 3B có 50 học sinh chia đều thành 5 tổ. Hỏi một tổ của lớp 3B nhiều hơn một tổ
của lớp 3A mấy học sinh?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 22. Tân và Bình cách nhau 100 m và cùng một lúc đi lại gặp nhau. Khi Tân đi được 30 m thì Bình đi được đoạn
đường nhiều hơn Tân 8 m. Hỏi hai bạn còn cách nhau bao nhiêu mét?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
… ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Bài 23. An có 15 viên bi xanh và 27 viên bi đỏ. An mang tất cả số bi của mình xếp đều vào các hộp mỗi hộp có 7 viên
bi. Hỏi An xếp được bao nhiêu hộp như thế?
…………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 24. Trong một vườn cây ăn quả có 15 cây cam, số cây quýt ít hơn số cây cam là 4 cây nhưng lại nhiều hơn số cây ổi
là 2 cây. Tính số cây ổi có trong vườn cây đó?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Bài 25. Trên bãi cỏ có 25 con bò. Số bò nhiều hơn số trâu 15 con. Số cừu bằng số bò và số trâu cộng lại. Hỏi trên bãi cỏ
có bao nhiêu con cừu?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 26. Một cửa hàng lần thứ nhất nhập về 60 thùng sữa, lần thứ hai nhập về 30 thùng sữa.
Hỏi sau khi bán 39 thùng sữa thì cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng sữa?
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 27. Bạn Thỏ nhảy xa hơn bạn Gấu là 10m, Bạn Hươu nhảy xa hơn bạn Thỏ là 5m. Hỏi bạn Gấu nhảy được bao
nhiêu mét biết bạn Hươu nhảy được 50m.
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………………
Bài 28. Bác Nhàn hái được 86 bông cả hoa hồng và hoa huệ trong đó có 36 bông hoa huệ. Hỏi số hoa huệ kém số hoa
hồng bao nhiêu bông?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
… ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 29. Lúc mẹ 35 tuổi thì Hùng 16 tuổi. Hỏi lúc Hùng bằng tuổi mẹ thì mẹ bao nhiêu tuổi?
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bài 30.45 tuổi, trong đó tuổi của anh trai và chị gái là 35 tuổi, tổng
m út là 30 tuổi. Tính tuổi của chị gái và tuổi em út?
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bài 31. Đào có 38 bông hoa hồng, Đào cho Phượng 8 bông hoa hồng thì số hoa hồng của hai bạn lúc này bằng nhau.
Hỏi lúc đầu Phượng có bao nhiêu bông hoa hồng?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 32. Nhà bác Nam nuôi 60 con gà cả trống và mái. Bác Nam đã bán đitrống, sau đó bác Nam bán tiếp 15 con gà mái
nữa . Hỏi nhà bác Nam còn lại bao nhiêu con gà?
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………


Bài 33. Có 6 học sinh đi mua quà sinh nhật để tặng bạn. Họ đưa cho cô bán hàng 50 nghìn
đồng thì cô bán hàng trả lại cho họ 8 nghìn đồng.Hỏi nếu chia đều số tiền mua quà sinh nhật cho 6 người thì mỗi
người phải trả bao nhiêu tiền?
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… …………………………………………………………………………
Bài 34. Trong đợt tham gia “kế hoạch nhỏ” vừa qua, một đội được chia làm 2 nhóm để thu nhặt giấy vụn, mỗi nhóm có
5 người, mỗi người thu được 4 kg giấy vụn. Hỏi đội đó đã thu được tất cả bao nhiêu kg giấy vụn?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 35. Mẹ Linh đi siêu thị mua 10 vỉ sữa mỗi vỉ sữa có 5 hộp sữa. Vì mẹ mua nhiều nên cô bán hàng tặng thêm cho mẹ
2 hộp sữa nữa. Hỏi rằng mẹ có tất cả bao nhiêu hộp sữa?
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… …………………………………………
Bài 36. Một cửa hàng có một bao gạo nếp nặng 50 kg và hai bao gạo tẻ mỗi bao nặng 40 kg.
Hỏi số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là bao nhiêu ki-lô- gam?
………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………………
Bài 37. Ông mua 5 gói bánh, mỗi gói bánh 10 nghìn đồng. Ông đưa cho cô bán hàng 100 nghìn đồng. Hỏi cô bán hàng
phải trả lại ông bao nhiêu tiền?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………………
Bài 38. Người ta xếp 90 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp có 9 cái. Sau đó xếp các hộp vào thùng, mỗi thùng có 5 hộp. Hỏi
có bao nhiêu thùng bánh như thế ?
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 39. Cô giáo chia số sách được thưởng đều cho 9 bạn học sinh, mỗi bạn được 5 quyển thì còn thiếu 2 quyển sách
nữa. Hỏi cô giáo chia tất cả bao nhiêu sách được thưởng
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………………
Bài 40. Hồng có một số que tính xếp được 8 hình tam giác. Hỏi số que tính đó xếp được bao nhiêu hình vuông?
………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………………
Bài 41. Có hai lọ cắm hoa, lọ thứ nhất có 22 bông hoa. Lọ thứ hai có 12 bông hoa. Hỏi phải chuyển mấy bông hoa từ lọ
thứ nhất sang lọ thứ hai để số bông hoa trong hai lọ bằng nhau?
………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………………
Bài 42. Hà có một số quyển truyện tranh, nếu Hà cho Thắm 5 quyển truyện tranh thì số truyện tranh của Hà và Thắm
bằng nhau và bằng 15 quyển. Tính số quyển truyện tranh của mỗi bạn?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………………
Bài 43. Minh có 18 viên bi, nếu Minh cho Bình 3 viên bi thì Bình có nhiều hơn Minh 5 viên bi.
Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 44. Có 8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu kg?
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 45. Có 45kg bột mì đựng đều trong 9 bao. Hỏi 75kg bột mì đựng đều trong mấy bao như thế?
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 46. Một cửa hàng có 6 thùng nước mắm như nhau chứa tổng cộng 54 lít. Cửa hàng đã bán hết 36 lít. Hỏi cửa hàng
còn lại bao nhiêu thùng nước mắm.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Bài 47. Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm 3 xe nữa)
chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường đuợc chở vào kho? ( Biết các xe tải chở số bao đường bằng nhau
).
………………………………………………………………………………………………………………………………
……. ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 48. Một cửa hàng có 6 hộp bút chì như nhau đựng tổ cộng 144 cây bút chì, cửa hàng đã bán hết 4 hộp bút chì . Hỏi
cửa hàng còn lại bao nhiêu cây bút chì ?
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Bài 49. Lơp 3 A có 40 học sinh chia thành 4 tổ, mỗi tổ lại chia đều thành 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 50. Hùng có 56 nghìn đồng mua được 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi Dũng mua đợc bao
nhiêu quyển truyện tranh ?
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………


Bài 51. Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu
viên kẹo?
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………… …………………………………………………………
… ………………………………………………………………

… …………………………………………………………………………………………………………………………
… Bài 52. Một cửa hàng nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, sau đó lại nhập thêm vào mỗi kho 16 bao
… đờng và bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu bao đường?


………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… …………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ài 53. An có 64 viên bi chia đều thành 8 hộp , Bình có 48 viên bi cũng được chia vào các hộp như An . Hỏi Bình có ít
hơn An bao nhiêu hộp bi ?
……………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Bài 54. Biết rằng cứ 5 gói kẹo như nhau thì đếm đợc 40 viên . Hỏi muốn chia cho 36 em thiếu nhi , mỗi em 6 viên kẹo
thì phải mua tất cả bao nhiêu gói kẹo ?
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bài 55. Dũng có 72 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, Dũng chia ra thành các hộp bằng nhau, Dũng chia đợc 5 hộp bi xanh
và 4 hộp bi đỏ. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên xanh , bao nhiêu viên bi đỏ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Bài 56. Một cửa hàng có một số thùng dầu nh nhau chứa tổng cộng 72 lí
hêm vào số dầu đó 3 thùng thì số dầu
có tất cả là 99 lít . Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu thùng dầu ?
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bài 57. Huệ xếp 9 chiếc thuyềnmất 36 phút, Hoa xếp 6 chiếc thuyền mất 30 phút . Hỏi Huệ xếp 5 chiếc thuyền và Hoa
xếp 4 chiếc thuyền thì ai xếp xong trớc ? ( biết 2 bạn bắt đầu xếp thuyền cùng một lúc .)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bài 58. Có hai chở hàng, xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 400 kg gạo. Xe thứ nhất chở
bao, xe thứ hai chở 6 bao gạo . Hỏi mỗi xe chở đợc bao nhiêu kg gạo ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bài 59. Có một tổ học sinh tham gia trồng rừng , ngời ta giao cứ 5 học sinh thì trồng 25 cây, nhưng thực tế mỗi học sinh
lại trồng nhiều hơn nhiệm vụ đợc giao 2 cây nên tổng số cây trồng được là 238 cây . Hỏi tổ HS đó có bao nhiêu em ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bài 60. Cô giáo có 192 viên kẹo đựng đều trong các hộp, cô giáo lấy ra mỗi hộp 8 viên để chia cho các em, sau khi
chia xong cô còn lại 128 viên kẹo. Hỏi lúc đầu cô giáo có bao nhiêu hộp kẹo?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… Bài 61. An có một số hộp bi như nhau, An đếm thử 3 hộp thì thấy có 24 viên, An lấy ra mỗi hộp 2 viên để chia
cho Bình, sau khi cho Bình An còn lại 48 viên. Hỏi An có bao nhiêu hộp bi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bài 62. Một người mua 126 kg đường dự định chia thành 9 bao nhưng sau đó mỗi bao lại chứa ít hơn dự định 8kg . Hỏi
126 kg đường đợc chia thành mấy bao ?
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 63. Có 7 thùng dầu, mỗi thùng có 12 lít . Nếu lấy số dầu trên chia đều vào các thùng 4 lít thì chia được bao nhiêu
thùng?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… Bài 64. Có 9 hộp kẹo nh nhau chứ tổng cộng 144 viên kẹo , người ta chia cho các em thiếu nhi, mỗi em 4 viên
thì hết 8 hộp . Hỏi có bao nhiêu em thiếu nhi đợc chia kẹo ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bài 65. Mẹ chia kẹo cho Hồng và Lan , mỗi lần chia hồng đựơc 6 viên còn Lan được 4 viên. Sau khi chia xong Hồng
được nhiều hơn Lan 12 viên kẹo . Hỏi Mỗi bạn được bao nhiêu viên kẹo ?
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 66. Hai thùng có 58 lít dầu , nếu thêm vào thùng thứ nhất 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu kém thùng thứ hai 2 lần.
Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu.
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……… Bài 67. An mua 3 bút chì và 5 quyển vở hết 21nghìn , Hồng Mua 5 quyển vở và 5 bút chì hết 25 nghìn đồng .
Tính số tiền một bút chì , một quyển vở ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………


………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bài 68. Một quầy tập hóa có 9 thùng cốc. Sau khi bán đi 450 cái cốc thì quầy đó còn lại 6 thựng cốc. Hỏi trước khi bán
quầy đó có bao nhiêu cái cốc?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bài 69. Để chuẩn bị cho một hội nghị người ta đó kê 9 hàng ghế đủ chỗ cho 81 người ngồi. Trên thực tế có đến 108
người đến dự họp. Hỏi phải kê thêm mấy hàng ghế nữa mới đủ chỗ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
Bài 70. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cả hai ngày bán được số
gạo là bao nhiêu ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bài 71. Một chiếc cầu dài 100m gồm có 5 nhịp. Trong đó 4 nhịp dài bằng nhau nhưng nhịp chính giữa thì dài hơn mỗi
nhịp kia 10m. Tính nhịp chính giữa ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……


Bài 72. 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như thế có khối lượng xi măng là bao nhiêu
kilôgam ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…… Bài 73. Một vườn cây ăn quả có 5 hàng cây hồng xiêm, mỗi hàng 12 cây và có 9 hàng cây táo, mỗi hàng 18 cây.
Hỏi vườn cây ăn quả đó có tất cả bao nhiêu cây?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
Bài 74. Có 360 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau. Số sách ở mỗi
ngăn có là bao nhiêu quyển ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 75. Trong sân có 16con ngan, số vịt nhiều gấp đôi số ngan và ít hơn số gà là 6 con. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu
con gà, vịt, ngan?
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bài 76. Trong một cuộc thi làm hoa, bạn Hồng làm được 25 bông hoa. Như vậy Hồng làm ít hơn Mai 5 bông và chỉ
bằng một nửa số hoa của Huệ. Hỏi Mai và Huệ mỗi bạn làm được bao nhiêu bông hoa?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bài 77. Cứ hai bạn đấu với nhau thì được một ván cờ. Hỏi có bốn bạn đấu với nhau thì được mấy ván cờ (mỗi bạn đều
đấu với một bạn khác)?


………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………

……
……………………………………
…………
1
số cam và 5
tổng số bao nhiêu quả cam và quýt?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………
Bài 78. Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng mẹ đã bán được một số
số quýt mẹ để chiều bán nốt. Hỏi buổi sáng mẹ đó bán
được
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bài 79. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng 32 kg. Nếu thùng đựng một nửa số dầu hỏa đó thì nặng 17kg. Hỏi khi
thùng không đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
Bài 80. Có 234kg đường chia đều vào 6 túi. 8 túi như vậy có số đường là bao nhiêu ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
Bài 81. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cả hai ngày bán được số
gạo là bao nhiêu ?


………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
Bài 82. Hùng có 20 viên bi gồm 3 loại: màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Số bi đỏ gấp 6 lần số bi xanh; số bi vàng ít hơn số
bi đỏ. Số bi vàng Hùng có là bao nhiêu ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bài 83. Túi thứ nhất đựng 18 kg gạo và gấp 3 lần số gạo ở túi thứ hai. Hỏi phải chuyển bao nhiêu ki-lô-gam gạo ở túi
thứ nhất sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bài 84. Có 5 thùng kẹo, mỗi thùng có 6 hộp kẹo, mỗi hộp có 32 viên kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên kẹo?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bài 85. có 8 bạn nhỏ đi mua bi, mỗi bạn mua 3 bi xanh và 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn mua tất cả bao nhiêu viên bi?


………………………………………………………………………………………………………………………………
………
Bài 86. Có 5 thùng kẹo như nhau chứa tổng cộng 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo có 6 gói.
Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………


Hai ngăn sách có tổng cộng 84
quyển

q

Bài 87.

. Nếu lấy 4 quyển sách của ngăn thứ nhất
uyển sách của hai ngăn bằng nhau. Hỏi thực sự mỗi ngăn

chuyển sang ngăn thứ hai thì số
có bao nhiêu quyển sách?
………………………………………
……………………………………
………

……………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bài 88. Có một đơn vị bộ đội, khi tập hợp nếu xếp mỗi hàng 64 người thì xếp được 10 hàng. Hỏi muốn xếp thành 8
hàng thì mỗi hàng có bao nhiêu người?


………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bài 89. Có một số bi chia thành 8 túi, mỗi túi được 14 viên bi. Hỏi muốn chia số bi đó thành mỗi túi 4 bi thì chia được
bao nhiêu túi?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………

……………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bài 90. Một đoàn du khách có 26 người đón tắc xi, mỗi xe tắc xi chở được 4 người. Hỏi đoàn du khách phải đón tất cả
bao nhiêu chiếc tắc xi?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..


………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bài 91. An có một số viên kẹo chia thành 8 túi. Nếu lấy đi 17 viên kẹo thì số kẹo còn lại được chia đều thành 7 túi,
mỗi túi ít hơn lúc đầu 1 viên kẹo. Hỏi An có tất cả bao nhiêu viên kẹo.

……………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Bài 92. Dũng có 16 viên bi, Toàn có số bi gấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi.
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………


……………………………………………………………………………………
………………………………………………
: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán ……………………………………………………………………………………
…đư
………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…đường giảm đi 3 lần so với ngày
………………………………………………
nhiêu ki lô gam đường?
……………………………………………………………………………………

……………………………………………
………………………………………Bài 93.
ợc 36 kg đường, ngày thứ hai bán được số
t
hứ nhất. Hỏi ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ nhất bao
……………………………………


………

……………………………………………………………………………………………………………………


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×