Tải bản đầy đủ

VN nghi thức phát bồ đề tâm kho tài liệu huyền học

Nghi Thc Phỏt Bề ủ Tõm

1

nghi thc Phỏt tõm bề ầ
I . Sỏm hểi
(Phn quỏn sỏt v nguyờn do tồi sao phọi sỏm hểi :)
ủ t..... con, tỉ vụ thỷy sinh t ần nay, trụi lổn trong luõn hềi, mang ầỷ th
thõn, tỉ thõn cừi trâi ần thõn ầẻa ngức, tồo ầỷ loồi nghip, tỉ nghip nhõn thiờn
ần nghip ỏc ầồo, chiờu cọm quọ bỏo luõn hềi, chẻu bao ầa ầy, trọi bao cam
kh, vn khụng tènh ngả, ầam mờ trong nh la ba cừi, ầĂm ầuểi trong vng ly
t sinh.
ủĩđc chỳt phỳc bỏo cừi trâi, thỡ t kiờu t mồn, coi thĩâng lâi giỏo hun cỷa Th
Tụn, lệ l tõm thĩệng xút cỷa chĩ Phặt. Nụ l trong xing xớch cỷa ng dức, m
tĩêng ầõu l hồnh phỳc chõn thặt, mự lũa giằa tổm tểi cỷa vụ minh, m ngô ầõu
l tri kin chớnh xỏc. Th nờn, râi xa Tam bọo, thõn cặn t ầề, lồc ầĩâng ngoồi
ầồo, muụn kip sai lm. ủ t ngy nay khn thit, phỏt lả sỏm hểi cỏc tải li
trờn !
Tuy nhiờn, mảt mai chđt tènh, chè bit lo cho chớnh mỡnh, ht lũng cn cu giọi
thoỏt, chỏn ghột th gian, sđ hói luõn hềi, kinh hong sinh t. Th nờn, bt tớn
ủồi thỉa, nghi ngâ ầồi ủồo. L con cỷa Phặt - m khụng dỏm phỏt tõm thnh

Phặt cu ầả chỳng sinh; l con cỷa Phặt - m khụng dỏm th nhặn bao kip luõn
hềi, hnh Bề tỏt ầồo lđi ớch chỳng sinh; l con cỷa Phặt - m bế mƠc s nghip
thnh Phặt ầả sinh, cho bt c ai khỏc gỏnh vỏc, khụng chỳt quan tõm ỷng hả,
khụng chỳt tỏn thỏn khớch l; l con cỷa Phặt - m lồi hỷy bỏng giỏo phỏp ủồi
thỉa, cho ầú l phỏp ngoồi ầồo, hoƠc l ụ nhim th gian. ChÊng qua cng vỡ tặp
khớ ớch k ngó chp xĩa nay, nờn nay gƠp ầĩđc ầồi ủồo, cng chè bo bo thỷ giằ
t k, chÊng dỏm phỏt tõm vỡ ngĩâi. Khin nờn lỡa xa ầồi ủồo, tĩệng lai Phặt
chỷng cÂn khụ, mĩa phỏp mai sau khụng cũn ngĩâi tuụn, chỳng sinh kh ầau
nhâ ai ầĂc ầả ?
(Phn phỏt nguyn : Qựy thÊng lờn, chĂp tay phỏt nguyn sỏm hểi)
Nờn con ngy nay thnh tõm khn thit, sỏm hểi tõm tớnh ớch k, chè bit lđi
mỡnh. Nguyn cựng mĩâi phĩệng chĩ Phặt, vụ lĩđng Bề tỏt thỏnh hin, xút
thĩệng cho con m chng minh gia hả :
Tỉ nay cho ần tặn cựng vẻ lai, xin bọo bc con, xin chê che con, cho con thoỏt
khếi mi tải vụ minh ỏi ầĂm th gian, mi tải t kin chp trĩĐc ngoồi ầồo, mi
li lđi k khụng mng cu kh th gian.

www.phatphap.com


Nghi Thc Phỏt Bề ủ Tõm

2

(TrĩĐc khi ầọnh l nĩệng v Tam Bọo, quỏn tĩêng chĩ Phặt cựng cỏc hải chỳng

Bề tỏt Thanh vổn cỷa cỏc Ngi hin thõn ra sỏng rc cựng khĂp hĩ khụng xung
quanh mỡnh ầ chng minh v gia lc hả trỡ cho mỡnh.)
nam mụ thặp phĩệng thĩâng trứ tam bọo
Tỏc ủồi Chng Minh (3 lặy)
*****

ii . quy y Tam bọo
1. Quy Y Phặt
(Nhip tõm chõn thnh vỉa ầc lờn cỏc lâi lở sau ầõy vỉa quỏn sỏt nghùa chĩ

Phặt l nệi nĩệng ta giằa th gian kh ầau ny, v quỏn cỏc lâi lở ny chớnh
thặt l tõm nguyn cỷa mỡnh :)
Con xin hĩĐng v ầọnh l v nĩệng theo mĩâi phĩệng vụ lĩđng chĩ Phặt. Vỡ
luụn thĩệng tĩêng ần con cựng vĐi tt cọ chỳng sinh, vỡ hÂng muển cu ầả con


cựng vĐi tt cọ chỳng sinh, vỡ nguyn che chê cho con cựng vĐi tt cọ chỳng
sinh, nờn cỏc ngi thẻ hin ra ầâi, nhĩ cỏc bặc tểi tụn trong th gian ny. ủ giằa
bin kh bao la con cú họi ầọo kiờn cể, v giằa súng cọ nóo phin con cú bâ bn
vằng bn, cho con v cho tt cọ chỳng sinh, luụn cú ầĩđc nệi nuệng ta, luụn cú
ầĩđc chển an lnh, ầ tiờu ầi bao sđ hói, ầ tan ht mi ĩu phin.
(Phn phỏt nguyn : Qựy thÊng, chĂp tay v chõn thnh phỏt nguyn quy y)
Th nờn con nguyn mảt lũng, chõn thnh quay v nĩệng ta - mĩâi phuệng vụ
lĩđng chĩ Phặt, tỉ nay cho ần tặn cựng vẻ lai, cỏc ngi l cỏc Th tụn cỷa con,
m con duy nht tụn quớ ầọnh l, tin tĩêng nĩệng theo...
(Quỏn tĩêng chĩ Phặt ầềng ầĩa tay trỏi cỷa cỏc ngi lờn theo n an ỳy ầ an ỷi
v trn an cho mỡnh. Tĩêng xong ầọnh l :)
Nam Mụ Mĩâi Phĩệng Vụ Lĩđng Chĩ Phặt - Th Tụn (1 lặy)
(Nhip tõm chõn thnh vỉa núi lờn cỏc lâi lở sau ầõy vỉa quỏn sỏt nghùa v s

liờn h giằa tõm tỉ bi cỷa chĩ Phặt v tõm vụ minh tải li cỷa mỡnh nhĩ s liờn
h giằa ngĩâi cha bao dung thĩệng con bt tặn v ngĩâi con dồi dảt li lm.V
an tõm tin tĩêng nĩệng ta dt khoỏt vo cỏc Ngi)
Con xin hĩĐng v ầọnh l v nĩệng theo mĩâi phĩệng vụ lĩđng chĩ Phặt, cỏc
Ngi l cỏc cha lnh cỷa con, m luụn coi con nhĩ l con mảt, vớ dự tồo bao ỏc
www.phatphap.com


Nghi Thc Phỏt Bề ủ Tõm

3

nghip, ầĩa con tặn ần ầẻa ngức, cỏc Ngi cng vn vo theo, ầ m ra cụng
cu ầả; dự con bao kip ầa ầy, cỏc ngi cng vn theo cựng, ầ m bọo bc
nhĂc nhê, kộo con ra khếi ầa ầy; dự con hu bỏng tn hồi, cỏc Ngi vn c
mảt lũng, bt ầảng thit tha cu vĐt, cho con thoỏt khếi ỏc quọ.
(Phn phỏt nguyn : Qựy thÊng, chĂp tay v chõn thnh phỏt nguyn quy y)
Th nờn con nguyn mảt lũng, chõn thnh quay v nĩệng ta - mĩâi phĩệng vụ
lĩđng chĩ Phặt, tỉ nay cho ần tặn cựng vẻ lai, cỏc ngi l cỏc cha lnh cỷa con,
m con duy nht kớnh thĩệng tĩêng nim - tỡm v nĩệng nỏu...
(Quỏn tĩêng chĩ Phặt ầềng ầĩa bn tay phọi xuểng theo n dằ nguyn ầ tip
ầún mỡnh vĐi vụ lĩđng tỉ ỏi v hoan hè. Tĩêng xong ầọnh l :)
Nam Mụ Mĩâi Phĩệng Vụ Lĩđng Chĩ Phặt - Tỉ Tụn (1 lặy)
(Nhip tõm chõn thnh vỉa ầc lờn cỏc lâi lở sau ầõy vỉa quỏn sỏt nghùa nổng

lc tểi thĩđng cỷa chĩ Phặt qua tỉ bi, trớ hu v phĩệng tin giỏc tha cỷa cỏc
ngi. V an tõm nĩệng ta vo chĩ Phặt xọ ht mi sđ hói)
Con xin hĩĐng v ầọnh l v nĩệng theo mĩâi phĩệng vụ lĩđng chĩ Phặt, cỏc
Bặc tỉ bi trọi rảng, thm nhặp mĩâi phĩệng phỏp giĐi, ầ m che chê cho con ầ
m bọo bc cho con vĐi cựng ton th th gian lỡa xa ht mi kh ọi.
Con xin nĩệng v chĩ Phặt, cỏc Bặc trớ hu sĂc bộn, nhĩ thanh bọo kim kim
cĩệng, cĂt ầt xớch xing tham ỏi, ầó bao kip nay trúi chƠt ly con, giam trong
nh la ba cừi ngức tự; ầõm thỷng lĩĐi thộp vụ minh, ầó bao kip nay bỷa võy
kớn con, chỡm trong ầờm di luõn hềi bt tặn; nh bặt gểc r nóo phin, ầó bao
kip nay chụn chƠt ly con, vựi trong mọnh ầt sỏu nẩo t sinh.
Con xin nĩệng v chĩ Phặt, cỏc Bặc ỏnh sỏng giỏc ngả, nhĩ vng thỏi dĩệng
rồng ngâi, xua tan tt cọ búng ma nhõn ngó chặp chân, ầó bao kip nay luụn rỡnh
rặp con, ầ m ầe da ần ỏp khỷng bể; phỏ tan tt cọ cỏc cện mảng mẻ, cỷa bao
hnh nghip lao xao hĩ vng, tồo nờn vụ lĩđng th gian hĩ ọo. ủ ầỏnh thc
giặy trong con ỏnh sỏng trớ hu chõn thặt, ỏnh sỏng chan hũa vụ biờn, ỏnh sỏng
cha chan vụ lĩđng, ỏnh sỏng vụ trứ bt ầảng.
(Phn phỏt nguyn : Qựy thÊng, chĂp tay v chõn thnh phỏt nguyn quy y)
Th nờn con nguyn mảt lũng, chõn thnh quay v nĩệng ta - mĩâi phĩệng vụ
lĩđng chĩ Phặt, tỉ nay cho ần tặn cựng vẻ lai, cỏc ngi l cỏc ầồo sĩ tểi thĩđng
cỷa con, m con duy nht tuyt ầểi võng lâi - trit ầ tuõn hnh - mói mói nĩệng
theo tu hc...
(Quỏn tĩêng chĩ Phặt kộo mỡnh lờn v phớa ngc cỷa Ngi bÂng bn tay phọi v

bn tay trỏi cỷa Ngi hồ xuểng ầ ầô ly mỡnh m thnh n chuyn phỏp luõn,
nghùa l cỏc Ngi sở núi Phỏp ầ cu ầả mỡnh. Tĩêng xong ầọnh l :)
www.phatphap.com


Nghi Thc Phỏt Bề ủ Tõm

4

Nam Mụ Mĩâi Phĩệng Vụ Lĩđng Chĩ Phặt - Vụ Thĩđng Tụn (1 lặy)
***
2. Quy Y Phỏp
(Nhip tõm vỉa ầc lờn vỉa quỏn sỏt nghùa cụng nổng tểi thĩđng cỷa Phỏp, chè
dnh ầ cu ầả mỡnh v ton th chỳng sinh, ầ m nhip tõm quy y)
Con xin hĩĐng v ầọnh l v nĩệng theo mĩâi phĩệng vụ lĩđng tểi tụn Phỏp l
Phỏp chĩ Phặt tuyờn thuyt. Cỏc giỏo phỏp tểi tụn ny m bọn th l ầồi Bi, m
thặt tĩĐng l Trớ hu, m cụng nổng l ầồi Nguyn, ầó do mĩâi phĩệng vụ lĩđng
chĩ Phặt mảt lũng thit tha ban bể. Cỏc giỏo phỏp tểi tụn ny m nhĩ phĩệng
thuểc trĩâng sinh ầĩa con ần min bt t, hay nhĩ ngc chỳa Ma Ni cho con
thếa mi ĩĐc nguyn, v nhĩ phĩệng tin tểi xọo ầ m cu vĐt chớnh con cựng
vĐi ton th chỳng sinh ần nệi bn bâ an n.
(Phn phỏt nguyn : Qựy thÊng, chĂp tay v chõn thnh quy y)
Th nờn con nguyn mảt lũng, chõn thnh quay v nĩệng ta - mĩâi phĩệng vụ
lĩđng tụn Phỏp, tỉ nay cho ần tặn cựng vẻ lai, cỏc giỏo Phỏp ny chớnh l ỏnh
sỏng - soi ầĩâng chè lểi cho con, m con duy nht xin nguyn lĂng nghe - bÂng
ầụi tai nhip th - bÂng con tim tu thuặn - bÂng khểi úc sỏng tế, ầ m nĩệng
theo - tụn kớnh tuõn hnh...
(Quỏn tĩêng chĩ Phặt chuyn vặn tõm tỉ khệi ầảng khu nghip, tỉ lĩôi cỏc

Ngi phúng ra ỏnh sỏng chan hũa bin chiu mĩâi phĩệng, rềi trê v bao trựm
quanh mỡnh, nhĩ nĩĐc Phỏp tĩĐi ra cho mỡnh. Tĩêng xong ầọnh l :)
Nam Mụ Mĩâi Phĩệng Vụ Lĩđng - Vụ Thĩđng Quang Minh Phỏp (1 lặy)
(Nhip tõm vỉa ầc lờn vỉa quỏn sỏt nghùa Phỏp vển l chõn l thĩâng trứ bt

bin, l lểi thoỏt cu cỏnh cho bt c ai, bt c cọnh giĐi no hay ầiu kin no,
ầ m tuyt ầểi tin tĩêng quy y)
Con xin hĩĐng v ầọnh l v nĩệng theo mĩâi phĩệng vụ lĩđng thĩâng trứ Phỏp
l Phỏp chĩ Phặt giỏc ngả. Cỏc giỏo phỏp thĩâng trứ ny, vển l ỏnh sỏng chõn
thặt, v l chõn l muụn ầâi cỷa chung tt cọ mi loi, dự vĐi muụn vn sai
khỏc. Th nờn, cho dự th gian trn ầy ầau kh, song chõn thặt Phỏp vn
thĩâng tẻch lồc; cho dự chỳng sinh vụ minh tểi mũ, nhĩng thặt tĩĐng Phỏp vn
soi rồng ngâi; v dự luõn hềi ni trụi bt tặn, bọn th Phỏp vn nhĩ nhĩ bt
ầảng; dự cho chĩ Phặt vĂng búng nệi ầâi, Phỏp chĩ Phặt giỏc vn thĩâng cú
www.phatphap.com


Nghi Thc Phỏt Bề ủ Tõm

5

mƠt. Nhâ th m dự vụ minh hay dự phin nóo dy ầƠc, con v tt cọ chỳng sinh
chĂc chĂn ầu sở ầĩđc ầả.
(Phn phỏt nguyn : Qựy thÊng, chĂp tay v chõn thnh phỏt nguyn quy y)
Th nờn con nguyn mảt lũng, chõn thnh quay v nĩệng ta - mĩâi phĩệng vụ
lĩđng thĩâng Phỏp, tỉ nay cho ần tặn cựng vẻ lai, cỏc giỏo phỏp ny chớnh l
hĩĐng ầi - vùnh vin mói mói cỷa con, m con duy nht hĩĐng ần noi theo khụng ầ bao giâ mt du...
(Quỏn tĩêng ỏnh sỏng y chiu sỏng thu qua cọ thõn ln tõm, nhĩ nĩĐc Phỏp

cam lề gải ra thõn tõm mỡnh sồch ht mi trn cu, lm cho cọ trong ln ngoi
mỡnh ầu sỏng rc thanh tẻnh. Tĩêng rềi ầọnh l :)
Nam Mụ Mĩâi Phĩệng Vụ Lĩđng - Thĩâng Trứ Tẻch Chiu Phỏp (1 lặy)
(Nhip tõm vỉa ầc lờn vỉa quỏn sỏt nghùa Phỏp chớnh l th tớnh giọi thoỏt

trong sỏng cỷa mỡnh, nờn nĩệng ta vo Phỏp l hon ton hđp l, v khụng cú
l no lồi khụng th ầĩđc)
Con xin hĩĐng v ầọnh l v nĩệng theo, mĩâi phĩệng vụ lĩđng phỏp tớnh Phỏp,
l Phỏp chĩ Phặt khai thẻ, cho con v mi chỳng sinh ngả nhặp. Cỏc Phỏp m l
bọn th chõn thặt cỷa con : bọn th cỷa con chiu sỏng, song luụn thĩâng hÂng
bt ầảng, chớnh l trớ hu chõn thặt, t giỏc tẻch dit cu cỏnh; bọn th cỷa con
chiu sỏng, chiu khĂp bao la vụ hồn, chớnh l ầồi bi bỡnh ầÊng, th nhặp phỏp
giĐi chỳng sinh; bọn th cỷa con chiu sỏng, chiu soi tt cọ khụng sút, chớnh l
phĩệng tin thin xọo, cu ầả trn ht muụn loi; bọn th cỷa con chiu sỏng,
chiu mói khụng bao giâ tặn, chớnh l cụng ầc vụ lặu, nhiờu ớch tt cọ hằu tỡnh.
(Phn phỏt nguyn : Qựy thÊng, chĂp tay v chõn thnh phỏt nguyn quy y)
Th nờn con nguyn mảt lũng, chõn thnh quay v nĩệng ta - mĩâi phĩệng vụ
lĩđng thặt Phỏp, tỉ nay cho ần tặn cựng vẻ lai, cỏc giỏo phỏp ny chớnh l hệi
thê - mồng sểng muụn ầâi cỷa con, m con duy nht khuụn theo trỡ giằ - nhĩ giằ
ly chớnh mồng mỡnh...
(Quỏn tĩêng ỏnh sỏng trong ngoi hũa nhặp lm mảt, thõn tõm theo ầú tan vo

ỏnh sỏng, trê thnh vụ tĩĐng, nhĩ ỏnh sỏng duy nht bin khĂp, chớnh l Phỏp
thõn cỷa mỡnh bao la vụ hồn. Tĩêng rềi ầọnh l :)
Nam Mụ Mĩâi Phĩệng Vụ Lĩđng - Phỏp Tớnh Bin Chiu Phỏp (1 lặy)
***
3. Quy Y Tổng
www.phatphap.com


Nghi Thc Phỏt Bề ủ Tõm

6

(Nhip tõm vỉa ầc lờn vỉa quỏn sỏt nghùa cụng ầc lđi tha thit thc cỷa
Tổng, ầ m nhip tõm quy y)
Con xin hĩĐng v ầọnh l v nĩệng theo mĩâi phĩệng vụ lĩđng họi hải chỳng,
bao la nhĩ mõy nhĩ bin, võy quanh vụ lĩđng cỏc ầng Nhĩ Lai.
Cỏc ngi l cỏc bặc con ầớch t cỷa khĂp mĩâi phĩệng chĩ Phặt, l cỏc dũng dừi
chớnh thểng cỷa trn mĩâi cừi Phỏp vĩệng, v l cỏc ầng Nhĩ Lai cỷa mi
chỳng sinh mai hặu, cựng l cỏc bặc Th tụn cỷa khĂp muụn loi mai sau. Cng
vỡ lđi lồc cho con v cho tt cọ chỳng sinh, m cỏc ngi sinh vo dũng dừi Nhĩ
Lai, cng vỡ an nguy cho con v cho ton th chỳng sinh, m cỏc ngi dĩông
nuụi Phặt chỷng bt ầoồn.
(Phn phỏt nguyn : Qựy thÊng, chĂp tay v chõn thnh phỏt nguyn quy y)
Th nờn con nguyn mảt lũng, chõn thnh quay v nĩệng ta - mĩâi phĩệng vụ
lĩđng thỏnh Chỳng, tỉ nay cho ần tặn cựng vẻ lai, cỏc ngi l cỏc chỳng hải cỷa
con, m con duy nht quy kớnh nĩệng theo - tụn thâ ầọnh l...
(Quỏn tĩêng Chĩ thỏnh chỳng ê khĂp mĩâi phĩệng ầu hĩĐng quay v mỡnh
hoan hè tip nhặn. Tĩêng rềi ầọnh l :)
Nam Mụ Mĩâi Phĩệng Vụ Lĩđng Họi Hải - Vụ Thĩđng Chỳng (1 lặy)
(Nhip tõm vỉa ầc lờn vỉa quỏn sỏt nghùa cụng nổng cỷa Tổng nhÂm ầ lm
phỏt khêi mm ủồo cỷa mỡnh)
Con xin hĩĐng v ầọnh l v nĩệng theo mĩâi phĩệng vụ lĩđng hũa hđp chỳng,
mờnh mang nhĩ mõy nhĩ bin, bao quanh vụ lĩđng cỏc ầng Nhĩ Lai.
Cỏc ngi cựng nhau hũa hđp thanh tẻnh, nhĩ nĩĐc hũa cựng vĐi sằa, ầ cho GiĐi
phỏp trĩâng tền, chỳng sinh cú nệi nĩệng ta.
Cỏc ngi cựng nhau hũa hđp ầềng tu, võy quanh chĩ Phặt hếi phỏp, khin cho
chớnh Phỏp tếa rảng, chiu sỏng th gian mự lũa, nhĩ cỏc tia sỏng quanh vng
thỏi dĩệng, tứ hải ầ m toọ rảng sỏng soi mĩâi phĩệng tểi ỏm.
Cỏc ngi cựng nhau hũa hđp lđi sinh, tứ hđp vụ lĩđng cụng ầc, hđp lc phỏt
trin mm ủồo cỷa con v mi chỳng sinh, nhĩ mọnh ầt ruảng phỡ nhiờu, tứ
hđp vụ lĩđng mu mô, tổng trĩêng phỏt trin phong thẻnh, tt cọ cỏc mm lỳa
non.
(Phn phỏt nguyn : Qựy thÊng, chĂp tay v chõn thnh phỏt nguyn quy y)
Th nờn con nguyn mảt lũng, chõn thnh quay v nĩệng ta - mĩâi phĩệng vụ
lĩđng tẻnh Chỳng, tỉ nay cho ần tặn cựng vẻ lai, cỏc ngi l cỏc phĩĐc ầin cỷa
con, m con duy nht gn gi cỳng dĩâng - tin tĩêng phứng s...
www.phatphap.com


Nghi Thc Phỏt Bề ủ Tõm

7

(Quỏn tĩêng chĩ thỏnh chỳng tứ tặp lồi quanh mỡnh, che chê ỷng hả khớch l.
Tĩêng rềi ầọnh l :)
Nam Mụ Mĩâi Phĩệng Vụ Lĩđng Họi Hải - PhĩĐc ủin Chỳng (1 lặy)
(Nhip tõm vỉa ầc lờn vỉa quỏn sỏt nghùa phĩệng tin tểi xọo cỷa Tổng lm

cho mi vụ minh tải li cỷa mỡnh tan bin, v nhâ Tổng m cọ hai mƠt trớ v bi
cỷa mỡnh ầu ầĩđc viờn món trang nghiờm)
Con xin hĩĐng v ầọnh l v nĩệng theo mĩâi phĩệng vụ lĩđng trang nghiờm
chỳng, man mỏc nhĩ mõy nhĩ bin, theo quanh vụ lĩđng cỏc ầng Nhĩ Lai.
Cỏc ngi nguyn lm bÂng hằu cỷa con v cỷa chỳng sinh, nờn mĐi cựng nhau
hũa hđp, gúp bao Trớ hu chiu soi, ầ cho mn tểi vụ minh, cỷa con trê thnh
trong sỏng. Cng nhĩ vụ lĩđng cỏc vỡ sao ầờm, tứ hđp lồi trờn bu trâi, lp lỏnh
nhĩ ngn kim cĩệng, lm cho cọ mn ầờm ầen, trê nờn trong sỏng thanh tẻnh.
Cỏc ngi cựng nhau hũa hđp, tứ bao tẻnh GiĐi trong sồch, ầ bao tải li cỷa con,
ầĩđc ho tan vo thanh tẻnh. Cng nhĩ vụ lĩđng git nĩĐc trong xanh, hđp lồi
thnh bin trong sồch, lm cho mảt nĂm bựn con, trê nờn tan loóng trong lnh.
Cỏc ngi cựng nhau hũa hđp, hũa tan vụ phõn bit trớ, ầ cho ngó tĩĐng cỷa con,
khi hũa vo vĐi cỏc ngi, sở ầĩđc thỏo gô tan ró, ầ vĐi Phỏp thõn lm mảt.
Cng nhĩ vỏch tĩâng mỏi trn gô ầi, cho khoọng khụng nhế trong nh, chan hũa
vo cừi hĩ khụng, bao la vụ lĩđng bt ầảng.
(Phn phỏt nguyn : Qựy thÊng, chĂp tay v chõn thnh phỏt nguyn quy y)
Th nờn con nguyn mảt lũng, chõn thnh quay v nĩệng ta - mĩâi phĩệng vụ
lĩđng ầồo Chỳng, tỉ nay cho ần tặn cựng vẻ lai, cỏc ngi l chỳng thin hằu cỷa
con, m con duy nht thit tha hũa hđp - cảng trứ hũa tan nhĩ mảt bọn th...
(Quỏn tĩêng tỉ ngc cỷa chĩ thỏnh chỳng phúng ra vụ lĩđng ỏnh sỏng nhip hả

lm cho mi ầc tĩĐng thanh tẻnh thuảc trớ v bi ầu ầĩđc thnh tu nệi thõn
tõm mỡnh. Mỡnh khụng cũn l mỡnh nằa m chớnh l bỏo thõn cỷa trớ v bi hin
hin. Tĩêng rềi ầọnh l :)
Nam Mụ Mĩâi Phĩệng Vụ Lĩđng Họi Hải - Trang Nghiờm Chỳng (1 lặy)

III. Phỏt tõm
1. Phỏt Tõm Bề ủ
(Nhip tõm vỉa ầc lờn vỉa quỏn sỏt nghùa mi hoồt ầảng cỷa tõm mỡnh ầu l

tõm chp ngó. Trong khi Tõm bề ầ hon ton khụng cú nệi mỡnh, th nờn cn

www.phatphap.com


Nghi Thc Phỏt Bề ủ Tõm

8

phọi phỏt khêi lờn loồi Tõm siờu vit tểi thĩđng ny ầ thay th cho tõm chp
ngó cỷa mỡnh, thỡ mĐi cu ầả ầĩđc mỡnh v mi chỳng sinh ầĩđc)
Xột rÂng con ầó bao kip gƠp vụ lĩđng Phặt, nghe vụ lĩđng Phỏp, tu vụ lĩđng
hnh. M ngy nay ầõy vn c lun qun trong vụ minh, loanh quanh nệi phin
nóo, ra vo chển t sinh, tĐi lui trong luõn hềi. Cng bêi gểc chÊng bit phỏt
Tõm ầồi ủồo, ầ cho ngó kin hÂng tền, ầ cho ngó chp chỷ ầảng, gieo nhõn
gƠt quọ trn ầu y nệi tõm Ngó :
Nhĩ khi chĩa gƠp Phặt nghe Phỏp, thỡ nht c nht ầảng, ầu do ngó lm chỷ,
sểng chè bit lo cho Ta, xõy dng cho Ta, ớch lđi cho Ta v nhằng gỡ cỷa Ta.
Mi hoồt ầảng cỷa ầâi sểng mỡnh, chè l hoồt ầảng cỷa mảt cỏi Ta. Do ầú m
ớch k ny sinh, chè lo cho mỡnh nờn tham lam ny sinh, so ầo vĐi ngĩâi thỡ kiờu
cổng, tặt ầể, sõn hồi, ny sinh... Nhõn ầú m thỳc ầy thõn khu tồo nghip.
Nghip tồo thnh nhõn, triờu cọm quọ bỏo, c th m nhõn quọ kộo di, thnh ra
l luõn hềi bt tặn !
Nu cú hnh thin, thỡ cng vn do bọn ngó ầiu ầảng; trờn mƠt hỡnh tĩĐng thỡ
thin ỏc l hai ầểi cc tĩệng phọn, song nệi mƠt bọn th thỡ chè l mảt cỏi Ta m
thụi. Th nờn, thin y vn chè l cỏc hnh nghip luõn hềi, ầĩa vo cỏc cừi thỳ
nhõn thiờn. Khi ầĩđc hĩêng cỏc phĩĐc trâi ngĩâi, thỡ lồi sinh ỏi ầĂm, hoƠc l
sinh kiờu mồn; cho nờn cú gƠp Phặt nghe Phỏp, thỡ hoƠc l lệ l khụng thớch hđp,
hoƠc l hồch hếi xem Phặt cú danh vng th lc gỡ trong ầâi khụng m phức,
hoƠc l nhỡn ngĂm xem Phỏp cú mang lồi ầĩđc hĩêng thứ no khụng m theo,
hoƠc chè bit thc hnh cỏc phỏp hằu lặu ầ m hĩêng cụng ầc, hoƠc lồi s
dứng phặt Phỏp ầ chè tỡm lđi dĩông riờng tĩ. Do ầú m gƠp Phặt nghe Phỏp
cng chè l luểng qua khụng, th tức vn hon th tức; ầụi khi lồi thnh oan gia
hỷy bỏng, tồo thnh ỏc nghip ầa lồc !
HoƠc nu cú kớnh Phặt tin Phỏp, mong muển nĩệng theo v Phặt, thỡ chè mong
sao cho ầĩđc an thõn, khụng dỏm phỏt Tõm ầồi ủồo; cn cu ầĩđc hnh theo
Phỏp, thỡ cng bẻ Ngó chỷ ầảng : Tụi tu, Tụi hnh, Tụi ầĂc, Tụi chng, cho mi
hoồt ầảng cỷa Ngó, mi hnh nghip cỷa Tụi, l chõn thặt cứ th ầ ầĩa ần ủồo
quọ, cũn ầểi vĐi vic phỏt Tõm, thỡ cho l tõm tĩêng xuụng, khụng phọi l ầiu
chỷ yu. Th nờn tu hnh bao nhiờu, cng chè khỏc vĐi th tức, so trờn phĩệng
din hỡnh tĩĐng, cũn thỡ ê nệi bọn th, cng vn l mảt hoồt ầảng, cỷa cựng mảt
cỏi Ta thụi. Do ầú nờn tặn cựng sc, cng lồc vo cừi Thin, ủẻnh, vũng vo
khụng khếi luõn hềi.
(Phn phỏt nguyn : Qựy thÊng, chĂp tay v chõn thnh phỏt tõm tỡm cu thnh
tu cho ầĩđc Vụ Thĩđng Bề ủ)
Th nờn, tỉ nay cho ần tặn cựng vẻ lai, con Nguyn chõn thnh phỏt Tõm ầồi
ủồo : khỏt khao Phặt quọ, thit tha cn cu con ủĩâng ầĩa ần Phặt quọ, hõn
hoan mong muển thc hnh con ầĩâng ầồi ủồo.
www.phatphap.com


Nghi Thc Phỏt Bề ủ Tõm

9

Con Nguyn dền ht bao nhiờu nổng lc thit tha mong cu trong con, mảt lũng
mong ầĩđc Trớ hu vụ thĩđng Bề ủ.
Bờn ngoi Trớ hu v Phặt quọ ra, con Nguyn xọ bế v khụng nĩệng theo, bt
c mức tiờu mong cu no khỏc, dự l trớ hu chõn thặt cỷa bặc Nhẻ thỉa, dự l
kt quọ tểi cao cỷa hng La Hỏn, hay dự trn ht vụ lĩđng cụng ầc, cỷa mi cừi
trâi cảng lồi.
Con Nguyn duy nht mảt lũng - chè cu thnh Phặt m thụi.
(Quỏn tĩêng chĩ Phặt ầềng thâi ầĩa tay ra xoa ầọnh n khọ th k cho mỡnh.
Tĩêng rềi ầọnh l :)
Nam Mụ Mĩâi Phĩệng Thĩâng Trứ Tam Bọo
Tỏc ủồi Chng Minh (3 lặy)
*****
2. Phỏt Tõm ủồi Bi
(Nhip tõm vỉa ầc lờn vỉa quỏn sỏt nghùa Tõm tỉ bi siờu vit lờn trờn tõm Nhẻ

thỉa v cụng nổng vi diu tểi thin xọo cỷa Tõm ầồi bi nhÂm phểi hđp Tõm bề
ầ v tõm chp ngó lm thnh phĩệng tin ầả sinh)
Nu thnh Phặt chè ầ t lđi m thụi, thỡ Bề ủ cỷa Nhẻ thỉa chớnh l cu cỏnh.
Nay con cn cu vụ thĩđng Bề ủ cỷa mĩâi phĩệng vụ lĩđng chĩ Phặt, chớnh l
ầ cu ầả vụ biờn phỏp giĐi chỳng sinh, m cng l do vỡ phọi cu ầả ht vụ
biờn phỏp giĐi chỳng sinh, thỡ con mĐi chng ầĂc ầĩđc vụ thĩđng Bề ủ :
Bêi Tõm ầồi ủồo vụ thĩđng Bề ủ l Tõm giỏc ngả, thy rừ thặt tĩĐng cỷa tt cọ
cỏc Phỏp l Khụng, vụ ngó, tẻch dit, vĂng lƠng cu cỏnh. Do tt cọ cỏc Phỏp sê
duyờn l tẻch dit vụ ngó, nờn Tõm Bề ủ nổng chiu, cng vụ ngó tẻch dit.
Tõm v Cọnh ầu khụng tẻch vĂng lƠng, thỡ ầú vển l cọnh giĐi cu cỏnh t lđi
cỷa Nhẻ thỉa. Tõm giỏc cỷa Phặt khụng ngỉng tồi ầú, bêi Tõm giỏc tuy tẻch m
chiu : chiu thy cú ta cú ngĩâi, vụ lĩđng chỳng sinh ầu nhĩ huyn húa khụng
thặt, chớnh tc l Khụng, vụ ngó, tẻch dit; song vỡ chỳng sinh khụng giỏc, nờn
khêi ầỷ th hnh nghip vng ầảng, tồo nờn vụ lĩđng cọnh giĐi hĩ ọo. Chĩ Phặt
vĐi Tõm bề ầ, chiu rừ cọnh giĐi chỳng sinh, huyn ọo khụng thặt nhĩ th, cỏc
Ngi mĐi hĩng khêi giặy, bọn Tõm ầồi Tỉ ầồi Bi, ng theo nhõn duyờn chỳng
sinh, m thnh cú ta cú ngĩâi.
Ta ầú cỷa Phặt, nhõn duyờn theo chỳng sinh m cú, th l ủồi Bi, dứng hay hnh
nghip l phĩệng tin ầả sinh, cu cỏnh l thĩâng hÂng tẻch dit, Khụng, vụ ngó.
Ta ầú cỷa Phặt vỡ muển cu ầả vụ lĩđng vụ biờn phỏp giĐi chỳng sinh, m ê
trong nhõn duyờn cỷa chỳng sinh, phỏt tõm thnh Phặt, tu vụ lĩđng cụng ầc,
hnh viờn món lức ầả, trong bao vụ lĩđng kip, ầ nhiờu ớch chỳng sinh, ầ thỷ
www.phatphap.com


Nghi Thc Phỏt Bề ủ Tõm

10

hả hằu tỡnh, m ầả tặn khụng sút. Ta ầú cỷa Phặt khụng phọi l Ngó kin, khụng
phọi l Ngó chp, khụng phọi l mảt cỏi "T", ầểi lồi cỏc cỏi "Tha" khỏc cỷa tt
cọ chỳng sinh; m Ta ầú do nhõn duyờn nệi chỳng sinh m cú, Ta ầú cú vỡ tt cọ
chỳng sinh v cho tt cọ chỳng sinh, Ta ầú l ầ ầả sinh v ầ ớch lđi cho tt cọ
chỳng sinh. Ta ầú chớnh l Tõm ầồi Tỉ Bi cu ầả vụ lĩđng chỳng sinh, cỷa khĂp
mĩâi phĩệng vụ lĩđng chĩ Phặt.
(Phn phỏt nguyn : Qựy thÊng, chĂp tay v chõn thnh phỏt nguyn khụng bao
giâ xọ bế chỳng sinh cho ần bao giâ ầả tặn ht mĐi thụi)
Th nờn, tỉ nay cho ần tặn cựng vẻ lai, con Nguyn chõn thnh phỏt ủồi Bi
Tõm : khỏt khao cu ầả chỳng sinh, thit tha thc hnh lức ầả lđi ớch chỳng sinh,
hõn hoan tựy thuặn nhiờu ớch chỳng sinh.
Con Nguyn dền ht bao nhiờu nổng lc tỡnh cọm thit tha trong con, ầu
chuyn thnh ủồi Bi Tõm : chỳng sinh m ầả chĩa ht, thỡ nổng lc Bi Nguyn
trong con, sở khụng cựng tặn.
Con Nguyn vùnh vin, sở khụng bao giâ xọ bế chỳng sinh, dự cú vỡ th, m phọi
lỡa xa Nit Bn, trụi lổn ê trong sinh t; dự cho tt cọ tải li, phin nóo cng nhĩ
kh ầau, ầu tỉ do nệi chỳng sinh m ra; dự bao gian nan kh nhc, con phọi
nhn nồi chẻu ầng, ầ m lđi ớch chỳng sinh; chè min nhiờu ớch chỳng sinh, thỡ
dự chỳng sinh bt tặn, phin nóo chỳng sinh khụng cựng, con nguyn cam tõm
hoan hè.
Con nguyn duy nht mảt lũng - ầả tặn chỳng sinh m thụi.
(Quỏn tĩêng mĩâi phĩệng chĩ Phặt v chĩ Bề Tỏt thỏnh chỳng cựng vĐi vụ biờn

phỏp giĐi chỳng sinh ầu ầĩđc thu nhip trn ht vo Tõm nguyn ầồi bi cỷa
mỡnh, kt thnh mảt khểi quang minh duy nht, vụ tĩĐng vụ lĩđng, khụng trong
khụng ngoi, khụng ần khụng ầi, khụng thỷy khụng chung, sỏng rc bin chiu
vụ hồn vụ ngồi, song tẻch dit v dt lƠng. Quỏn tĩêng tt cọ thõn tõm ầu lĂng
dit khụng tẻch, rềi ầọnh l :)
Nam Mụ Mĩâi Phĩệng Thĩâng Trứ Tam Bọo
Tỏc ủồi Chng Minh (3 lặy)

IV. Hềi hĩĐng
(Nhip tõm vỉa ầc lờn vỉa quỏn sỏt nghùa cụng ầc vụ lĩđng v tểi thĩđng

cỷa Tõm bề ầ ầểi vĐi tt cọ mi loồi tõm thc. Tin tĩêng hon ton vo cụng
ầc tểi thĩđng cỷa sệ phỏt Tõm ny)
Mĩâi phĩệng chĩ Phặt Th Tụn, cựng chĩ ầồi Bề Tỏt, ầu do phỏt ầồi Tõm Bề
ủ, m thnh chớnh ầÊng chớnh Giỏc. Bề ủ Tõm nhĩ dng tĩĐng vụ ầẻch, Bề
ủ Tõm nhĩ v khớ tểi lđi hồi, chin thĂng v ầỏnh bồi tt cọ cỏc Ma quõn ê
www.phatphap.com


Nghi Thc Phỏt Bề ủ Tõm

11

trong cng nhĩ ngoi. Bề ủ Tõm l ầt bÂng an n, lỡa xa súng giú cỷa phin
nóo; Bề ủ Tõm l ầu non cao ngt, m bao ngn súng xụ cỷa bin kh, cng
khụng bao giâ bộn mọng tĐi ầĩđc. Bề ủ Tõm l Tõm tểi thĂng trong tt cọ cỏc
tõm, l Tõm tểi thĩđng trong tt cọ cỏc tõm, bao la to lĐn nht trong tt cọ cỏc
tõm, vỡ Bề ủ Tõm tng trỡ ht tt cọ cỏc tõm, nhip th ht tt cọ cỏc tõm, nhĩ
hĩ khụng dung cha trn ht mi phỏp. Bề ủ Tõm l Tõm tểi thin, ầồi thin,
ầ nht thin, ầ nht chõn thặt thin trong tt cọ cỏc tõm thin, vỡ Bề ủ Tõm l
nổng lc duy nht lm chuyn húa v cu ầả ầĩđc vụ lĩđng chỳng sinh. Bề ủ
Tõm l Tõm chõn thặt nht, thanh tẻnh nht, tụn qu nht trong tt cọ cỏc tõm, vỡ
Bề ủ Tõm l nổng lc bt tặn phỏt sinh vụ lĩđng vụ biờn khụng cựng tặn chĩ
Phặt v chĩ ầồi Bề Tỏt...
(Phn phỏt nguyn hềi hĩĐng : Qựy thÊng, chĂp tay v chõn thnh phỏt nguyn
hềi hĩĐng vĐi tt cọ tm lũng tỉ bi)
Cụng ầc cỷa sệ phỏt tõm Bề ủ ny, do ầú m vển vụ lĩđng vụ biờn khụng th
nghù bn. Chè trong mảt nim phỏt Tõm, cụng ầc cng ầỷ khụng bao giâ tặn,
huểng gỡ nay con lặp nguyn - phỏt Tõm vụ thĩđng Bề ủ : cho ần tặn cựng vẻ
lai, ầả tặn chỳng sinh khụng sút. Cụng ầc bt tặn bt khọ thuyt ny, con
nguyn khụng chỳt xẩn tic, khụng h mảt nim lĩông l, m xin hềi hĩĐng trn
vận, trao v cho mi chỳng sinh, nguyn cho ton th phỏp giĐi chỳng sinh,
cựng con chng ầĂc vụ thĩđng Bề ủ, ầềng ầÊng cựng vĐi mĩâi phĩệng vụ
lĩđng chĩ Phặt, khụng cú chỳt gỡ sai bit.
(Quỏn tĩêng tt cọ cọnh giĐi cỷa Phỏp giĐi chỳng sinh ầu trê thnh trang
nghiờm thanh tẻnh ầềng vĐi cỏc cừi Tẻnh ầả cỷa chĩ Phặt. Tĩêng rềi ầọnh l :)
Nam Mụ Mĩâi Phĩệng Thĩâng Trứ Tam Bọo
Tỏc ủồi Chng Minh (3 lặy)
*****

Trớ hu hoÂng thõm ầồi bin ti,
ầoan cĩ ba thĩđng tuyt trn ai,
Tĩâng quang thĩĐc phỏ thiờn sinh bnh,
Cam lề nổng trỉ vồn kip tai,
Thỳy liu pht khai kim th giĐi,
Hềng liờn dng xut ngc lõu ầi,
Ngó kim kh thỷ phn hĩệng tỏn,
Nguyn hĩĐng nhõn gian ng hin lai.
www.phatphap.com


Nghi Thc Phỏt Bề ủ Tõm

12

Trớ hu bao la ầng bin ti,
Oai nghiờm ng trẻ súng trn ai,
Phúng quang chiu phỏ muụn ầâi bnh,
Cam lề dt sồch vồn kip ĩệng,
Liu bic pht mê chõn th giĐi,
Sen hềng vt hin bỏu lõu ầi,
Con nay dõng hĩệng ca ngđi l,
Nguyn Ngi ng hin cu nhõn gian.
ủng bin ti thõm sõu trớ hu,
Tuyt bứi trn ng giằa súng xụ,
Quang lnh chiu dt bao ầâi bnh,
Cam lề ry sồch vồn kip tai,
Pht liu khai vng kim th giĐi,
Tr sen hin ngc bỏu lõu ầi,
Con khu ầu dõng hĩệng thỏn ngđi,
Nguyn lai lõm ng hin th gian.
ễi, ủng trớ hu thổm thÊm bao la, vĐi bin ti rồt ro quọng ầồi. Cao vỳt bờn
trờn cỏc ngn súng cọ xụ dồt nhặn chỡm cỷa trn gian, Ngi ng trẻ bt ầảng v
oai nghiờm, m khụng mảt bứi trn nhế nhoi no cú th thm nhim ầĩđc. Trờn
ầú, ỏnh sỏng an lnh tỉ nệi Ngi tếa chiu, thiờu sồch ht bnh kh trong bao ầâi
ầy ầa; cam lề tĩệi mỏt tỉ nệi Ngi ry tĩĐi, trỉ tuyt ht tai ĩệng trong vồn
kip him nghốo. VĐi bn tay ny vi diu, Ngi khở pht nhậ nhnh liu bic, ầ
khai mê ra cho chỳng sinh cọ mảt th giĐi chõn thặt bt t, thanh tẻnh v chiu
sỏng nhĩ vng rũng. VĐi bn tay kia nhim mu, ngi ầĩa ra ầúa sen hềng, ầ
vt hin ra cho muụn loi mảt th giĐi trn ầy cụng ầc trang nghiờm, vĐi lõu
cỏc ầin ầi chặp chựng bÂng bọo ngc... Con nay xin khu ầu dõng hĩệng,
cỳng dĩâng, tỏn thỏn v ca ngđi. Nguyn xin Ngi hóy ần giằa nhõn gian ny
m ng hin ầ cu ầả cho muụn loi.

www.phatphap.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×