Tải bản đầy đủ

BÀI TOÁN TOÁN rút gọn minmiax

Luyện thi vào 10
tốt!

Quyết tâm cao, kết quả

BÀI TOÁN TOÁN RÚT GỌN
CHỦ ĐỀ 1: CÁC BÀI TOÁN GIÁ TRỊ LƠN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT
� 1
x � 2 x 1
P�

:
� x 1 x 1 �


� x  x  2 với x �0. x �1
Bài 1: cho biểu thức

1) Rút gọn biểu thức P
2) Tìm giá trị lơn nhất của P
3) Tìm giá trị x nguyên để P có giá trị nguyên

�2 x
x
3x  3 �
P�


;Q 

� x 3

x

9
x

3


Bài 2: cho biểu thức

x 1
x 3

với x �0.x �9

1) Tính giá trị của Q khi x  7  4 3
P
Q . rút gọn M
2) Cho biểu thức
4x  7
A  x.M 
x  3 . tính giá trị nhỏ nhất của A
3) Cho biểu thức
M

A

Bài 3: cho biểu thức

� x


x 8
8 x  24 �
;B  �


� x 3
x7
x 9 �với x �0.x �9

1) Tính giá trị biểu thức A khi x=25
2) Chứng minh

B

x 8
x 3

3) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
A

Bài 4: cho biểu thức

P

B
A .

� 1
x 1
x �x  x
;B �

.
� x 1 x 1 �

x 1

�2 x  1
x

với x �0.x �1

9
2

1) Tính giá trị biểu thức A khi
2) Rút gọn B
3) Với x  N , x 1 . tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P=A.B

Biên soạn GV. Nguyễn Quang Chung_0971 025 866

Page 1


Luyện thi vào 10
tốt!

Quyết tâm cao, kết quả

Biên soạn GV. Nguyễn Quang Chung_0971 025 866

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×