Tải bản đầy đủ

XDCT HK2 môn toán

PHÒNG GD&ĐT BÌNH XUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hương Canh, ngày 08 tháng 04 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TOÁN THCS
- Căn cứ vào nội dung chương trình đã tinh giản của Bộ GD&ĐT;
- Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy của nhà trường;
- Căn cứ vào việc xây dựng chương trình theo định hướng năng lực.
Nhóm giáo viên dạy Toán tiến hành sắp xếp lại phần còn lại của chương trình học kỳ II năm học 2019 - 2020 như sau:

Lớp 6
10 tuần x 4tiết/tuần = 40 tiết (Số học: 30 tiết – Hình học: 10 tiết)

TT


I. SỐ HỌC
Số tiết dự
Tên bài/chủ đề
kiến
§2. Phân số bằng nhau
1
§3. Tính chất cơ bản của phân số
1
§4. Rút gọn phân số. Luyện tập
1
§5 và Luyện tập
1
(Quy đồng mẫu nhiều phân số. Luyện
tập)
2
§6. So sánh phân số
§7, §8 và Luyện tập
(Phép cộng phân số. Tính chất cơ bản
của phép cộng phân số. Luyện tập).
§9. Phép trừ phân số
Luyện tập
§10. §11 và Luyện tập
(Phép nhân phân số. Tính chất cơ bản
của phép nhân phân số. Luyện tập).
§12 và Luyện tập
(Phép chia phân số. Luyện tập)
§13 và Luyện tập

Tiết học
theo PPCT
1
2
3

Ghi chú

4
5-6


Kiểm tra 15
phút sau bài
5

3
7-8-9
2
1
2

10-11
12
13-14

2
3

15-16
17-18-19
1


TT

(Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm và
Luyện tập)
Kiểm tra 45 phút
1
§14. Tìm giá trị phân số của một số cho
1
trước.
§15 và Luyện tập
2
(Tìm một số biết giá trị phân số của nó.
Luyện tập)
§16 và Luyện tập
1
(Tìm tỉ số của hai số. Luyện tập)
Ôn tập chương III
2
Ôn tập cuối năm
2
Kiểm tra cuối năm 90 phút (cả số học
2
và hình học)
II. HÌNH HỌC
NỘI DUNG
Số tiết dự
kiến
§3. Số đo góc
1
§5. Vẽ góc cho biết số đo
1
·xOy + ·yOz = xOz
·
1
§4. Khi nào thì
Luyện tập
1
§6 và luyện tập
2
(Tia phân giác của góc. Luyện tập)
§8. Đường tròn
1
§9. Tam giác
1
Ôn tập chương II
1
Kiểm tra 45 phút chương II
1

20
21
22-23
24
25-26
27-28
29-30
Tiết học theo
PPCT
1
2
3

Ghi chú

4
5-6
7
8
9
10

Hương Canh, ngày 04 tháng 4 năm 2020
NHÓM GV TOÁN 6
Nguyễn Xuân Cảnh

Phùng Thị Hoa

2


Lớp 7
Tổng số tiết: 40 tiết/10 tuần: Trong đó: Đại số 20 tiết, Hình học 20 tiết.

TT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Số
tiết
Tên bài/chủ đề
dự
kiến
ĐẠI SỐ ( 20 Tiết)
Ôn tập Chương III
2
Kiểm tra 45 phút (Chương III)
1
Chương IV. Biểu thức đại số
§1. Khái niệm về biểu thức đại số, §2. Giá trị của
1
một biểu thức đại số
§3. Đơn thức
1
Luyên tập
1
§4. Đơn thức đồng dạng
1
§5. Đa thức
2
§6. Cộng, trừ đa thức
1
§7. Đa thức một biến
1
§8. Cộng, trừ đa thức một biến
1
§9. Nghiệm của đa thức một biến
1
Luyện tập
1
Ôn tập Chương IV
1
Kiểm tra 45 phút chương IV
1
Ôn tập cuối năm phần Đại số
2
Kiểm tra cuối năm 90 phút (đại số và hình
2
học)
HÌNH HỌC (20 TIẾT)
Luyện Tập
1
Ôn tập Chương II
1
Kiểm tra Chương II
1
Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố của tam
giác. Các đường đồng quy trong tam giác
§1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một
1
tam giác
§2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường
1
xiên, đường xiên và hình chiếu
Luyện tập
1
§3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất
1
đẳng thức tam giác
Luyện tập
1
§4. Tính chất ba trung tuyến của tam giác
1
Luyện tập
1

Tiết học theo
PPCT

Ghi chú

48,49
50
51
52
53
54
55,56
57
58
59
60
61
62
63
64, 65

Kiểm tra 15 p

66, 67
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
3


27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

§5. Tính chất tia phân giác của một góc
§6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
Luyện tập
§7. Tính chất đường trung trực của một đoạn
thẳng
§8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác
Luyện tập
§9. Tính chất ba đường cao của tam giác
Luyện tập
Ôn tập Chương III
Ôn tập cuối năm

1
1
1

50
51
52

1

53

1
1
1
1
1
1

54
55
56
57
58
59

Kiểm tra 15 p

Nhóm GV: Phạm Đan Tâm ,Trần Thị Thu

4


Lớp 8
Tổng số tiết: 40 tiết/10 tuần: Trong đó: Đại số 19 tiết, Hình học 21 tiết.
I. PHẦN ĐẠI SỐ
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

TT
1
2
3
4
5
6
7
8

Tên bài/chủ đề

Số
tiết
dự
kiến
1
1
1
1

§5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Luyện tập
§6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
§7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
(tiếp)
1
Luyện tập
Ôn tập Chương III
2
1
Kiểm tra 45 phút (Chương III)
1
§1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
1
§2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
1
Luyện tập
1
§3. Bất phương trình một ẩn
1
§4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
1
Luyện tập
1
§5.Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
1
Ôn tập Chương IV
1
Kiểm tra 45 phút (Chương IV)
2
Ôn tập cuối năm
II. PHẦN HÌNH HỌC
Số
tiết
Tên bài/chủ đề
dự
kiến
1
§3. Tính chất đường phân giác của tam giác
1
Luyện tập
1
§4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng
1
§5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất
1
§6. Trường hợp đồng dạng thứ hai
1
§7. Trường hợp đồng dạng thứ ba
1
Luyện tập
2
§8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác
vuông
Hình c và hình d, giáo viên tự chọn độ dài các
cạnh sao cho kết quả khai căn là số tự nhiên, ví

Tiết học theo
PPCT

Ghi chú

47
48
49
50
51
52,53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64, 65

Tiết học theo
PPCT
42
43
44
45
46
47
48
49, 50

Kiểm tra 15p

Ghi chú

Kiểm tra 15p

5


A ' B' = 5; B'C' = 13 AB = 10; BC = 26

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

dụ:
.
.
Luyện tập
Không yêu cầu học sinh làm bài tập 57 SGK
trang 92.
Ôn tập Chương III (với sự trợ giúp của máy
tính Casio, Vinacal,...)
Kiểm tra 45 phút (Chương III)
§1. Hình hộp chữ nhật
§2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)
§3. Thể tích của hình hộp chữ nhật
§4. Hình lăng trụ đứng
§5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
§6. Thể tích của hình lăng trụ đứng
§7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
§8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều
§9. Thể tích của hình chóp đều

1
51
1

52

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.
2.

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

NHÓM TOÁN 8
Phạm Văn Kiên
Trần Minh Toàn

Lớp 9
Tổng số tuần dự kiến: 10 tuần thực học.
Trong đó: Đại số: 22 tiết (9 tuần đầu: mỗi tuần 2 tiết, tuần cuối 4 tiết)
Hình học: 18 tiết (9 tuần đầu: mỗi tuần 2 tiết)
T

Tên bài/chủ đề

Số

Tiết

Ghi chú
6


T

tiết
dự
kiến

theo
PPCT
mới

1

§5+§6 Giải bài toán bằng cách lập hệ phương
trình và luyện tập

2

42,43

2

Ôn tập chương III

1

44

3

Kiểm tra 45 phút chương III

1

45

Chương IV. Hàm số y = ax2 ( a ≠ 0 ). Phương
trình bậc hai một ẩn

y = ax 2 ( a ≠ 0 )

46,47

4

§1+§2: Hàm số - Đồ thị hàm số
và luyện tập

5

§3 Phương trình bậc hai một ẩn

1

6

§4+§5 Công thức nghiệm của phương trình bậc
hai - Công thức nghiệm thu gọn - Luyện tập

2

7

§6 Hệ thức Vi-et và áp dụng - Luyện tập

2

51,52

8

§7 Phương trình quy về phương trình bậc hai Luyện tập
§8 Giải bài toán bằng cách lập
phương trình - Luyện tập
Thực hành giải HPT, PT bậc hai bằng MTCT

3

53,54,5
5

9
10
11

2

2

48
49,50

56,57

Ôn tập chương IV

1
1

58
59

12

Kiểm tra 45 phút chương IV

1

60

13

Ôn tập cuối năm

1

61,62

14

Kiểm tra cuối năm 90 phút ( Đại số và Hình
2
học)
II. PHẦN HÌNH HỌC
§5 Góc có đỉnh ở bên trong hay
1
bên ngoài đường tròn - Luyện tập
0
§6 Cung chứa góc

63,64

1
2
3
4
5
6
7
8

§7 Tứ giác nội tiếp - Luyện tập
§8 Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp Luyện tập
§9 Độ dài đường tròn, cung tròn - Luyện tập
§10 Diện tích hình tròn, hình quạt
tròn - Luyện tập
Ôn tập chương III
Kiểm tra 45 phút chương III
Chương IV. Hình trụ. Hình nón. Hình cầu

3
1
1
1
1
1

Kiểm tra 15p
sau §4

43

44,45,4
6

Kiểm tra 15p
sau khi hết
tiết thứ nhất

47
48
49
50
51
7


9

§1 Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích
hình trụ.

2

10

§2 Hình nón. Diện tích xung quanh và thể tích
hình nón.

2

11

§3 Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình
cầu

2

12

Thực hành: Tính diện tích, thể tích các hình bằng
MTCT

1

13
14

Ôn tập chương IV
Ôn tập cuối năm

1
1
40

Tổng số tiết cần thực hiện

52,53
54,55
56,57
58
59
60

NHÓM GV: Nguyễn Xuân Cảnh
Đỗ Đức Anh
Trần Thị Bình

8



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×