Tải bản đầy đủ

Song tinh phối quái cát hung

Song Tinh Phối Quái Cát Hung
Khảm quái

Tinh - 1 - 1

Cát tượng

Sinh thông minh chi tử, xuất triết học gia, văn chương khoa giáp vang
danh thiên hạ .

Hung tượng
Tỉ quái
Cát tượng
Hung tượng
Truân quái
Cát tượng

Tâm bệnh huyết chứng, nịch thủy ( chìm nước ). Xuất đạo tặc đấu
tranh hung hiểm .
Tinh - 1 - 2
Ngũ âm ủng nhất dương, được quần chúng ủng hộ cư nhân chi

thượng, địa vị cao, trên dưới một lòng
Chúng phản thân ly, bệnh thủng nước, xuất huyết, khảm lưu khôn vị.
Mải Thần tao phụ chi tu (làm xấu hổ)
Tinh - 1 - 3
Khai cơ lập nghiệp, khoa giáp truyền danh, vượng gia thế ,tăng nhân
khẩu.

Hung tượng

Gian nan lạc hậu, ít con cái, gặp 7 bị rắn cắn, lôi công đả .

Tỉnh quái

Tinh - 1 - 4
1-4 đồng cung chuẩn khoa danh chi hiển,đầu tóc mỹ lệ làm thầu
khoán, thủy lợi dể phát tài.

Cát tượng
Hung tượng

Cát tượng
Hung tượng
Nhu quái
Cát tượng
Hung tượng
Tiết quái
Cát tượng

1 dâm 4 đãng xuất nhập phóng đãng dâm dật, tinh thần thất thường,
hay làm việc phạm pháp .
Tinh - 1 - 5
Xuất văn khôi bản thủ tư tưởng gia .Đa sinh thông minh trí tuệ chi
nam tử.
Âm bộ sinh ghẻ, sạn thận, chướng nước không đậu thai hoặc đậu
ngoài tử cung hay sảy thai .
Tinh - 1 - 6
Hư liên khuê bích, khởi 8 đại chi văn chương, xuất đại nho, giáo sư, tư
tưởng gia , thiên văn gia, thôi quan.
Nảo xuất huyết hay viêm, thương hàn, tinh thần thác loạn, phụ tử bất
hòa, đạo thiết phạm hình .


Tinh - 1 - 7
Tinh tiết thủ pháp, thiện ư lý tài, điều hành sự việc khẩu tài đặc biệt,
lời nói văn vẻ .

Kiển quái

Giang hồ hoa tửu, nam nữ đa tình, trúng độc thổ huyết phóng đãng,
trụy thai .
Tinh - 1 - 8

Cát tượng

Kiên nhẩn thành công, hợp ngành thủy lợi khai thác khoáng mỏ

Hung tượng

Cảnh ngộ gian nan ,huynh đệ bất hòa, đau lưng sạn tay bị thương có

Hung tượng

1


Ký tế quái
Cát tượng

tật, té nước, bị tù .
Tinh - 1 - 9
Trung hào đắc phối, mộc hỏa phương giao, khảm ly thủy hỏa trung
thiên quá, trung chính hòa bình .

Hung tượng

Phu thê bất hòa, hỏa tai, quan tai, mộng mị vương vấn vì tình .

Sư quái

Tinh - 2 - 1
Đương lệnh sinh quí tử, xuất thống soái, giáo sư đầu lãnh các ngành
nghiệp.

Cát tượng
Hung tượng
Khôn quái
Cát tượng

Bệnh bụng chướng, tiểu đường, điền viên tiêu tán trung nam biệt xứ
bất hồi hương .
Tinh - 2 - 2
Cự nhập cấn khôn, điền liên thiên mạch, xuất danh y, vượng nhân
đinh, xuất võ quí, quả phụ hưng gia .

Hung tượng

Thê đoạt phu quyền, sản nạn, tham tị, bệnh da, ác tật tiểu nhi tiều tụy .

Phục quái

Tinh - 2 - 3

Cát tượng

Cải quá hướng thiện, tu đạo hữu thành.

Thăng quái

Phục bích chấm thân, nhân tham thụ hại. Bị trọng vật kích thương
mang tật .
Tinh - 2 - 4

Cát tượng

Cải tiến thăng hoa (có cải tiến thì sẽ vượt lên).

Hung tượng

Hung tượng

Hổ điệt gia nhân, Bà tức bất hòa (cọp cắn người nhà, mẹ chồng nàng
dâu chẳng hòa)
Tinh - 2 - 5

Cát tượng

Vượng nhân đinh, phát điền sản. Xuất võ chức nắm quyền.

Hung tượng

Tử vong tật bệnh, xuất quan phu quả phụ. Tứ bề túng quẫn .

Thái quái

Tinh - 2 - 6
Nhị hắc phi kiền, phùng 8 bạch nhi tài nguyên đại tiến, ngộ 9 tử tắc tài
đinh lưỡng vượng.

Cát tượng
Hung tượng
Lâm quái
Cát tượng
Hung tượng
Khiêm quái

Hàn nhiệt vãng lai, lận tâm bất túc, quỉ thần tương khắc, ngốc đầu
chứng, xuất tăng ni, tán tài lao khổ .
Tinh - 2 - 7
Hoạnh tài , cự phú, đa sinh nữ. Xuất giám ủy, đốc sát, pháp quan, y
sư.
Lâm vân tiết lợi, thất xích đoài vi khẩu, thất vận ứng trường bệnh (đau
ruột), trụy thai .
Tinh - 2 - 8
2


Cát tượng

Điền liên thiên mạch, xuất khiêm hậu chi quân tử, nhân phòng ốc địa
sản trí phú .

Minh Di quái

Khôn cấn thông ngẫu nhĩ chi tình, chủ mẫu thông bộc, sửu mùi hoán
cục xuất tăng ni, tự tôn tự đại.
Tinh - 2 - 9

Cát tượng

Đại vượng nhân đinh

Hung tượng

Xuất xuẫn đinh, bất minh sự lý, mê tính, bệnh mục manh, nhãn ế .

Giải quái
Cát tượng

Tinh - 3 - 1.
Xuất tượng điêu khắc gia, ngộ nạn hoạch cứu, điều giải nhân, Pháp
quan.

Hung tượng

Phân ly, trở ngại, bị đả thương .

Dự quái
Cát tượng

Tinh - 3 - 2.
Xuất vũ đạo gia, sinh hoạt khái lạc, đắc tài, xuất danh,

Hung tượng

Đấu ngưu sát khởi nhạ quan hình, khắc mẫu .

Chấn quái
Cát tượng

Tinh - 3 - 3
Hưng gia sáng nghiệp, tài lộc phong doanh tuyển cử thành danh,
trưởng phòng đại vượng .

Hung tượng

Kiến lộc tồn ,ôn hoàng tất phát, thị phi tố tụng. Hình thê, ho suyễn.

Hằng quái
Cát tượng

Tinh - 3 - 4
Lưỡng mộc thành lâm, Lôi phong tương bác, phú quí song toàn, tổng
duyên kiều mộc phù tang

Hung tượng

Đồng lai chấn tốn, muội sự vô thường, mê ư thinh sắc chấn tốn thất
cung nhi sinh tặc cái.

Hung tượng

Cát tượng

Tinh - 3 - 5
Tài lộc phong thịnh, hưng gia sáng nghiệp, sậu phát phú quí, quan cao
.

Hung tượng

Hàn hộ tao ôn, ma phong chi bệnh, xa họa, xà giảo vị xuất huyết, đảm
kết thạch,(sạn mật ), đổ bác bại gia.

Đại tráng quái
Cát tượng

Tinh - 3 - 6
Trung niên hữu thành, xuất kiến trúc sư. Đắc trưởng thượng đề bạt nhi
thành công.

Hung tượng

Bị lợi khí sát thương .thối thương, chân đùi bị thương. Quan tư hình
ngục, cảnh tình khốn khổ.

Qui muội quái
Cát tượng

Tinh - 3 - 7
Tam bích lâm canh, phùng nhất bạch nhi thiêm đinh, ngộ nhị hắc nhi
3


Hung tượng

tấn tài
Đạo cướp quan tai, gia thất phân ly quỉ thần nhập thất

Tiểu quá quái
Cát tượng

Tinh - 3 - 8
Hữu sơn vô thủy xuất văn tài thông minh chi tử đa tử tôn, năng quyền
hằng thông biến chi sỹ .

Hung tượng

Đấu thóc xích bố chi cơ . (túng không gạo ăn vải mặc), đồng thất thao
qua thủ túc bất mục, tuyệt tự .

Phong quái
Cát tượng

Tinh - 3 - 9
Sơn tinh 3 thủy tinh 9, chấn dương sinh hỏa lôi phấn nhi hỏa quang
minh sinh thông minh kỳ sỹ .

Hung tượng

Gia 7 xích liên bích tử, thông minh diệc khắc bạc chi minh, phì bàn
chứng, thạnh cực nhi suy.

Hoán quái
Cát tượng

Tinh - 4 - 1
Tứ nhất đồng cung chuẩn phát khoa danh chi hỷ xuất văn nhân thi sỹ
gia, hàng hải gia .

Hung tượng

Hữu sơn vô thủy chủ thiếp sinh tử, ( vợ bé sanh con
trai ), xuất dâm đãng lãng tử, ly tán xung đột .
Tinh - 4 - 2
Xuất thiên văn học gia, thi nhân ký giả, giám đốc giám ủy, dân tục
chuyên gia .

Quán quái
Cát tượng
Hung tượng

Phong hành địa nhi ngạnh trực nan đương,thất hữu khi cô chi phụ, chủ
bệnh tì vị, dâu khi hiếp mẹ chồng

Ích quái
Cát tượng

Tinh - 4 - 3
Lưỡng mộc thành lâm, Lôi phong tương bác, phú quí song toàn, hữu
sơn phát phú quí, sinh giai nhi

Hung tượng

Đồng lai chấn tốn, muội sự vô thường, chấn tốn thất cung nhi sinh tặc
cái .

Tốn quái
Cát tượng

Tinh - 4 - 4
Văn chương danh thế, khoa giáp liên phương. Xuất nữ tử dung mạo
đoan nghiên, liên nhân quí tộc

Hung tượng

Phong uất khí cơ bất lợi, khí xuyễn, táng thê, ngộ văn khúc đãng tử
vô qui .

Cát tượng

Tinh - 4 - 5
Văn chương danh thế, khoa giáp liên phương. Xuất văn hào thi nhân,
nữ cường nhân .

Hung tượng

Cổ phiếu phá sản, sạn gan ung thư vú bệnh ma phong .

Tiểu súc quái
Cát tượng

Tinh - 4 - 6
Danh lợi song thâu, thăng thiên , cạnh tái đắc thưởng, chứng khoán
đắc tài .
4


Hung tượng

Tốn thủy triền kiền, chủ hữu huyền lương chi ách. Tiểu Súc sai dao
lao lục, cổ phiếu sáo lao

Trung phu quái
Cát tượng

Tinh - 4 - 7
Xuất thông minh, ôn văn tú lệ chi nhân, thành tín. Văn nhân chưởng
quyền hành

Hung tượng

khuê vi bất mục, Văn xương bị khắc xuất cô, tổn thất thông minh chi
tử ,

Tiệm quái
Cát tượng

Tinh - 4 - 8
Tích thiện chi gia ,bí thư, nông lâm trí phú, súc mục nghiệp phát phú

Hung tượng

Sơn địa phong suy hoàn sinh phong tật, phong thấp
thần kinh bệnh, huynh đệ bất hòa,thúc tẩu thông dâm
Tinh - 4 - 9
Mộc kiến hỏa nhi sinh thông minh kỳ sỹ, xuất thi nhân tài nữ, hiền
phụ hưng gia, tối cao danh dự

Gia nhân quái
Cát tượng
Hung tượng

Cát tượng
Hung tượng

Tốn phong tựu ly, phong tán tức hỏa dị tức, huyết chứng, biếm trích
xuất đạo tặc, dâm loạn, hung tử .
Tinh - 5 -1
Xuất văn khôi bản thủ tư tưởng gia. Đa sinh thông minh trí tuệ chi
nam tử.
Âm bộ sinh ghẻ, sạn thận, chướng nước không đậu thai hoặc đậu
ngoài tử cung hay sảy thai .

Cát tượng

Tinh - 5 -2
Vượng nhân đinh, phát điền sản. Xuất tỉnh trưởng hoặc võ chức nắm
quyền.

Hung tượng

Tử vong tật bệnh, xuất quan phu quả phụ. Tứ bề túng quẫn .

Cát tượng

Tinh - 5 -3
Tài lộc phong thịnh, hưng gia sáng nghiệp tốc phát phú quí quan cao
chức trọng .

Hung tượng

Cát tượng
Hung tượng

Tai nạn xe cộ, bài bạc phá sản. Bệnh dạ dày, bệnh sạn , chó cắn.
Tinh - 5 -4
Văn chương danh thế, khoa giáp liên phương. Xuất văn hào thi nhân,
nữ cường nhân .
Cổ phiếu phá sản, sạn gan ung thư vú bệnh ma phong . Bệnh máu
mủ .

Cát tượng

Tinh - 5 -5
Đại phú đại quí, xuất đại nhân vật đế vương thủ lảnh

Hung tượng

hoành họa ác tật tử vong, khờ khạo quan phi dâm loạn .
5


Cát tượng
Hung tượng

Tinh - 5 -6
Quan cư cực phẩm, uy quyền chấn thế võ chức huân quí, cự phú đa
đinh
Ý khí dụng sự thất bại, quan tư tụng ngục não diêm, phổi sương ung
thư .

Cát tượng

Tinh - 5 -7
Xuất luật sư, ngoại khoa y sư, ngoại giao võ đồ sỹ hoạn, phát tài đa
đinh

Hung tượng

Bởi nóngtánh nên thất bại, bệnh cổ họng, ung thư ruột, xì ke ma túy.

Cát tượng

Tinh - 5 -8
Xuất đại trung đại hiếu chi nhân, phú quí miên viễn. Có thể xuất đại
kỳ nhân.

Hung tượng

Ôn hoàng, bệnh thần kinh bệnh xương cốt, ung thư bao tử, lỗ mũi .

Cát tượng

Tinh - 5 -9
Phú quí văn chương , vượng nhân đinh xuất đại kỳ nhân

Hung tượng

Thổ huyết, bị độc, hỏa tai, quan phi, bệnh mắt, ung thư máu .

Tụng quái
Cát tượng

Tinh - 6 -1
Hư liên khuê bích, khởi 8 đại chi văn chương, xuất đại
nho, giáo sư, tư tưởng gia , thiên văn gia, thôi quan.
Não xuất huyết hay viêm, thương hàn, tinh thần thác
loạn, phụ tử bất hòa, đạo thiết phạm hình .
Tinh - 6 -2
Kiên kim ngộ thổ, phú tịnh Đào Chu, chủ gia nghiệp
hưng, vượng nhân đinh, hữu thủy vô sơn chỉ phát tài
Hàn nhiệt vãng lai lận tâm bất túc,quỉ thần tương khắc
xuất tăng ni, mộng mị khiên tình, sơ cát hậu hung .
Tinh - 6 -3
Hữu thủy phát tài, uy vũ bất khuất , xuất quan viên, liệt sĩ .

Hung tượng
Bĩ quái
Cát tượng
Hung tượng
Vô vọng quái
Cát tượng
Hung tượng

Lôi phong kim phạt , dể bị đao thương. Kim thương lôi phủ, dịch nha
sát tử dĩ mị quân .

Cấu quái
Cát tượng

Tinh - 6 -4
6 + 4 hợp thập, danh lợi song thâu, hũu kỳ phong tú
thủy tương phối, xuất văn võ toàn tài .
Cổ bồn sát, chủ táng thê, ( mộc kiến tuất triều, Trang
Chu nan miễn cổ bồn chi thán ), hồng hạnh xuất tường
Tinh - 6 -5
Quan cư cực phẩm, uy quyền chấn thế võ chức huân quí, cự phú đa

Hung tượng

Cát tượng

6


Hung tượng

đinh.
Ý khí dụng sự thất bại, quan tư tụng ngục não diêm, phổi sương ung
thư

Kiền quái
Cát tượng

Tinh - 6 -6
Uy quyền chấn thế, võ chức huân quí, cự phú đa đinh, hữu sơn hữu
thủy chủ đại quyền, kẻ trên đề bạt.

Hung tượng

Quan phi, trưởng tử si mê, hình thê cô độc, quả mẫu, thủ gia, bệnh lao
phổi, tranh chấp liên miên.

Lý quái
Cát tượng

Tinh - 6 - 7
Vũ khúc phong đương canh đoài, chưởng binh quyền, hữu sơn thủy
giử trọng quyền. Xuất quan tòa, luật sư

Hung tượng

Giao kiếm sát xảy nhiều cướp giực, đa sinh nữ,vợ lẽ mới cósinh nam,
lão phu thiếu phụ kiến tang vong.

Độn quái
Cát tượng

Tinh - 6 - 8
Võ khoa phát tích, thao lược vinh thân, 6 ngộ cấn tinh tôn vinh bất
thứ, kiên kim ngộ thổ, đôi kim tích ngọc.

Hung tượng

Cấn phối thuần dương, quan phu khởi hữu phát sinh cơ triệu, vô tử,
mặc mặc vô văn, cô độc.

Đồng nhân
Cát tượng

Tinh - 6 - 9
Y tử yêu kim (áo tía đai vàng ), thủy tú ứng chi, văn chương quán thế,
vinh hoa phú quí.

Hung tượng

Trưởng phòng huyết chứng, đồng nhân xa mã trì khu. Hành nhân viễn
ly, lão phu thiếu thê,quỉ thần nhập thất.

Khốn quái
Cát tượng

Tinh - 7 - 1
Xuất nhân ôn nhu tú lệ, xuất thủy lợi chuyên gia, điêu khắc gia, ngư
lạp trí phú. ( nghề săn , lưới làm giàu ).

Hung tượng

Kê giao thử nhi khuynh tả, tất phạm đồ lưu, (lưu đày), kim thủy đa
tình, tham hoa luyến tửu, hảo tửu trụy thai.

Tụy quái
Cát tượng

Tinh - 7 - 2
Xuất kiệt xuất nhân tài, Bác sỹ, Tướng tá, vượng đinh.

Hung tượng

Trụy thai, thổ huyết,thiếu phụ quả cư.

Tùy quái
Cát tượng

Tinh - 7 - 3
Đắc tài, Chấn canh hội cục, văn thần võ tướng chi quyền, xuất văn võ
toàn tài chi nhân.

Hung tượng

Đoài vị minh đường phá chấn, định sinh thổ huyết chi tai. Lôi phong
kim phạt, định bị đao thương.

Đại quá quái
Cát tượng

Tinh - 7 - 4
Xuất nhân tú lệ ôn nhu, Tân văn nghiệp phát tài (nghề báo chí ), xuất
văn nhân thi nhân .

Hung tượng

Phá quân cư tốn vị , điên tật phong cuồng, khuê vi, bất mục, thương
7


Cát tượng
Hung tượng

Trưởng phụ, Nữ, khí xuyển cổ bệnh .
Tinh - 7 - 5
Xuất luật sư, ngoại khoa y sư, ngoại giao võ đồ sỹ hoạn, phát tài đa
đinh
bởi nóng tánh nên thất bại, bệnh cổ họng, ung thư ruột, xì ke ma túy.

Quải quái
Cát tượng

Tinh - 7 - 6
Võ quí xuất bút đao, Pháp quan , luật sư, giáo thọ, thơ ký, điếu khắc
gia.

Hung tượng

Giao kiếm sát hung đa cướp lược , lão phu thiếu thê, lộ thủy uyên
ương, chu chuyển khốn nạn, bệnh thận.

Đoài quái
Cát tượng

Tinh - 7 - 7
Phát tài vượng đinh, võ đồ sỹ hoạn (quan võ ), phát tiểu phòng, xuất
tài nữ, đại minh tinh.

Hung tượng

Đoài khuyết hãm nhi thần vong xỉ hàn, táng thê, phùng phá quân nhi
đa khuy thân thể,hoành tử hỏa tai

Hàm quái
Cát tượng

Tinh - 7 - 8
Vị nhập đẩu ngưu, tích thiên sương chi ngọc bạch hôn nhân hạnh
phúc,tuấn nam mỹ nữ. Xuất trung lương.

Hung tượng

Đồng nam đồng nữ phát dục bất lương, thủ chỉ thọ thương, thiếu nam
thiếu nữ phóng đảng.

Cách quái
Cát tượng

Tinh - 7 - 9
Phát minh gia, cải cách gia, thay củ đổi mới, kẻ oan được bình phản,
lợi hôn nhân.

Hung tượng

7, 9 hợp triệt, thường bị hồi lộc chi tai (cháy nhà) thêm vào 5, thanh
lâu nhiễm tật, vì 7 bật đồng hoàng .

Mông quái
Cát tượng

Tinh - 8 - 1
Xuất chúng hơn người, làm nghề chăn nuôi phát phú. Xuất giáo dục
gia, pháp quan, nhà bác vật .

Hung tượng

Thêm đinh nhưng bất dục.Trung nam tuyệt diệt bất hồi cố hương.

Bác quái
Cát tượng

Tinh - 8 - 2
Thiên thị hợp bính khôn, phú kham địch quốc, phòng ốc địa sản trí
phú, khứ cựu hoán tân.

Hung tượng

Đồng bộc thâu hương, sữu mùi hoán cục xuất tăng ni, Cấn thiếu nam,
khôn lão mẫu, thất vận sẽ ứng .

Di quái
Cát tượng

Tinh - 8 - 3
Sinh thông minh chi tử, khoa giáp liên đăng. Đa sinh nam xuất trường
thọ chi nhân, hiếu tử.

Hung tượng

Tổn thông minh chi tử, phá tài, Cấn vi thổ, chấn vi mộc, thổ bị mộc
khắc vậy.

Cổ quái

Tinh - 8 - 4
8


Cát tượng

Nam Nữ nhân các hữu thành công chi sự nghiệp, xuất trung lương chi
nhân. Phát về ngành tơ lụa .

Hung tượng

Sơn phong trực nhi tuyền thạch cao hoang, Chủ xuất sơn lâm tích chi
nhân, tiểu khẩu tổn sinh.

Cát tượng

Tinh - 8 - 5.
Xuất đại trung đại hiếu chi nhân, phú quý miên viễn, xuất thánh hiền .

Hung tượng

Tọa cốt thần kinh thống, khinh điêu nhi thất bại, tì vị ung loét .

Đại súc quái
Cát tượng

Tinh - 8 - 6
Văn sỹ tham quân, dị đồ trạc dụng, (đề bạt riêng). Xuất ngân hàng gia,
Đạo đức gia .

Hung tượng

Cấn phối trùng dương, quan phu (góa vợ ), khởi hữu phát sinh chi cơ.
Vô hậu tự.

Tổn quái
Cát tượng

Tinh - 8 - 7
Nhân tài hưng vượng, thế sản hiền lương, thiếu niên tảo phát, xuất
nhân khiêm hư.

Hung tượng

Chồng vợ trẻ bất hòa, đồng nam, đồng nữ phát dục, bất lương, khuy
tổn, tổn nhân, bất cát.

Cấn quái
Cát tượng

Tinh - 8 - 8.
Hiếu nghỉa trung lương , phú quý miên viễn, tiểu phòng hồng phúc,
xuất cao tăng, thánh hiền.

Hung tượng

Cấn thương tàn nên căn khô cốt chiết, bệnh mủi, tiểu khẩu tổn
thương, ôn hoàng bành trướng.

Bí quái
Cát tượng

Tinh - 8 - 9
Phụ lâm đinh bính, vị liệt triều ban, 8 phùng tử diệu hôn hỷ trùng lai,
cấn hợp bính khôn, phú kham địch quốc.

Hung tượng

Trầm mê vật dục , phòng ốc bị hỏa thiêu hủy, thủ chỉ chước thương
(ngón tay bị phỏng thương).

Vị tế quái
Cát tượng

Tinh - 9 - 1
Ly nhâm hội Tý Quý, hỷ sản đa nam Nam ly bắc khảm, vị cực trung
ương chí tôn chí quý.

Hung tượng

Tẫn kê tư thần ( gà mái gáy sáng) , phu phụ bất hòa, Hà đông sư tử
hống, ngoại hòa nội loạn.

Tấn quái
Cát tượng

Tinh - 9 - 2
Tiến triển sự nghiệp, vượng tài thêm đinh, Thăng thiên tấn chức, xuất
kỷ thuật sư, địa lý sư.

Hung tượng

Hỏa kiến thổ nhi sinh ngu độn ương ngạnh chi nhân. Gia sinh hỏa tai.
Hôn xuất quả phụ.

Phệ hạp quái
Cát tượng

Tinh - 9 - 3
Tài đinh lưỡng vượng, con cháu khoa danh, xuất pháp quan (quan tòa
), kẻ cảm hóa người đời
9


Hung tượng

Sinh kẻ thông minh khắc bạc, lao ngục chi tai, bị tai nan động vật cắn
thương.

Đỉnh quái
Cát tượng

Tinh - 9 - 4
Tài đinh lưỡng vượng, mộc hỏa thông minh, khoa danh đắc cử, văn
nhân nổi danh

Hung tượng

Các tự lộng quyền, bị hỏa tai, nữ nhân bất hòa, hồng hạnh xuất tường,
lén lúc thông dâm

Cát tượng

Tinh - 9 - 5
phú quí văn chươg , vượng nhân đinh xuất đại kỳ nhân

Hung tượng

thổ huyết, bị độc, hỏa tai, quan phi, bệnh mắt, ung thư máu.

Đại hữu quái
Cát tượng

Tinh - 9 - 6
Đinh bính triều kiền, quí khách nhi hữu kỳ lão tôn vinh trường thọ, bác
học đa nhàn

Hung tượng

Hỏa thiêu thiên, trương nha tương đấu, nhà sinh con mắng cha, thê hại
lão phu, bệnh phổi, thổ huyết

Khuê quái
Cát tượng

Tinh - 9 - 7
Tề nhân chi lạc, phu thê thuận thảo, Chị em dâu hòa hảo, tiền nhiều
thế mạnh.

Hung tượng

Ngọ dậu phùng nhi giang hồ hoa tửu, chủ bại phong tục, đảng hoa tửu
háo sắc, phu thê phản mục, hỏa tai.

Lữ quái
Cát tượng

Tinh - 9 - 8
Tài đinh lưỡng mậu, kiêm chủ khoa danh, doanh thương phát tài, xuất
ngoại giao quan.

Hung tượng

Hỏa kiến thổ nhi sinh ngu độn ương ngạnh chi phu, tai nạn sinh đẻ,
tai nạn té núi, hay nơi cao.

Ly quái
Cát tượng

Tinh - 9 - 9
Xuất thần phật tiên thánh, đầu bếp, thợ bạc, lò gốm, hóa trang phẩm,
xưởng quần áo làm giàu

Hung tượng

Ly vị thôi tàn mắt bị mù, tâm bệnh, tang thê, hỏa ám nhi thần chí nan
thanh, bị hỏa tai, tự thiêu.

Sưu tầm và biên soạn :

Phần mềm phong thủy
https://fb.me/phanmem.phongthuy

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×