Tải bản đầy đủ

Chương II 3 luận về tinh diệu 1

C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái

CHU'ONG 3

LUÂN
.
. VÊ TINitDIÊU
.3.1. Bễ Cl)ầ. THT
TINH V CUNG TiilấN DJA NRN
. -- :

C
h
ht n N
tp g
:// tr hú
tru ỡn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou
p. c p
co h
m ỏi

ã,
v
. Tu XU'a, thỏnh fỹờn sỏng to ra khoa mnh li Dóỹ Sừ, vờ
phuong din thiờ't kờ' bừ.C\lc Jp sao nguyờn thỳy, dc tớnh cu.a tinh
diu v tinh hlnh chỳng bay vo cỏc ru.ng, deu cú liờn quõn õờ'n Dich
li H Lc. Tir dú chỳng ta cú thờ' phỏt hin- m9t lor:ti logic tinh vi m
Hi J?i từ Slf dó dua vo Dóu Sừ, chóng trỏch khoa mnh li ny õuqc
llru truyờn mói cho dờ'n ngy nay.
Truúc tiờn chỳng ta bót dóu tu li thuyờ't:
Vo di Từng, nh li h9c Thớu Ung -li J7J. (Itrong tỏc pl1õm Hoimg Cc Kinh Thờ' ớ_,t.l!.t1.i!t cú núi: "Tri mú Tớ
m mót 6 Tuót, dõ't dúng ú Siru m mót ú Du, ngucri sinh ra 6 Dõ'n
m 111õ't Tp, H9i thi hụn dỗm, Tớ lộà khai m6, dgo khụng ngimg
nght vW1 viờn tuón hon." ã ( UJ 1'- r1iJ ii. pj.., s l}J) Jl r1ri ii.* W,
A..1.:#-1!ro)iffe.'l', "i'iif.)t, -=f.f1ớ-MI, il.iF-1+, 7il Thiờn khai
u Tớ nhi m9t u Tuót, dfa tjch u Sỳu nhi m9t u Dou, nhõn sinh u Dffn nhi
m9t u Thõn, H(Ji. hỏn d9n, Tớ tỏi khni, dt.zo bót dinh, vinh chu ton.)
Thiờn õJa cú thuy cú chung, sau khi thiờn klỳ thỏi wc sinh
thnh, ãtri qua m(>t khong thi gian nhót dàm, ót se huy dit, sau dú


theo luijt cỳa Do m tỏi hinh thnh ụt thiờn dia mộri. Lớ 11.l ny
dtr9c v d\mg trong li thuyờ't cung "thiờn dia nhõn" cua Dõ'u Sừ,
nhu sau: (Xem hinh 21)

TI

NHN

MI

NGO

THIấN

NHN

DIA

THIN

DIA

DAU

THI

MO

TL:T

THll:N

DIA

sỳ1J

DAN

NHN

THN

E>IA

Ti
THIấN

1-101

NHN

H. 21

THIấN CO Lll,'11

309


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái

NhU' trong hlnh. trên, Tí, Ngç, Mão, D�u là bõn cung thu9c
"thiên", là cung "Tú Sinh", các cung thu9c "thiên" chú vê lé;lc quan tri
m�nh, không biêt phiê'n não U'U sãu. Thin, Tuãt, SU'U, Mui là bõn
cung thuôc "dia", là cung "Tú M9", các cung thu(>c "dja" chu vê kho
tién. Dâ'n, Thân, Ti, Hé;Ji là bõn cung thuôc "nhân", là cung "Tú Mã",
cung thu9c "nhân" chú vê' bôn ba vâ't và, dich mã.
Vê phuang di� thiê't kê'bõ cvc l�p sao, rihu chúng ta âã biê't,
cãn nguyên cua Dãu Sõ là à thiên vãn h9c2, có liên quan dê'n dia li
phong thuy, vê l�p lu� 1à lây Bãc Dãu_Thâ't tinh làm chú. Bãc DãÚ
Thâ't tinh trong thiên vãn h Q c là thuô'c choro Dé;li Hung tinh, cho nên
Dãu Sõ lây Bãc C\fc tinh trong Tu Vi viên làm "thê'". Bãc Dãu Thât
tinh theo thÚ' tv là các sao: Toam Lang, Cg Môn, Lôc Tô'n, Vãn ILiêm Trinh, Ví;"l Khúê:, Phá Quân. Tú Vi Dâ'u .Sõ lây chúng làm
"d9ng''. NhU'ng trên thic te, tinh h� '6ãc Dãu có dê'n 9 sao (ciru tinh),
gõm 7 sao lú�� và 2 sao ãn. Hai sao ãn là Tà Ph� và .Hfru B�t, là 'hai
trq tinh. Do hai trq tinh không có liên quan dên chú dê' dang· bàn nên
té;lm tl1ài không d€ c�p.
.
Các sao trong Bãc Bãu Thât tinh (túc Toam Lang, C',1' Môn,
1,ôc Tõn, Vãn Kh6c, Liêin Trinh, Vü Khúc, Pllá Quâri) d',l'a vào
nguyên tãc "thiên khaY' à Tí, "dia bê'" à Súu, unhân sinh" à Dãn, mã
dóng ó các cung theo thú bj nhll' sau: cung Tí (Toam Lang), cil:ryg
Suu (Cv Môn), cung Dãn (L9c Tón), v.v ... Xin thuyê't minh tóm tã.t
nhu sau:
Toam Lang·à cung Tí là "thiên", cung Tí là1)hqong bãc thuy;
Tham Lang là m(>c, tính thu(>c thuy, l9i ó dât Tír Sinh, duang nhiên
gQi nó là sao dào hoa.
Ct,.r Môn à cung Suu là "dta", cung SÚ'U là '�kho", là chu vê
tién tài. Cv Môn cem là "á1n tinh", cho nên lúc "kho" mà kiêín duqc
tiên ãt se có thi phi.
Lçk Tôn à cung Dãn là "nhân", cung Dân là dâ't Tú Mã, là .c!'tu
vê bôn ba vâ't và, djch mã. Tuy LQc Tôn chu v-é tài lôc, lôc ãn, nhung
roi vào cung "nhân" nên phái d1Ja Vào sÚ'c làm l1;tng vâ't vá cúa bàn
thân mái có dugc; huõng hõ cem có Kinh Duang, Dà La giáp cung,
-xem ra càng tãng thêm khó nhQc.·
2

Xm xem thêm Nghién cúu Tinh mtnh h()c cüa cung tâc giã NguYên Anh Vü.

310

TRllNG CHÂU Tlf°Vl DÂU SÔ-TÍ( HÓA PHÁI


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái


C

ht ơn N
tp g
:// tr hó
tru ìn m
ng h a TC
ch n L
au sa S
gr o b
ou ắ
p. c p
co h
m ái


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×