Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN PPT Thao tac lap luan phan tich LỚP 11

Khởi động
Câu hỏi: Kể những hoạt động được gọi là phân tích
mà các em vẫn thường gặp trong học tập hay trong
đời sống?

Câu hỏi: Trong những trường hợp ấy, từ “phân
tích” có nghĩa là gì?
Phân tích là chia một sự vật, sự việc, vấn đề…
ra thành các phần nhỏ để xem xét cặn kẽ, chi
tiết nhằm mục đích nhận thức được chúng
một cách đúng đắn, sâu sắc hơn


Bài mới

Giáo viên: BÙI THỊ THƯƠNG
Lớp: 11.1.


MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
• Nắm được mục đích và yêu cầu của thao

tác lập luận phân tích.
• Biết cách phân tích một vấn đề chính trị,
xã hội hoặc văn học.
• Tạo cho học sinh có được kỹ năng phân
tích, thảo luận, thuyết trình, nhất là kĩ
năng phân tích trong bài văn nghị luận.


1.

I.KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA
THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH

*Tìm hiểu ngữ liệu(đoạn trích SGk tr25)

Thảo luận
Nội dung;
1.Luận điểm chính của đoạn văn là gì?
2.Để làm rõ luận điểm, tác giả đưa ra luận cứ
nào?
3.Sau khi phân tích, tác giả khái quát ý kiến bằng
câu nào? Đó là thao tác gì?


Sơ đồ tóm tắt:

Sở Khanh
sống bằng
“nghề” đồi bại,
bất chính,
“nghề” bám vào
nhà chứa.

Sự bẩn thỉu và bần tiệnPhân
của tích
nhân vật Sở Khanh

Nhưng,
Sở Khanh
Người bị


tồi tàn hơn
Sở Khanh lừa
tất cả những
là Kiều - người
kẻ cùng nghề
con gái hiếu
ở sự giả dối,
thảo hết lòng tin
đội lốt nhàTổng
nho, và đội ơn hắn.
Tổng
hiệp khách.

Sở Khanh
lừa gạt Kiều,
làm nàng khổ
nhục hơn.

hợp
hợp

Mức cao nhất của tình hình
đồi bại trong xã hội này.

Đã thế,
hắn còn vác
mặt mo trở
lại nhiều lần
mắng và định
đánh Kiều.


2. Kết luận

Thế
Thế nào
nào là
là lập
lập
tích?

thao
tác
nhỏ
luận
phân
tích?
Làluận
thao phân
tác chia
chia
nhỏ đối
đối
tượng
tượng thành
thành nhiều
nhiều yếu
yếu tố,
tố,
bộ
bộ phận
phận để
để đi
đi sâu
sâu xem
xem xét
xét
rồi
rồi tổng
tổng hợp
hợp nhằm
nhằm phát
phát
hiện
hiện ra
ra bản
bản chất
chất của
của đối
đối
tượng
tượng


YêuMục
cầu:đích:
Phân tích phải
Mục
đích:
++ Làm
đặc
đi liền
vớirõ
hợp-về
đó
Làm
rõtổng
đặc điểm
điểm
về
nội
hình
thức
nội dung,
dung,
hìnhthao
thức tác
là bản
chất của
của
đối
củatích
đối tượng
tượng văn
phân
trong
+
Chỉ
ra
được
quan
hệ
+
Chỉ
ra
được
quan
hệ
nghị luận.
bên
bên trong,
trong, bên
bên ngoài
ngoài
của
của đối
đối tượng
tượng


II. CÁCH PHÂN TÍCH

1.Tìm
1.Tìm hiểu
hiểu ngữ
ngữ liệu:
liệu: Đoạn
Đoạn trích
trích (1)
(1) ởở mục
mục
II.SGK
II.SGK Thảo
Thảo luận
luận ::
Nội
Nội dung:
dung:
1.Đối
1.Đối tượng
tượng chính
chính của
của đoạn
đoạn trích?
trích? Để
Để làm
làm rõ
rõ đối
đối

Câu
hỏi:
Xây
dựng
một
thao
tác
tượng,
tác
giả
phân
tích
những
khía
tượng, tác giả phân tích những khía cạnh
cạnh chính
chính
nào?
lập
nào?luận phân tích theo quy trình
nào?
Bằng những thao tác cụ thể nào?


Thế lực của đồng tiền
Tác dụng

Quan
Quan hệ
hệ giữa
giữa các
các
yếu
yếutố
tố tạo
tạo nên
nên
Mặt tác hại
tốtđối
đốitượng
tượng
Quan
Quan hệ
hệ
quả
quả -- nhân
nhân

Kiều
Kiều
cứu cha
được

chuộc
đền ơn

Một loạt
hành động
gian ác
bất chính là
do đồng tiền
chi phối

Đồng tiền
cơ hồ đã
trở thành
thành thế lực
vạn năng


Thảo luận nhóm
Nhóm 1-2: Hoàn thành 2 sơ đồ.
Từng khía cạnh được phân tích, chứng
minh như thế nào?
Nhóm 3:
Từng khía cạnh được phân tích theo quan
hệ nào? Từ sự phân tích đó, tác giả tổng
hợp và bày tỏ cảm xúc gì?


• Các quan hệ trong cách lập luận phân tích:

+ Phân tích theo quan hệ giữa các yếu tố tạo nên
đối tượng.
+ Phân tích theo các mối quan hệ : nguyên nhân kết quả; kết quả- nguyên nhân.
+ Phân tích theo quan hệ giữa đối tượng với các
đối tượng có liên quan.
+Phân tích theo sự đánh giá chủ quan của người
lập luận.


Quan lại
vì tiền
mà bất
chấp
công lí

Một loạt các hành động gian ác
bất chính là do đồng tiền chi phối

Khuyển,
Sai nha Một số
Sở Khanh
Ưng
vì tiền kẻ vì tiền
vì tiền mà vì tiền


táng tận

tra tấn buôn bán
lương tâm làm điều
người
người
đại ác

Cả một xã hội chạy theo tiền


Đồng tiền cơ hồ đã
trở thành thế lực vạn năng

Tài hoa,
nhan sắc,
nhân phẩm
không còn
ý nghĩa gì.

Kiều cũng
chỉ là
món hàng

Kiều cũng
một phần
xiêu lòng
vì vàng


Thế lực của đồng tiền
Tác dụng tốt
Kiều được
chuộc

Quan lại
vì tiền
mà bất
chấp
công lí

Kiều cứu
cha
và đền ơn

Mặt tác hại
Một loạt các
hành động
bất chính là do
đồng tiền chi phối

Một số
Sai nha
Sở Khanh Khuyển,Ưng
kẻ vì tiền
vì tiền
vì tiền mà vì tiền mà


táng tận
làm điều
buôn bán
tra tấn
lương tâm
đại ác
người
người
.

Quan
Quan
hệ
hệ
nhân
nhân
quả
quả

Đồng tiền cơ hồ đã
trở thành thành thế lực
vạn năng

Tài hoa,
Kiều cũng
nhan sắc, Kiều cũng
Một phần
nhân phẩm Chỉ là một
Xiêu lòng
không còn Món hàng
vì vàng
ý nghĩa gì

Giọng điệu khinh bỉ của Nguyễn Du


2. Cách phânCÁCH
tích PHÂN
CÁCH
PHÂN TÍCH
TÍCH
Bước 1: Nêu luận điểm cần phân tích

Bước 2: Dùng thao tác phân tích chia đối tượng
thành các yếu tố theo những tiêu chí, quan hệ
nhất định.
+Quan hệ giữa các yếu tố tạo nên đối tượng.
+ Quan hệ nhân quả, quả nhân…
+ Quan hệ giữa đối tượng này với đối tượng khác
+Quan hệ giữa người phân tích và đối tượng phân
Bước 3: Tổng hợp, khái quát hoá,
nâng cao vấn đề.


III. TỔNG KẾT

• Mục đích, yêu cầu của phân
tích là gì?
• Cần phân tích như thế nào?
• Cần chú ý đến điều gì khi
phân tích?


Liên hệ
Kể thêm một số đối tượng phân tích trong các
bài văn nghị luận (xã hội hay văn học)
1.Luận
điểm
chính:
các cung bậc
III. Luyện
tập:
Bài 1Diễn
SGKbiến
tr 28
tâm trạng của Thuý Kiều
2. Xét về mặt nội dung: Các khía cạnh: Xót
đau (câu2), quẩn quanh ( câu 3), bế tắc (câu
4)
hệ nội bộ
các đối
CâuQuan
hỏi: Người
viếtgiữa
đã phân
tíchtượng
đốithức
tượng
3.Xét về mặt hình
nghệ thuật, phân tích
từ mặt:
những quan hệ nào?
theo các
+ Hình ảnh: “Dầu chong trắng đĩa lệ tràn thấm
khăn”
+ Từ ngữ:” Bàn hoàn”
+ Âm điệu: “ nỗi riêng, riêng những


Ở câu b phần 1, tác
Gợi ý:
giả có phân tích
theo
quan
hệhệ
nội
1.Đối
tượng
được
phân
tích bộ
ở đây là gì?
Quan
2. Để làm nổi bật đặc trưng của đối tượng
giữa
các
đối
tượng
giữa
đối
tượng
phân tích,tác giả đã sử dụngnày
phương thức
nữa
nào? với
đốikhông?
tượng khác


Bài tập 2 ( SGK tr 28)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×