Tải bản đầy đủ

Phép đoán mộng kho tài liệu huyền học

L ID N
Phàm ch m ng tri u là nh ng c nh t ng, tình hình, hay là thinh âm mà h ng ngày
trong tâm chí không th ng t t ng t i, m t không th ng ngó th y, tai không
th ng nghe ti ng, thình lình hi n ra trong gi c ng , m i kêu là m ng, m ng thì m i có
tr ng tri u.Còn nh cái tình h ng ngày v n t t ng, cái c nh h ng ngày v n th y, cái
ti ng h ng ngày v n nghe, mà ban đêm trong gi c ng mê ngh t i, ngó th y hay là
nghe ti ng, đó là m t ng, ch không ph i m ng. ã không ph i m ng thì không có
tr ng tri u, ngh a là không có ng nghi m v đi m t t, x u, s nên, h chi h t. oán
m ng thì ph i tùy theo đ a v , ph n l ng, s th , t cách c a ng i n m m ng và tình
c nh trong gi c m ng, suy l trong sách và tham đính l y ý mình mà đoán ra, ch
không có th n sách mà y theo l nh t đ nh đ ng.Vì r ng m ng m bi n o d th ng,
x a nay m i m ng m i khác, không m ng nào gi ng m ng nào, nên sách ch k đ i
khái nh ng m ng này thì ng v nh ng đi m này mà thôi, không có th l p thành cho
xi t đ ng.
1- M NG V :TR I, M T TR I, M T TR NG, SAO, MÂY, M A, GIÓ, S
TUY T, S M, SÉT.

NG,

C a tr i m , có quí nh n t n d n-Bóng tr i sáng chi u vô mình, tr h t t t b nh. -Tr i
đ m a mùa, tan h t tr m s lo- Tr i sáng, đàn bà sinh quí t -C a tr i đ , s có s

phát đ t l n-Ng a m t ch u tr i, giàu sang l n-C i r ng lên tr i, ch v làm nên đ i
quí-Lên tr i ki m v , có trai, gái sang-Lên tr i l y đ v t, t c v t i v ng h u-Bay lên
tr i, ch v giàu, sang, m i s đ i cát-Trèo nóc nhà lên tr i, đ ng ngôi quan cao-Tr i
rách, có s lo chia n c-Sao trên tr i sáng, ch v làm quan t i công khanh-Tr i tang
t ng mu n sáng, m ng t t t ng th -Qua đò sông ngân hà, ch v có s t t-Tr i h p v i
đ t, c u chi đ u đ ng-S tr i t i nhà, có đi m lành l n-M t tr i, m t tr ng m i m c,
đ o nhà th nh x ng-M t tr i, m t tr ng chi u vô mình, ch v đ ng ngôi tr ng nhi mM t tr i l n, đi m cha thác-M t tr ng l n, đi m m thác-M t tr i, m t tr ng m t i, đi m
t t c a đàn bà có thai-M t tr i, m t tr ng mu n m c, s làm nên quan ch c-M t tr i,
m t tr ng h i hi p, v s có con-M t tr i, m t tr ng ng m núi, đ a g t ch , đ y t
l ng th y- Ôm, cõng m t tr i, m t tr ng, ngôi sang v ng h u-Nu t m t tr i, m t
tr ng, sanh đ ng con sang-L bái m t tr i, m t tr ng, đi m đ i cát x ng-Bóng sáng
m t tr i chi u vô nóc nhà, ngôi quan s t i-M t tr i m i m c không có mây, đi m đ i
cát-M t tr i m c có bóng sáng, có s t t lành-Mây m , m t tr i m c, tan đ ng s d M t tr i vô lòng, sanh con trai sang- t nhang l y tr ng, sao, có s đ i cát-Mây x y
che m t tr i, có s âm th m t túi-Ngôi sao vô lòng:ch v sanh con sang-Sao sa, có
b nh và vi c quan-Sao bày hàng, ch v thêm con h u, đ y t -C m b t ngôi sao, đi m
giàu sang l n-Sao bay ch ng sa, ch v d i ch
- i tu n trên tr i xoa ngôi sao, ngôi
t i công khanh-Mây kh i b n ph ng, v vi c mua bán thì t t-Mây ng s c, đi m đ i
cát x ng-Mây đ hay là tr ng, đi m lành-Mây xanh hay là đen, đi m d -Th y mây n i,
làm vi c chi c ng ch ng thành- Th y lúc mây mù giong gi , đi m đ i cát l i-Mây đen t i
đ t, ch v b nh th i khí-S ng tuy t xu ng, ch v s ch ng thành-Tuy t xu ng đúng
http://cotab.com


mùa, đi m đ i cát l i-Tuy t sa trên mình, muôn s đ u nên-Tuy t sa sân nhà, ch v
vi c tang-Tuy t ch ng
t mình, ch v hi u ph c (tang cha, me)- M a d m t i mù,
ch v s d - i đàng g p m a, có ti c n u ng-S m sét n i ti ng, ngôi quan s t iNghe ti ng s m s hãi, vi c t gia t t. -S m do đ t đ ng, ch v đ ng to i chí- Mình b
sét đánh, ch đ ng giàu sang-Bóng đi n chi u vô mình, ch có ph c lành-C u v ng
đ hi n, có đi m t t lành- C u v ng đen hi n, có đi m hung d -Bóng dáng đ y tr i,
tr m s hoan h -Gió cu ng, m a l n, đi m ng i ch t m t-Gió th i áo ng i, ch v
có t t b nh-Gió nh g m hét, ch v có tin xa t i.
2 - M NG V :

T,

Á, NÚI NON, CÂY C I

t đ ng, đi m t t d i ngôi quan. t rách, ch v t t b nh đ i hung. -S a tr san
ph ng ru ng đ t, đi m đ i cát x ng. - t ch cao, ch th p, ch v có b nh. - N m t i


trên hòn đá, ch v đi m đ i cát. - Trong đ t khí đen đùn lên, ch v đi m hung. - V n
hòn đá l n, ch v trong nhà có ng i giàu sang. - Ng i trên hòn đá, ch v có l i l c
đ i cát. - Th y hòn đá l n, yên n không có s
u nghi. - Lên đèo ôm đá, quan ch c
th ng thiên. - Tay gi n hòn đá nh , ch v sanh đ ng con sang. - Mình vô trong núi,
ch v tr m s t t lành. -T mình l y đ t, ch v b khinh d h nh c. -Mình t trên núi
r t xu ng đ t, ch v m t ngôi cao. - Lên núi s s t, có l c v t i. - Lên núi phá ho i,
ch v s hung ác. - Ch i xem núi cao: v mùa xuân, mùa h có đi m t t. - i ch y b
đ t, tr đ ng b nh ho n. đ u núi cao, ch v có s m ng. - i đàng núi đ ng c a,
ch v có ph c l c. - Ôm đ v t lên núi, sanh đ ng con sang. - Cày c y trong núi, n
v n phong túc. - Cây khô l i n y, con cháu th nh h ng. - Trên th m đ t lóm, ch v m
có s lo. - V n t c t t th nh, đi m đ i cát l i. - Cây c i khô ch t, trong nhà ch ng
yên. - N m, ng i trong r ng, t t b nh mu n lành. - Cây c i điêu tàn, ch v ng i b
ch t. - Cây m c trong r ng, đi m thêm quí t . - Th y tr ng cây c i, đi m đ i cát x ng.
- Mình lên cây l n, danh l i hi n d ng. - Lên cây x y gãy, đi m có ch t h i. - Chia hoa
v i ng i, ch v phân tán. - Cây khô tr hoa, con cháu h ng th nh. - Cây l n r t lá,
trong nhà t t lành. ng t i d i cây, n ng bóng ng i sang. - Cây m c trên tay, có
lo cha m . - Cây l n x y gãy, ch v hung ác. - Gánh cây t i nhà, có m ng đ c c a. Mu n đ n cây l n, đi m đ c c a nhi u. - Cây c t t th nh, đ o nhà h ng long. Trong c a m c cây có trái, đi m s sanh con. - Cây tùng m c trên nóc nhà, ngôi t i
Tam Công. - Trong nhà m c cây tùng, vi c nhà l n th nh. - Trong nhà m c cây tr c,
đi m đ i cát l i. - Tr c sân th y tre g , vi c h trùng trùng. - Cây phong (cây bàng)
m c trên nóc nhà, tr m s to i ý. - Bông lan m c tr c sân, ch v thêm cháu. - i
trong r ng cây có trái, ch v đ c c a. - Vô trong v n trái, đi m đ i phát tài. - Cây
dâu m c trên nóc nhà, s có s lo. - Cây nhi u trái chín, con cháu bình an. - B m ng
t i nhà, đi m có cháu ngo i. - Ngó th y cây m ng, đi m thêm con cháu. - Quét đ t tr
phân, nghi p nhà mu n phá. - Phân đ t ch t đ ng, đ c ti n tài nhi u.
3 - M NG V :THÂN TH , M T, M T, R NG, TÓC
T mình v n áo tr
tôn tr ng, đi m đ
sâu bò ra, đi m đ
mình, đi m t t tr

http://cotab.com

ng, b ng i ta m u. - Ch i đ u, r a m t, tr b tr m lo. - Mình l y
i cát x ng. - N i mình đ m hôi, ch v hung ác. - Mu n có b nh,
c ch c tr ng. - N i mình sâu bò, b nh ho n đ ng an. - Dây nh trói
ng th . - Gông khóa t i mình, s b t t b nh. - Mình m p(béo) hay là


m(g y), đ u là đi m x u. - M t đ i v i quan, ch v đ i cát. - Tr n mình không áo,
đi m đ i cát l i. n bà r tóc, s có t tình. u b c,ch v tr ng th , đ i cát. u m c đôi s ng, có s c nh tranh. - u tr c, tóc r ng, đ u là s hung. - M t m c
m n nh t hay là n t ru i, ch v đi m x u c a con. - Tóc đ u t nhiên r ng, lo v con
cháu. - Tóc đ u l i m c, ch v th tr ng. - G i đ u, t m mình, đi m đ ng th ng quan
hay là tr t t b nh. - R a tay, r a chân, lo c tr h t. - M t soi g ng: sáng là t t, t i là
x u. - G ng b (v ) soi ng i, ch v phân tán. - Tay chân nung th ng, huy t ch y ra,
đi m đ i cát l i. - H t đ u r tóc, b ng i âm hi m m u sâu. - R tóc che m t, vi c
quan t ng s đ n. - C t g t tóc đ u, trong nhà có s hung. - Lông mày cao tày ng i,
l c v s t i. - R ng t nhiên r ng đi, đi m x u cha m . - R ng r ng l i m c, con cháu
h ng v ng.
4 - M NG V : MÃO (M ),

AI, QU N ÁO, GIÀY V , (BÍT T T).

i mão, th t đai lên xe, làm quan mu n v . - T mình đ i mão ,b t kh n lên đ u, s có
đi m t t. - Gài trâm đ i mão lên đài, ch c v th ng thiên. - Quí nh n cho mình kh n áo,
s có đi m lành. i áo mão m i, l c v s t i. t h y mão cân, mu n đ i ch c
quan. - M t mão cân đi, ch v th i ch c. - Ng i cho mình đ ph m ph c, gia th ng
quan ch c. - L m đ ng mão đai, l c v s t i. - àn bà đ i mão th t đai, ch v sanh
con trai. - R a h t, nhu m áo, s đ ng ch c quan m i. - C m h t, đi m quí nhân đ i
cát. - H t b ( v ), đi m u nguy b t t ng. - Mình cho ng i đ ph m ph c, ch v
đ c quan ch c. - Mình cho ng i đai h t, ch v h u quan. - L ng đeo đai, ch v
vi c quan r t t t. - V n th d ng n, ch v có thinh danh. - eo n, ch v sanh quí
t . - V n áo bào m i, ch v thêm thê thi p. - V n áo g m vóc, con cháu vinh huê. Gi t gi m y ph c, đ u là đi m đ i cát. - V n áo t i, ch v có n l n t i. - B d u dính
áo, ch v đ i n vua. - Y ph c mu n rách, v có ngo i tâm. - Áo m i l t màu, tr m s
đ u x u. - Cho ng i y ph c, ch v có n t i. - May áo hay là v n áo tang, đ u là
đi m t t. - Áo đai t nhiên c i ra, tr m s đ u lành. - V n áo vàng, áo bào, đ u là đi m
t t. - V n áo tr ng, ch v có ng i m i. - V n áo xanh, th n nh n tr l c. - V n áo
thêu màu lam, v có đ i l i. - M i ng i v n áo tía, ch v sanh ra tình t . - M i ng i
v n áo xanh, ng i nhà lìa tan. - M i ng i v n áo tr ng,ch v có vi c quan. - M i
ng i v n áo h ng, đi m cát l i l n. - V v n áo ch ng, đi m sanh quí t . - àn bà
v n áo lam, tr bình gia s . - Cho ng i v n chung áo, v có t tình. - M t y ph c đi,
đi m v khó đ . - Ch n, (m n) t t t đ p mình, đi m đ c giàu sang. - Ng i đi giày
c a mình, v có trai ngo i. - B t đ ng giày hia, ch v có đ y t con đòi t t. - Mình m t
giày đi, ch v tôi m i tr n ch y. - Tháo giày, th t đai, ch v có s x u. - Giày rách,
con cháu hay là thê thi p b đau. - i giày gai, tr m s hòa hi p. - M i trao quan ph c,
ch v sanh quí t . - Xin đ ng giày hia, có ng i giúp s c. - Gu c g trút ra, mình thoát
kh i tai ách.
5 - M NG V : DAO, G

M, C , PHAN, CHUÔNG, TR NG.

Th y nghi v vua, có đi m t t l . - Th ban c xí, đi m cát l i l n. - Ôm c tinh c ti t,
có quí nhân phù tr . - C d n vô núi, ch v đi m hung. - Dàn g p c l ng, đi m đ i
cát l i. - C l ng che mình, ch v phú quí. - C phan nghinh ti p, đi m phú quí l n. C phan ra h t, ch v t t b nh. - Tay c m tinh ti t, ch v có ân th ng. - L ng tr ng

http://cotab.com


che mình, đi m đ i cát l i. - Chia dù cho ng i, ch v phân tán. - Th y ng i làm c
m i, đi m đ i cát l i. - Tôi dao ra đi, ch v đi m đ i cát. - Dùng dao c a ng i, ng i
đi s v . - Ng i cho ba dao, làm quan ch t nh. - Chém nhau v i ng i, có ph c
lành l n. - B dao ch y máu, đi m đ c n u ng. - C m dao đâm ng i, ch v th t l i.
- Dao chém t mình b th ng, đi m cát l i l n. c dao búa c a ng i, l c v s
t i. - Dao r t xu ng n c, thê thi p ch t m t. - Th t l c dao g m, ch v phá c a. eo dao g m đi, đi m có tài l i. - Mài dao g m bén, đi m có đ i l i. - Mình m dao
g m, thu c v đi m x u. - G m đ u gi ng, đi m đ i cát l i. - àn bà đeo g m,
có ph c lành l n. - àn bà lót dao, ch v có con. - C m kéo, c t đ , ch v s đ c
c a. - Coi th y cái kéo, ch v chia c a. - Kéo c t g y v , thê thi p b hung. - Giáp tr
che mình, ch v cát l i. - Th y ng n giáo đâm, ngôi quan cát l i. - Th y quân binh
thua,ch c có s hung. - Chuông khánh có ti ng, ng i xa s p v . - Chuông tr ng kêu
vang, ph c l c đem l i. - ánh tr ng có ti ng, ng i đi s v . - Th y tr ng ti ng hay,
có s vui v . - Th y tr ng ch ng kêu, đi m x u t đ n.
6 - M NG V : VUA, QUAN, TIÊN, PH T,

ÒI G I.

Vua chúa đòi g i, ch ng có s s thì có s m ng. - H u phi đòi g i, có y n m hay là
có t t b nh. - Thái t đòi g i, đi m cát l i m ng l n. - Vua đòi cho ng i, đi m t t v phát
tài. - Th y lão quân (tiên) nói, có ph c ph n thành tiên. - L y Ph t mu n đ ng, đi m
phát tài l n. - Y t Thái Th ng (tiên) tâu bày công chuy n, đi m đ i cát l i. - Th n,
Ph t gi n qu , đ u đi m ch ng lành. ng ng i v i v ng h u, đi m đ i cát l i. - C u
y t quí nh n ch ng đ ng, thu c v đi m x u. - Nói chuy n v i thánh hi n, thu c v
đi m t t. - S m ng vô c a, đi m đ i cát l i. - Ng i áo tr ng tri u làm s , ch v t
vong. - L y ng i tôn tr ng, có ph c đ i cát. - Th y t kh o nói đòi n, thu c v
đi m t t. - Ng i bi u mình t t l m, t c là đi m x u. - Ng i bi u mình ch t đi, t c là
s ng lâu. - Ng i ngoài kêu mình ra, thu c v đi m x u. - Ng i bi u ch ng dùng
mình, t c là đi m t t. - Nói v i ng i ác, có s kh u thi t. - B ng i gi t h i, đi m t t. Náu núp, đi m x u. - Mình m c lông cánh bay, đi m đ i cát l i. - Mình tr n đi đ c
thoát, t t b nh h t tr . - Mua bán đ i l n v i ng i, ch v có t t. - B n cùng lính, ch
v đ i cát. - Hi p b n cùng đi, s hung s t i. - Phàm th y quí nh n, đ u là cát l i.
7 - M NG V : CUNG

I N, THÀNH QUÁCH, C A NHÀ, KHO

N.

i vô cung vua chúa, ch v đ i cát. - Bái y t trong trào đình, ch v giàu sang. - Vô
ph v ng h u, đi m đ i cát l i. - i t i đ o cung th y tiên, v n đ i hanh thông. - Ng i
trong cung ph , ch v đ i cát. - Th y mi u th n r ng l n, m i vi c đ u lành. - Lên l u
gác đ n đài, đ u là đi m đ i cát. - Trèo lên th m cao, đi m đ i phú quí. - L u cao u ng
r u, phú quí t i n i. - Nhà c t l u cao, gia s yên n. - Lên thành b ng i lôi kéo,
thu c v đi m lành. - Lên thành b ng i b t, quan ch c hi n vinh. - Thành quách r ng
l n, m ng có c a nhi u. - i trong thành, đi m x u. - Ra c a thành, đi m t t. - Kh p
thành s c xanh, ch v có tin m ng. - Lên thành quách đ , ch v s đ i cát. - L p nóc
nhà trên thành, đi m đ i cát l i. - Lên nóc nhà, ch v đi m giàu. - Ra ngoài v n, ch
v đi m t t. - Lên nóc nhà phá ho i, gia đ o suy đ i. - Trên th m có quan tài, thân đ ng
an l c. - N i chánh đ ng đ lún, ch nhà b hung. - Ph l p nóc nhà, đi m t t v
tr ng th . - C a nhà đ i m i, đi m t t v v n nhà trùng h ng. - Gió th i nóc nhà

http://cotab.com


đ ng, ch v d i đ i ch
. - D i vô nhà m i c a ng i khác, thu c v đi m t t. - Ch
đu i nhà ra, v có s m ng. - D n d i nhà nát, ch v có v đ p. - Có ng i c m
phòng cho mình, ch v đ ng ngôi quan. - D o nhà b n cùng, đi m đ i cát l i. - T i
quét c a nhà, ng i xa s v . - C m bán ru ng nhà, ch v m t ngôi. - Nhà v ng
không ng i, ch v ch t m t. - Mình chui lu n d i nóc nhà, có s ám mu i. - Qua
nhà, v t t ng, s nguy hi m b đi. - Tranh nhà v i ng i, ch đi m r t x u. - Tranh
nhà v i đàn bà, ch v đi m t t. - R ng phòng x y gãy, ch v đi m r t x u. - Sân
nhà lóm xu ng thành h , ch v t vong. - V v i trai d i t ng, ngôi quan trong
cung s t i. - ào đ t trên t ng, ch v s thay đ i. - Ng i lính vô nhà, ch v đi m
r t t t. - B ch t vì ngói r t, đ n bà có s tranh đ u. - Trong nhà đ ng a, tin con trai
t i. - Trong nhà m c c , nhà mu n không h . - Trên nóc nhà m c cây tùng (cây thông),
cây bách (cây tr c), đi m thêm tu i th . - S a sang ru ng nhà, có s r t t t. - Vô trong
chùa chi n, đi m sanh quí t . - Trong chùa có kinh, ng i đau h t b nh. - D i đ i chùa
chi n, t t b nh s t i. - Kh i l p kho đ n, ph c l c t i n i. -Vô trong kho đ n, đi m đ i
cát x ng. - Kho đ n đ nát, tr m s đ u hung.
8 - M NG V : C A, C NG, GI NG, B P, C U TIÊU (CHU NG XÍ)
C a c ng cao l n, ch v phú quí. - M i m c a c ng, đi m đ i phú quí. - C a c ng
x y m , ch v đ i cát. - C a c ng m l n, đi m đ i cát l i. - C a nhà đ i m i, đi m
sanh con sang. - C a t nhiên m , v có t tình. - C a c ng n m , ch v đ i cát. C a c ng b nát, có s hung tai. - C a thành m l n, có đi u kh u thi t. - Cung thành
l p l i, đi u kh u thi t t i. - C a c ng đóng l p, m i s ch ng thông. - C a c ng phá
ho i, ch v đ i hung. - Cánh c a t nhiên gãy, tôi m i ch y m t. - Trong c a c ng
không ng i, thu c đi m đ i hung. - S a d i c a c ng, đi m đ i cát l i. - á làm c a
c ng, th m ng lâu dài. - Tr c c a m c c , làm quan ch t nh. -Tr c c a thành ngòi,
thành h , làm vi c ch ng nên. - Thiên h a đ t c a, ch v s hung. - Mái c ng có c a
nh , ch v t tình. - ào gi ng th y n c, tin xa s v . - Gi ng t nhiên h y ho i,
trong nhà có s đ i hung. - Trong gi ng sôi trào, ch v đ c c a. - Trong gi ng khô
c n, tán h t gia tài. - Trong gi ng chi u mình, l c v đem t i. - Mình sa trong gi ng, t t
b nh đ i hung. - Nhà trong gi ng, ch v t t b nh. - L y n c trong gi ng, đi m cát l n
hung. - N c gi ng đ i bùn, ch v xu t c a. - Trong gi ng mu n khô, nhà s p đ i b i.
- Trong gi ng có cá, ch v thân sang. - Dòm gi ng có ti ng, đi u kh u thi t t i. - Núp
gi u trong gi ng, có s hình ng c. - Say r t trong gi ng, s có vi c quan. - Nhà đ u
trong gi ng, con tr ng b hung. - Ng i đi ra gi ng, tin m ng s đ n. - Kh i gi ng, xây
gi ng, ch v đ i quí. đ c r t xu ng gi ng, ch c có s g p. - D i b p n c ch y,
s có c a ngang. - D i b p cháy l a, ch v có thinh danh. - Trong b p n i b (v ),
có đi m t vong. - D i b p th i l a, c a nhà phá tan. - D i b p đ kêu, ch v kh u
thi t. - Nhà có hai b p, làm vi c ch ng thành. - Tu t o nhà b p, đi m đ i cát l i. trong b p quan, đi m đ c tài l c. - T mình th i n u b ng c i, đi m thê thi p thác. Kh i c u tiêu, ch v đ c c a ngang. - Lên c u tiêu trong ph n ti n, đi m t t. Trong c u tiêu phân d t lên, đi m đ i cát l i. - Ng i trong đ ng phân, ch v đ i hung. Phân đ t ch t đ ng, ch v đ c c a.

http://cotab.com


9 - M NG V : VÀNG B C, CHÂU NG C, VÓC L A.
C a báu vàng b c, ch v phú quí. - Vàng b c, châu ng c, đi m đ i cát l i. - Chén
mâm vàng b c, có thai quí t . - Xanh ch o b ng đ ng, có kh u thi t t i. - Châu ng c
đ y b c, ch v đ i hung. c chén ng c, đ v t, đ u là đi m t t. - Th y đ v t
b ng s t, ch v đ c c a. - Th y chì và thi c, c ng ch v đ c c a. c đ đ ng,
ch v đ i phú quí. - M ru t khuôn đúc đ v t, t t b nh tiêu tr . - Tr ti n cho ng i,
c ng đi m t t b nh tiêu tr . - L m đ ng ti n, ch v đ i cát. - Th y ti n: v mùa xuân,
mùa h thì t t; v mùa thu, mùa đông thì x u. - Trong nhà chia c a, ch v ly tán. T ng ng i ti n l a, ch v có quy n. - Quí nh n cho l a g m, quan ch c s t i. Ng i cho vóc l a, đi m đ i cát x ng. - Cho ng i t l a, đi m đ i hung ác. c
áo gai, áo v i c a ng i khác, thu c v đi m x u. c đ vóc l a, h xa l i ch i. Cho ng i y ph c, vi c quan s t i. - i tìm t l a, ch v thêm ng i. - B n t , d t
c i, ch v th m ng lâu dài. - T ngang, t d c, b ng i s nh c. - Th y đ trong
r ng, có s kh u thi t.
10- M NG V : G
CH .

NG, L

C, VÒNG, THOA, XUY N, NH N, PH N, SÁP, KIM,

Th y g ng, sáng là t t, t i là x u. - L m đ ng g ng, c i đ ng v đ p. - em
g ng soi mình, tin xa s t i. - G ng soi ng i khác, thê thi p b hung. c g ng
ng i khác, đi m sanh con sang. - Ng i khác gi n mình b ng g ng, v s b hung. G ng b , ch v v ch ng ly bi t. - Thoa vàng đ ng, có s đi xa. - Vòng vàng thành
đôi, đi m thêm ái thi p. - Thoa, xuy n ch m nhau, đi m x u v v ly bi t. - Thoa vàng
sáng, ch v sanh quí t . - Thoa tr bông (hoa), thê thi p có gian n nh. - Xuy n vàng,
ch v v ch ng đánh l n. - Xuy n vàng bông đè, thê thi p sanh ngo i tâm. - Ng i
cho l c ch i, đi m đ ng thê thi p. - L c ch i gi ng ngà, vi c c đi h t. - Th y cái
l c, quí nhân d t díu. c cái l c, đi m gái đ p t i. - Ch i l c ngà, b nh ho n
ch ng sanh. c ph n, sáp ho c d u, đi m sanh con gái. - Th y ph n sáp, ch v
đ i l i ích. c ph n nh i, v sanh gái gian gi o. - Th y kh n tay (mouchoir), ch v
s kh u thi t. c kim ch , tr m s đ u nên.
11 - M NG V : GI
NG, MÙNG(MÀN), CH N(M N), CHI U,
XANH, CH U VÀ CÁC
V T.

M, MU NG,

A,

i gi ng mùng, ch v d i quan. - M ch n, gi ng mùng, đi m đ i phú quí. Gi ng mùng m i, ng i xa s v . - Gi ng mùng ra c a, đi m v b thác. - Thay đ i
gi ng mùng, d i ch
t t. - Trên gi ng có ki n, thu c đi m ch ng lành. - Gi ng
mùng b rách, đi m v s p thác. - Vén m màn tráng, có ti c n u ng. - Màn tráng m c
nát, v con b b nh. - Chân gi ng m i đ i, tôi t b hung. - Lên gi ng mà n m, đi m
đ i hung ác. - Máu dính gi ng, thê thi p có tình gian. - Gi t r a gi ng mùng, thu c
đi m đ i cát. - T n chi u, vô thì t t, ra thì x u. - Phá chi u, ch v m t ngôi quan. i
chi u, vô thì t t, ra thì x u. - Th y đ m r ng, đi m m t ngôi quan. m th m tr i ràn,
muôn s yên n. - Phá rèm, xé mùng, v có m u gian. - Rèm m i, ch v đ c v t t.

http://cotab.com


- Tr i chi u ng i chung, đi m đ c ngôi quan. - M n t t đ p mình, thu c đi m đ i cát. Th y g i t t, có quí nhân phù trì. - Th y kh n tay, có đi u mi ng ti ng. - Kh n tay b ng
v i, b nh ho n s đ n. - X y c m qu t lông, đi m t t vi c quan. - Th y v c ch o, ch v
đ c c a l n. - N i ch o sôi trào, đi m đ i phát tài. - Th y đ ng c đá, ch v thêm
ng i giúp. - Th y xanh đ ng, ch v có đi u kh u thi t. - Th y n i s t b , có s s t i.
- Xanh, chén b , ch v có s hung t i. - Th y đ tô (bát) s , ch v n u ng. - Th y
đ s , đ đá, có đi u kh u thi t. - Th y thìa (mu ng), ch v thê thi p, t tôn. - Th y
đ a, ch thêm ru ng nhà, tôi t . - Th y ch u, ch v thêm kho đ n c a c i. - Nh c
ch u t đ t, ch v tán tài. - Ch u l n, đ nung, đi m đ i phú quí. - Th y ch u r a m t,
có v l đ p. - Ch u l n, ch u nh , ch v đoàn viên. c cái h p, c u chi t đ c.
-Th y thùng đ ng n c, ch v đ i cát. - Th y thùng không n c, ch v đ i hung. Ng i đ a thùng l n, ch v đ c l i. - Th y bàn n, ch n bát, vi c nhà ch ng thành. Th y c a, ch v có s quy t đoán. - Th y dao th t, dùi xiên, có s xâm h i. - Dùi
mu n c đ ng, có ng i phù trì. - Th y c i xay, b ng i khú x , t t. - Th y bàn i( bàn
là) l a th nh, đi m s t t nên. - Th y l ng hun, đi m thêm s n nghi p. - Ng i cho cái
cân, đi m đ c quy n v . - Th y dây nh , th m ng lâu dài. - Th y dây nh đ t, th
m ng s h t. - Ng i cho c i xay, đi m l m đ c vàng. - Ng i cho cái ch i, đi m
đ c ch c v .
12 - M NG V : THUY N, XE, V T KI N, DU HÀNH.
Th y thuy n bay đi, đi m đ i phú quí. - Thuy n c n t i b , b ách th phi. - C i thuy n
qua sông, đi m đ c quan ch c. - Trong thuy n có n c, đi m đ ng phát tài. - C i
thuy n xem m t tr i, m t tr ng, đi m đ c quan ch c. - C i thuy n qua m t tr i, m t
tr ng, ch v đi m giàu. - C i thuy n u ng r u, khách xa t i ch i. ng thuy n v i
ng i, đi m d i ch
. - C i thuy n bu n gió, đi m đ i cát l i. - C i thuy n th y lái,
thân gia yên n. - C i thuy n qua d i c u, đi m đ i cát l i. - Ng i b nh c i thuy n,
ch v t ch t. - Giúp cha c i thuy n, ngôi quan t i n i. - Mình n m trong thuy n, s có
s hung. - C m l a vô thuy n, ch c có s cát. - C i thuy n trong nhà, ch v m t c a.
- C i thuy n xem hoa, có ti c n u ng. - Thuy n xe phá b (v ), là đi m ch ng lành. Bánh xe b , v ch ng bi t nhau. - Bánh xe gãy, ch v phá c a. - Xe ch ch ng d y,
s ách tr đi. - Gác xe đi ch i, l c v s t i. - Xe đi, tr m s thu n l i. - Xe ch ng đi, s
c u ch ng xong. - Xe vô c a, ch v có s hung. - Ng i b nh c i xe, tánh m ng
ch ng t t. - Xe tang đi qua, tai
ng tan h t. - Xe đóng ng a s n, có s đi xa. - Xe đi ra
vô, m ng đ thông đ t.
13 - M NG V :

ÀNG SÁ, C U C NG, CH

BÚA

Th y b n đàng thông, danh l i to i ý. - Gi a đàng đ c c a, v n m ng hanh thông. àng l i gai góc, làm vi c ch ng thành. - àng cái l lún, ch v m t c a. - S a sang
c u c ng, muôn vi c th i hòa. - Th y ng i qua c u, s có vi c quan. - Mình ng i trên
c u, l c v s t i. - Th y c u h y ho i, s có vi c quan. - D t tay lên c u, v có thai
nghén. - Trên c u kêu g i, ki n đ ng th ng l . - Th y c u m i t o, tình r t h p nhau. Th y nh p c u đ t, s có mi ng ti ng. - Th y c t c u gãy, con cháu b hung. - Xe đ u
trên c u, trên đàng, đ u là đi m x u. - V ch ng vô ch , đi m đ ng s n nghi p. - Th y
trong ch không ng i, ch v đi m x u.

http://cotab.com


14 - M NG V : V

CH NG, SANH

, GIAO HOAN, VÀ ANH EM, TRAI GÁI

V ch ng y n h i, ch v bi t nhau. - V ch ng cãi l n, ch v t t b nh. - V ch ng
chia thoa, ch v bi t ly. - V ch ng đánh l n, tình mu n hòa hi p. - i cùng đàn bà,
ch v m t c a. - Mình ôm đàn bà, s có s m ng. - Giao v i đàn bà, đi m có ma quái.
- Ng i cùng đàn bà, thu c đi m đ i cát. - àn bà ôm ch ng, m ng phát tài l n. - V
ch ng cùng ch i đ u, thu c v đi m t t. - V ch ng l y nhau, ch v phân tán. - Giao
ti p v i con trai, ch v m t c a. - V v n áo g m, đi m sanh con sang. - Th y v có
thai, ch v tình ngo i. - Th y âm h c a v , ch v kh u thi t. - àn bà tr n tru ng,
ch v đ i cát. - Con trai tr n mình, v n m ng thông đ t. - Anh em phân ly, kh u thi t
s t i. - Ôm đ a con nít hay là đ a con nít ch t, đ u ch v kh u thi t. - M i sanh trai
gái, ch v đ i cát. - Th y vi c c i h i và vi c hi u, đ u là đi m hung. - Con trai hóa
làm ni cô( s n ), thu c v đi m x u.
15 - M NG V :

N U NG, R

U TH T, BÔNG TRÁI

Ng i m i u ng r u, ch v th tr ng. - U ng r u v i ng i, có đi u kh u thi t. Cùng ng i h i n ti c, phú quí t i n i. - Ti c h i khách kh a, c a nhà mu n phá. - T
mình u ng r u, có s khóc la. - T i h i u ng r u, ch v t t b nh. - Quí nh n cho
y n, t t b nh t i n i. - U ng r u v i quí nh n, ch v đ i cát. - Ng i m i n c m
quán( cao lâu), ch v s m ng. - Cùng ng i u ng s a, có tôn thân t i. - Cùng ng i
n m t, đi m đ i cát l i. - u th , ch v b đau. - n đ n c, ch v đ c l i l n. Th y ng i thác n, ch v t t b nh. - n th t dê trên th m, thu c v đi m t t. - n th t
chó, có s tranh t ng. - n th t heo, s có t t b nh. - Dao c t th t heo, ch v sanh t t. n th t, s ng là x u, chín là t t. - n th t t t , ch v bi t ly. - n th t ng ng, thê thi p b
b nh. - n th t gà, v t, đ u là đi m t t. - n bánh b t, ch v kh u thi t ly tán. - Th y
bánh b t ch a n, ch v t c khí. - n d a n ng, s sanh t t b nh. - n bánh, n
c m, s lòng ch ng th a. - n trái d a, đi m sanh quí t . - n h ng, n cam, đi m
sanh t t b nh. - n trái đào, đi m ly l i h p. - n trái táo, trái dâu, đ u là đi m sanh con
sang. - n trái l t, có s phân ly. - n trái lê, đi m th t tài b ch. - n h t th y các trái,
s hung s đ n. - n trái cà, đi m v có con. - n hành, n r m, có s tranh đ u. - n
h , có v n trùng tang. - n t i, có s tai h i. - n rau, th y rau vàng, ch v đi m hung.
- n d u, mu i, t ng, m m, gi m đ u t t.
16 - M NG V : PH N M , QUAN QUÁCH.
Ph n m cao, đi m đ i cát l i. - M m i, quan quách, ch v tr s lo. - Trên ph n m
có khí mây, ch v h i hi p. - C a ph n m m , tr m s t t lành. - Trên ph n m sáng
thì t t; t i thì x u. - Trên m m c cây là đi m t t, n u cây gãy là x u. - Trên m tr hoa,
có s đ i cát. - Trong m quan tài t nhiên ra, c ng đi m đ i cát. - em quan tài vô
nhà, l c v s t i. - Ng i ch t ra ngoài quan tài, có khách xa t i. - T n li m nh p quan
ng i ch t, ch v đ c c a. - M quan tài nói v i ng i ch t, thu c v đi m x u. Th y quan tài trên n c, đi m đ i phát tài. ng tr ng không có ng i, s ph i đi xa.

http://cotab.com


17 - M NG V : V N TH , NGHIÊN BÚT,

BINH, N TÍN.

Th y các s c kinh sách, đi m đ i phú quí. - Th y gi y ng s c, đi m đ i phát tài. - Nu t
gi y ng s c, v n ch ng t n b . - Trên gh có sách, l c v t i n i. - Làm v n, vi t ch ,
đi m đ i cát l i. - Có ng i d y h c sách, đi m đ i phú quí. - Th y ng i đ c sách,
đi m đ i thông minh. - Xem ng i đ c sách, đi m sanh quí t . c cu n nh t l ch,
đi m đ u Hoàng giáp. - Niêm phong th tín, v n m ng hanh thông. - Tay gi n bút
nghiên, tin xa s t i. - Ng i cho thoi m c, đ i t n v n ch ng. - Ng i l y bút c a
mình , v n ch ng th i b . - Ng i khác đ a bút, đ i t n tài hoa. - Th y nghi v vua,
có thanh danh l . c n đ i xá, nhà có s hung. - T i ng i xem bói, ch v t t
b nh. - Nh n gi y ti n c a ng i, ch v đ i cát. - Công tòa d i đ ng, ch v d i quan.
- Th ch c th ng quan, tài v t s t i. - eo n công h u, ch v đ i cát. - eo n c m
h t, đi m d i ch
. - Mình đeo n tín, danh d phát d ng. - Trao n đ i d i, đi m
sanh quí t . - M ng th y con c , đi m thêm đinh kh u. - ánh c u, đá bóng, đi m
đ c h danh. - Binh mã vô thành, ph c l c đem t i. - em quân phá gi c, s c u t
đ c. trong tr n binh, thu c đi m đ i cát. - em quân theo đi, ch v s m ng. Quân lính m i ra, làm vi c ch ng thành. - Quân lính tr v , ch v t t b nh. - Th y quân
binh thua, ch v s hung. - T mình b n ng i, t ph i đi xa. - T ng i b n mình, có
ng i đi v . - Mình c m cung tên, ch v đ i cát. - C m cung dây đ t, có s hung ác. Ng i đ a cung n , đ c s c ng i phù. - Dây cung khó lên, anh em ly tán. - Nghe
ti ng cung n , có đi u tranh lu n. - òng vi t bóng sáng, l c v t i n i. - Mang giáp,
ch ng g m, quan cao ch c tr ng.
18 - M NG V : TH

NG, VUI, B NH, CH T, X

NG CA, ÂM NH C.

Cùng ng i khóc la, có s khánh h . - Buông ti ng khóc l n, có đi m vui m ng. Ng i xa t i khóc th ng, ch v đi m x u. - Trên gi ng khóc lóc, đ i l i phát tài. Th y ng i hát múa, đi u kh u thi t t i. - Trong nhà vui v , tr m s t t lành. - Mình
v n đ tang, quan l c s t i. - Ng i khác th i sáo, mình có thinh danh. - Trong lòng
ôm đ n, đ c s c ng i giúp. - Cùng ng i g phách, kh u thi t thêm đi u. - Trên
th m hát vui, ch v tang s . - Mi ng mình th i sanh, có s thay đ i. - Th i sáo, đánh
tr ng, có ph c t t lành. - Ng i khác nh c ca, vi c ki n có lý. - Ng i khóc h r ng,
có s tranh t ng. - au n m có ng i v c, th ng ch c gia quan. - Th y ng i b nh
tr ng, ch v có vi c tang. - T mình y u đau, ch v s h . - Ng i đau ca x ng,
ch v đ i hung. - Ng i b nh khóc c i, tr h t t t b nh. - Ng i b nh đ ng d y, ch c
h n t vong. - Ng i b nh s a xe, th m ng t h t. - Ng i ch t khóc lóc, kh u thi t
thêm đi u. - Th y ng i ch t đ ng, ch v đ i hung. - Ng i ch t r i nát đi, ch v
đ c c a. - Ng i ch t s ng l i, s có tin l . - Th y ng i ch t, hay là t mình ch t,
đ u là đi m lành. - Th y con mình ch t, t thêm s m ng. - Th y ng i tôn tr ng m t
tr c, thu c v đ i cát. - Vi ng ng i khác ch t, s sanh con sang.
19 - M NG V : TIÊN, PH T, T NG, NI, QU , TH N.
Ch Ph t, B Tát, đi m đ i cát l i. - Pháp s lên tòa, s có t t b nh. - Lão quân, ch n
nh n, đ u là đi m đ i cát. - Th y hình v Th n, Ph t, đ c ng i kính tr ng. - Coi
t ng Th n Ph t, đi m v có con. - Ph t nói v i ng i, đi m có ph c giúp. - Vô mi u

http://cotab.com


Th n, Th n đ ng, là đi m đ i cát. - Th y t o ph n l ng, đi m đ i cát l i. - Th y t ng
d y ng i ni m kinh, thu c v đi m t t. - Th y đ o s hay là n quan nói chuy n, đ u
là đi m t t. - Th y hòa th ng hay là ni cô coi kinh, thu c v đi m bu n. - B qu th n
đánh, đi m đ i b t t ng. - Th y Th n Ph t trên th m, đi m đ i cát l i. - Th y Th n
Ph t ch ng thành hàng, thu c v đ i hung. t nhang l bái, đ u đi m đ i cát. - R c
Th n h i c (h i hè), s có ngo i tài. -Tiên thánh t i nhà, ph c l c s đ n. - Nghe
ti ng ma qu , đi m thêm tu i th . - T t th n đ o, đi m đ i cát l i. - Mình th gi i
h nh, đi m có con hi u. - Giao thông v i th n n , đi m đ c con sang. - Giao thông
v i ni cô, ch v m t c a.
20 - M NG V : SÁT H I,

U TH

NG,

M

B ng i sát h i, thu c v đ i cát. - Gi t ch t ng i khác, đi m r t giàu sang. - C m
đao t sát, thu c v đ i cát. - Gi t ng i máu dính áo mình, ch v đ c c a. - Mình b
dao đâm, ra vô khoái l i. - C m dao gi t nhau th y máu, thu c v đi m t t. - Dao đâm
ch y máu, ch v có ti c n u ng. - B đâm th y máu, ch v đ i cát. - Trích mình th y
máu ch y nhi u, thu c v đi m t t. - Dao búa t th ng mình, ch v đ i cát. - C m
dao chém ng i, t mình m t c a. - Ng i chém mình trúng đ u óc, thu c v đi m t t.
- Ch t đ u mà đi, có s m ng l n. - B ng i đ gót, ch v c u tài. - ánh thê thi p
mình, ch v u ng s c. - B thê thi p đánh, ch v đi m hung. - B ng i ta đánh, ch
v đ c l c. - àn bà đánh l n, t t b nh s t i. - Anh em đánh l n, đi m đ i cát l i. Ng i trong nhà đ u u, ch v phân tán. - Xem th y s gi t ng i, ch v đ i cát. - B
ng i đâm b ng nan l ng, đi m đ i cát x ng. - Tay đ t b gãy, ch v h t b nh. Ng nh vô ng i d p đ u, tr m s t t lành. - M ng l n v i ng i, ch v đi m t t. - B
m ng gi đò điên, đi m đ c đ i quí. - B ng i l ng nh c, ch v đ c c a. - Gi t heo
làm th t, đi m đ i cát l i. - Gi t dê, đánh dê, đi m x u t t b nh. - Gi t c p, gi t beo,
đi m đ c tr ng nhi m. - Gi t trâu, gi t h u, đi m đ i phú quí. - Gi t trâu n th t, ch
v sanh tài. - Gi t la (l a), gi t ng a, có ti c n u ng. - Gi t rùa, ch có vi c s tang. Gi t chim, gi t s , thê thi p b tai n n. - Gi t gà, ng ng, v t, ch v đ i cát.
21 - M NG V : B T B , HÌNH PH T, GIAM C M.
Lao ng c đ nát, đi m t t xá t i. - Ng i trong lao ng c, t có ân xá. - Vô ng c th tai,
ch v vinh quí. - Ch t t i trong ng c, vi c quan tiêu tan. - Khi n ng i vô ng c, đi m
t t phát tài. - Vô trong lao ng c, ch v đ i quí. - Tr m c p t nhiên vô ng c, ch v
đ i hung. - Lao ng c d dáy, hôi th i, tr m s đ u t t. - Tù t i t u thoát, t t b nh tiêu
tr . - Th y đu i gi c đi, thu c v đ i cát. - Gông khóa t i mình, t t b nh s t i. - Gông
khóa h gãy, kh u thi t tiêu tan. - Gông khóa vô nhà, thu c đi m r t x u. - Dây trói c t
mình, đi m đ i cát l i. - Mình b l i vó, ch v vi c quan. - B l i vó gi ng, ch v t u
th c. - B ng i trách ph t, l c v t i n i. - B ng i d khi, thu c đi m đ i cát. - B
ng i s n b t, t t b nh t i n i. - B quan đánh mình, ch v hi u ph c. - T mình ph t
tr ng, s nh c sanh ra. - Cùm khóa s s t, ch v phân ly. - Vô quan ki n cáo, thu c
v đ i cát. - V i ng i vô quan, ch v t u th c. - D n mình vô quan, ch v đ i cát. B l i chép t i, s có vi c g p. - Quí nh n ch y ng a, vi c quan bi n minh. - Kh o t n
tr ng ph t, ch v đ i quí.

http://cotab.com


22 - M NG V : RU NG V

N, LÚA MÁ, TR NG, C Y.

Trong ru ng m c c , ch v phát tài. - Tr ng ru ng r ng l n, đi m có l c v . - Mình c y
lúa ru ng, ch v xu t hành. - Th y ng i c y ru ng, l c v t i n i. - D y ng i cày
c y, ng i xa s p v . - Sai ng i tr ng ru ng đ t, ch v đ i cát. - Mua ru ng v n
c a ng i, ch v d i ch c. - G t thâu lúa ru ng, nhà đã yên bình. - Trên nóc nhà m c
lúa, ngôi quan cát hanh. - Lúa má phong đ ng, giàu sang tr ng c u. - Mình trong
lúa, đi m đ i cát l i. - Phá ho i ru ng đ t, ch v đ i cát. - Coi th y lúa má, đi m đ i
phát tài. - Lúa g o tr ng tinh, đi m t t đ c c a. - N m gi ng lúa t t th nh, ch v phát
tài. - Lúa má đ u t t, đi m đ i cát l i. - Thóc g o ch t đ ng thì t t, tan tác thì x u. - Lúa
h t l n, h t nh , ch v v có t tình. - Th y đ u l n hay là lá m , con cháu b hung. Lúa g o bày ra, đi m đ i cát l i. - Ng i n m trên lúa g o, ch v đ i l i. - Trong tay
c m thóc, ch v ph c l c. - B t đ c thóc g o, ch v đ i cát. c lúa x y m t,
ch v đ c ph m tr t. - C u g o, t có đ d ng t i. - Tr ng rau, ch v đi m t t th
tr ng. - Th y cây lúa cao hay là bánh b t, vi c quan s t i. - T m cám l n nhau, nhà
mu n c ki m. - Th y r u và men, t ch v vi c u ng khu t. - Th y m m th y m ng,
ch v s ác luôn luôn. - H t mè (v ng) r c vô mình, t b t t b nh. - Cây mè m c nh
r ng, đi m đ i cát l i.
23 - M NG V : N

C, L A, TR M, C

P, ÈN U C.

i trên m t n c, ch v s cát. ng trên m t n c, ch v s hung. - N c trôi
l ng l ng, đi m có tân hôn (v ch ng m i). - Trên n c l a b c, ch v đ i cát. - T
mình trong n c, đi m đ i cát l i. - T mình r t xu ng n c không ra đ ng, thu c v
đi m hung. - U ng n c ch ng thôi, ch v đ i phát tài. - N c ch y quanh mình, có
s giam c m ki n cáo. - N c l n l ng trong, đi m lành đ i cát. - Nhà ng i có n c,
con mình b vong. - Sông bi n đ y tràn, đi m đ i x ng th nh. - N c sông chai cát
đá, t n ích v n ch ng. - L a đ t m t tr i, m t tr ng, có đ i nh n phù tr . - L a đ t
n c sông, đi m t t th m ng. - L a đ t núi đ ng, đi m đ i hi n đ t. - L a đ t nhà
mình, ch v h ng v ng. - L a cháy r r , ch v phát tài. - L a do đ t kh i, t t b nh
t i n i. - C m l a ch y đi, ngôi quan đem t i. - L a l n đ t tr i, đi m n c bình an. Mình trong l a, quí nh n phù trì. - Khói l a s c đen, đi m có t t b nh. - C m l a đi
đàng, v n đ i thông đ t. - C m l a đ t gi ng, t t b nh s t i. - Trong nhà l a sáng,
đi m đ i cát x ng. - Trong b p l a lan ra, s có s g p. - Nghe s kén l a sáng, đi m
làm quan minh. t v t ô u c a ng i, ch v đ i cát. - Coi th y cây đu c, đi m đ i
phát tài. - èn đu c sáng tr ng, ch v đ i cát. - Th y buông khói l a, tr m lo tiêu tan. M i ng i vây lò, đi m t t hòa hi p. - K ác d n nhau, t t b nh đem đ n. - u i gi c vô
ch , v ng ph i s hung. - Gi c d vô nhà, gia đ o phá ho i. ng đi v i gi c, đi m
đ i cát l i. - T mình làm gi c, c u chi đ c n y.
24 - M NG V : D

DÁY, T M G I, L NG NH C.

Ph n ti u d mình, ch v đ c c a. i ti n đ y đ t, ch v giàu sang. - B đau
trong c u tiêu, đi m đ c quan l c. - Té trong c u tiêu, ra đ c là t t; ch ng ra đ c là
x u. - Nóc c u tiêu ch ng nóc, ch v đ c c a. - Trong c u tiêu khô ráo, ch v phá
gia. - Gác nóc c u tiêu, m ng v đ c c a. - H t phân v nhà, đi m đ i cát l i. - Mình

http://cotab.com


trong bùn, s c u ch ng thành. - M t đ i ti u ti n, ch v m t c a. - Bùn d áo xiêm,
sanh s n ch ng lành, ho c thân b nh c. - Trai gái t m g i lên gi ng, thu c v đi m
x u. - T m g i b i đ t, t t b nh đ ng an. - G i đ u, đi m d i ch
và t t b nh tr . - B
nh c m , g y s ki n cáo.
25 - M NG V : R NG, R N, CHIM MUÔNG.
C i r ng vô n c, đi m có ngôi sang. - R ng ng trong n c, s c u to i ý. - R ng
ngang gi a c a, đi m đ i cát x ng. - Th y r ng ch t m t, đi m m t ngôi sang. - R ng
t i lên núi, đ ng to i s c u. - R ng vô trong gi ng, làm quan b nh c. - Coi th y r ng
bay, ngôi quan đ i quí. - C i r ng vô ch , đi m có ngôi sang. - R ng r n vô c a, ch
v đ c c a. - R ng r n vô b p, có vi c quan t i. - R n hóa r ng đi,quí nhân tr l c. àn bà th y r ng, đi m sanh quí t . - R ng r n gi t ng i, ch v đ i hung. - R n d
c n ng i, ch phát tài l n. - R n vô trong b c, đi m sanh con sang. - R n đi trong
n c, ch v th ng quan. - R n theo ng i đi, v có tình ngo i. - R n vô đ ng hang,
có đi u kh u thi t. - R n qu n quanh mình, đi m sanh quí t . - R n hi n ra nhi u,
thu c s âm ty. - R n đ , r n đen, thêm đi u mi ng ti ng. - N u là r n xanh, thu c v
đi m t t. - R n vàng, r n tr ng, ch có vi c quan. - Th y chim ph ng hoàng, quí nhân
phù tr . - Ph ng đ u cánh tay, b nh m s t i. - Th y chim kh ng t c (chim công),
đi m đ i cát l i. - H c bay lên tr i, có chút v mi ng. - Nghe chim h c kêu, l c v đ i
hi n. - H c vô trong b c, đi m sanh con sang. - Th y h c gác xe, có vi c chi n tr n. Mình th chim h c, đi m t t đ c c a. - Chim công bay múa, có tri u v n ch ng. Th y chim anh võ, đàn bà có đi u kh u thi t. - Chim oan
ng bay đi, v có đi m x u.
- V t n c vô nhà, thu c đi m r t x u. - Mình gác xe h c, l c v t i n i. - Nghe chim c u
kêu, đàn bà có tin m ng. - Chim y n bay vô b c, đi m v sanh con. - Chim kêu trên
không, ch v v thác. - Chim bay vô b c, đ u là đi m lành. - B t l i chim bay, tin xa s
đ n. - Chim én bay đ n, khách xa t i ch i. - Chim t c đ u l n, s có vi c quan. - Qu ,
s , đ ng reo, ch v t u th c. - Ng ng, v t đ ng l n, đi m đ c thi p xinh. - Chim t i,
r n v , có ng i d n t n. - Mình t m cho gà, đ ng quan bi n minh kh u thi t. - Th y gà
p tr ng, có s m ng to. - Gà trên cây, ch v đ c c a. - M ng th y k lân, ti ng
d y thiên h . - C p d g m l n, đi m đ c ngôi quan. - Voi tr ng l i sông, ngôi quan
s t i. - S t g m hét, d y đ ng thinh danh. - Mình c i c p đi, toàn không s d . C p vô trong nhà, quan cao ch c tr ng. - Hùm sói ch ng đ ng, đi m lành ki n quan. Sài,lang, chó d , đi m có tr m c p. - Chó sói c n gót, đi m ch ng nên đi. - L c đà,
beo, s i, đi m đ ng ch c tr ng. - Th y r ng, th y g u, mình sanh con sang. - B y th
lên cây, đ c ngôi quan quí. - T (thú d ), l c (h u) nhà, đi m thêm quan l c. - Qu
s ng v n, tr m lo b đi. - Th y mèo b t chu t, ch v phát tài. - Chu t b ch d n
đàng, có ng i d t díu. - Chu t c n áo ng i, c u chi t đ ng. - Con chu t ch y đ i, s
có s lành. - Th y con kh núi, g y m i tranh t ng. - Th y con v n b ch, s đ ng ngôi
quan.
26 - M NG V : CÁC GI NG SÚC V T.
Con bò nhà, ch v phú quí. - Trâu lên tri n núi, đi m đ i cát x ng. - D t trâu lên
non, s đ ng phú quí. - S ng trâu có huy t, ngôi t i Tam Công. - Th y trâu húc ng i,
m i s ch ng to i. - Trâu ra ngoài c a, s t t t i li n. - Trâu n c (trâu đen) t i nhà, s

http://cotab.com


có tang s . - Trâu sanh ra nghé, m u s đ u xong. - C i trâu vô thành, có tin m ng t i.
- D t trâu dê l i, nhà có s vui. - Ng a múa tr c sân, s d tan h t. - Ng a đi m i
d m, m ng l n t i n i. - C i ng a vui m ng, ch v đi m x u. - Ch y ng a qua l i, có
vi c v n ch ng. - Th y ng a vô nhà, có s tình t t. - Ng a, đà, ti n c a, đi m m t l c
v . - óng ng a, t m ng a hay là th ng a, đ u là s m ng. - B y ng a bôn đào, tr m
d gi i thoát. - K t i ch y ng a, s ách b đi. - C i ng a b ch đi, t t b nh s t i. Mình b ng a c n, l c v t i n i. - Mình c i ng a, l a (la), ch v đ c c a. - Ng i
gi t heo là đi m t t, heo t nó ch t là đi m x u. - Heo bi n thành ng i, vi c quan s
t i. - Heo dê đau y u, kh u thi t thêm đi u. - Dê hóa heo đi, ng i đi s t i. - C i dê
lên đàng, ch v đ c c a. - Th y trâu m con, đi m t t t ng th . - Ng i b chó c n,
qu l i ki m n. - Chó c n ch nhân, đi m x u m t c a. - Trong nhà đ ng a, đi m r t
t t lành.
27 - M NG V : RÙA, R N, TÔM, CÁ, BA BA VÀ SÂU B

Rùa

vô trong gi ng, phú quí t i n i. - Rùa, r n ch u nhau, ch v sanh c a. - M ng th y con rùa, sanh
con gái quí. - Mình b t con rùa, ch v vi c tang. - M ng th y ba ba, ch v đ c c a. - Én bay
trên n c, tr m s đ u tan. - Trong gi ng có cá, ch v th ng quan. - Gi ng l i b t cá, đi m đ i
cát l i. - Th y ng i b t cá, n u ng đ u lành. m cá, n cá, ch v t t nh . - Trong n c câu
cá, đi m đ i cát l i. - Trong r ng đi s n đánh l i, làm vi c không thành. - B y cá l n n c,
ch v có tài. - M ng th y cá chép, v có thai r t t t. - Cá l n qu y đ ng, ch v thinh danh. - Cá
nh đ con, đi m đ i cát l i. - Cá không xu ng n c, v n m ng l i thông. - Tôm bi n thành cá,
đi m m t tài v t. - Mình ng i lên cá, sâu, b nh ho n tr h t. - Th y cua, th y cáy, ch v tr m
b nh tiêu tan. - Chãu chu c hay là nh ng kêu và ch y, kh u thi t thêm đi u. - Th y con qu ng
(gi ng vi trùng d i n c), ch v đàn bà m t c a. - Th y c, th y h n, ch v
ngoài ch ng
đau. - Th y con cáp ly (trai bi n), đi m già sanh con. - B m bay vô đèn, ng i khác ly tán. T m bay ch ng có kén, đi m t t c a ch nhân. - Ong, r n gi n nhau, làm vi c ch ng thành. Kh ng lang (t c kêu là con b hung) làm đ ng, ch v m t c a. - Chu n chu n bay đôi, có m
nhân t i. - Ong đ t gót ng i, m ng v có c a. - Súc ch c (t c kêu là con d t sành) ti ng rên, có
s phi n não. - Bi n b c (con d i) bay đ n, vi c âm thì t t. - Ngô công (con rít) c n ng i, đi m
t t th m ng. - M ng th y k r n( con trùn), đi m t t ru ng nhà. - Th y con diên du (t c kêu là
con gi i leo, hình nh con rít mà nh ), c u tài thì t t. - Con mu i đ t ng i, đi m có s m t. Ru i xanh b n áo ng i, t có gièm pha. - Th y con lâu qu c (t c kêu là con nhái chàng, da xanh
mà dài c ng), có s b t minh.
(Ngu n: T

ng M ng M ng b c)

http://cotab.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×