Tải bản đầy đủ

BÀI THU HOẠCH lớp bồi DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU học HẠNG III

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.............
TRƯỜNG TIỂU HỌC ................

BÀI THU HOẠCH
LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III

Tên học viên: ..................................
Ngày sinh: ......................................
Đơn vị công tác: ..............................
Địa điểm học: ...............................

......., ngày ...tháng... năm 20....


I.ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong lĩnh vực giáo dục phổ thông nhằm nâng cao năng lực chuyên môn,
nghiệp vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng các tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học hạng III. Đồng thời nhằm bồi
dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III và thi
thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III. Với những lí do

trên, được Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Thanh Oai tổ chức lớp học bồi dưỡng
theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên 3 cấp: Mầm non, Tiểu học,
THCS. Tôi đã đăng kí tham gia lớp học bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp cho giáo viên tiểu học hạng III.
Qua quá trình tập huấn được học tập và nghiên cứu cũng như sự hướng dẫn,
truyền đạt của các thầy, cô giáo phụ trách giảng dạy Chương trình bồi dưỡng theo
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học ở hạng III, tôi nắm bắt được
các nội dung như sau:
Nắm bắt xu hướng phát triển của giáo dục, tinh thần đổi mới căn bản và
toàn diện giáo dục, các mô hình trường học mới. Những mặt được và mặt hạn chế
của các mô hình trường học đó. Vận dụng sáng tạo và đánh giá được việc vận dụng
những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học
sinh tiểu học của bản thân và đồng nghiệp. Chủ động, tích cực phối họp với đồng
nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh
tiểu học.
Nắm vững và vận dụng tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của
Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học;
chủ động tuyên truyền và vận động đồng nghiệp cùng thực hiện tốt chủ trương của
Đảng và pháp luật của Nhà nước về giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói
riêng. Hiểu rõ chương trình và kế hoạch giáo dục tiểu học; hướng dẫn được đồng


nghiệp cùng thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục tiểu học.

II. KHÁI QUÁT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
1. Khối lượng kiến thức:
Qua một thời gian ngắn dưới sự hướng dẫn của các giảng viên trường
.............., tôi đã được tìm hiểu 10 chuyên đề cơ bản, trong đó tập trung kiến thức
chủ yếu về chính trị, về quản lí nhà nước và các kĩ năng chung gồm 4 chuyên đề;
kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp gồm 6
chuyên đề:
- Chuyên đề 1: LÍ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ HÀNH CHÍNH NHÀ
NƯỚC.
- Chuyên đề 2: CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO
DỤC VÀ ĐÀO TẠO.
- Chuyên đề 3: QUẢN LÍ GIÁO DỤC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA.
- Chuyên đề 4: GIÁO VIÊN VỚI CÔNG TÁC TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC.


- Chuyên đề 5: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC.
- Chuyên đề 6: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
TIỂU HỌC HẠNG III.
- Chuyên đề 7: DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG
LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC.
- Chuyên đề 8: THANH TRA, KIỂM TRA VÀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG TIỂU HỌC.
- Chuyên đề 9: SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG TÁC BỒI
DƯỠNG GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC.


- Chuyên đề 10: XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TRONG VÀ NGOÀI NHÀ
TRƯỜNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC.
2. Nội dung chính của các chuyên đề đã học:
Chuyên đề 1: LÍ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.
- Những kết quả thu nhận được:
+ Về kiến thức: Đã biết được thế nào là hành chính nhà nước, chính sách công,
kết hợp quản lí nhà nước theo ngành và lãnh thổ.
+ Về kĩ năng: Nghiêm chỉnh chấp hành và thực thi các chủ trương chính sách
của Đảng và nhà nước, của đơn vị công tác và các quy định khác.
- Công việc đảm nhận và vận dụng vào công việc:
Trong năm học .... – ..... tôi được giao nhiệm vụ là phó hiệu trưởng nhà
trường. Sau khi học xong lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
cho giáo viên tiểu học hạng III, tôi nhận thấy ở chuyên đề 1 giúp cho tôi hiểu hơn
về quản lí nhà nước, về cách thức quản lí từ trung ương đến địa phương, qua đó
nhắc nhở tôi cần chấp hành tốt hơn các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng
và nhà nước.
Trong quá trình quản lý, tôi nhận thấy mình cần có trách nhiệm phối kết hợp
với các ban ngành đoàn thể của xã và nhà trường , Hội cha mẹ học sinh, để giáo
dục tư tưởng đạo đức, lối sống cho các em học sinh thông qua mỗi tiết học, các
hoạt động để học sinh hiểu và chấp hành pháp luật đúng đắn.
- Những đề xuất: Trên tất cả các mặt của đời sống xã hội nhà nước ta cần nghiêm
khắc thực thi quyền lực, thực hiện đúng hiệu quả cho lợi ích chung của cộng đồng.
Chuyên đề 2: CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO.
- Những kết quả thu nhận được:
+ Kiến thức: Nắm bắt xu thế phát triển giáo dục. Đường lối và các quan điểm chỉ
đạo phát triển giáo dục. Chính sách và giải pháp phát triển giáo dục phổ thông


trong thời kì CNH-HĐH- Toàn cầu hóa.
+ Kĩ năng: Chủ động lĩnh hội kiến thức, hoàn chỉnh và nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ.
- Công việc đảm nhận và vận dụng vào công việc:
Là phó Hiệu trưởng nhà trường, tôi nhận thấy rõ tác dụng của việc biết được
chiến lược, và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo đó là tất cả trẻ em ở độ tuổi
tiểu học đều được đến trường, đó là bình đẳng giới không chỉ cho các em học sinh
mà qua đây tôi cũng nâng cao hơn quyền bình đẳng giới của mình nơi làm việc và
tại địa phương, gia đình và xã hội.
Đối với nhiệm vụ của tôi được phân công, tôi cần chủ động nâng cao trình
độ Quản lý,chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Trong nhiệm vụ cần đối xử công
bằng với tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, làm đúng theo chức năng
và nhiệm vụ của mình, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Truyền đạt cho học
sinh ý thức tự lĩnh hội kiến thức, tự chủ động trong các hoạt động học tập và trong
xã hội, để có đủ năng lực và bản lĩnh thích ứng với những biến đổi nhanh chóng
của thế giới tránh nguy cơ xói mòn bản sắc dân tộc.
- Những đề xuất:
Cần thống nhất cách thức, chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học
trong đổi mới ở tất cả cấp bậc.
Nội dung chương trình của các cấp học có sự nối tiếp logic và phát triển,
tránh lặp lại nội dung của các cấp học dưới.
Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp bậc.
Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng.
Có sự liên hệ và phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
Chú trọng phát triển tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân;
yêu gia đình, yêu tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả.
Chuyên đề 3: QUẢN LÍ GIÁO DỤC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO
DỤC TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.


- Những kết quả thu nhận được:
+ Kiến thức: Nắm bắt cách thức quản lí của nhà nước và chính sách phát triển giáo
dục trong cơ chế thị trường.
+ Kĩ năng: Thực hiện đúng hiệu quả cách thức quản lí và chính sách phát triển giáo
dục trong cơ chế thị trường hiện nay.
- Công việc đảm nhận và vận dụng vào công việc:
Trong bộ ngành chịu sự chỉ đạo theo hệ thống, người đứng đầu là Thủ tướng
chính phủ sau đó là- Bộ GD&ĐT- Sở GD&ĐT- Phòng GD&ĐT- Hiệu trưởng- Tổ
trưởng chuyên môn.
Trong công việc xác định rõ mục tiêu của giáo dục là phát triển đạo đức, trí
tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng
động và sáng tạo, hình thành nhân cách cho học sinh, xây dựng tư cách và trách
nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao
động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong công việc cần sáng tạo để thúc
đẩy các hoạt động của nhà trường, và đẩy mạnh ứng dụng CNTT để cập nhật kịp
thời với xu thế của thế giới.
- Những đề xuất:
Thực hiện dân chủ hóa, phân cấp quản lí, giao quyền tự chủ để phát huy tính
chủ động sáng tạo.
Giao việc đúng người có năng lực, làm được.
Chức năng giám sát, kiểm tra, quản lí cần công khai, công bằng và minh
bạch.
Nội dung giáo dục phù hợp với đối tượng và thời lượng dạy học.
Chuyên đề 4: GIÁO VIÊN VỚI CÔNG TÁC TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG
TIỂU HỌC.
- Những kết quả thu nhận được:
+ Kiến thức: Nắm bắt vị trí và đặc điểm tâm lí, các hoạt động học tập và sự phát
triển trí tuệ của học sinh tiểu học. Tham vấn học đường tạo động lực, phòng ngừa


và khắc phục các vấn đề trong học đường.
+ Kĩ năng: Tạo sự tin tưởng tới học sinh, trợ giúp học sinh, cha mẹ học sinh và nhà
trường giải quyết khó khăn về mặt tâm – sinh lí, định hướng học tập, giá trị sống và
kĩ năng sống cho học sinh.
- Công việc đảm nhận và vận dụng vào công việc:
Tôi đã dựa vào các văn bản chỉ đạo của phòng giáo dục và lên kế hoạch cụ
thể về công tác tư vấn học đường và có quyết định thành lập tổ tư vấn học đường,
phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ tư vấn. Thường xuyên kiểm
tra đánh giá. Do vậy công tác tư vấn học đường của trường chúng tôi đạt kết quả
tốt.
Đối với nghề giáo viên việc nắm bắt tâm lí trẻ là một điều hết sức cần thiết
và có hiệu quả to lớn trong việc áp dụng các phương pháp giảng dạy cho từng tiết
học, từng môn học.
Xác định rõ mục tiêu dạy học là tạo cho học sinh có được tâm lí thoải mái,
thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Đồng thời tạo cho học sinh các kĩ năng như
tự tin trước đám đông, mạnh dạn thể hiện năng khiếu của mình, cách hoạt động
nhóm…Mặt khác nắm bắt tâm lí học sinh tiểu học đặc biệt là vùng nông thôn còn
nhút nhát, rụt rè vì thế trong mỗi tiết học , hoặc trong các hoạt động tập theercuar
nhà trường, tôi thường kết hợp các hoạt động biểu diễn cá nhân, nhóm, các hình
thức chia sẻ giữa các học sinh để các em mạnh dạn hơn, hiểu nhau hơn, yêu quý và
đoàn kết vơi nhau hơn nữa.
Qua mỗi bài học tôi luôn cố gắng giáo dục học sinh, liên hệ với cuộc sống
hàng ngày để các em thấy tác dụng và yêu thích các môn học hơn.
Trong trường phát triển phong trào văn hóa văn nghệ tạo sân chơi cho học
sinh, giáo viên qua đó tăng thêm kĩ năng hoạt động nhóm và tình đoàn kết giữa mọi
người trong trường.
- Những đề xuất:
Mỗi trường cần có một phòng tư vấn tâm lí học đường.


Nên phát triển rộng tư vấn tâm lí học đường.
Chuyên đề 5: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC.
- Những kết quả thu nhận được:
+ Kiến thức: Nắm bắt cách thức tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển
kế hoạch giáo dục ở trường tiểu học. Một số quan điểm, cách tiếp cận , xua thế
quốc tế trong phát triển giáo dục. Nguyên tắc, quy trình phát triển kế hoạch giáo
dục ở trường tiểu học.
+ Kĩ năng: Có trách nhiệm thực hiện tốt phần chương trình và kế hoạch giáo dục
của mình .
- Công việc đảm nhận và vận dụng vào công việc:
Đầu năm học, căn cứ vào nhiệm vụ năm học của phòng giáo dục, căn cứ vào
các văn bản chỉ đạo của cấp trên, căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Phối
hợp với Ban giám hiệu nhà trường để xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học nhà
trường để duyệt với phòng giáo dục. Từ đó làm mục tiêu để nhà trường chỉ đạo các
hoạt động nhà trường trong năm học.
Dựa vào Kế hoạch của nhà trường, những điểm mạnh, điểm yếu, của bản
thân, các điều kiện, cơ hội cũng như thách thức tại trường và địa phương tôi đã xây
dựng cho mình bản kế hoạch cá nhân để xác định được mục tiêu, phương pháp làm
việc của bản thân phải làm trong năm học này.
BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC .... – .....


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học .... – .....
Họ và tên : ................................... ...........................................
Sinh ngày : ................................... ...........................................
Nơi sinh :................................... ...........................................
Trú quán : ................................... ...........................................
Ngày vào ngành :
Ngày vào Đảng

................................... ............................
: ................................... .............................

Ngày chính thức : ................................... ............................
Chức vụ : ................................... ...........................................
Nhiệm vụ được giao : ................................... ..........................
Trình độ chuyên môn : ................................... .........................
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1-Đặc điểm chung:
a-Học sinh: toàn trường có .... em (nữ: ... em), biên chế....... lớp. Trong đó
Khối 1 : .......em ; ....... lớp. (Khu tập trung)
Khối 2 : .......em ; ....... lớp. (Khu tập trung )
Khối 3 : .......em ;....... lớp. ( Khu tập trung )
Khối 4 : ....... em ; ....... lớp. ( Khu tập trung )
Khối 5 : ....... em ; ....... lớp ( Khu tập trung )
Con thương binh : không
Con gia đình có hoàn cảnh đặc biệt: ....... em con hộ nghèo
b-Đội ngũ: Tổng số cán bộ, giáo viên: ....... đ/c, Đảng viên: 13 đ/c
Trong đó:
- Ban giám hiệu: ....... đ/c (3 ĐH )


- Giáo viên:....... đ/c (ĐH....... ; CĐ:......., TC:....... , SC: 0).
(Giáo viên biên chế.......đ/c, giáo viên hợp đồng: .......đ/c; GV dự trữ:.......; Giáo viên
chuyên biệt:....... đ/c)
- Nhân viên:....... ( ĐH:......., CĐ....... , TC:......., SC: 0).
c-Cơ sở vật chất :
- Có đủ số phòng học, phòng chức năng. Song chưa đảm bảo chuẩn về nội
thất theo yêu cầu trường chuẩn.
- Có đủ bàn ghế chuẩn, đủ bảng chống loá, đủ tủ đựng TBDH, đủ bàn ghế
GV, và trang trí tối thiểu trong các phòng học.
- Các phòng học đảm bảo đủ ánh sáng, quạt mát cho học sinh học tập.
Có đủ loa đài, tăng âm, đầu video, máy vi tính, phục vụ cho dạy học.
2-Những thuận lợi, khó khăn:
a-Thuận lợi:
- Có đủ hệ thống các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở GD&ĐT phòng GD&ĐT
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và kịp thời. Đội ngũ quản lí, giáo viên có
trình độ trên chuẩn đạt 100%. cán bộ, giáo viên nhiệt tình trong công tác, nhiều
đồng chí có ý thức phấn đấu vươn lên
- Nhà trường là một tập thể sư phạm đoàn kết giúp đỡ nhau về mọi mặt. Chi
bộ, công đoàn, chi đoàn phối hợp với nhà trường trong mọi hoạt động. Trường có
rất ít giáo viên và học sinh ngọng L-N.
- Bản thân luôn lắng nghe tiếp thu, học hỏi để điều chỉnh công việc chuyên
môn phù hợp từng giai đoạn trong năm học để thực hiện nhiệm vụ năm học đạt kết
quả cao.
b- Khó khăn:
-Các phòng chức năng còn thiếu về trang thiết bị nên phần nào ảnh hưởng đến
việc nâng cao chất lượng dạy - học.
- Việc đổi mới phương pháp giảng dạy và ứng dụng CNTT còn gặp nhiều khó


khăn ở một số giáo viên cao tuổi.
- Số lượng học sinh ít nên việc chọn cử học sinh trong chất lượng mũi nhọn và
các hoạt động tập thể nhà trường còn hạn chế.
-Chưa có nhà đa năng cho học sinh,nhiều bậc phụ huynh chưa quan tâm đến
các hoạt động tập thể.
B . KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
I . Những chỉ tiêu phấn đấu:
Căn cứ nghị quyết của Đảng, kế hoạch năm học ....... của nhà trường, tôi
đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu như sau:
*Về cá nhân:
- Có đủ các đầu sổ theo quy định.
- Ghi chép thường xuyên, cập nhật, khoa học, có chất lượng.
- Dự giờ, thanh kiểm tra theo kế hoạch cấp đề ra.(Dự giờ 40 tiết) 100%giáo
viên, kiểm tra toàn diện 3 giáo viên.
- Soạn giảng đúng quy định, đúng chương trình thời khoá biểu
- Thông tin hai chiều thực hiện thường xuyên.
- Xây dựng quy chế chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế có tính khả thi
cao.
- Cùng với nhà trường xây dựng tiêu chuẩn xếp loại hồ sơ, xếp loại tiết dạy,
tiêu chuẩn thi đua năm học.
- Thực hiện tốt công tác tự kiểm định chất lượng
* Về kế hoạch hoạt động và các biện pháp chỉ đạo CSVC+HĐTT
1. Các hoạt động về CSVC:(Có kế hoạch chỉ đạo cụ thể kèm theo ).
2.Các hoạt động về HĐTT:( Có kế hoạch chỉ đạo cụ thể kem theo).


C - ĐĂNG KÝ THI ĐUA
+ Sáng kiến kinh nghiệm : Xếp loại B cấp huyện
Tên sáng kiến kinh nghiệm: “ Một số biện pháp chỉ đạo nângcao chất lượng hoạt
động thư viện ở trường Tiểu học”
+ Danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở ; công đoàn viên xuất sắc.
Trên đây là kế hoạch cá nhân của tôi trong năm học 2017-2018. Rất mong các
cấp lãnh đạo, các đồng chí đồng nghiệp quan tâm góp ý ,hỗ trợ để tôi hoàn thành kế
hoạch và nhiệm vụ của mình. Xin tiếp thu và trân trọng cám ơn!
....... ngày .......tháng ....... năm 2.......
NGƯỜI VIẾT
- Những đề xuất:
Mục thi Giáo viên giỏi và sáng kiến kinh nghiệm chỉ nên khuyến khích chứ
không nên bắt buộc và không nên là tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua của giáo
viên và nhà trường.
Chuyên đề 6: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU
HỌC HẠNG III.
- Những kết quả thu nhận được:
+ Kiến thức: Xác định yêu cầu năng lực giáo viên thế kỉ XXI.
+ Kĩ năng: Vận dụng năng lực, phẩm chất vào các lĩnh vực chuyên môn tại trường
và các hoạt động xã hội khác..
- Công việc đảm nhận và vận dụng vào công việc:
Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà
giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Chấp hành pháp luật, chính sách của nhà nước.
Chấp hành quy chế của ngành, quy định của trường, kỉ luật lao động.
Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh
thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề


nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, HS và cộng đồng.
Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ
nhân dân và HS.
Vận dụng các kiến thức cơ bản, nắm vững mục tiêu, nội dung cơ bản của
chương trình, SGK của các môn được phân công.
Có kiến thức chuyên sâu hơn để có khả năng hệ thống hóa chương trình và
hướng dẫn đồng nghiệp hoặc bồi dưỡng HS giỏi, giúp đỡ các HS yếu, còn nhiều
hạn chế trở nên tiến bộ.
Vận dụng kiến thức tâm lí sư phạm và tâm lí lứa tuổi, giáo dục học tiểu học
vào trong môn học để nâng cao hiệu quả giờ dạy.
Soạn được các đề kiểm tra và đánh giá được kết quả học tập rèn luyện của
HS theo hướng đổi mới.
Tích cực bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức phổ thông
về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức về ứng dụng CNTT, ngoại ngữ, tiếng dân
tộc.
Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa,
xã hội và các nghị quyết của địa phương nơi mình công tác.
Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới.
Trên lớp tổ chức và thực hiện các hoạt động phát huy tính năng động sáng
tạo của học sinh.
Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách tổ chức các hoạt động
ngoài giờ lên lớp cho HS, VD: Trung thu, thi văn nghệ 20/11, ….
Thường xuyên có thông tin và trao đổi góp ý với HS về tình hình học tập và
rèn luyện để có giải pháp cải tiến sau từng học kì.
Tham gia dự giờ đồng nghiệp, sinh hoạt chuyên môn cụm theo phân môn
Âm nhạc mình đảm nhận; sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường đúng quy định, xây
dựng tổ, khối đoàn kết vững mạnh.
Lập, sắp xếp, lưu trữ khoa học các hồ sơ cá nhân cuãng như các thông tin của


học sinh liên quan tới môn học mà mình đảm nhận.
Đăng kí thực hiện sáng kiến kinh nghiệm vào thực tế giảng dạy và giáo dục
HS tiểu học, có ứng dụng CNTT.
- Những đề xuất:
Nhà trường cần xây dựng nội quy, quy chế của trường học sát với thực tế
trường mình.
Sinh hoạt tổ chuyên môn cần hiệu quả và chất lượng, tránh hình thức.
Cần có các hoạt động kết hợp hoạt động của Giáo viên – học sinh – phụ
huynh tạo sự gắn kết giữa gia đình, nhà trường, thầy cô và học sinh- phụ huynh.
Chuyên đề 7: DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC.
- Những kết quả thu nhận được:
+ Kiến thức: Xác định hướng phát triển năng lực ở trường Tiểu học.
+ Kĩ năng: Là người tổ chức, hỗ trợ HS chiếm lĩnh tri thức; chú trọng phát triển khả
năng giải quyết vấn đề của HS.
- Công việc đảm nhận và vận dụng vào công việc:
Đối với bộ môn mà tôi đảm nhiệm tôi nhận thấy rằng để phát triển năng lực
cho HS Tiểu học thì cần phải tạo mối quan hệ tốt với HS, tạo cho các em tâm trạng
thoải mái nhất khi giao tiếp với thầy cô giáo.
Cần tạo dựng lớp học như một cộng đồng học tập đoàn kết, thân thiện và sẵn
sàng chia sẻ.
Bên cạnh đó giữa GV- nhà trường – phụ huynh – cộng đồng cần có sự kết
hợp nhằm khuyến khích, giúp đỡ các em tự học, trải nghiệm, tạo điều kiện cho các
em áp dụng kiến thức kĩ năng vào thực tiễn.
Điều quan trọng giáo viên phái xác định mục tiêu của bài học: Các kiến thức,
kĩ năng, thái độ, những năng lực mà HS cần đạt được thông qua các bài học.
Quyết định lựa chọn nội dung bài học, xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập
hướng dẫn HS học tập để đạt mục tiêu đã xác định.


Đánh giá quá trình và kết quả học tập của HS; hướng dẫn và tổ chức cho HS
đánh giá và tự đánh giá; sử dụng kết quả vào việc tác động lại quá trình đào tạo.
Tích cực áp dụng một só PPDH phát triển năng lực của HS như: Dạy học
giải quyết vấn đề, Dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm, Dạy học kiến tạo…
- Những đề xuất:
Với các tiết dạy cần kết hợp các tiết học lồng ghép những kĩ năng đã học của
học sinh như: Thuyết trình, biểu diễn cá nhân, nhóm, sáng tác…
Giảm một số tiết học ôn tập thay bằng các hoạt động trải nghiệm như: Xây
dựng một chương trình như đi tham quan, dã ngoại quy mô lớp,trường …
Chuyên đề 8: THANH TRA, KIỂM TRA VÀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐẢM
BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG TIỂU HỌC.
- Những kết quả thu nhận được:
+ Kiến thức: Nắm bắt kiến thức về thanh tra và kiểm tra trong hoạt động chuyên
môn đảm bảo chất lượng ở trường tiểu học.
+ Kĩ năng: Phân biệt rõ thanh tra và kiểm tra trong hoạt động chuyên môn đảm bảo
chất lượng ở trường tiểu học.
- Công việc đảm nhận và vận dụng vào công việc:
Là một Hiệu phó nhà trường , tôi xác định rõ mục tiêu, kế hoạch ngày từ đầu
năm học, vì vậy tôi cố gắng phát triển một số vấn đề như:
+ Kế hoạch, nội dung, phương pháp, biện pháp thực hiện nhiệm vụ được
giao.
+ Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống luôn chấp hành chính sách, pháp luật
của nhà nước; chấp hành quuy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị; đảm
bảo số lượng, chất lượng ngày- giờ công lao động.
+ Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đáu tranh chống các niểu hiện tiêu
cức; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, HS và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung
thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và HS.
+ Thực hiện quy chế chuyên môn; dự giờ lên lớp; kết quả giảng dạy; thực


hiện nhiệm vụ khác được giao.
+ Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng quy định về chuẩn nghề
nghiệp của GV.
- Những đề xuất:
Công tác thanh tra, kiểm tra nên từ tập trung chủ yếu về chuyên môn sang
thanh tra quản lí.
Thanh tra, kiểm tra cần minh bạch và công bằng.
Chuyên đề 9: SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG
GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC.
- Những kết quả thu nhận được:
+ Kiến thức: Xác định được vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chuyên môn.
+ Kĩ năng: Xây dựng các bước cơ bản trong sinh hoạt chuyên môn .
- Công việc đảm nhận và vận dụng vào công việc:
Trước các buổi sinh hoạt chuyên môn tôi thường nghiên cứu kĩ tài liệu liên
quan đến chuyên môn cần thiết để liệt kê danh sách dự kiến những nội dung, vấn
đề, khó khăn, trăn trở, cách giải quyết những vấn đề trong nội dung sinh hoạt.
Cần tập trung chỉ đạo các buổi sinh hoạt chuyên môn có hiệu quả và chất
lượng vì vậy ngoài việc nghiên cứu tài liệu, đưa ra các ý kiến, tôi còn chia sẻ kinh
nghiệm tự học, tự tìm hiểu, xây dựng tài liệu chuyên môn.
Ngoài đưa ra các ý kiến để cùng nhau trao đổi sinh hoạt chuyên môn nên tổ
chức dự giờ, thông qua việc quan sát hoạt động dạy học của đồng nghiệp cùng nhau
trao đổi về tính hợp lí hoặc những băn khoăn cần trao đổi thêm khi giảng dạy trong
thực tế.
Ngoài sinh hoạt chuyên môn về môn học, chúng tôi cũng trao đổi thêm kinh
nghiệm làm sao để BGH, GV, PHHS quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp với giáo
viên bộ môn để nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của HS trong trường Tiểu
học.
- Những đề xuất:


Tổ chuyên môn ở trường nói chung cần khuyến khích tạo điều kiện để GV tự
học, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào hoạt động giảng dạy và giáo dục
thực tiễn, đồng thời nhân rộng các mô hình, các nghiên cứu có tính ứng dụng thực
tiễn.
Chuyên đề 10: XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TRONG VÀ NGOÀI NHÀ
TRƯỜNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC.
- Những kết quả thu nhận được:
+ Kiến thức: Hiểu biết về công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng một xã hội học
tập, phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với các bên liên quan.
+ Kĩ năng: Xác định rõ tư tưởng về công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng một xã
hội học tập, phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với các bên liên quan.
- Công việc đảm nhận và vận dụng vào công việc:
Tích cực tham gia công tác xã hội hóa ở trường và địa phương.
Tạo điều kiện cho HS có cơ hội học tập và tham gia các hoạt động học tập ở
trường, lớp và địa phương.
Ủng hộ khả năng tự học, tự bồi dưỡng tích lũy tri thức của học sinh, GV,
những cá nhân trong cộng đồng.
Tôn trọng học sinh, đồng nghiệp, những cá nhân có mong muốn học tập, chia
sẻ kiến thức với mọi người, giúp đỡ những cá nhân không có điều kiện được tiếp
cận với kiến thức.
Trong giờ học tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm giáo dục đạo
đức, cũng như trách nhiệm công dân cho HS.
- Những đề xuất:
Tích cực tham gia công tác xã hội hóa ở trường và địa phương.
Tạo điều kiện cho HS có cơ hội học tập và tham gia các hoạt động học tập ở
trường, lớp và địa phương.
Ủng hộ khả năng tự học, tự bồi dưỡng tích lũy tri thức của học sinh, GV,


những cá nhân trong cộng đồng.
Tôn trọng học sinh, đồng nghiệp, những cá nhân có mong muốn học tập, chia
sẻ kiến thức với mọi người, giúp đỡ những cá nhân không có điều kiện được tiếp
cận với kiến thức.
Trong giờ học tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm giáo dục đạo
đức, cũng như trách nhiệm công dân cho HS.
.
......., ngày ... tháng ,,.... năm 2....
NGƯỜI VIẾTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×