Tải bản đầy đủ

skkn phương pháp dạy học thực hành phần kỹ thuật điện tử môn công nghệ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH
TRƯỜNG
THPT
NHO
B HÓA
SỞ GIÁO
DỤC VÀ
ĐÀO
TẠOQUAN
THANH

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 3

SÁNG
KIẾN
SÁNG KIẾN

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THỰC HÀNH PHẦN KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ
CÔNGCHIẾU
NGHỆ TRỤC
12

PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH
ĐO TỪ HAI HÌNH

CHIẾU VUÔNG GÓC

Người thực hiện: Hoàng Văn Khoa
Ngô Thị Xuân Tự
Chức vụ: Giáo viên
Người thực hiện: Nguyễn Thị Vân
SKKN thuộc môn: Công nghệ 12
Chức vụ: Giáo viên
SKKN thuộc môn: Công nghệ 11

NHO QUAN, THÁNG 4 NĂM 2019


MỤC LỤC
1. Mở đầu...........................................................................................................
1.1. Lí do chọn đề tài...........................................................................................
1.2. Mục đích nghiên cứu....................................................................................
1.3. Đối tượng nghiên cứu...................................................................................
1.4. Phương pháp nghiên cứu..............................................................................
1.5. Những điểm mới trong sáng kiến……………………………
2. Nội dung........................................................................................................
2.1. Cơ sở lí luận..................................................................................................
2.2. Thực trạng nghiên cứu..................................................................................
2.3. Các giải pháp thực hiện...............................................................................
2.4. Hiệu quả của sáng kiến........................................................... 3.Kết luận và
kiến nghị...................................................................................
3.1. Kết luận........................................................................................................
3.2. Kiến nghị......................................................................................................
3.3. Phụ lục


1. MỞ ĐẦU
1.1 Lí do chọn đề tài
Trong chương 1 – Linh kiện điện tử và chương 2 – Một số mạch điện tử cơ
bản của phần linh kiện điện tử công nghệ lớp 12 có tổng 12 bài học thì có 6 bài
thực hành. Trong khi công nghệ điện tử đang phát triển từng ngày thì giáo viên đã
sử dụng các linh kiện, thiết bị mới chưa? Mỗi tiết thực hành giáo viên khai thác tối


đa khả năng, năng lực làm thực hành của mỗi học sinh chưa, đã tạo được hứng thú
cho học sinh trong các tiết thực hành chưa? Các tiết thực hành hiệu quả chưa, đã
chuyền cho các em niềm vui, tình yêu và ý thức làm việc trong lao động thực hành
chưa?
Với những chăn trở và kinh nghiệm trong giảng dạy dù trường THPT chỉ có
2 giáo viên dạy kĩ thuật công nghiệp đúng chuyên nghành, điều kiện cơ sở vật chất
và thiết bị thực hành còn thiếu, mẫu vật thực hành không có, ….nhưng chúng tôi
luôn cố gắng tìm tòi để những tiết thực hành trong môn công nghệ 12 đạt hiệu quả
cao nhất, làm học sinh hứng thú và thêm yêu môn công nghệ và có thể lựa chon
nghành nghề cho con đường tương lai của các em sắp tới. Vì vậy chúng tôi xin

Phương pháp dạy học thực hành phần
kỹ thuật điện tử .
giới thiệu về đề tài :

2.2 Mục đích nghiên cứu.
Sau khi nghiên cứu, thực hiện và rút kinh nghiệm hi vọng đề tài này sẽ mang
đến cho học sinh những tiết thực hành hiệu quả nhất.
Nội dung của đề tài này là từ lí thuyết về linh kiện điện tử các em đã được
học khi thực hành các em nhận dạng, phân loại và xác định được chất lượng, láp
ráp và điều chỉnh thong số mạch. Gioa viên dẫn dắt học sinh đi từ tư duy trừu
tượng đến trực quan sinh động, từ lí thuyết đến thực hành từ đó rèn luyện cho các
em sự tư duy, sự năng động, ý thức và sự nghiêm túc trong lao động thực hành. Là
cơ sở để hình thành tư duy kĩ thuật cho học sinh, tạo điều kiện cho việc lĩnh hội
kiến thức và hình thành kĩ năng, phát huy tính chủ động của học sinh trong việc
tiếp thu kiến thức mới. Giúp cho học sinh hiểu và nắm bài nhanh nhất, tạo nhiều
hứng thú cho học sinh học bộ môn công nghệ, hình thành các ý tưởng từ đó làm ra
các sản phẩm trong sáng tạo khoa học kĩ thuật.
1.3 Đối tượng nghiên cứu.
Đối vời môn công nghệ phổ thông. Đây là môn học phản ánh những thành
tựu khoa học , nhưng nó chịu sự quy định của những điều kiện dạy học. Nội dung


dạy học trong trường phổ thông phải cơ bản, thiết thực, hiện đại đồng thời phải phù
hợp với học sinh và đáp ứng yêu cầu của khoa học kĩ thuật.
Đối tượng nghiên cứu của môn công nghệ rất phong phú và đa dạng thuộc
nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, phần kĩ thuật điện tử môn công nghệ 12, đối
tượng là các linh kiện điện tử và một số mạch điện tử cở bản.
Trong chương 1 – Linh kiện điện tử và chương 2 – Một số mạch điện tử cơ
bản của phần linh kiện điện tử các em được học về các linh kiện điện tử: Điện trở,
tụ điện cuộn cảm, các linh kiện bán dẫn và IC. Các mạch điện tử chỉnh liu, nguồn
một chiều, mạch khuếch đại tạo xung, cách thiết kế mạch điện tử đơn giản và các
bài thực hành. Vì vậy tôi đưa ra đề đề tài “ Phương pháp dạy thực hành phần kĩ
thuật điện tử”. Trong quá trình giảng dạy chương 1 – Linh kiện điện tử và chương
2 – Một số mạch điện tử cơ bản của phần linh kiện điện tử chúng tôi nhận thấy
giáo viên chưa khai thác hết hiệu quả từ các tiết thực hành do vậy cũng chưa tạo
được hứng thú trong học tập với bộ môn công nghệ. Khi giảng dạy các tiết thực
hành của phần này giáo viên cần dạy theo phương pháp dạy thế nào và chuẩn bị
các linh kiện rời, linh kiện trên các mạch điện tử, bo mạch, dụng cụ, vật liệu, thiết
bị… như thế nào để:
+ Học sinh phân biệt được các loại linh kiện điện tử, đọc được các số liệu kĩ
thuật của các linh kiện và xác định được chất lượng của các loại linh kiện rời hay
linh kiện được lắp sẵn trên mạch.
+ Học sinh biết vận dụng kiến thức vào thực tế, lắp ráp và điều chỉnh được
thông số mạch điện tử trên bo mạch.
1.4 Phương pháp nghiên cứu.
a. Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lí thuyết.
Nghiên cứu chủ trương, đường lối, tài liệu và các công trình nghiên cứu đổi
mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá việc học của học sinh.
Nghiên cứu về cấu trúc và nội dung chương trình Công nghệ 12( phần kĩ
thuật điện tử).
Nghiên cứu về các các linh kiện điện tử
Nghiên cứu và chuẩn bị các bo mạch điện tử có đầu chờ (mạch tạo xung đa
hài dùng tranzito và mạch điều khiển đèn chạy chữ…)
b. Phương pháp khảo sát thực tế, thu thập thông tin.
Với phần học này để khảo sát học sinh, dạy 2 lớp với 2 phương pháp khác
nhau:
+ Lớp thứ nhất dạy thực hành theo phương pháp, linh kiện, dụng cụ, vật liệu,
thiết bị cũ.
+ Lớp thứ hai theo phương pháp mới mà tôi sẽ trình bày sau đây.


Sau đó cho học sinh làm bài kiểm tra thực hành trong 3 phút, cho các linh
kiện tử đã học và bo mạch tạo xung đa hài dùng tranzito có đầu chờ và nguồn 1
chiều 3v, yêu cầu học sinh ráp mạch và điều chỉnh thông số mạch tạo xung đa hài
dùng tranzito.
Ngoài ra để rèn luyện tính sáng tạo của học sinh, khuyến khích các em về
nhà tìm hiểu và thiết kế mạch điều khiển mạch đèn chạy chữ đơn giản dùng nguồn
một chiều theo sơ đồ( hình 14.4 SGK công nghệ 12).
c. Phương pháp thống kê, xử lí số liệu.
+ Lớp thứ nhất 12D theo phương pháp cũ, kế hoạch giáo dục cũ, linh kiện điện
tử, thiết bị cũ:
Mức độ nắm kiến thức

Số học
Giỏi

sinh
37

Khá

Yếu

Trung bình

Số lượng

Tỉ lệ

Số lượng

Tỉ lệ

5

13,6%

17

45,9%

Số lượng
14

Tỉ lệ

Số lượng

Tỉ lệ

37,8%

1

2,7%

+ Lớp thứ hai 12C theo phương pháp mới, kế hoạch giáo dục mới, linh kiện điện
tử, thiết bị mới.
Mức độ nắm kiến thức

Số học
Giỏi

sinh
34

Số lượng
24

Khá

Yếu

Trung bình

Tỉ lệ

Số lượng

Tỉ lệ

70,6%

6

17,64%

Số lượng
4

Tỉ lệ
11,76%

Số lượng
0

Tỉ lệ
0%

1.5 Những điểm mới của sáng kiến.
- Giáo viên chuẩn bị kế hoạch giáo dục ngay từ đầu năm học mới, một số điều
chỉnh mới trong chương 1 và chương 2 là:
Chương 1: Linh kiện điện tử
Tiết 1: Bài 2- Điện trở, tụ điện, cuộn cảm
Tiết 2: Bài 4- Linh kiện bán dẫn và IC
Tiết 3,4,5: Bài: 3,5,6 - Thực hành- Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm – Điốt – Tirixto
– Triac – Tranzito.
Chương 2: Một số mạch điện tử cơ bản
Tiết 6: Bài 7 - Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu – Nguồn một chiều
Tiết 7: Bài 8 - Mạch khuếch đại – Mạch tạo xung
Tiết 8: Bài 9 - Thiết kế mạch điện tử đơn giản
Tiết 9: Bài 10 - Thực hành mạch nguồn một chiều


Tiết 10, 11: Bài 12 - Thực hành mạch điều chỉnh thông số của mạch tạo xung đa
hài dùng trazito.
Tiết 12: Kiểm tra 45 phút
- Trong sáng kiến này giáo viên không sử dụng các mạch tạo xung đa hài
dùng tranzito đã được lắp ráp sẵn và phải kèm theo bộ nguồn một chiều cồng kềnh
từ phòng thiết bị của trường mà tự thiết kế bo mạch tạo xung đa hài dùng tranzito
có đầu chờ và nguồn là pin 3-9V rất đơn giản và gọn nhẹ đồng thời chuẩn bị thêm
các loại kinh kiện điện tử mới.
- Kết hợp sử dụng phương pháp thăm quan trải nghiệm và tự thiết kế một
mach điện tử đơn giản.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN
2.1 Cơ sở lí luận của sáng kiến
Mục tiêu của giáo dục hiện nay là: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài, hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất
nước. Để hưởng ứng tinh thần đó thì trường THPT đã và đang quan tâm tới việc
nâng cao chất lượng giảng dạy và đổi mới phương pháp dạy học nhằm định hướng
cho học sinh lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Phát huy tính tích cực của học
sinh, lấy học sinh làm trung tâm. Vì vậy thay đổi phương pháp giảng dạy và nghiên
cứu phương pháp giảng dạy mới để phù hợp hơn với đối tượng học sinh là vấn đề
quan trọng.
Công nghệ là môn học mang tính thực tiễn. Dạy công nghệ để học sinh lĩnh
hội kiến thức khoa học kĩ thuật, thúc đẩy công nghiệp hóa – hiện đạị hóa đất nước.
Người giáo viên ngay ban đầu phải hình thành phương pháp giảng dạy phù hợp với
đặc trưng môn học.
Phương pháp dạy học thực hành trước đây chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật
liệu, cồng kềnh, độ an toàn không cao, mất thời gian chuẩn bị nên các tiết thực
hành khó thực hiện và khi thực hiện không đạt kết quả cao, không tạo ra được sự
tập trung hứng thú cho học sinh.
Qua thực tế rút ra bài học từ chính phương pháp dạy thực hành mới của
chúng tôi và kết quả học sinh đạt được theo từng năm học, tôi nhận thấy nên đưa
phương pháp này vào bài dạy học thực hành để học sinh được làm thực hành nhiều
hơn hiệu quả hơn.
2.2 Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến
Đối với phân phối chương trình ở chương I các tiết học thực hành không liền
mạch bị xen kẽ bởi lí thuyết.


Đối với trường phổ thông việc đầu tư cho môn này còn ít. Hiện nay với
trường THPT chỉ có 2 bộ máy chiếu, như vậy là quá ít chưa đáp ứng được yêu cầu
thực tế của công tác giảng dạy vì còn nhiều tiết trùng nhau không thực hiện được,
vì vậy cần phải trang bị thêm thì mới đáp ứng được yêu cầu đặt ra.
Đối với học sinh tôi trực tiếp giảng dạy, chỉ chủ yếu là học sinh nông thôn
và miền núi, vùng 135 nên trình độ nhận thức các em không đều, đa số không thích
học môn công nghệ. Tuy nhiên, với phương pháp học mới này sẽ kích thích hứng
thú cho học sinh yêu thích môn học, giúp cho các em hiểu được đà phát triển và
tầm quan trọng của công nghệ đối với sản xuất và đời sống , khám phá khả năng
của bản thân trong quá trình thực hành công nghệ để định hướng nghề nghiệp cho
tương lai.
2.3 Các sáng kiến hoặc các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.
Để quá trình được thực hành liền mạch chúng tôi lựa chọn kế hoạch giáo dục
cho chương 1, chương 2 môn công nghệ 12 như sau:
Chương 1: Linh kiện điện tử
Tiết 1: Bài 2- Điện trở, tụ điện, cuộn cảm
Tiết 2: Bài 4- Linh kiện bán dẫn và IC
Tiết 3,4,5: Bài: 3,5,6 - Thực hành- Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm – Điốt – Tirixto
– Triac – Tranzito.
Chương 2: Một số mạch điện tử cơ bản
Tiết 6: Bài 7 - Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu – Nguồn một chiều
Tiết 7: Bài 8 - Mạch khuếch đại – Mạch tạo xung
Tiết 8: Bài 9 - Thiết kế mạch điện tử đơn giản
Tiết 9: Bài 10 - Thực hành mạch nguồn một chiều
Tiết 10, 11: Bài 12 - Thực hành mạch điều chỉnh thông số của mạch tạo xung đa
hài dùng trazito.
Tiết 12: Kiểm tra 45 phút
Sau khi kết thúc các tiết học lí thuyết ở mỗi chương thì kế hoạch dạy các tiết thực
hành như sau:
PPCT
Nội dung thực hành
Chuẩn bị
Tiết 3 Thực hành: Điện trở - Tụ điện – Cuộn cảm – Cho bốn nhóm học sinh:
Điốt – Tirixto – Triac – Tranzito.
- Đồng hồn vạn
năng: 4 chiếc
- Nhân dạng các loại linh kiện điện tử đã
- Các loại linh kiện
học
điện tử: Điện trở, tụ
- Đọc được các số liệu kĩ thuật trên các
điện, cuộn cảm,
linh kiện điện tử
điốt,
tranzito,
- Đo được diện trở thuận điện trở ngược
tirixto, triac, IC,
của các linh kiện bán dẫn để xác định
LED…cả loại tốt
các cực và chất lượng của các linh kiện.
và loại xấu (số


lượng mỗi loại từ 8
chiếc trở lên).
Tiết 4 Thực hành: Điện trở - Tụ điện – Cuộn cảm – Cho bốn nhóm học sinh:
Điốt – Tirixto – Triac – Tranzito.
- Đồng hồn vạn
năng: 4 chiếc
Học sinh làm thực hành theo nhóm về
- Các loại linh kiện
các nội dung đã được hướng dẫn ở tiết
điện tử: Điện trở, tụ
trước dưới sự hướng dẫn và giám sát
điện, cuộn cảm,
của giáo viên.
điốt,
tranzito,
tirixto, triac, IC,
LED…cả loại tốt
và loại xấu (số
lượng mỗi loại từ 8
chiếc).
Tiết 5 Thực hành: Điện trở - Tụ điện – Cuộn cảm – Cho bốn nhóm học sinh:
Điốt – Tirixto – Triac – Tranzito.
- Đồng hồn vạn
năng: 4 chiếc
Kiểm tra theo nhóm:
- Các loại linh kiện
Mỗi nhóm trong 10 phút giáo viên sẽ chỉ định
điện tử: Điện trở, tụ
thành viên bất kì làm thực làm hành theo một
điện, cuộn cảm,
số yêu cầu của của giáo viên, thư kí của nhóm
điốt,
tranzito,
sẽ điền kết quả của nhóm vào mẫu báo cáo
tirixto, triac, IC,
thực hành như trong SGK:
LED…cả loại tốt
- Em hãy phân loại các loại linh kiện?
và loại xấu (số
- Em hãy đọc và đo trị số của các điện trở
lượng mỗi loại từ 8
mầu?
chiếc).
- Em hãy đọc số liệu ghi trên tụ điện và
giải thích các số liệu đó?
- Em hãy đo điện trở thuận và điện trở
ngược của các linh kiện ( điốt, tirixto,
triac) và nêu nhận xét?
- Em hãy xác định loại và chất lượng của
tranzito?
Tiết
Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch Chẩn bị cho 4 nhóm học
10
tạo xung đa hài dùng trazito.
sinh:
- Bo mạch tạo xung
- Tìm hiều lại nguyên lí mạch tạo xung
đa hài dùng tranzito
đa hài dùng tranzito
có đầu chờ và


- Chọn các linh kiện dùng cho mạch tạo
xung đa hài dùng tranzito.
- Xác định giá trị của các loại điện trở,
các cực của đèn LED, các cực của tụ
hóa và các cực của tranzito C828.
- Ráp mạch tạo xung đa hài dùng tranzito
trên bo mạch có đầu chờ và nguồn một
chiều 3v.
- Điều chỉnh được xung đa hài đối xứng
sang đa hài không đối xứng và chu kì
xung ra nhanh hay chậm.
Tiết
11

Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch
tạo xung đa hài dùng trazito.
Kiểm tra theo nhóm:
Mỗi nhóm kiểm tra trong 10 phút, giáo viên sẽ
chỉ định thành viên bất kì làm thực hành theo
yêu cầu của giáo viên, kết quả được thư kí của
nhóm ghi vào mẫu báo cáo thực hành theo
mẫu trong SGK:
- Trong 2 phút em hãy ráp hoàn chỉnh
mạch tạo xung đa hài dùng tranzito sau
đó bật công tắc nguồn cho LED luân
phiên sáng tắt và đếm số lần sang tắt
của LED trong khoảng 20s?
- Em hãy mắc song song thêm hai tụ với
hai tụ ban đầu và đếm số lần sang của
các LED trong 20s?
- Em hãy bỏ bớt 1 trong hai tụ vừa lắp
thêm ra và so sánh thời gian sang tối
của hai LED?
- Em có nhận xét gì và kết luận gì về
chiều, hướng thay đổi các thông số?

nguồn 1 chiều 3v: 4
bo mạch.
- Các linh kiện điện
tử: 10 chiếc tranzito
C828, 10 chiếc đèn
LED hai màu, 10
điện trở màu loại
1k, 10 điện trở mầu
loại 100k, 10 tụ hóa
loại 10  F, 10 tụ
hóa loại 20  F
- Kìm, kẹp tua vít.
Chẩn bị cho 4 nhóm học
sinh:
- Bo mạch tạo xung
đa hài dùng tranzito
có đầu chờ và
nguồn 1 chiều 3v: 4
bo mạch.
- Các linh kiện điện
tử: 10 chiếc tranzito
C828, 10 chiếc đèn
LED hai màu, 10
điện trở màu loại
1k, 10 điện trở mầu
loại 100k, 10 tụ hóa
loại 10  F, 10 tụ
hóa loại 20  F
Kìm, kẹp tua vít.

2.4 Hiệu quả của sáng kiến đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng
nghiệp và nhà trường.
So sánh kết quả những năm về trước khi vận dụng phương pháp, linh kiện và bo
mạch điện tử mới này tôi thấy có sự chuyển biến rõ rệt trong tiếp thu kiến thức. Các


em có ý thức rằng phải học phải cố gắng để làm thực hành thành công và làm thực
hành để củng cố lí thuyết, nên từ lí thuyết đến thao tác thực hành các em đều làm
thành thạo và có cả sự hứng thú và hồi hộp khi chính bàn tay mình đã làm cho mạch
đèn sang nhấp nháy . Trong giờ học các em sôi nổi tham gia làm, học hỏi, chỉ bảo
lẫn nhau làm việc.
Cụ thể tôi đã khảo sát trong năm học này đối với 2 lớp mà tôi giảng dạy của
khối 12 là 12D và 12C.
+ lớp 12D dạy trên lớp theo phương pháp cũ, kế hoạch giáo dục cũ các tiết
thực hành không liền mạch đồng thời các bộ thiết bị cũ có nhiều lỗi, mất nhiều thời
gian chuẩn bị làm học sinh không có nhiều hứng thú với tiết thực hành vì vậy hiệu
quả của các tiết thực hành thấp có khi là khó thực hiện.
+ Lớp 12C dạy dạy theo kế hoạch giáo dục mới, các linh kiện điện tử mới, bo
mạch mới gọn nhẹ dễ sử dụng không mất nhiều thời gian chuẩn bị đồng thời lại phát
huy được khả năng thích thử thách, thích chinh phục của các em tạo cho các em sự
hồi hộp và hứng thú trong quá trình làm thực hành.
Sau khi dạy song tôi tiến hành kiểm tra trong 3 phút yêu cầu học sinh ráp
mạch tạo xung đa hài dùng tranzito và điều chỉnh thông số thì đa số học sinh được
học theo phương pháp mới chỉ ráp mạch trong khoảng hơn 1 phút và điều chỉnh
thông số mạch trong khoảng 30s có nghĩa trong khoảng 2 phút các em đã ráp và
điều chỉnh song mạch, đặc biệt có em chỉ làm trong khoảng 1 phút 30 giây. Nhưng
đối với học sinh học theo phương pháp cũ vì các em không có độ hứng thú nên
không cố gắng, không tập trung đa số thao tác rất chậm và mắc nhiều lỗi khi thao
tác.
Kết quả thu được của hai lớp như sau:
+ Lớp thứ nhất 12D theo phương pháp cũ, kế hoạch giáo dục cũ, linh kiện thiết bị
cũ:
Mức độ nắm kiến thức

Số học
Giỏi

sinh
37

Khá

Yếu

Trung bình

Số lượng

Tỉ lệ

Số lượng

Tỉ lệ

5

13,6%

17

45,9%

Số lượng
14

Tỉ lệ

Số lượng

Tỉ lệ

37,8%

1

2,7%

+ Lớp thứ hai 12C theo phương pháp mới, kế hoạch giáo dục mới, linh kiện thiết bị
mới mà tôi sẽ trình bày sau đây.
Mức độ nắm kiến thức

Số học
Giỏi

sinh
34

Số lượng
24

Khá

Yếu

Trung bình

Tỉ lệ

Số lượng

Tỉ lệ

70,6%

6

17,64%

Số lượng
4

Tỉ lệ
11,76%

Số lượng
0

Tỉ lệ
0%


Nhìn vào kết quả so sánh trên ta thấy tác dụng của phương pháp mới, kế
hoạch giáo dục mới, linh kiện, thiết bị mới này đem lại kết quả cao hơn, các em
học tập đầy hứng thú sôi nổi, tích lũy được nhiều kĩ năng làm việc từ việc làm thực
hành.
Ngoài ra bản thân chúng tôi khi dạy phương pháp này chúng tôi cảm thấy rất tự tin
và hứng thú, chúng tôi được trao đổi với các em nhiều hơn, cả thầy và trò đều cảm
nhận được các tiết học thực hành thật thực tế và ý nghĩa, có hứng thú với bộ môn
và luôn momg chờ tiết học sắp tới.
Đồng thời chúng tôi đã đưa phương pháp mới kế hoạch giáo dục mới, linh
kiện, thiết bị mới này này vào thao giảng, nhận được phản hồi rất tích cực từ đồng
nghiệp. Các thầy cô và các em học sinh cũng đã có cái nhìn khác về bộ môn phụ
bộ môn công nghệ.
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
3.1 Kết luận
Qua những năm công tác giảng dạy bộ môn công nghệ tại trường THPT
chúng tôi luôn trăn trở, tìm tòi đổi mới phương pháp dạy học đặc biệt là các tiết
học thực hành đầy tính thực tế giúp các em hứng thú hơn với môn học đồng thời từ
thực hành mà các em sẽ hình thành được nhiều ý tưởng và hiện thực hóa các ý
tưởng trong chương trình sang tạo khoa học kĩ thuật.
Sau thời gian tìm tòi học hỏi và nghiên cứu tài liệu, thảo luận chúng tôi đã tích
lũy được một số kinh nghiệm phục vụ quá trình giảng dạy của mình. Hi vọng
những sáng kiến này sẽ được nhà trường, các đồng nghiệp sử dụng đưa vào giảng
dạy các tiết học thực hành.
3.2 Kiến nghị
a. Đối với Sở GD&ĐT, Nhà trường.
Môn công nghệ (Kĩ thuật công nghiệp) có nội dung kiến thức tương đối phù
hợp cho học sinh thấy được bản chất vấn đề, phụ thuộc nhiều yếu tố. Trong đó yếu
tố quan trọng là sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sát sao hơn nữa của các cấp lãnh
đạo. Là một giáo viên giảng dạy môn công nghệ tôi xin kiến nghị với Sở GD&ĐT,
Nhà trường một số vấn đề sau:
+ Bổ sung các thiết bị thực hành: Các linh kiện điện tử mới, các bo mạch mới,
đồng hồ vạn năng mới…để phần nào theo kịp với sự phát triển của công nghê.
+ Bổ sung thêm các tài liệu tham khảo để phục vụ quá trình dạy học.
+ Thường xuyên có những đợt bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, cho
giáo viên đi thực tế học hỏi kinh nghiệm ở các trường điểm, nhà máy xí nghiệp có
lĩnh vực liên quan đến bộ môn.
b. Đối với đồng nghiệp


+ Phải đầu tư giáo án cẩn thận, đầy đủ từ nguồn tài liệu và kiến thức cũng
như kĩ năng của mình
+ Để dạy tốt được các tiết thực hành thì người giáo viên phải học hỏi làm
thực hành như một người thợ về kĩ thuật điện tử.
+ Phải có hướng khai thác hợp lí, khoa học, phát huy trí lực của học sinh.
Trên đây chỉ là những kinh nghiệm của chúng tôi về dạy học thực hành phần
kĩ thuật điện tử Rất mong sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ

Nho Quan, ngày 27 tháng 4 năm 2019
NGƯỜI THỰC HIỆN
Hoàng Văn Khoa
Ngô Thị Xuân Tự

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Sách giáo khoa, sách giáo viên công nghệ 11- PGS. TS Nguyễn Văn Khôi. Nhà
xuất bản Giáo dục.
2. Phương pháp dạy học KTCN – tác giả Lê Huy Hoàng – Nhà xuất bản ĐHSP Hà
Nội.
3. Tư liệu từ trang web: “ WWW.tvtl.bachkim.vn”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×