Tải bản đầy đủ

skkn một số BIỆN PHÁP tổ CHỨC có HIỆU QUẢ các HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG tạo CHO học SINH TRƯỜNG TIỂU học

MỤC LỤC
Mục lục

Trang

I. TÊN CƠ SỞ ĐƯỢC YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN.

1

II. TÁC GIẢ

1

III.TÊN SÁNG KIẾN, LĨNH VỰC ÁP DỤNG

1

IV. NỘI DUNG SÁNG KIẾN

1


A. ĐẶT VẤN ĐỀ

1

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (MÔ TẢ NỘI DUNG SÁNG KIẾN)

4

1. Giải pháp cũ thường làm

4

1.1. Các giải pháp

8

1.2. Hiệu quả.

4

1.3. Hạn chế

10

2. Giải pháp mới cải tiến

11

2.1. Vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo

11

2.2. Các biện pháp quản lý có hiệu quả của hoạt động trải nghiệm sáng
tạo trong trường Tiểu học Khánh Nhạc A.

12

2.2.1. Nâng cao nhận thức cho giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ

12huynh về vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
2.2.2. Tăng cường quản lý về chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch hoạt

13

động trải nghiệm sáng tạo.
2.2.3. Các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà

14

trường đạt hiệu quả
2.2.4 Quản lý việc phối hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà

25

trường tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.
2.2.5. Kiểm tra, đánh giá các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

23

V. HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC

26

1. Hiệu quả kinh tế

26

2. Hiệu quả xã hội

26

VI. ĐIỀU KIỆN VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG

27

VII. KẾT LUẬN

28

Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

I.TÊN CƠ SỞ ĐƯỢC YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN:
Phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Khánh
II. TÁC GIẢ SÁNG KIẾN:
Họ và tên: Nguyễn Thị Dân Huyền

Ngày sinh: 26/8/1974

Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ: Đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Khánh Nhạc A xã Khánh Nhạc, huyện Yên
Khánh, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0977991599 – Email: danhuyen3b@gmail.com
Tỷ lệ đóng góp tạo ra sáng kiến: 100%
III. TÊN SÁNG KIẾN, LĨNH VỰC ÁP DỤNG
1.Tên sáng kiến:
“Một số biện pháp tổ chức có hiệu quả các hoạt động trải nghiệm sáng
tạo cho học sinh Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh”
2. Lĩnh vực áp dụng: Công tác quản lý, chỉ đạo ở trường Tiểu học
3. Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ năm học 2017 – 2018
4. Đơn vị áp dụng sáng kiến:
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh
Ninh Bình
IV. NỘI DUNG SÁNG KIẾN.
A. ĐẶT VẤN ĐỀ.
1. Lý do chọn đề tài.
Giáo dục tiểu học là cấp học nền móng của hệ thống giáo dục quốc dân, đây là
cấp học vô cùng quan trọng để hình thành và phát triển nhân cách con người. Vì vậy
nếu giáo dục tiểu học được triển khai tốt, chắc chắn, đúng hướng sẽ có tác động một
cách bền vững tới các bậc học tiếp theo. Với tầm quan trọng như vậy, thời gian qua,
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A đã tích cực tiếp cận đổi mới công tác quản lý chỉ
đạo, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của giáo dục trong nước và quốc tế đối với
giáo dục tiểu học, để từng bước đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo,
Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

như: Thực hiện Mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN; Triển khai dạy học
Tiếng Việt lớp 1 theo Tài liệu Công nghệ giáo dục; Áp dụng phương pháp “Bàn tay
nặn bột”; Giáo dục Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch. Song song với việc thực
hiện tốt các mô hình dạy học mới, trường Tiểu học Khánh Nhạc A còn có những cách
làm mới, sáng tạo của riêng mình, đó là: làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục; Xây
dựng thư viện trường học; Tổ chức bán trú cho học sinh; Tăng cường giáo dục kĩ
năng sống; Đẩy mạnh hoạt động các câu lạc bộ, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
Những hoạt động này thật sự đã góp phần làm cho công tác giáo dục của nhà trường
phát triển một cách bền vững, là bước đi đầu tiên khả quan, thực sự có ý nghĩa tiếp
cận mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT mà Nghị quyết số 29 của
BCHTW khoá XI đã chỉ ra. Hành trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đang ở
chặng đường đầu tiên, việc tiếp cận cái mới, tiên tiến từ bỏ cái cũ, cái không còn phù
hợp là rất khó khăn. Khó khăn hơn là làm sao thực hiện thành công cái mới mà đạt
được kết quả như mong đợi, đó là tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo
dục. Trên hành trình đổi mới và vượt khó này để thành công đòi hỏi sự nổ lực rất lớn
của các nhà quản lý giáo dục, đặc biệt ban giám hiệu nhà trường, đội ngũ giáo viên.
Bên cạnh đó không thể thiếu sự đồng thuận, sự chung tay, tham gia tích cực của toàn
xã hội. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục, trong đó, dưới sự
hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, từng cá nhân học sinh được tham gia trực
tiếp vào các hoạt động thực tiễn khác nhau của đời sống gia đình, nhà trường cũng
như ngoài xã hội với tư cách là chủ thể của hoạt động, qua đó phát triển năng lực thực
tiễn, phẩm chất nhân cách và phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân mình. Trải
nghiệm sáng tạo là hoạt động được coi trọng trong từng môn học; đồng thời trong kế
hoạch giáo dục cũng bố trí các hoạt động trải nghiệm sáng tạo riêng, mỗi hoạt động
này mang tính tổng hợp của nhiều lĩnh vực giáo dục, kiến thức, kỹ năng khác nhau.
Hoạt động giáo dục ở trường Tiểu học sau năm 2015 cần quán triệt tinh thần
và mục tiêu của Nghị Quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo, nghĩa là cần tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng tăng cường sự trải
nghiệm, nhằm phát huy tính sáng tạo cho học sinh, tạo ra các môi trường khác nhau
Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

để học sinh được trải nghiệm nhiều nhất, đồng thời là sự khởi nguồn sáng tạo, biến
những ý tưởng sáng tạo của học sinh thành hiện thực để các em thể hiện hết khả năng
sáng tạo của mình. Nói tới trải nghiệm sáng tạo là nói tới việc học sinh phải trải qua
thực tế, tham gia vào hoặc tiếp xúc đến sự vật hoặc sự kiện nào đó và tạo ra những
giá trị mới về vật chất hoặc tinh thần, tìm ra cái mới, cách giải quyết mới không bị gò
bó, phụ thuộc vào cái đã có. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm định hướng, tạo
điều kiện cho học sinh quan sát, suy nghĩ và tham gia các hoạt động thực tiễn, qua đó
tổ chức khuyến khích, động viên và tạo điều kiện cho các em tích cực nghiên cứu, tìm
ra những giải pháp mới, sáng tạo những cái mới trên cơ sở kiến thức đã học trong nhà
trường và những gì đã trải qua trong thực tiễn cuộc sống, từ đó hình thành ý thức,
phẩm chất, kĩ năng sống và năng lực cho học sinh. Trong bài viết này, tôi xin trình
bày một số biện pháp tổ chức có hiệu quả các HĐTNST trong trường Tiểu học.
2. Mục đích nghiên cứu.
Trên cơ sở lý luận về thực hiện chỉ đạo các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong
nhà trường, sáng kiến đề xuất một số phương pháp chủ yếu trong việc tổ chức các hoạt
động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh ở Trường Tiểu học Khánh Nhạc A hiện nay nói
riêng và trong giáo dục Tiểu học nói chung.
3. Phạm vi nghiên cứu.
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh ở Trường Tiểu học
Khánh Nhạc A hiện nay và một số năm trước đây.
4. Đối tượng nghiên cứu.
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh ở Trường Tiểu học
Khánh Nhạc A.
5. Phương pháp nghiên cứu.
Sáng kiến sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:
- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Sưu tầm, đọc các tài liệu liên quan
đến vấn đề nghiên cứu (các Văn kiện của Đảng, Nhà nước và của ngành, tài liệu
bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học...).

Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra, phân tích, so sánh, phân
tích, tổng hợp, thống kê,....
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
1. Giải pháp cũ thường làm.
1.1. Các giải pháp cụ thể:
a. Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục của nhà trường trong suốt năm
học:
Khi xây dựng kế hoạch nhà trường đã bám sát kế hoạch chỉ đạo chung của cấp
trên, phải phù hợp với tình hình kinh tế địa phương và đặc biệt là phải phù hợp với
đặc điểm tình hình thực tế của trường.
Kế hoạch phải cụ thể rõ ràng, về thời gian, mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ
chức thực hiện và phải được quán triệt đến tất cả giáo viên, cán bộ, nhân viên và học
sinh trong trường.
Tất cả các hoạt động giáo dục theo chủ điểm đều phải được xác định rõ thời
gian triển khai, mục tiêu giáo dục; xây dựng kế hoạch cho một hoạt động, phải chọn
lựa hình thức hoạt động thật cụ thể, mang tính khả thi.
Tổ chức chỉ đạo và hướng dẫn giáo viên làm tốt công tác lập kế hoạch hoạt
động, chọn lựa hình thức phù hợp với nội dung giáo dục, tổ chức triển khai thực hiện
hoạt động phù hợp với tình hình cụ thể lớp mình phụ trách trên cơ sở kế hoạch chung
của trường.
Sau mỗi hoạt động đều phải tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm cụ thể trong chỉ
đạo quản lí và tổ chức thực hiện.
b. Xây dựng và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục theo chủ điểm:
Để tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục theo chủ điểm trong chỉ đạo,
quản lí, cần thực hiện tốt một số yêu cầu sau:
+ Về nguyên tắc tổ chức:
Bám sát vào các văn bản, chỉ đạo của các cấp.
Xác định rõ yêu cầu của hoạt động.
Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

Chọn lựa các hình thức tổ chức phải phù hợp với nội dung giáo dục, phù hợp
với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh trong từng giai đoạn phát triển ở tiểu học
(Nhi đồng khối 1,2,3 ; Đội viên khối 4,5).
Đảm bảo được tích tập thể và phát huy tốt tính tự giác, chủ động của học sinh.
Phải đảm bảo tính kế hoạch và sự cân đối với các hoạt động giáo dục khác
trong nhà trường.
+ Về hình thức và phương pháp tổ chức:
Chọn lựa hình thức tổ chức đa dạng, phong phú, hấp dẫn học sinh. Không nên
lặp đi, lặp lại quá nhiều lần một hình thức tổ chức, dễ gây tâm lí nhàm chán trong HS.
Cải tiến nội dung và hình thức tổ chức các ngày lễ kỉ niệm trong năm. Tránh
những bài thuyết giảng quá dài dòng, bắt học sinh phải nghe mà không đọng lại nhiều
trong nhận thức của các em, dẫn đến việc các em nói chuyện riêng, gây mất trật tự
trong giờ sinh hoạt và không còn hứng thú với hoạt động tiếp theo.
Việc chọn lựa hình thức, phương thức tiến hành các hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp cần có sự xem xét đến nhu cầu và đặc điểm tâm lí của từng đối tượng học
sinh của mình.
+ Về nội dung giáo dục:
Đối với lứa tuổi tiểu học nội dung giáo dục phải thật cụ thể rõ ràng về các
chuẩn mực, các yêu cầu về hành vi đạo đức trẻ. Tránh nói chung chung, nói những
câu bóng bẩy, học sinh không hiểu, không đem lại tác dụng giáo dục.
+ Thực hiện tốt các khâu tổ chức hoạt động trải nghiệm:
- Khâu chuẩn bị:
Chuẩn bị là khâu quan trọng quyết định sự thành công của hoạt động. Nếu
chuẩn bị tốt thì hoạt động giáo dục sẽ đạt hiệu quả giáo dục cao, ít sơ suất. Quá trình
chuẩn bị, người tổ chức thực hiện phải xác định rõ: Làm cái gì? Ai làm? Và làm như
thế nào?
- Khâu tiến hành hoạt động:

Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

Khi tiến hành các hoạt động cần chú ý đến việc phát huy tốt vai trò chủ động
tích cực của học sinh. Các hoạt động phải vừa sức với học sinh, phù hợp với lượng
thời gian định tổ chức, đảm bảo được tính tập thể, tính sư phạm trong suốt quá trình
của hoạt động.
Trong quá trình tiến hành hoạt động cần lưu ý khả năng tự điều khiển của học
sinh để giáo viên hỗ trợ giúp đỡ khi cần thiết và giảm bớt được sự lúng lúng của học
sinh khi điều khiển các hoạt động.
Trong quá trình tổ chức hoạt động cần chú ý động viên khích lệ học sinh kịp
thời cho dù đó chỉ là một cố gắng, một tiến bộ rất nhỏ của các em. Luôn hòa đồng và
gần gũi với các em, tạo không khí cởi mở, sự tự tin, hứng thú của các em trong tham
gia hoạt động. Đồng thời mọi hoạt động khi tổ chức đều phải dự tính để đảm bảo thời
gian hợp lí.
- Khâu kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động:
Đây là khâu quan trọng không những để chúng ta đánh giá lại kết quả tham gia
hoạt động, tinh thần thái độ,…của các em học sinh. Từ đó động viên khuyến khích
được các em khi tham gia hoạt động. Mặt khác, giáo viên còn có thể đưa ra những
nhận xét, rút ra những kinh nghiệm cần thiết cho chính bản thân mình ở các lần tổ
chức hoạt động kế tiếp. Vì vậy nhất định không được bỏ qua khâu này dù là thời gian
có hạn hẹp đến đâu.
c. Tổ chức tốt các giờ chào cờ đầu tuần; Giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt
giờ sinh hoạt lớp:
* Tiết chào cờ đầu tuần là tiết sinh hoạt tập thể với qui mô toàn trường nên
phải được chuẩn bị tốt, thực hiện nghiêm túc, bài bản để mang lại hiệu quả giáo dục.
Hiệu trưởng chỉ đạo cho các thành viên có liên quan thực hiện tốt các yêu cầu sau:
- Tổng phụ trách Đội: Tập huấn đội trống, đội cờ, đội nghi thức làm tốt phần
nghi thức, nghi lễ chào cờ, đảm bảo sự trang nghiêm, tôn kính.
- Giáo viên trực tuần: Phối hợp với Tổng phụ trách Đội( lấy kết quả theo dõi
thi đua của đội Sao đỏ) làm tốt công tác đánh giá, sơ kết thi đua trong tuần. Nội dung
đánh giá cần cụ thể rõ ràng về mặt điểm số, ngắn gọn súc tích về nội dung nhận xét,
Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

thể hiện rõ những ưu, khuyết điểm của các mặt hoạt động của học sinh trong tuần, có
tác dụng khuyến khích động viên những ưu điểm và chấn chỉnh kịp thời những sai sót
kịp thời nếu có.
* Giáo viên phải thực hiện đúng qui trình giờ sinh hoạt. Rèn được kĩ năng tự
quản của học sinh.
Phát huy vai trò năng lực chỉ đạo, tổ chức và điều hành lớp của ban cán sự lớp.
Tạo không khí vui tươi, cởi mở giữa giáo viên và học sinh, học sinh và học
sinh.
Khuyến khích học sinh tự đưa ra những đánh giá nhận xét về bản thân, về bạn
bè, về tổ lớp với việc tham gia vào hoạt động học tập và sinh hoạt ngoại khóa trong
tuần.
Nên dành thời gian cuối giờ để tổ chức một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật,
trò chơi học tập, vui chơi thư giãn,… để học sinh được giao lưu tư tưởng, trao đổi
tâm tư, nguyện vọng,…
d. Nâng cao chất lượng hoạt động Đội và Sao nhi đồng trong nhà trường:
Công tác Đội, Sao nhi đồng trong nhà trường là mảng lớn trong hoạt động trải
nghiệm của nhà trường. Qua công tác Đội và sinh hoạt Sao, học sinh được tham gia
nhiều hoạt động tập thể, được trưởng thành về nhận thức, được rèn luyện về kĩ
năng,… Chính hoạt động đội đã góp phần to lớn trong việc tổ chức thực hiện và nâng
cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường.
Chính vì vậy để nâng cao chất lượng của mảng hoạt động Đội và Sao, Tổng
Phụ trách Đội phải làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện
tốt kế hoạch ở các chi Đội, các Sao.
Tổng phụ trách Đội phải làm tốt công tác tham mưu cho Ban giám hiệu, tư vấn
về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và Ban chỉ huy trong việc tổ chức điều hành
các buổi sinh hoạt Đội và Sao nhi đồng.
Nâng cao chất lượng của Ban chỉ huy liên chi đội bằng các hình thức như bồi
dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, về nhân thức, về năng lực chỉ huy và
năng lực tự quản,…
Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

Theo dõi và làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong toàn Liên đội.
e. Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
trong nhà trường theo đúng qui định:
Việc thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ quản lí của các bộ phận trong hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp Hiệu trưởng dễ dàng hơn trong quản lí, điều hành tổ
chức thực hiện và kiểm tra đánh giá kết quả chung của từng hoạt động.
Lưu trữ đầy đủ các hồ sơ giúp Ban giám hiệu có khả năng đánh giá, so sánh
tổng kết việc tổ chức quản lí chỉ đạo, thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp giữa các
năm học hay trong một giai đoạn phát triển giáo dục của đơn vị. Từ đó giúp Hiệu
trưởng có tầm nhìn chiến lược, định hướng xây dựng và tổ chức thực hiện và phát
triển công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường trong từng giai đoạn phù hợp
với tình hình kinh tế chính trị của đất nước, của địa phương và của chính đơn vị
mình.
1.2. Hiệu quả:
+ Hoạt động xã hội:
Trong các năm học, trường đã tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ở
địa phương, tuyên truyền cho học sinh nhân các ngày lễ lớn. Thi tìm hiểu về truyền
thống nhà trường, địa phương, đất nước, về truyền thống Đội TNTPHCM, về Bác
Hồ, về anh bộ đội…; tổ chức các ngày lễ lớn (ngày NGVN, ngày QTPN, ngày thành
lập Đảng, Đoàn,Đội…); qua đó để giáo dục công tác tư tưởng cho học sinh.
- Các hoạt động từ thiện: Giúp đỡ các bạn học sinh nghèo vượt khó trong lớp,
trong trường; Mua tăm ủng hộ người mù.
Giáo dục học sinh: Chúc mừng thầy cô giáo nhân ngày 20/11; Chúc mừng cô
giáo, mẹ, bà, …nhân ngày 8/3; Chúc mừng sinh nhật các bạn trong lớp…
+ Hoạt động vui chơi:
Trong giờ dạy thể dục, tiết hoạt động ngoài giờ, tiết sinh hoạt tập thể giáo viên
tổ chức cho học sinh chơi trò chơi nhỏ, trò chơi dân gian, sinh hoạt theo chủ điểm
tháng... Trong những giờ ra chơi nhà trường hướng dẫn các em một số trời chơi dân
gian để các em tự chơi như: Ô ăn quan, nhảy dây, nhảy lò cò, rồng rắn lên mây, …
Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

Tổ chức thi các trò chơi ,thi nghi thức Đội nhân ngày 26/3.
+ Hoạt động văn hóa văn nghệ:
Trong năm học nhà trường đã tổ chức một số hoạt động như: hát, múa, kể
chuyện theo sách, vẽ tranh, thi làm lồng đèn đẹp.
Tổ chức tốt đêm Trung thu cho các em .
+ Hoạt động thể dục thể thao:
Tổ chức tốt giờ dạy chính khóa trong chương trình của tất cả các khối lớp.
Tổ chức cho học sinh tập thể dục , múa giữa giờ có chất lượng.
Thành lập các câu lạc bộ bộ môn trong nhà trường: cầu lông, cờ vua, bóng
bàn...
Tổ chức tốt Hội Khỏe Phù Đổng cấp trường và tập luyện tham gia cấp huyện .
Kết quả: giải nhì môn Bóng Bàn, .....
+ Hoạt động lao động công ích:
Tổ chức cho học lao động vệ sinh toàn trường, vệ sinh lớp học; hướng dẫn các
em biết giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, ở gia đình và lớp học; hướng dẫn cho các em
biết cách sử dụng nhà vệ sinh an toàn, sạch đẹp, trồng và chăm sóc các bồn hoa…
Vệ sinh chăm sóc Nghĩa Trang Liệt Sỹ của xã.
+ Công tác quản lý, chỉ đạo:
Trong những năm gần đây, từ khi trường đăng ký thực hiện phong trào “Xây
dưng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, hoạt động trải nghiệm sáng tạo chỉ
được tổ chức dưới hình thức: “ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp” đã được nhà
trường quan tâm hơn trước. Chất lượng và hiệu quả của hoạt động này đã có những
bước chuyển biến đáng kể. Nội dung giáo dục phong phú, hình thức đa dạng, phạm vi
tiến hành rộng rãi, thời gian thực hiện thuận lợi, thu hút được nhiều học sinh tham
gia. Hoạt động tập thể đã trở thành hoạt động thường xuyên liên tục, nối tiếp với hoạt
động dạy học trên lớp và là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động giáo dục
chung của nhà trường. Nó đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học
sinh và thực hiện tốt mục tiêu giáo dục chung của nhà trường.
Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

1.3. Một số hạn chế:
Trong những năm trước đây, một bộ phận giáo viên chưa thực sự nhận thức
được vai trò và tác dụng to lớn của hoạt động trải nghiệm đối với việc hình thành và
phát triển toàn diện nhân cách học sinh. Giáo viên còn xem nhẹ hoạt động này, chỉ
tập trung vào các hoạt động dạy học trên lớp. Đối với hoạt động trải nghiệm, họ chỉ
tổ chức nhằm đối phó với sự quản lí, chỉ đạo của lãnh đạo mà không cần quan tâm
đến chất lượng và hiệu quả của nó. Hoạt động trải nghiệm không được giáo viên đầu
tư dẫn đến nội dung nghèo nàn, hình thức đơn điệu, chưa thiết thực, chưa gắn với nhu
cầu thực tế cuộc sống, chưa đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của học sinh. Chính
vì vậy các hoạt động chưa hấp dẫn lôi cuốn học sinh tham gia, chưa mang lại hiệu
quả giáo dục, chưa đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục hiện nay.
Nhiều bậc phụ huynh còn có những quan niệm chưa đúng về hoạt động trải
nghiệm. Họ chưa thấy rằng cùng với hoạt động học tập thì việc tham gia các hoạt
động ngoại khóa cũng là một nhiệm vụ, một quyền lợi để đáp ứng những nhu cầu
thiết yếu của mỗi học sinh. Vì vậy họ chỉ đầu tư nhiều cho hoạt động học tập, thu
nhận các kiến thức văn hóa, khoa học mà chưa khuyến khích tạo điều kiện cho trẻ
tham gia vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường, lớp. Thậm chí
nhiều phụ huynh không muốn cho con em mình tham gia vào hoạt động này vì sợ
mất nhiều quỹ thời gian học tập của trẻ và ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả, thành tích
học tập của các em. Chính những suy nghĩ, nhìn nhận sai lầm ấy đã chi phối đến cách
nhận thức của trẻ đối với hoạt động trải nghiệm. Do vậy, nhiều trẻ không có ý thức
tự nguyện, tự giác, tích cực khi tham gia hoạt động. Nhiều em tham gia lấy lệ, chưa
phát huy hết năng lực sở trường của bản thân, chưa thể hiện được bản lĩnh của mình
trước tập thể. Vì thế chất lượng hoạt động trải nghiệm chưa cao mới chỉ dừng lại ở
việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp để tạo hứng thú cho học sinh.
Kết quả trên cho thấy, những phương pháp cũ thường làm có những ưu điểm
nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đạt được hiệu quả phát triển năng lực, phẩm
chất cho học sinh nâng cao chất lượng giáo dục và nhất thiết cần có phương pháp mới
cải tiến.
Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

2. Giải pháp mới cải tiến:
2.1. Vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Trong nhà trường phổ
thông, hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một bộ phận của quá trình giáo dục, được tổ
chức ngoài giờ học các môn văn hóa ở trên lớp và có mối quan hệ bổ sung, hỗ trợ cho
hoạt động dạy học. Thông qua các hoạt động thực hành, những việc làm cụ thể và các
hành động của học sinh, hoạt động trải nghiệm sáng tạo là các hoạt động giáo dục có
mục đích, có tổ chức được thực hiện trong hoặc ngoài nhà trường nhằm phát triển,
nâng cao các tố chất và tiềm năng của bản thân học sinh, nuôi dưỡng ý thức sống tự
lập, đồng thời quan tâm, chia sẻ tới những người xung quanh. Thông qua việc tham
gia vào các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, học sinh được phát huy vai trò chủ thể,
tính tích cực, chủ động, tự giác và sáng tạo của bản thân. Các em được chủ động
tham gia vào tất cả các khâu của quá trình hoạt động: từ thiết kế hoạt động đến chuẩn
bị, thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và khả
năng của bản thân. Các em được trải nghiệm, được bày tỏ quan điểm, ý tưởng, được
đánh giá và lựa chọn ý tưởng hoạt động, được thể hiện, tự khẳng định bản thân, được
tự đánh giá và đánh giá kết quả hoạt động của bản thân, của nhóm mình và của bạn
bè,… Từ đó, hình thành và phát triển cho các em những giá trị sống và các năng lực
cần thiết. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo về cơ bản mang tính chất của hoạt động tập
thể trên tinh thần tự chủ, với sự nỗ lực giáo dục nhằm phát triển khả năng sáng tạo và
cá tính riêng của mỗi cá nhân trong tập thể. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo có nội
dung rất đa dạng và mang tính tích hợp, tổng hợp kiến thức, kĩ năng của nhiều môn
học, nhiều lĩnh vực học tập và giáo dục như: giáo dục đạo đức, giáo dục trí tuệ, giáo
dục kĩ năng sống, giáo dục giá trị sống, giáo dục nghệ thuật, thẩm mĩ, giáo dục thể
chất, giáo dục lao động, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục môi trường, giáo dục
phòng chống ma túy, giáo dục phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội. Nội dung
giáo dục của hoạt động trải nghiệm sáng tạo thiết thực và gần gũi với cuộc sống thực
tế, đáp ứng được nhu cầu hoạt động của học sinh, giúp các em vận dụng những hiểu
biết của mình vào trong thực tiễn cuộc sống một cách dễ dàng, thuận lợi. Hoạt động
trải nghiệm sáng tạo có thể tổ chức theo các quy mô khác nhau như: theo nhóm, theo
Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

lớp, theo khối lớp, theo trường hoặc liên trường. Tuy nhiên, tổ chức theo quy mô
nhóm và quy mô lớp có ưu thế hơn về nhiều mặt như đơn giản, không tốn kém, mất ít
thời gian, học sinh tham gia được nhiều hơn và có nhiều khả năng hình thành, phát
triển các năng lực cho học sinh hơn. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo có khả năng thu
hút sự tham gia, phối hợp, liên kết nhiều lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà
trường như: giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn, tổng phụ trách
Đội, ban giám hiệu nhà trường, cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, Hội
Khuyến học, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến
binh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở địa phương, các nhà hoạt động xã hội,
những nghệ nhân, những người lao động tiêu biểu ở địa phương,…
2.2. Các biện pháp quản lý có hiệu quả của hoạt động trải nghiệm sáng tạo
trong trường Tiểu học Khánh Nhạc A.
2.2.1. Nâng cao nhận thức cho giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh
về vai trò của hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở và Phòng Giáo dục- Đào
tạo về tổ chức thực hiện các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường.
Đảm bảo sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Phối kết
hợp thật tốt với các lực lượng trong và ngoài nhà trường để tổ chức tốt các hoạt động
trải nghiệm sáng tạo.
Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường, tư vấn
kịp thời trong chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá để
giúp Ban giám hiệu thực hiện tốt công tác quản lí, chỉ đạo các hoạt động trải nghiệm
sáng tạo.
Với biện pháp nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức, ý thức trách nhiệm cho
đội ngũ giáo viên về hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường, Đầu năm học,
nhà trường đã tổ chức hội thảo, tập huấn về các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT,
Ngành về vị trí, tầm quan trọng của các hoạt động giáo dục trong nhà trường, trong
đó có hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Đồng thời, trang bị cho giáo viên kỹ năng tổ
chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo như: Lập kế hoạch thiết kế hoạt động, lưu ý đến
Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện hoạt động. Hình thức tổ chức có thể
thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt tập thể: chào cờ đầu tuần, mít tinh trong các
ngày lễ, các ngày kỉ niệm, các hội thi, hội thao, cắm trại, các cuộc giao lưu tập thể,
các phong trào thi đua toàn trường... hoặc thông qua các hoạt động đoàn thể và hoạt
động chính trị – xã hội; văn hoá - thể thao...Nhờ các hình thức tổ chức đa dạng,
phong phú mà việc giáo dục học sinh được thực hiện một cách tự nhiên, sinh động,
nhẹ nhàng, hấp dẫn, không gò bó và khô cứng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý
cũng như nhu cầu, nguyện vọng của học sinh.
2.2.2. Tăng cường quản lý về chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch hoạt động
trải nghiệm sáng tạo.
Biện pháp đầu tiên nhà trường đưa ra đó là xây dựng kế hoạch quản lý chỉ đạo
tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với điều kiện thược tế nhà trường.
Nội dung và cách thực hiện gồm 4 bước:
Bước 1: Nghiên cứu tình hình nhà trường, những mặt thuận lợi, khó khăn,
những hoạt động đã triển khai trong năm học trước, đánh giá mức độ thành công để
làm căn cứ xây dựng kế hoạch.
Phân công nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm lớp, khối trưởng các khối lớp
nghiên cứu kỹ đặc điểm của từng khối lớp; xây dựng kế hoạch tổng thể trong năm và
kế hoạch cụ thể của từng hoạt động. Thảo luận đóng góp ý kiến, thống nhất thực hiện
kế hoạch đề ra.
Bước 2: Chỉ đạo làm điểm, rút kinh nghiệm( có thể chọn ở mỗi khối một lớp).
Bước 3: chỉ đạo triển khai đại trà việc thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động
trải nghiệm sáng tạo trong toàn trường. Trong quá trình triển khai thực hiện cần chú
trọng khâu chỉ đạo, giám sát tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Kịp thời phát
hiện vướng mắc, bất cập để có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ. Đồng thời có phương án
điều chỉnh kế hoạch trong những năm tiếp theo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch. Qua đây giúp Ban giám hiệu nhà
trường nhìn nhận lại kết quả đã đạt được theo kế hoạch đã đề ra, xem xét nguyên
nhân dẫn đến thành công hoặc tồn tại hạn chế.
Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

Khi xây dựng kế hoạch phải bám sát kế hoạch chỉ đạo chung của cấp trên, phải
phù hợp với tình hình kinh tế địa phương và đặc biệt là phải phù hợp với đặc điểm
tình hình thực tế của trường.
Kế hoạch phải cụ thể rõ ràng, về thời gian, mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ
chức thực hiện và phải được quán triệt đến tất cả giáo viên, cán bộ, nhân viên và học
sinh trong trường.
Tất cả các hoạt động giáo dục theo chủ điểm đều phải được xác định rõ thời
gian triển khai, mục tiêu giáo dục; xây dựng kế hoạch cho một hoạt động, phải chọn
lựa hình thức hoạt động thật cụ thể, mang tính khả thi.
Tổ chức chỉ đạo và hướng dẫn giáo viên làm tốt công tác lập kế hoạch hoạt
động, chọn lựa hình thức phù hợp với nội dung giáo dục, tổ chức triển khai thực hiện
hoạt động phù hợp với tình hình cụ thể lớp mình phụ trách trên cơ sở kế hoạch chung
của trường.
Sau mỗi hoạt động đều phải tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm cụ thể trong chỉ
đạo quản lí và tổ chức thực hiện.
Các hình thức HĐTNST rất phong phú: hoạt động câu lạc bộ, tổ chức trò chơi,
diễn đàn, sân khấu tương tác, tham quan dã ngoại, các hội thi, hoạt động giao lưu,
hoạt động nhân đạo, hoạt động tình nguyện, hoạt động cộng đồng, sinh hoạt tập thể,
lao động công ích, sân khấu hóa, thể dục thể thao, tổ chức các ngày hội,… Để giúp
các em tổ chức tốt HĐ TNST thì sự tham gia của cộng đồng đặc biệt là cha mẹ học
sinh là vô cùng quan trọng. Nhà trường cũng như mỗi giáo viên cần chủ động đề
xuất, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương; các các
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở địa phương, các nhà hoạt động xã hội, những nghệ
nhân, những người lao động... cùng tham gia. Các cơ sở như khu di tích lịch sử, khu
văn hóa, cơ quan, công trường, nhà vườn, khu chăn nuôi, đồng ruộng… hoặc ở mỗi
gia đình đều có thể là địa điểm lý tưởng để học sinh được thực hành, trải nghiệm sáng
tạo.
2.2.3. Các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà
trường đạt hiệu quả
Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

a. Hoạt động câu lạc bộ
Như chúng ta đã biết, Câu lạc bộ trong nhà trường là nơi tập hợp các học sinh

có cùng sở thích, năng khiếu ở một lĩnh vực nào đó tự nguyện tham gia vào các
hoạt động học tập, vui chơi giải trí phù hợp với bản thân. Tổ chức Câu lạc bộ trong
nhà trường chính là việc rèn kỹ năng sống, cung cấp không chỉ kiến thức văn hoá mà
còn cả các kiến thức xã hội cho các bạn học sinh. Các em sẽ vận dụng và phát huy

những khả năng của mình, tạo điều kiện thực hành những điều đã học nhằm ngày
càng tự hoàn thiện mình hơn trong cuộc sống thông qua sự trải nghiệm của chính
bản thân. Câu lạc bộ là một trong những hình thức giáo dục sinh động, là công cụ
để giáo dục tư tưởng, văn hoá, giáo dục truyền thống, thẩm mĩ và rèn luyện thể chất
cho học sinh.
Qua các loại hình sinh hoạt khác nhau của Câu lạc bộ, học sinh có dịp
giúp nhau học tập, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống, phát huy mặt tích cực,
cải thiện uốn nắn các biểu hiện tiêu cực, kích thích tính chủ động, sáng tạo, tính
tích cực xã hội, xây dựng nếp sống văn minh môi trường học đường lành mạnh.
Hiện nay, các câu lạc bộ trong trường học không còn là điều mới mẻ. Tuy
nhiên tổ chức như thế nào cho hiệu quả, phù hợp đối với các em học sinh ở lứa tuổi
tiểu học phải cần được các nhà trường thường xuyên quan tâm.
Từ năm học 2016-2017, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của PGD&ĐT
huyện Yên Khánh, Trường Tiểu học Khánh Nhạc A quyết định tổ chức các Câu lạc
bộ tuổi thơ trong nhà trường và đến năm học 2018-2019, các Câu lạc bộ đã đi vào
hoạt động một cách có nền nếp, duy trì hoạt động một cách thường xuyên. Mô hình
các CLB trong trường học đang bắt đầu phát triển ngày một sâu rộng, góp phần xây
dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”; giúp các em học sinh thêm tự tin
hơn, hiểu biết thêm về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống và giải trí, thư giãn lành mạnh
sau những giờ học tập căng thẳng. Hiện nay trong trường TH Khánh Nhạc A đã thu

hút được rất nhiều các em học sinh tham gia các Câu lạc bộ: CLB Tiếng Việt; CLB
Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

Toán tuổi thơ; CLB Tiếng Anh; CLB TDTT; CLB Mỹ thuật và CLB Âm nhạc. Qua
việc tổ chức các Câu lạc bộ, nhà trường mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích cho
các em ngoài các giờ học chính khóa để các em thấy rằng mỗi ngày đến trường là
một ngày vui. Đó cũng sẽ là động lực để các em phấn đấu học tập và rèn luyện tốt
hơn. Đồng thời cũng là giải pháp để nhà trường xây dựng môi trường giáo dục thân
thiện, gần gũi, góp phần xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Từ khi tổ chức triển khai, nhà trường đã nhận được sự đồng thuận cao của
giáo viên, phụ huynh và sự hưởng ứng của rất nhiều học sinh. Các em rất hào hứng
đăng ký. Các CLB đã có nhiều hoạt động như: Tổ chức giao lưu giữa các Câu lạc
bộ trong nhà trường, Hội diễn văn nghệ, viết bài tham gia các chuyên mục trên tạp
chí Văn tuổi thơ và Toán tuổi thơ hàng tháng, giao lưu Tiếng Anh trong các buổi
sinh hoạt. Nhà trường cũng đã đặt cho mỗi lớp 1 cuốn Tạp chí Văn tuổi thơ và Toán
tuổi thơ, báo Nhi đồng phục vụ cho việc đọc và tìm hiểu kiến thức của học sinh
cũng như tạo điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp dạy học cũng như sinh
hoạt CLB, để các thành viên các CLB thường xuyên theo dõi, tham gia viết bài và
tham dự các cuộc thi do báo, tap chí phát động .

Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

Sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh
Về nguyên tắc hoạt động của CLB đó là lấy học sinh làm trung tâm, các em sẽ
có cơ hội cùng nhau tham gia thảo luận nhóm, thuyết trình, đối thoại, đề xuất những
sáng kiến v.v... Đầu năm học, các CLB tổ chức những đợt tuyển thành viên mới bằng
nhiều hình thức: các thành viên gặp gỡ tuyên truyền, đăng thông báo trên bảng tin
của liên Đội… Các CLB luôn tăng số lượng thành viên vào thời gian đầu các năm
học. Số lượng thành viên của mỗi CLB ngày một tăng lên đặc biệt CLB Tiếng Anh
năm học 2018 - 2019 lên tới 30-40 thành viên. Các CLB hầu hết đều có lịch hoạt
động và xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, phổ biến đến các thành viên. Các
thành viên đều tuân thủ nghiêm túc và nhiệt tình tham gia. Lợi ích đầu tiên có thể
nhìn thấy từ CLB trong trường học là tạo thêm sự tự tin và hoà nhập nhanh cho các
bạn học sinh, Thông thường, cứ mỗi tuần, CLB lại có một buổi sinh hoạt tập thể vào
cuối tuần. Trong buổi sinh hoạt, mọi người sẽ cùng thảo luận về một chủ để và cùng
góp ý cho nhau hoặc cùng trao đổi những vấn đề xung quanh bài tập, kiến thức đã
được học trên lớp. Các bạn học sinh khi tham gia vào CLB không chỉ bổ sung được
các kiến thức của nhiều môn học khác nhau mà còn tự tin, năng động, giao tiếp tốt
hơn cũng như rèn luyện sức khoẻ. Hơn nữa, chính từ trong những CLB này những
nhân tố xuất sắc, có tố chất trong nhiều lĩnh vực học tập, TDTT, văn nghệ, hoạt động
Đội… sẽ được phát hiện và bồi dưỡng đúng đắn.
Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

Có thể nói, mô hình các CLB trong trường học là một phần quan trọng trong
chương trình phát triển toàn diện của nhà trường; tạo điều kiện cho các em học sinh
thực hành những điều đã học, cũng như phát triển tối đa khả năng của mỗi cá nhân.
Quan trọng hơn cả là sau những trải nghiệm cùng CLB, mỗi bạn học sinh sẽ thêm tự
tin với những kiến thức và kĩ năng mà mình thu được.
b. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Các hoạt động ngoài giờ lên lớp được nhà trường thường xuyên quan tâm như
Các bổi sinh hoạt chính trị đầu tuần, múa hát sân trường, trò chơi dân gian, đóng
kịch, kể chuyện, đọc thơ, vè, diễn thời trang, các buổi sinh hoạt giáo dục kỹ năng
sống…Đây là những hoạt động không chỉ thu hút được số lượng đông đảo học sinh
tham gia, mà còn mang lại hiệu quả rất cao, có tác dụng rất tích cực đến thái độ của
các em đối với môn tiếng Anh và các môn học khác. Học sinh không những có cơ hội
bổ sung, ôn tập, ghi nhớ bài trên lớp mà còn giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn trong
giao tiếp, các em có cơ hội học hỏi, giao lưu với bạn bè, có cơ hội được thể hiện
mình,…
Qua các hoạt động giúp các em giải trí, kích thích sự sáng tạo, trẻ trung, tạo
cho các em tâm trạng thoải mái, vô tư, từ đó giúp các em có lối sống lành mạnh,
trong sáng, hồn nhiên và là cơ sở khoa học cho học sinh tiếp thu kiến thức ở các môn
học. Học sinh luôn coi trường là nhà, mỗi khi đến trường là một niềm vui, tạo cho các
em có sức thư giãn, có sức khỏe tốt để sáng tạo trong cách học, cách làm.

Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

Trong năm học vừa qua, các em học sinh của trường Tiểu học Khánh Nhạc A
đã có một cuộc trải nghiệm đầy thú vị và ý nghĩa ngay tại trường. Đó là Ngày hội ẩm
thực quê hương được Chi đoàn Thanh niên, Liên đội và nhà trường tổ chức. Tại ngày
hội, học sinh các lớp dựng trại trên sân trường, được thầy cô giáo hướng dẫn làm các
món ăn truyền thống của Quê hương như bánh dầy, bánh nếp, bánh rán... cùng các
loại chè: chè xanh, chè hoa cau, chè bưởi…để giới thiệu, trưng bày thành những gian
hàng đầy hấp dẫn và thú vị tại trại của từng lớp.

Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

Tại mỗi góc trưng bày ẩm thực xinh xắn, các em học sinh trong trang phục của
ngày hội thuyết minh về các món ăn của quê hương mình với thầy cô và bè bạn.
Nhiều món ăn mang đậm bản sắc dân tộc được các em học sinh giới thiệu rất chi tiết,
hấp dẫn.
Các em học sinh của nhà trường rất hứng thú với ngày hội ẩm thực này. Đây là
cuộc trải nghiệm sáng tạo đầy thú vị, sinh động qua nét văn hóa ẩm thực quê hương.
Hòa mình vào ngày hội, mỗi em học sinh hiểu hơn về văn hóa quê hương mình, nhân
lên niềm tự hào và tình yêu văn hóa xứ sở.
c. Tổ chức sinh hoạt tập thể
Trong năm học nhà trường đã tổ chức sinh hoạt tập thể mỗi tháng 1 lần theo
từng chủ đề của tháng:
- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới.
- Sinh hoạt hưởng ứng tháng an toàn giao thông
- Tổ chức ngày 20/11
- Sinh hoạt chủ đề noi gương chú bộ đội…
- Ngày hội đọc sách
- Vui trung thu
Các hoạt động tập thể tạo ra cơ hội cho học sinh thể hiện những ý tưởng, khả
năng sáng tạo của mình, thể hiện năng lực tổ chức các hoạt động, thực hiện và kiểm
tra giám sát các hoạt động của mình.
Thông qua các hoạt động, học sinh được rèn luyện tính tỉ mỉ, chi tiết, nhanh
nhẹn, kiên nhẫn, có khả năng thiết lập các mối quan hệ tốt, có khả năng giao tiếp.
Khi tham gia các hoạt động tập thể, học sinh thể hiện được tính bền bỉ cũng
như khả năng chịu đựng áp lực cao của mình.
Ngoài ra các em còn biết ứng phó với mọi tình huống bất kỳ xẩy ra. Học sinh
nắm bắt được thông tin căn bản về nhà trường của mình đang ngồi học tập, được làm
quen với việc tiếp thu lượng thông tin ngoài trời, trong điều kiện đông người tham
gia.

Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

d. Hoạt động nhân đạo, từ thiện
Trong năm học nhà trường đã tổ chức các hoạt động giúp đỡ các bạn học sinh
nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các bạn học sinh khuyết tật; tổ chức chương trình tết
ấm tình thương, nuôi lợn nhựa giúp bạn khó khăn của trường; Tổ chức cho học sinh
mua tăm nhân đạo giúp hội người mù Huyện Yên Khánh; Hưởng ứng chương trình
ngôi nhà khăn quàng đỏ… Từ những hoạt động trên đã tác động đến trái tim, tình
cảm, sự đồng cảm của học sinh trước những con người có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn như có em An lớp 4B bị hỏng mắt, em Kết lớp 4D bị bại liệt… song các em vẫn
phải vươn lên để sống và hòa nhập với cộng đồng. Hoạt động nhân đạo giúp các em
học sinh được chia sẻ những suy nghĩ tình cảm và giá trị vật chất của mình với những
thành viên trong cộng đồng, giúp các em biết quan tâm hơn đến những người xung
quanh, từ đó giáo dục cho học sinh giá trị sống như biết tôn trọng, tiết kiệm, biết chia
se, biết cảm thông, biết yêu thương, trách nhiệm.

e. Tổ chức thăm quan, dã ngoại
- Tổ chức thăm quan tại địa phương: di tích lịch sử Chùa Nhạc, Đền Thôn
Đồng, Đền Thôn Đỗ; Tham quan cơ sở chiếu cói Thành Hóa, Xưởng May, Làn Nấm
truyền thống..
Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

- Tổ chức trải nghiệm ngoài địa phương: Lăng Bác, trang trại giáo dục
EARAHAU.
Đây là hình thức trải nghiệm hấp dẫn đối với học sinh mục đích để các em
được đi thăm, tìm hiểu và học hỏi kiến thức, học sinh được tiếp xúc trực tiếp các di
tích lịch sử, văn hóa, công trình kỹ nghệ ở ngay tại quê hương nơi các em đang sinh
sống và học tập để giúp các em có những kiến thức thực tế từ đó có thể áp dụng vào
cuộc sống. Thông qua các mô hình trải nghiệm trong năm học còn có tính giáo dục
tổng hợp với học sinh như giáo dục lòng yêu thiên nhiên, quê hương đất nước, giáo
dục truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử của ông cha ta.
Trong mỗi chuyến trải nghiệm, nhà trường xác định, trải nghiệm không chỉ là
quan sát, chiêm ngưỡng hay nghe giảng giải mà học sinh cần được tự tay mình làm
những công việc thường ngày của cuộc sống. Tuy có thể không thành thạo nhưng
việc tự làm những công việc dù là nhỏ, các em sẽ cảm nhận được sự vất vả, khó nhọc
và rèn luyện đức tính yêu lao động.

Học sinh thăm và chăm sóc di tích lịch sử Chùa Nhạc

Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, huyện Yên Khánh.

Các em học sinh thăm Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Các em học sinh tập làm bác sỹ, anh bộ đội
Người viết: Nguyễn Thị Dân Huyền


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×