Tải bản đầy đủ

skkn giải pháp về việc ứng dụng CNTT vào công tác giải quyết TTHC của sở GD ninh bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: Hội đồng chấm sáng kiến Sở Giáo dục và Đào tạo
Chúng tôi ghi tên dưới đây:

TT

Họ và tên

Ngày
tháng
năm sinh

Chức vụ

Trình độ
chuyên
môn


Tỷ lệ (%)
đóng góp
vào việc
tạo ra
sáng kiến
20%
20%
20%
20%
20%

Bùi Văn Chương
1962
Trưởng phòng TCCB Thạc sỹ
Nguyễn Thị Hồng Thơm
1980
PTP TCCB
Thạc sỹ
Phạm Văn Nam
1979
PTP TCCB
Thạc sỹ
Vũ Minh Nguyệt
1987
CV TCCB
Thạc sỹ
Tạ Thị Thu Hà
1974
TT một cửa
Cử nhân
1. Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng
Là nhóm tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến:“Giải pháp về việc ứng dụng
CNTT vào công tác giải quyết TTHC của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình”.
Lĩnh vực áp dụng: Cải cách hành chính
2. Nội dung
a. Giải pháp cũ thường làm:
Chi tiết giải pháp cũ:
- Người dân, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ trực tiếp hoặc chuyển qua dịch vụ
bưu chính công ich đến Bộ phận một cửa của Sở GĐ&ĐT.
- Trưởng Bộ phận một cửa chỉ đạo, điều hành bộ phận một cửa hoạt động; phân


công các ủy viên tiếp nhận hồ sơ của tổ chức cá nhân để giải quyết theo quy định.
- Thường trực Bộ phận một cửa:
+ Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho phòng ban có chức năng giải quyết;
+ Tiếp nhận kết quả do phòng ban chức năng chuyển đến, trả kết quả cho tổ
chức, cá nhân.
- Phòng ban có chức năng giải quyết hồ sơ
+ Thẩm định, tham mưu ra văn bản trình lãnh đạo Sở phụ trách quyết định
giải quyết;
1
2
3
4
5

1


+ Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa để trả cho tổ chức, cá nhân
đúng hẹn.
Việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả có sổ ghi chép; các mẫu phiếu hẹn, yêu cầu
và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết được lưu trữ tại bộ phận một cửa.
Ưu điểm, nhược điểm và những tồn tại cần khắc phục:
Những ưu điểm:
- Thực hiện cơ chế một cửa cơ quan Sở đã thực sự đáp ứng được nguyện vọng của
nhân dân, được cán bộ tiếp nhận hướng dẫn, giải thích rõ ràng, dễ hiểu, giảm bớt
được các thủ tục hành chính còn rườm rà, các tổ chức, công dân chỉ đến một nơi để
giao dịch về hồ sơ hành chính mà không phải đi lại nhiều nơi như trước đây và giải
quyết công việc theo đúng thời gian quy định, đúng hẹn tạo điều kiện thuận lợi cho
tổ chức và nhân dân trong quá trình giải quyết công việc. Tất cả các thủ tục, quy
trình thời gian giải quyết, phí, lệ phí đều được công khai hóa rộng rãi, qua đó giúp
dân thực hiện và cũng để người dân giám sát việc làm và trách nhiệm của công chức
Nhà nước.
- Công dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa được hướng dẫn và cung cấp
dịch vụ đầy đủ, thái độ, tác phong của cán bộ công chức trong bộ phận được đổi
mới, lịch sự, nghiêm túc, công việc được giải quyết nhanh gọn, không gây phiền hà
sách nhiễu đối với tổ chức, công dân.
- Trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ được nâng lên, hạn chế
được tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu với công dân. Quan hệ giữa công dân và công
chức Nhà nước được cải thiện, gần gũi, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào cơ quan
Nhà nước.
Những tồn tại, hạn chế
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các giao dịch hành chính giữa tổ
chức và cá nhân chưa được thực hiện đồng bộ. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục
hành chính công trực tuyến mức độ 3,4 chưa nhiều.
b. Giải pháp mới cải tiến:
- Mô tả bản chất của giải pháp mới:
Cải cách thủ tục hành chính được xác định là một trong sáu nhiệm vụ trong
Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. Mục tiêu của cải cách
thủ tục hành chính nhằm giải quyết mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau và
cơ quan nhà nước với công dân và tổ chức trong xã hội theo hướng đơn giản, gọn nhẹ và
công khai, minh bạch. Để thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn
hiện nay, Nhà nước đã có những biện pháp tổng thể, trong đó có việc thực hiện chính
quyền điện tử và cơ chế “một cửa điện tử, quy trình giải quyết TTHC theo một cửa điện
tử” trong giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước với công dân và tổ chức. Dựa trên
2


cơ sở thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa điện tử” ở Sở Giáo dục
và Đào tạo hiện nay, trong sáng kiến này nhóm tác giả đưa ra một số giải pháp nâng cao
về việc ứng dụng CNTT vào công tác giải quyết TTHC của Sở Giáo dục và Đào tạo
Ninh Bình.
Việc áp dụng hệ thống Một cửa điện tử giúp cho Sở Giáo dục và Đào tạo nâng
cao chất lượng phục vụ công dân, tổ chức thông qua việc ứng dụng công nghệ thông
tin để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và công khai tình trạng giải
quyết hồ sơ. Cụ thể:
- Hỗ trợ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong công tác tiếp nhận hồ sơ, theo
dõi quá trình xử lý hồ sơ và trả kết quả.
- Giúp Lãnh đạo, chuyên viên kiểm soát tiến độ giải quyết các thủ tục hành
chính.
- Giúp phối hợp giữa các bộ phận trong cơ quan và giữa các cơ quan để giải
quyết các thủ tục hành chính.
- Công khai tình trạng xử lý hồ sơ, cho phép công dân, tổ chức theo dõi trạng
thái xử lý hồ sơ của mình qua nhiều kênh như: website, tin nhắn, điện thoại, …
Thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 như
sau:
Bước 1: Công dân hoặc đại diện tổ chức, doanh nghiệp (gọi là người nộp)
truy cập trên internet tại địa chỉ motcua.ninhbinh.gov.vn và đăng ký tài khoản theo
mẫu (nếu cần, khuyến khích đăng ký); Chọn Nộp hồ sơ qua mạng, chọn cơ quan,
đơn vị và thủ tục cần nộp. Khai báo thông tin điện tử theo mẫu và gửi hồ sơ trực
tuyến qua mạng tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Kết thúc quy trình nộp hồ sơ họp lệ, người nộp sẽ nhận được tin nhắn của
tổng đài tự động về việc tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính của người nộp.
Bước 2: Bộ phận Một Cửa tiếp nhận, kiểm tra bộ hồ sơ của người nộp trên
hệ thống, nếu:
- Hồ sơ cần bổ sung thủ tục hoặc cần đối chiếu văn bản gốc của hồ sơ thì gửi
thông báo cho người nộp hồ sơ qua tin nhắn SMS hoặc thư điện tử ghi rõ yêu cầu
cho người nộp để bổ sung; nêu quá thời hạn theo quy định mà người nộp chưa hoàn
chỉnh hồ sơ theo quy định thì thông báo hủy hồ sơ trên hệ thống; quá trình thụ lý hồ
sơ trở về Bước 1.
- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và chuvển phòng ban chuyên môn để
tham mưu, xử lý.
- Hồ sơ hoàn thiện việc thụ lý ở Bước 2, hệ thống tự động gửi tin nhắn SMS
hoặc thư điện tử thông báo trình trạng hồ sơ đến người nộp.
Bước 3: Lãnh đạo Phòng chuyên môn phân công công chức xử lý hồ sơ theo
3


trình tự, thời gian quy định.
Bước 4: Công chức xử lý hồ sơ tiếp tục kiểm tra tính hơp lệ, thẩm tra hồ sơ
nếu:
- Hồ sơ thiếu hoặc chưa họp lệ thì trả lại cho Bộ phận Một Cửa điện tử, Bộ
phận Một Cửa điện tử thông báo cho người nộp bổ sung hồ sơ qua tin nhẩn SMS,
thư điện tử. Sau khi hồ sơ đầy đủ thì chuyển phòng ban chuyên môn tham mưu, xử
lý tiếp.
- Hồ sơ đầy đủ, tham mưu giải quyết theo nhiệm vụ được giao, trình Lãnh
đạo phòng chuyên môn xem xét, xử lý theo chức năng.
Bước 5: Lãnh đạo phòng chuyên môn sau khi xem xét kết quả xử lý của
công chức, nếu:
- Đồng ý với kết quả xử lý của công chức thì trình Lãnh đạo cơ quan ký
duyệt kết quả.
- Không đồng ý kết quả xử lý của công chức thì yêu cầu sửa đổi, bổ sung,
trả lại hồ sơ cho chuyên viên xử lý tiếp, chuyến về Bước 4.
(Trong trường hợp để hồ sơ quá hạn thì công chức xử lý hoặc Trưởng phòng
chuyên môn có trách nhiệm thông báo bằng văn bản và có thư xin lỗi người nộp
theo quy định).
Bước 6: Lãnh đạo đơn vị sau khi xem xét kết quả xử lý của phòng chuyên
môn, nếu:
- Đồng ý với kết quả xử lý của phòng chuyên môn thì ký duyệt hồ sơ và trả
về phận Một Cửa để trả kết quả cho người nộp. (thông qua bước 5).
- Không đồng ý với kết quả xử lý của phòng chuyên môn thì yêu cầu sửa
đổi, bổ sung, trả lại hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý tiếp, quay vê Bước 5.
Sau khi có kết quả trả về tại bộ phận Một Cửa thì hệ thống tự động gửi tin
nhắn SMS, thư điện tử cho người nộp biết để thực hiện các yêu cầu và nhận kết quả
tại Bước 7.
(Trong trường hợp để hồ sơ quá hạn thì công chức xử lý hoặc Trưởng phòng
chuyên môn có trách nhiệm thông báo bằng văn bản và xin lỗi người nộp theo quy
định).
Bước 7: Trả kết quả tại Bộ phận Một Cửa điện tử và kết thúc quá trình giải
quyết TTHC
- Trường hợp hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 thì người nộp
mang toàn bộ hồ sơ gốc để đối chiếu (nếu cần), nộp lệ phí (nếu có) hoặc chuyển
khoản qua hệ thoonbsg ngân hàng hoặc dịch vụ thu hộ (COD) của bưu chính và
nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Một Cửa hoặc đăng ký trả/nhận qua dịch vụ
bưu chính công ích.
4


- Trường hợp hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 4, người nộp
đóng các khoản lệ phí (nếu có) qua hệ thống thanh toán trực tuyến; Bộ phận Một
Cửa chuyển trả kết quả thông qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc trực tuyến.
BẢNG MÔ TẢ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

- Tính mới, tính sáng tạo của giải pháp:
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết TTHC dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3,4.
- Đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu
chính công ích.
Cách làm mới trên tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, làm giảm chi
phí đi lại và tránh tiêu cực, sách nhiễu cho người dân.
3. Hiệu quả kinh tế, xã hội dự kiến đạt được
- Hiệu quả xã hội: Áp dụng giải pháp một cửa điện tử góp phần nâng cao tinh
thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong xử lý công việc; công khai,
minh bạch hồ sơ, quy trình, thời gian giải quyết TTHC của tổ chức, công dân, giảm
5


thời gian ghi chép sổ sách của công chức tiếp nhận và trả kết quả so với trước, nâng
cao trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức
được phân công xử lý hồ sơ TTHC... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Việc thực hiện một cửa điện tử, người dân thực hiện TTHC chỉ cần nộp hồ sơ
tại một cửa giao dịch và nhận kết quả cũng tại cửa giao dịch đó. Ngoài ra, người dân
cũng có thể biết tình trạng xử lý và giải quyết hồ sơ của mình trên máy tính hoặc
một tin nhắn trên điện thoại, đồng thời lãnh đạo Sở cũng có thể kiểm tra tiến độ hoạt
động của các bộ phận có liên quan, từ đó tránh được tình trạng quan liêu, nhũng
nhiễu, làm chậm tiến độ giải quyết hồ sơ của người dân
- Hiệu quả kinh tế: Thời gian qua, việc ứng dịch vụ công trực tuyến được xem
là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính
quyền điện tử. Sử dụng DVCTT giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ
sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu,
quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền, hách dịch; Ngoài ra, việc gửi
hồ sơ qua DVCTT giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại
bất cứ đâu có kết nối internet. Nếu trước đây, muốn đăng ký TTHC phải đến trực
tiếp cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Nay, với
phương thức DVCTT mức độ 4, mọi việc liên quan đến TTHC, các tổ chức, cá nhân
có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị đồng thời có thể theo dõi, giám sát
được tình trạng giải quyết hồ sơ. Vì vậy, khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực
tuyến mức độ 4 các tổ chức, cá nhân đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí đi lại,
chi phí văn phòng phẩm
4. Điều kiện và khả năng áp dụng
- Điều kiện áp dụng: Hoàn toàn thuận lợi
- Khả năng áp dụng: Áp dụng thường xuyên
Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự
thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
XÁC NHẬN CỦA LÃNH SỞ

Ninh Bình, ngày 30 tháng 5 năm 2019
Người nộp đơn

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×