Tải bản đầy đủ

13nguyen thi thu anh

THIÏËT KÏË QUY TRỊNH
Y HỔC
TƯÍPHÊN
CHÛÁC
HỐA
DẨ
TRONG MƯN ÀÕA LĐ 10 ÚÃ TRÛÚÂNG TRUNG
NGUỴN THÕ THU ANH*

Ngây nhêån bâi: 25/08/2017; ngây sûãa chûäa: 26/08/2017; ngây duåt àùng: 05/09/2017.
Abstract: 
The  article  focuses  on  three  approaches  of  differentiated  instruction  based  on  cognitive  ability,  learning  styles
characteristic  of  students  and  also  proposes  a  process  of  organizing  differentiated  instruction  in  teaching  Geography  10 
differentiation  in  cognitive abilities, learning  styles and  intellectual characteristics of students is demonstrated in all stages of th
finding  out  the  students,  identifying  teaching  objectives,  organizing teaching  activities  to  testing  and  assessing  academic  pe
process as  a loop that shows  the strong  link  among  the  stages  of  differentiated  instruction.
Keywords: 
Differentiated  instruction,  learning  styles,  cognitive  ability,  intellectual characteristic,  teaching  Geography.

1. Àùåt vêën àïì
cố thïí vêån dng, àiïìu chónh àïí dẩy hổc bưå mưn trong su

ưët
Tưí chûác dẩy hổc phên hốa (DHPH) lâ mưåt trong cẫ nùm hổc. C thïí:
Giai àoẩn 1. Tòm hiïíu vâ nhêån diïån HS . GV sûã
nhûäng àõnh hûúáng quan trổng àûúåc ghi rộ trong Dûå thẫo
dng cấc phiïëu khẫo sất kïët húåp vúái quan sất vâ tòm hiïíu tûâ
chûúng trònh giấo dc phưí thưng tưíng thïí ca Viïåt Nam
nùm 2017 [1]. Nhiïìu nhâ khoa hổc àậ nghiïn cûáu vïì tưí nhiïìu ngìn thưng tin khấc nhau àïí xấc àõnh NLNT, PCHT,
chûác DHPH vâ hoẩt àưång nây àậ àûúåc triïín khai úã nhiïìùåc àiïím trđ tụå, hoân cẫnh gia àònh,... ca tûâng HS. Cấc
hoẩt àưång tòm hiïíu vâ nhêån diïån HS àûúåc tiïën hânh trûúác
nûúác cố nïìn giấo dc phất triïín trïn thïë giúái. Dẩy hổc sệ
khưng àẩt hiïåu quẫ cao “khi têët cẫ hổc sinh (HS) àûúåc khi bùỉt àêìu nùm hổc vâ àûúåc bưí sung thưng tin trong sët
hổc cng mưåt nưåi dung, theo cng mưåt cấch, trong cngquấ trònh dẩy hổc.
mưåt ngây” [2; tr 39]. Cêìn phẫi tưí chûác DHPH mâ úã àố - Mc tiïu ca viïåc tòm hiïíu, nhêån diïån HS: nhùçm xấc
HS àïí lûåa chổn mc tiïu, nưåi
giấo viïn (GV) “àiïìu chónh phûúng phấp dẩy hổc (PPDH) àõnh àûúåc àùåc àiïím ca mưỵi 
dung dẩy hổc, hònh thûác tưí chûác, PPDH vâ kiïím tra
, àấnh
vâ quan têm àïën nhûäng gò HS àậ biïët, cố thïí lâm, thđch
giấ ph húåp, kiïím soất àûúåc sûå tiïën bưå, khđch lïå hûáng th
lâm, ph húåp vúái tđnh cấch, nhu cêìu vâ mong mën ca
hổc têåp ca HS àïí xêy dûång mưi trûúâng lúáp hổc thên
tûâng em” [3; tr 2].
thiïån, tđch cûåc.
Theo Tomlinson, Brimijoin vâ Narvaez: “DHPH lâ mưåt
- Cấc biïån phấp tòm hiïíu, nhêån diïån HS:xấc àõnh
triïët lđ dẩy hổc dûåa trïn tiïìn àïì cho rùçng HS hổc tưët nhêët
NLNT ca HS: Bûúác 1: Tòm hiïíu NLNT ca HS trong lúáp
khi GV àiïìu chónh quấ trònh dẩy hổc cho ph húåp vúái trònh
hổc tûâ nhiïìu ngìn thưng tin khấc nhau: Tòm hiïíu àiïím
àưå, súã thđch vâ
 phong cấch hổc têåp (PCHT ) ca cấc em”
tưíng kïët mưn Àõa lđ nhûäng nùm hổc trûúác; Tưí chûác khẫo
[4; tr 32]. Elizabeth Breaux vâ Boutte Magee cho rùçng:
sất kiïën thûác nïìn trûúác khi bùỉt àêìu nùm hổc; khẫo sất kiïën
“DHPH lâ tẩo àiïìu kiïån àïí mưỵi HS trong lúáp hổc àẩt hiïåuthûác nïìn trûúác khi dẩy bâi múái; Bûúác 2:
Phên loẩi HS
quẫ cao nhêët” [5; tr 4]. Tuy nhiïn, nïëu GV khưng biïët cấch thânh 4 nhốm NLNT theo thang àiïím 10, bao gưìm: nhốm
tưí chûác vâ quẫn lđ lúáp hổc phên hốa thò “lúáp hổc dïỵ xẫy ra
HS giỗi; khấ; trung bònh; ëu; Bûúác 3:Theo dội sûå tiïën bưå
hưỵn loẩn” [5;tr 39]. Àïí gốp phêìn nêng cao chêët lûúång dẩy ca HS qua hưì sú hổc têåp ca mưỵi HS. Xấc àõnh ngun


hổc bưå mưn, chng tưi àïì xët quy trònh tưí chûác DHPH nhên khiïën HS hổc kếm (do àùåc àiïím tû duy, do chûa
trong mưn  Àõa lđ. Cấc bûúác ca quy trònh tưí chûác DHPH chùm chó, do hoân cẫnh gia àònh,...). Viïåc tòm hiïíu NLNT
gip HS àûúåc tiïëp cêån tri thûác ca bâi hổc ph húåp vúái
ca HS, ngun nhên dêỵn àïën kïët quẫ hổc têåp chûa tưët
nùng lûåc nhêån thûác (NLNT), PCHT vâ àùåc àiïím trđ tụå ca àûúåc tiïën hânh ngay tûâ àêìu nùm hổc vâ diïỵn ra trong sët
bẫn thên àïí àẩt hiïåu quẫ hổc têåp cao nhêët so vúái khẫ nùng quấ trònh dẩy hổc àïí GV lêåp kïë hoẩch gip àúä riïng tûâng
ca mưỵi em.
HS tiïën bưå.
2. Thiïët kïë quy trònh tưí chûác dẩy hổc phên hốa
- Xấc àõnh àùåc àiïím trđ tụå ca mưỵi HS trong lúáp hổc:
trong mưn Àõa lđ 10 .
Cố thïí xấc àõnh cấc dẩng trđ tụå khấc nhau ca HS theo cấc
Qua nghiïn cûáu lđ lån vâ thûåc tiïỵn dẩy hổc, chng tưi bûúác sau: Bûúác 1: Sûã dng phiïëu khẫo sất trđ tụå àïí àiïìu tra
àïì xët quy trònh DHPH trong dẩy hổc Àõa lđ 10, gưìm 3 giai
àoẩn, quy trònh nây khưng chó ấp dng àïí dẩy mưåt bâi mâ*Trûúâng Trung hổc cú súã & Trung hổc phưí thưng Nguỵn T

48

Tẩp chđ Giấo dc sưë 415

(kò 1 - 10/2017)


àùåc àiïím trđ tụå ca HS; Bûúác 2:tra cûáu hổc bẩ kïët quẫ hổc Vđ d: Bâi 16, 
Sống, Thy triïìu, Dông biïín
 (Àõa lđ 10),
têåp nhûäng nùm trûúác ca HS àïí xấc àõnh thïm cấc thưng GV thiïët kïë mc tiïu dẩy hổc thânh 3 bêåc nhû 
bẫng bïn.
tin vïì thïë mẩnh trđ tụå. Vđ d: cấc HS cố trđ tụå logic toấn hổc Khi dẩy Bâi 16 (
Àõa lđ 10) cho cấc HS cố NLNT trung
lâ nhûäng HS hổc tưët cấc mưn tûå nhiïn, HS cố trđ tụå khưng bònh, ëu cố thïí khưng lûåa chổn mc tiïu bêåc 3.
gian thûúâng àûúåc àấnh giấ cao úã mưn Mơ thåt...; Bûúác 3:
- Phên hốa mc tiïu dẩy hổc àấp ûáng àa dẩng trđ tụå
Phỗng vêën, trao àưíi trûåc tiïëp vúái HS, ph huynh HS, bẩn ca HS. GV cố thïí xêy dûång cấc mc tiïu dẩy hổc àïí phất
hổc àïí cng cưë cấc thưng tin àậ thu thêåp àûúåc; Bûúác 4: triïín mưåt sưë dẩng trđ tụå ca HS. GV sệ vûâa tiïëp cêån nhêån
Quan sất HS tham gia cấc hoẩt àưång hổc têåp àïí cng cưë thûác nhû mưåt cưng c àïí giẫi quët mưåt àún võ kiïën thûác
cấc thưng tin àậ thu thêåp àûúåc; Bûúác 5:Thưng bấo kïët quẫ ca bâi hổc, vûâa phất triïín cấc loẩi trđ tụå ca HS. Vđ d:
khẫo sất túái HS vâ hûúáng dêỵn HS lêåp kïë hoẩch khai thấc tưëi
cng mc tiïu HS trònh bây àûúåc vai trô ca ngânh Giao
àa cấc thïë mẩnh ca bẫn thên àïí hổc têåp hiïåu quẫ; Bûúác 6: thưng vêån tẫi - Bâi 36,Vai trô, àùåc àiïím vâ cấc nhên tưë
Lêåp hưì sú trđ tụå ca HS. Têët cẫ cấc thưng tin thu àûúåc tûâẫnh hûúãng àïën phất triïín, phên bưë ngânh Giao thưng vêån
viïåc tòm hiïíu àùåc àiïím trđ tụå HS àûúåc ghi chếp trong hưì sú tẫi (Àõa lđ 10), nhûng mc tiïu dânh cho cấc HS cố thïí
hổc têåp ca mưỵi em.
mẩnh trđ tụå ngưn ngûä lâ: “HS viïët àûúåc bâi lån vïì sûå
- Phên loẩi PCHT ca HS trong lúáp hổc.Cố thïí xấc thay àưíi vïì KT-XH ca tónh Lâo Cai tûâ khi cố tuën cấp
àõnh PCHT ca mưỵi HS trong lúáp hổc theo cấc bûúác sau: treo lïn Phan-xi-pùng”; mc tiïu dânh cho HS cố trđ tụå
Bûúác 1: Sûã dng bưå cêu hỗi khẫo sất PCHT; Bûúác 2:êm nhẩc lâ: “HS sấng tấc àûúåc bâi hất (bâi rap hóåc sấng
Phỗng vêën trûåc tiïëp HS bùçng cấc cêu hỗi khẫo sất àïí biïëttấc lúâi theo giai àiïåu ca mưåt bâi hất cố sùén) thïí hiïån sûå
thïm thưng tin vïì PCHT ca HS; Bûúác 3: Quan sất thấi àưå, thay àưíi trong àúâi sưëng, sẫn xët úã Viïåt Nam khi ngânh
tònh cẫm, cấch thûác HS tham gia cấc hoẩt àưång hổc têåp. giao thưng ngây câng phất triïín”.
Vúái mưỵi PCHT khấc nhau, HS hûáng th vúái cấc hổc liïåu, Cùn cûá vâo “Thang mûác àưå nhêån thûác” ca Bloom cố
cấch thûác tưí chûác dẩy hổc khấc nhau. Vđ d: HS cố PCHTthïí phên hốa mûác àưå tû duy hûúáng túái phất triïín cấc loẩi trđ
qua vêån àưång rêët nhiïåt tònh tham gia cấc trô chúi, thđch àống tụå. Vđ d khi dẩy hổc Bâi 36 (
Àõa lđ 10), àïí phất triïín trđ tụå
vai, thđch àûúåc ài lẩi trong lúáp hổc,...;
Bûúác 4:Trao àưíi vúái êm nhẩc, cấc mûác àưå mc tiïu cố thïí àûúåc phên hốa nhû
HS vïì PCHT ca cấc em, hûúáng dêỵn HS tûå tòm hiïíu PCHT sau: sấng tấc lúâi cho giai àiïåu bâi hất àậ cố sùén -> sấng tấc
ca bẫn thên, PCHT ca cấc bẩn trong lúáp àïí xấc àõnh cấch bâi Rap -> sấng tấc bâi hất múái. Rộ râng cấc mûác àưå trïn cố
tiïëp thu vâ xûã lđ tri thûác múái hiïåu quẫ; Bûúác 5:
GV phên tđch àưå khố tùng dêìn vïì nùng lûåc êm nhẩc. Cng cố thïí gùỉn kïët
kïët quẫ khẫo sất vâ phên loẩi HS theo cấc nhốm PCHT sûå phên hốa vïì NLNT mưn hổc vúái nùng lûåc trđ tụå àïí thiïët
khấc nhau àïí tưí chûác dẩy hổc trïn lúáp.
kïë nhûäng bâi têåp cố sûå phên hốa vïì cẫ NLNT mưn hổc vâ
Giai àoẩn 2. Lêåp kïë hoẩch vâ tưí chûác:
thïë mẩnh trđ tụå ca HS.
Bûúác 1. Xấc àõnh mc tiïu dẩy hổc:
Bûúác 2. Thiïët kïë nưåi dung, nhiïåm v hổc têåp
- Mc tiïu ca viïåc xấc àõnh mc tiïu dẩy hổc.
 Phên loẩi
- Mc tiïu ca thiïët kïë nưåi dung dẩy hổc.
 Xấc àõnh àûúåc
cấc kiïën thûác, kơ nùng bâi hổc theo cấc mûác àưå nhêån thûác
cấc kiïën thûác, kơ nùng ph húåp vúái NLNT, thïë mẩnh trđ tụå
khấc nhau àïí lûåa chổn ph húåp vúái NLNT, àùåc àiïím trđ tụå,vâ PCHT ca mưỵi HS. Thûåc hiïån àûúåc ngun tùỉc “vûâa
PCHT ca tûâng HS trong lúáp.
sûác”, giẫi quët hiïån tûúång “quấ tẫi”, xêy dûång àûúåc nhûäng
- Cấc biïån phấp xấc àõnh mc tiïu dẩy hổc
. Phên hốa tâi liïåu hổc têåp hêëp dêỵn, ph húåp vúái mưëi quan têm ca HS,
mc tiïu dẩy hổc àấp ûáng àa dẩng nùng lûåc nhêån thûác catẩo àiïìu kiïån àïí mưỵi HS àïìu àûúåc phất triïín tri thûác àïën mưåt
HS theo 3 bêåc: Biïët; Hiïíu vâ Vêån dng; Phên tđch, Tưíng mûác cao hún.
húåp - Àấnh giấ.
- Cấc biïån phấp thiïët kïë nưåi dung dẩy hổc. Thiïët kïë nưåi
dung dẩy hổc àấp ûáng àa dẩng NLNT ca HS; Àiïìu chónh
vâ tưí chûác lẩi nưåi dung dẩy hổc.
Mc àđch lâ gip HS
Bêåc 1
Bêåc 2
Bêåc 3
- Giẫi thđch àûúåc hiïån
- Phên tđch àûúåc ẫnh hûúãng khưng phẫi hổc lẩi nhûäng nưåi dung àậ biïët, àậ vêån dng
- Nïu àûúåc khấi
tûúång triïìu cûú
âng vâ ca dông biïín nống, dông
ín biïthânh thc, gip HS cố thúâi gian àïí thûã sûác vúái nhûäng nưåi
niïåm sống biïín,
triïìu kếm.
lẩnh àïën khđ hêåu ca khu vûåc
dung cố àưå khố hún hóåc nhûäng nưåi dung gùỉn vúái thûåc tiïỵn
sống thêìn, thy
- Sûã dng hònh 16.4, ven biïín.
cåc sưëng; Thiïët kïë cấc tâi liïåu hổc têåp hưỵ trúå HS tiïëp nhêån
triïìu.
trònh bây àûúåc quy låt
- Dûå àoấn àûúåc nhûäng khu vûåc
tri thûác.Ngoâi sûã dng sấch giấo khoa, GV cố thïí thiïët kïë
- Trònh bây àûúåc
phên bưë ca cấc dông
cố bậi cấ lúán do tấc àưång ca
ngun nhên
thïm cấc tâi liïåu hổc têåp gip HS (àùåc biïåt lâ cấc HS trung
biïín trïn cấc àẩi
dông biïín.
sinh ra sống
bònh, ëu, kếm) dïỵ dâng tiïëp nhêån cấc kiïën thûác ca bâi
dûúng.
- Dûåa vâo àùåc àiïím ca sống
biïín, sống thêìn,
hổc; Sûã dng nhiïìu ngìn hổc liïåu khấc nhau.
  GV hûúáng
- Phên tđch àûúåc tấc thêìn vâ dông chẫy xa búâ, biïët
thy triïìu, dông
àưång ca thy triïìu àưëi
cấch thoất hiïím khi gùåp sốngdêỵn HS sûã dng nhiïìu ngìn hổc liïåu khấc nhau àïí dïỵ
biïín.
dâng tiïëp cêån nưåi dung bâi hổc. Sấch tham khẫo, tẩp chđ,
vúái sẫn xët.
thêìn hay dông chẫ
y xa búâ.

(kò 1 - 10/2017)

Tẩp chđ Giấo dc sưë 415 49


- Thiïët kïë nưåi dung dẩy hổc àấp ûáng àa dẩng PCHT
cấc thưng tin trïn Internet, cấc sưë liïåu thưëng kï,... lâ ngìn
ca HS: thiïët kïë cấc tâi liïåu hổc têåp àấp ûáng àa dẩng
thưng tin hưỵ trúå HS hiïíu bâi dïỵ dâng hún.
PCHT ca HS. Cng mưåt nưåi dung kiïën thûác nhûng cố
- Thiïët kïë cấc nhiïåm v hổc têåp àấp ûáng àa dẩng nhêån
thûác ca HS.Thiïët kïë nhiïåm v hổc têåp sao cho khưng quấ thïí thiïët kïë cấc tâi liïåu hổc têåp theo cấc cấch khấc nhau
cho cấc PCHT khấc nhau. Vúái nhûäng HS cố PCHT qua
khố àưëi vúái HS nây hóåc quấ àún giẫn àưëi vúái HS khấc. Mưåt
nhòn, GV sûã dng tranh ẫnh, video clip, biïíu àưì, bẫn àưì,...
hoẩt àưång dẩy hổc, nhiïåm v hổc têåp cố thïí àûúåc thiïët kïë
theo cấc mûác àưå nhêån thûác khấc nhau dânh cho cấc HS cố Tâi liïåu hổc têåp dânh cho cấc HS cố PCHT qua àổc vâ ghi
NLNT khấc nhau. Vđ d dẩy àùåc àiïím ca “àư thõ hốa” - Bâichếp lâ sấch tham khẫo, truån tranh, cấc tâi liïåu hûúáng
24, Phên bưë dên cû, cấc loẩi hònh qìn cû vâ àư thõ hốa dêỵn bùçng vùn bẫn,...
- Thiïët kïë cấc nhiïåm v hổc têåp khấc nhau cng thïí hiïån
(Àõa lđ 10), nhiïåm v ca nhốm HS ëu vâ trung bònh (Nhốm
mưåt
: vúái mưỵi PCHT khấc nhau cố thïí thiïët
1A) lâ: Àổc mc III.2, vâ Tâi liïåu hổc têåp sưë 2, trònh bây àùåc nưåi dung dẩy hổc
kïë cấc nhiïåm v hổc têåp khấc nhau. Vđ d: cấc HS cố PCHT
àiïím ca àư thõ hốa theo dân : Dên cû thânh thõ cố xu
qua nhòn, thđch húåp vúái nhiïåm v khai thấc kiïën thûác tûâ sú
hûúáng.......... (chiïëm ............. dên cû thïë giúái nùm 2013).
Hiïån nay, dên cû thïë giúái sưëng têåp trung úã ............................. àưì, biïíu àưì, bẫng sưë liïåu thưëng kï, bẫn àưì, Atlat; Cấc HS cố
Vđ d:................ Lưëi sưëng thânh thõ ngây câng àûúåc phưíPCHT qua nghe àûúåc giao nhiïåm v nghe CD hay cấc
biïën, vđ d: ............................; Nhiïåm v ca nhốm HS video clip cố lưìng tiïëng àïí tòm hiïíu kiïën thûác múái;...
Bûúác 3. Lûåa chổn hònh thûác tưí chûác, phûúng phấp vâ
khấ giỗi (Nhốm 1B) lâ: Àổc mc III.2 vâ Tâi liïåu hổc têåp sưë 2,
phûúng tiïån dẩy hổc:
hậy nïu àùåc àiïím ca àư thõ hốa vïì: xu hûúáng biïën àưíi tó lïå
- Mc tiïu ca viïåc lûåa chổn hònh thûác tưí chûác, phûúng
dên cû thânh thõ trïn thïë giúái; chûáng minh dên cû ngây
phấp vâ phûúng tiïån dẩy hổc.
 Lûåa chổn hònh thûác tưí
câng têåp trung vâo cấc thânh phưë lúán vâ cûåc lúán; nïu cấc vđ
chûác, phûúng phấp, phûúng tiïån dẩy hổc ph húåp gip
d chûáng tỗ lưëi sưëng nưng thưn àang tiïën gêìn àïën lưëi sưëng
HS dïỵ dâng tiïëp nhêån àûúåc nưåi dung ca bâi hổc, hûáng
thânh thõ.
th, tđch cûåc tham gia cấc hoẩt àưång hổc têåp vâ tòm
GV phên hốa hûúáng dêỵn bùçng cấch àûa ra cấc gúåi ,
àûúåc phûúng phấp tûå hổc hiïåu quẫ.
gip àúä hưỵ trúå HS ëu trong sët quấ trònh hổc gip cấc em
- Cấc biïån phấp lûåa chổn hònh thûác, phûúng phấp vâ
hoân thânh nhiïåm v.
phûúng tiïån dẩy hổc: + Àa dẩng cấc hònh thûác tưí chûác
- Hûúáng dêỵn HS tiïëp cêån nưåi dung dẩy hổc theo cấc dẩy hổc. GV cêìn vêån dng linh hoẩt cấc hònh thûác dẩy
cấch khấc nhau. Sûã dng PPDH khấc nhau nhû phûúng
hổc nhû: dẩy hổc toân lúáp, dẩy hổc cấ nhên, dẩy hổc
phấp húåp àưìng, dẩy hổc dûå ấn,... àïí giao nhiïåm v ph húåp
theo nhốm, dẩy hổc trong lúáp, dẩy hổc ngoâi lúáp àïí àấp
vúái tûâng nhốm HS cố NLNT khấc nhau. Cng cố thïí sûãûáng àa dẩng NLNT, àùåc àiïím trđ tụå vâ PCHT ca HS;
dng cấc cấch khấc nhau àïí tưíng kïët cấc nưåi dung bâi hổc+ Cêìn lûåa chổn nhiïìu phûúng phấp, kơ thåt dẩy hổc
gip cẫ HS khấ, giỗi, trung bònh, ëu khùỉc sêu kiïën thûác bâi
khấc nhau àïí “chẩm àïën” sûå tiïëp thu ca têët cẫ HS trong
hổc. Phên cưng HS giỗi chia sễ cấch hổc vâ gip àúä HS lúáp. Cấc PPDH theo nhốm, dẩy hổc dûå ấn, dẩy hổc theo
kếm hún tiïëp cêån kiïën thûác bâi hổc.
gốc, dẩy hổc theo húåp àưìng, dẩy hổc theo trẩm,... àïìu
- Thiïët kïë nưåi dung dẩy hổc àấp ûáng àa dẩng trđ tụå catẩo àiïìu kiïån àïí phên hốa nhiïåm v hổc têåp cho HS; +
HS: Lûåa chổn cấc nưåi dung dẩy hổc ph húåp vúái cấc thïë
Sûã dng cấc phûúng phấp, kơ thåt dẩy hổc àấp ûáng àa
mẩnh trđ tụå khấc nhau.Tiïëp cêån nưåi dung dẩy hổc theo dẩng NLNT ca HS. Cố nhiïìu phûúng phấp, kơ thåt
cấch huy àưång cấc dẩng trđ tụå khấc nhau gip HS dïỵ dâng dẩy hổc gip GV phên hốa nhiïåm v hổc têåp cho cấc HS
nhúá kiïën thûác ca bâi hổc. Cố thïí sûã dng cấc sẫn phêím hổc
cố NLNT khấc nhau. D sûã dng PPDH nâo cng hûúáng
têåp do HS thiïët kïë lâm tâi liïåu hổc têåp. Vđ d: Bûác tranh
túái huy àưång sûå ch àưång hổc têåp ca têët cẫ HS; + Sûã
“Trâng Tiïìn xûa vâ nay” do HS thiïët kïë cố thïí sûã dng àïí dng cấc phûúng phấp, kơ thåt dẩy hổc àấp ûáng àa
phên tđch tấc àưång ca ëu tưë KT-XH túái sûå phất triïín ngânh
dẩng PCHT ca HS. Mưỵi PCHT sệ hûáng th vúái cấc
phûúng phấp, kơ thåt dẩy hổc khấc nhau. Vò vêåy, GV
Giao thưng vêån tẫi.
cêìn linh hoẩt sûã dng nhiïìu phûúng phấp, kơ thåt dẩy
- Thiïët kïë cấc nhiïåm v hổc têåp àấp ûáng àa dẩng trđ tụå
HS. Ty theo nưåi dung bâi hổc, GV cố thïí thiïët kïë cấchổc àïí khđch lïå HS tham gia cấc hoẩt àưång hổc têåp. HS
àûúåc phếp lûåa chổn nhiïåm v hổc têåp, cấch thïí hiïån sẫn
nhiïåm v hổc têåp hûúáng àïën phất triïín tûâng loẩi trđ tụå HS
hóåc tẩo cú hưåi àïí cấc em àûúåc tiïëp nhêån cấc kiïën thûác, kơphêím hổc têåp; + Sûã dng cấc phûúng phấp, kơ thåt dẩy
hổc àấp ûáng àa dẩng trđ tụå HS. Àïí àấp ûáng àa dẩng trđ
nùng àõa lđ ph húåp vúái thïë mẩnh trđ tụå ca bẫn thên. Vđ d:
tụå trong lúáp hổc, GV cêìn liïn tc thay àưíi tûâ lưëi dẩy ph
trđ tụå ngưn ngûä: cấc nhiïåm v hổc têåp sûã dng kơ nùng viïët
nhû viïët bấo cấo, giẫi thđch,... vïì mưåt vêën àïì tûå nhiïn hay húåp vúái dẩng trđ tụå nây sang lưëi dẩy ph húåp vúái dẩng trđ
tụå khấc, phẫi kïët húåp nhìn nhuỵn nhiïìu kơ nùng trong
KT-XH...

50

Tẩp chđ Giấo dc sưë 415

(kò 1 - 10/2017)


mưåt giúâ hổc. Cố thïí phưëi húåp lâm àiïåu bưå (trđ tụå hònh thïí
lúáp; +Kõp thúâi hưỵ trúå cấc HS gùåp khố khùn trong giúâ hổc.
- àưång nùng) vâ thuët trònh (trđ tụå ngưn ngûä), vệ hònh GV cố thïí giao cho cẫ lúáp cng mưåt nhiïåm v hổc têåp
lïn bẫng (trđ tụå khưng gian), chiïëu cấc video clip cố lưìng song cêìn cố thïm sûå hûúáng dêỵn, gúåi  riïng vúái cấc HS
êm nhẩc (trđ tụå êm nhẩc), àùåt cêu hỗi àïí HS trao àưíi (trđ ëu kếm. Viïåc hưỵ trúå ca GV lâ sûå 
“b àùỉp”
 rêët hiïåu quẫ
tụå giao tiïëp), dânh thúâi gian àïí HS suy nghơ (trđ tụå nưåi àïí rt ngùỉn khoẫng cấch khấc biïåt vïì NLNT ca HS ëu
têm) vâ giao nhiïåm v hổc têåp ngoâi thûåc tïë (trđ tụå tûå
kếm vúái cấc HS khấc trong lúáp; + 
Àiïìu khiïín linh hoẩt
nhiïn hổc).
cấc hoẩt àưång dẩy hổc àïí tiïët kiïåm thúâi gian
. Phẫi têån
- Lûåa chổn phûúng tiïån dẩy hổc:
+ Lûåa chổn phûúng dng thúâi gian bùçng nhiïìu cấch nhû: àùåt cêu hỗi rộ râng,
tiïån dẩy hổc àấp ûáng àa dẩng vïì NLNT ca HS
. Cng mưåt dïỵ hiïíu, khưng àùåt cấc cêu hỗi àấnh àưë; chín bõ sùén
nưåi dung dẩy hổc, GV thiïët kïë cấc nhiïåm v hổc têåp dânh
sâng cấc hổc liïåu; àưång viïn HS tđch cûåc hổc têåp,... Thúâi
riïng cho HS khấ giỗi vâ HS trung bònh, ëu. Hûúáng dêỵn gian “tiïët kiïåm” àûúåc dânh àïí hûúáng dêỵn cấc HS àang
HS tòm tâi liïåu tham khẫo cố àưå khố khấc nhau. Vđ d: HSgùåp khố khùn nhùçm àẫm bẫo têët cẫ cấc HS trong lúáp àïìu
khấ giỗi cố thïí tiïëp cêån tri thûác tûâ cấc tâi liïåu nêng cao, cấc
hiïíu bâi; + Àưång viïn khđch lïå HS trong sët tiïën trònh
sấch hûúáng dêỵn cho HS giỗi. Cấc tâi liïåu hûúáng dêỵn àún dẩy hổc.GV àưång viïn, khđch lïå gip HS ch àưång, tđch
giẫn, c thïí, cấc thiïët bõ trûåc quan,... dânh cho HS trung cûåc vâ àẩt kïët quẫ cao hún trong hổc têåp.
bònh, ëu; + Lûåa chổn phûúng tiïån dẩy hổc àấp ûáng àa
- Phên hốa tiïën trònh dẩy hổc àïí phất triïín nùng lûåc trđ
dẩng trđ tụå HS. Vúái mưỵi loẩi trđ tụå, HS hûáng th vúái nhûäng
tụå ca HS.“Tiïët kiïåm” thúâi gian ca giúâ hổc bùçng cấch giao
phûúng tiïån dẩy hổc khấc nhau. Vđ d: trđ tụå êm nhẩc thđch nhiïåm v hổc têåp cho cấc nhốm HS cố cng thïë mẩnh
bùng àơa, cấc nhẩc c, video clip cố lưìng êm nhẩc; +Lûåa trđ tụå àïí cấc em dïỵ dâng hoân thânh nhiïåm v àûúåc giao.
chổn phûúng tiïån dẩy hổc àấp ûáng àa dẩng PCHT ca HS. GV thêëu hiïíu thïë mẩnh cng nhû àiïím ëu trđ tụå ca mưỵi
Mưỵi PCHT hûáng th vúái nhûäng phûúng tiïån dẩy hổc khấcHS àïí àưång viïn, hưỵ trúå HS phất triïín trđ tụå vâ àẩt kïët quẫ
nhau. Vđ d: Nhûäng HS cố PCHT qua nhòn sệ thđch àûúåc hổc têåp bưå mưn tưët hún.
tòm hiïíu kiïën thûác tûâ cấc hònh ẫnh, sú àưì, biïíu bẫng, video
- Phên hốa tiïën trònh dẩy hổc theo PCHT HS. Phên
clip; + Sûã dng sẫn phêím hổc têåp ca HS lâm tâi liïåu dẩy
nhốm cấc HS cố cng PCHT vâ tẩo àiïìu kiïån hổc têåp ph
hổc. Cố thïí sûã dng cấc sẫn phêím hổc têåp do HS thiïët kïëhúåp àïí HS hổc têåp tđch cûåc vâ hiïåu quẫ hún.
lâm tâi liïåu dẩy hổc. Àố lâ giẫi phấp cung cêëp àa dẩng Bûúác 5. Àấnh giấ kïët quẫ giấo dc:
phûúng tiïån dẩy hổc ph húåp vúái PCHT, thïë mẩnh trđ tụå - Mc tiïu ca viïåc àấnh giấ kïët quẫ giấo dc.
 Thu thêåp
ca HS.
thưng tin vïì nhûäng kiïën thûác, kơ nùng HS àậ tiïëp nhêån àûúåc
Bûúác 4. Àiïìu khiïín tiïën trònh dẩy hổc:
sau mưåt bâi hổc. Kiïím chûáng mûác àưå tiïën bưå vïì NLNT, sûå
- Mc tiïu ca viïåc àiïìu khiïín tiïën trònh tưí chûác DHPH. phất triïín trđ tụå, hûáng th hổc têåp ca tûâng HS. Thu thêåp
Têët cẫ HS àïìu lơnh hưåi àûúåc cấc kiïën thûác, kơ nùng ca bâi
thưng tin vïì hiïåu quẫ dẩy hổc àïí àiïìu chónh cấch thûác tưí
hổc; gip HS nêng cêëp tûâ mûác tri thûác hiïån tẩi àïën mưåt mûác
chûác dẩy hổc ca nhûäng giúâ hổc tiïëp theo.
tri thûác cao hún; tòm ra giẫi phấp àïí àiïìu khiïín cấc hoẩt
- Cấc biïån phấp àấnh giấ kïët quẫ giấo dc
: + Lûåa
àưång dẩy hổc cố nhõp àưå ph húåp vúái tûâng HS.
chổn nưåi dung àấnh giấ ph húåp vúái NLNT, PCHT, súã
- Cấc biïån phấp àiïìu khiïín tiïën trònh DHPH.+ Àiïìu thđch ca HS.Tu theo “àiïím xët phất” ca tûâng HS àïí
khiïín tiïën trònh dẩy hổc ph húåp vúái NLNT ca HS: giaolûåa chổn nưåi dung vâ àưå khố ph húåp (tẩo cú hưåi àïí HS
cấc nhiïåm v hổc têåp cố “àưå khố” ph húåp vúái NLNTgiỗi àûúåc àấnh giấ vïì khẫ nùng vêån dng kiïën thûác);
ca
HS. Thiïët kïë àûúåc hïå thưëng cêu hỗi cố àưå khố khấc nhau+ Àa dẩng cấc hònh thûác àấnh giấ:
Àấnh giấ àõnh kò;
cho cấc àưëi tûúång HS cố NLNT khấc nhau. Cng mưåt Àấnh giấ qua quan sất HS; Àấnh giấ PCHT, NLNT, àùåc
hoẩt àưång dẩy hổc, nhiïåm v hổc têåp giao cho HS giỗiàiïím trđ tụå ca HS thưng qua cấc bâi kiïím tra, cấc phiïëu
phẫi cố mûác àưå u cêìu cao hún. Àưëi vúái HS ëu cấc hỗi vïì kiïën thûác, kơ nùng; àấnh giấ qua cấc phiïëu khẫo sất;
nhiïåm v hổc têåp phẫi c thïí hún, đt bûúác hún àïí vúái tưëc
+ Àấnh giấ kïët quẫ hổc têåp ca HS úã nhiïìu thúâi àiïím khấc
àưå hổc têåp chêåm hún, cấc em vêỵn kõp thúâi gian so vúáinhau (trûúác, trong vâ sau giúâ hổc); +Àa dẩng àưëi tûúång
nhốm HS giỗi; + Linh hoẩt lûåa chổn hònh thûác dẩy hổcàấnh giấ kïët quẫ hổc têåp ca : GV vâ HS cng àấnh
HS
àưìng loẩt hay DHPH dânh riïng cho cấc HS cố NLNT giấ; +Sûã dng nhiïìu cưng c àấnh giấ kïët quẫ hổc têåp ca
khấc nhau. Trûúác khi dẩy hổc toân lúáp, GV cố thïí tấchHS: phiïëu tûå àấnh giấ ca HS; Phiïëu kiïím tra cëi giúâ
cấc HS ëu àïí tưí chûác thïm mưåt hoẩt àưång bưí trúå giphổc; phiïëu khẫo sất sûå quan têm ca HS,...
cấc HS nây nhúá lẩi cấc kiïën thûác àậ hổc. Hoẩt àưång bưí Giai àoẩn 3. Àấnh giấ àiïìu chónh, cẫi tiïën:
trúå cố thïí giao cho HS ëu vïì lâm úã nhâ hóåc u cêìu
- Mc tiïu ca àấnh giấ àiïìu chónh, cẫi tiïën.
 Xêy dûång
cấc HS giỗi hûúáng dêỵn cho bẩn. Khi HS ëu àậ nùỉmcấc giẫi phấp nêng cao hiïåu quẫ dẩy hổc úã nhûäng chu trònh
àûúåc kiïën thûác nïìn tẫng GV múái tưí chûác dẩy hổc toân
tiïëp theo; xêy dûång hưì sú hổc têåp ca mưỵi cấ nhên HS.

(kò 1 - 10/2017)

Tẩp chđ Giấo dc sưë 415 51


- Cấc biïån phấp àấnh giấ àiïìu chónh, cẫi tiïën
: + Xêy revolutionary  changes  in  teaching  and  learning .
dûång hưì sú àấnh giấ sau mưỵi bâi hổc; Thu thêåp cấcASCD.
[5]  Nguỵn  Àûác  Chđnh  (ch  biïn,  2011). 
Têåp  bâi
thưng tin ca mưỵi bâi hổc: toân bưå quấ trònh dẩy ca GV
giẫng ào lûúâng vâ àấnh giấ trong giấo dc
. Trûúâng
vâ quấ trònh hổc ca HS àûúåc quan sất vâ ghi chếp mưåt
Àẩi hổc Giấo dc.
cấch cố hïå thưëng (Nhêåt kđ dẩy hổc, ghi chếp nhanh, bấo[6] Fox, J., & Hoffman, W. (2011). The differentiated
cấo thûåc hiïån cưng viïåc, phiïëu nhêån xết, phỗng vêën, trao instruction book of lists (Vol. 6). John Wiley & Sons.
àưíi...); + Cấc nưåi dung àấnh giấ mưåt bâi hổc: GV àùåt cấc
 [7] Thomas Armstrong (Lï Quang Long dõch, 2011).
cêu hỗi àïí àấnh giấ toân bưå quấ trònh dẩy hổc mưåt bâi
Àa trđ tụå trong lúáp hổc.
 NXB Giấo dc Viïåt Nam.
hổc vâ phất hiïån nhûäng vêën àïì cêìn àiïìu chónh cho nhûäng [8] Lï Thưng (tưíng ch biïn, 2007). Àõa lđ 10. NXB
giúâ dẩy tiïëp theo hóåc nùm hổc tiïëp theo; Àấnh giấ mcGiấo dc.
[9] Lï Thưng (tưíng ch biïn, 2006). Àõa lđ 10 (sấch
tiïu ca bâi hổc; Àấnh giấ nưåi dung dẩy hổc, hònh thûác tưí
giấo viïn). NXB Giấo dc.
chûác, phûúng phấp, kơ thåt dẩy hổc; Àấnh giấ vïì phûúng
tiïån dẩy hổc, mưi trûúâng hổc têåp; Àấnh giấ vïì cấc hoẩt
àưång kiïím tra, àấnh giấ.
- Xêy dûång hưì sú àấnh giấ ca mưỵi HS:GV xêy dûång
(Tiïëp theo trang 44)
hưì sú àấnh giấ riïng tûâng HS (thïë mẩnh vâ àiïím ëu trđ tụå
ca HS; PCHT; mûác àưå kiïën thûác vâ kơ nùng cú bẫn mâ HS búãi lệ, cho nïn, vò vêåy, khưng chó... mâ côn, cố nghơa lâ,
àậ àẩt àûúåc; nhûäng biïíu hiïån bêët thûúâng ca HS;...).
giẫ sûã, nïëu nhû, trûúác hïët, sau cng, mưåt mùåt, mùåt khấc,
- Sûã dng kïët quẫ àấnh giấ
 àïí lêåp kïë hoẩch àiïìu chónh nối chung, tốm lẩi, tuy nhiïn, bïn cẩnh àố, v.v... Hïå thưëng
àïí nêng cao hiïåu quẫ cấc hoẩt àưång dẩy hổc tiïëp theo.
tûâ nưëi nây thûåc sûå lâ mưåt v khđ lúåi hẩi, lâ chêët keo bïìn bó
- Lêåp kïë hoẩch cẫi tiïën chêët lûúång dẩy hổc:
lûåa chổn nưåi tẩo ra sûå gùỉn bố chùåt chệ giûäa cấc cêu cẫ vïì mùåt hònh thûác
dung cêìn cẫi tiïën, xấc àõnh mc tiïu, mûác àưå cêìn àẩt, cấclêỵn nưåi dung, gốp phêìn tẩo ra sûå mẩch lẩc cho àoẩn vùn
àiïìu kiïån vïì cú súã vêåt chêët, cấc àưëi tûúång cng tham gia. vâ vùn bẫn.
Xêy dûång kïë hoẩch thûåc hiïån: nưåi dung, cấc bûúác thûåc hiïån, 4. Kïët lån
thúâi gian cẫi tiïën, cấc tiïu chđ àấnh giấ kïët quẫ cẫi tiïën.
Tốm lẩi, gip HS nùỉm vûäng cấc ngun tùỉc khi sûã dng
3. Kïët lån
ngưn ngûä àưëi thoẩi vâ rên cho cấc em khẫ nùng sûã dng
Mưỵi HS cố NLNT, PCHT, àùåc àiïím trđ tụå rêët khấc ngưn ngûä àưëi thoẩi khi lâm bâi vùn NLXH lâ mưåt cưng viïåc
nhau, àiïìu àố quët àõnh khẫ nùng riïng biïåt khi tiïëp nhêån cêìn thiïët vâ quan trổng ca GV trong quấ trònh dẩy hổc lâm
vâ xûã lđ thưng tin trong quấ trònh hổc têåp. Quy trònh tưí chûácvùn NLXH úã nhâ trûúâng phưí thưng. Thao tấc nây tấc àưång
DHPH mưn  Àõa lđ 10 àậ àûa ra nhûäng chó dêỵn c thïí, dïỵ rêët nhiïìu àïën sûå thânh cưng ca bâi vùn nối riïng cng nhû
vêån dng vïì ba cấch tiïëp cêån DHPH dûåa vâo NLNT, PCHT hiïåu quẫ sau cng ca hoẩt àưång àưëi thoẩi, giao tiïëp nối
vâ àùåc àiïím trđ tụå ca HS. Khi tưí chûác DHPH, GV phẫichung. Do àố, khi tiïën hânh dẩy hổc lâm vùn NLXH, GV
tòm hiïíu NLNT, PCHT, àùåc àiïím trđ tụå ca HS àïí tưí nïn cố  thûác rên luån cho cấc em khẫ nùng nây mưåt cấch
chûác cấc hoẩt àưång dẩy hổc ph húåp, gip cấc em cố trấch
thûúâng xun, tûå giấc; gốp phêìn cẫi thiïån vâ nêng cao chêët
nhiïåm vúái viïåc hổc, ch àưång phất huy àiïím mẩnh, cẫilûúång ca viïåc dẩy vâ hổc lâm vùn NLXH úã nhâ trûúâng phưí
thiïån àiïím ëu ca bẫn thên àïí nêng cao hiïåu quẫ hổc thưng hiïån nay.  
têåp. GV phẫi quan têm thûåc hiïån phên hốa úã têët cẫ cấc
khêu ca quấ trònh dẩy hổc: tûâ viïåc xấc àõnh mc tiïu dẩyTâi liïåu tham khẫo
[1] Nguỵn Quang Ninh (ch biïn) - Nguỵn Thõ Ban
hổc, lûåa chổn nưåi dung, thiïët kïë cấc hoẩt àưång dẩy hổc àïën
Luån têåp cấch lêåp lån
kiïím tra, àấnh giấ trong sët quấ trònh dẩy hổc, nïëu coi - Trêìn Hûäu Phong (2000). 
trong àoẩn 
vùn nghõ 
lån 
cho  hổc sinh  phưí thưng
.
nhể phên hốa úã mưåt khêu nâo àố thò DHPH khưng àẩt
NXB Àẩi hổc Qëc gia Hâ Nưåi.
àûúåc hiïåu quẫ nhû mong mën. 
[2]  M.  Bakhtin  (1993).  Nhûäng  vêën  àïì  thi  phấp
Tâi liïåu tham khẫo
Àưxtưiepxki. NXB Giấo dc.
[1] Bưå GD-ÀT (2017). Dûå thẫo Chûúng trònh giấo
[3] Lậng Nhên (1964). Giai thoẩi lâng Nho
. NXB Nam
dc phưí thưng tưíng thïí.
Chi Tng Thû.
[2]  Breaux,  E.,  &  Magee,  B.  (2010). How  the  best
teachers differentiate instruction . Eye on Education. [4] Lï A - Nguỵn Quang Ninh - Bi Minh Toấn (1995).
. NXB Giấo dc.
[3]  Gregory,  G.  H.,  &  Chapman,  C.  (2012). Phûúng phấp dẩy hổc tiïëng Viïåt
[5] Bưå GD-ÀT. 
Àấp ấn àïì thi tuín sinh àẩi hổc mưn
Differentiated instructional strategies: One size doesn’t
Ngûä vùn khưëi C, D, tûâ nùm 2009 
- 2016.
fit all. Corwin Press.
Tûâ àiïín tiïëng Viïåt
.
[4] Tomlinson, C. A., Brimijoin, K., & Narvaez, L. [6] Hoâng Phï (ch biïn, 1988). 
(2008). The  differentiated  school:  Making NXB Khoa hổc xậ hưåi.

Rên khẫ nùng sûã dng ngưn ng

52

Tẩp chđ Giấo dc sưë 415

(kò 1 - 10/2017)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×