Tải bản đầy đủ

THUYẾT TRÌNH LUẬT KINH tế

CHƯƠNG 8

LUẬT
KINH TẾI. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh và PP điều
chỉnh luật KT
I. Khái niệm Luật kinh tế
Luật kinh tế là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, tổng thể các quy
phạm pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận thể hiện ý chí của giai cấp
công nhân và nhân dân lao động, để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong
quá trình tổ chức, quản lý và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc
mọi thành phần kinh tế.


Nhóm

Đối
tượng

điều
chỉnh
của luật
kinh tếG
N

Đ
H
N
Ì
PB
Á
H
P
G
N
PHƯƠ

ỉnh
h
c
u

i
đ
để
g
n

d

s
Được
i nh
s
t


á
h
p
ế
ht
n
i
k

h
n
các qua
h
n
a
o
d
h
n
i
ình k
r
t
á
u
q
g
tron
ẳng
đ
h
n
ì
b
thể

h
c
c
á
c
giữa
.
u
a
h
n
i

v


ệnh
l
h
n

m
p
á
Phương ph

n hệ
a
u
q
m
ó
h
n
h
u chỉn

i
đ

đ
u
ế
y

ng
h

c
đ
g
h
n

ìn
d
b

t
s

c
b

Đư
ủ thể
h
c
c
á
c
a
iữ
g
ế
với
t
c
h

ư
in
n
k
à
ý
h
l
n
n
n

a
u
u
q
ác cơ q
c
a
iữ
g

u
ế
y
h tế.
in
k
t
với nhau. Chủ

u
L
a

c
c
á
các chủ thể kh


II. DOANH NGHIỆP
VÀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
1. Khái niệm Doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một tổ chức KT có tên riêng, tài sản
riêng, có trụ sở giao dịch ổn định, kinh doanh vì mục
tiêu lợi nhuận


2. Các loại Doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

Doanh nghiệp Nhà nước
Doanh nghiệp Tư nhân
Doanh nghiệp Trách nhiệm Hữu hạn
Doanh nghiệp Cổ phần
Doanh nghiệp Hợp danh
Hợp tác xã
Hộ Kinh doanh cá thể


Các loại Doanh nghiệp ở Việt Nam

CỔ PHẦN
NHÀ NƯỚC

TƯ NHÂN

Cty Nhà nước

TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN

Cty Cổ phần Nhà nước

Cty THNN Nhà nước một thành viên

Cty THNN Nhà nước hai thành viên


2.1 DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
A. Khái niệm

A. Khái niệm

Theo Điều 1 Luật doanh nghiệp nhà nước (26/11/2013):

“Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức
kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn vốn
điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi
phối, được tổ chức dưới hình thức
công ty nhà nước, công ty cổ phần,
công ty trách nhiệm hữu hạn.”


B. Đặc điểm
Là tổ chức kinh tế do Nhà nước thành lập
Tài sản trong doanh nghiệp là một bộ phận tài sản của
Nhà nước
Là đối tượng quản lý trực tiếp của Nhà nước
Là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, thực hiện
hạch toán lấy thu bù chi và đảm bảo có lãi.


Thêm
So với Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp Nhà nước thường được cho là
kém hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong khi các công ty tư nhân chỉ tối đa hóa lợi
nhuận cho cổ đông, Doanh nghiệp Nhà nước thường phải gồng gánh một
số trách nhiệm xã hội, hoạt động vì lợi ích của người dân, được thành lập để
đối phó với những thất bại của thị trường.


C. Phân loại Doanh nghiệp Nhà nước

Công ty Nhà nước

Công ty Cổ phần Nhà nước

Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên

Công ty TNHH Nhà nước Hai thành viên


Công ty Nhà nước :
Là Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ,
thành lập, tổ chức quản lý, đăng ký hoạt động (theo quy định
của Luật Doanh nghiệp Nhà nước). Được tổ chức dưới hình
thức công ty nhà nước độc lập, tổng công ty nhà nước.


Công ty Hàng hải Việt Nam


Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam


Công ty phát triển đường cao tốc việt nam


Công ty Điện lực Việt Nam


Ngoài ra còn các tập đoàn:
Viettel, Công nghiệp Cao su, Công nghiệp
Than- Khoáng sản, Dệt may, Cảng hàng không…


Công ty Cổ phần Nhà nước:
Là công ty cổ phần mà toàn bộ cổ đông là
các công ty nhà nước hoặc tổ chức được Nhà
nước uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và
hoạt động theo quy định của Luật Doanh
nghiệp.


Vietnam Airlines


Ngân hàng Nhà nước Vietinbank


Công ty TNHH
Nhà nước Một thành viên

Là công ty trách nhiệm hữu hạn do Nhà
nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, được tổ chức
quản lý và đăng ký hoạt động theo quy định của
Luật Doanh nghiệp.


Công ty TNHH MTV
Nhà nước Vinatex


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×