Tải bản đầy đủ

Bài 18 x ch Tiếng Việt lớp 2 tuần 1


Học vần


Học vần
Bài 18:

x
xe
xe


Học vần
Bài 18:

x
xe

xe

ch

chóHọc vần
Bài 18:

x
xe

xe

x - ch

ch
chóthợ xẻ


thợ xẻ
xa xa

chì đỏ
chả cá


chả cá


thợ xẻ
xa xa

chì đỏ
chả cá


thợ xẻ


xa xa

chì đỏ
chả cá


Bài 18:

x
xe
xe
thợ xẻ
xa xa

x - ch

ch
chó
chó
chì đỏ
chả cá

Bài 18:

x
xe
xe
thợ xẻ
xa xa

x - ch

ch
chó
chó
chì đỏ
chả cá


xe ô tô chở cá về thị xã


xe ô tô chở cá về thị xã


xe ô tô chở cá về thị xã


xe ô tô chở cá về thị xã


Bài 18:

x
xe
xe

x - ch

ch
chó
chó

thợ xẻ
chì đỏ
xa xa
chả cá
xe ô tô chở cá về thị xã

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×