Tải bản đầy đủ

Bài 15 th Tiếng Việt lớp 2 tuần 1


Học vần


Học vần
Bài 15:

t
tổ
tổ


Học vần
Bài 15:

t
tổ

tổ

th

thỏHọc vần
Bài 15:

t ,th
t
tổ

th
thỏ

tổ

thỏtota

tho thơ tha


ti vi


ti vi

thợ mỏ


thợ mỏBài15:

t
tổ
tổ

t ,th
th
thỏ
thỏ

to

ta
tho thơ tha
ti vi
thợ mỏ

Bài15:

t
tổ
tổ

t ,th
th
thỏ
thỏ

to

ta
tho thơ tha
ti vi
thợ mỏ


bố thả cá mè, bé thả cá cờ


bố thả cá mè,
bé thả cá cờ


t ,th
th
t
thỏ
tổ
thỏ
tổ
to

ta
tho thơ tha
ti vi
thợ mỏ
Bài15:

bố thả cá mè, bé thả cá cờ

ổ, tổ


ổ, tổTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×