Tải bản đầy đủ

Bài 10 oo Tiếng Việt lớp 2 tuần 1

TIẾT 1


KIỂM TRA BÀI CŨ


Học vần

Bài 10:

ô
Học vần

Bài 10:

ô

ơ
cờHọc vần

Bài 10:

ô, ơ

ô


ơ
cờcờhô hồ hổ
bơ bờ bở


hô hồ hổ
bơ bờ bở


hồ


hô hồ hổ
bơ bờ bở


Học vần

Bài 10:

ô, ơ

ô


hô hồ hổ
bơ bờ bở

ơ
cờ
cờ

TIẾT 2


Học vần

Bài 10:

ô, ơ

ô


hô hồ hổ
bơ bờ bở

ơ
cờ
cờ


Học vần

Bài 10:

ô, ơ

bé có vở vẽ


Bài 10 :

ôô, ơ
ơ
cờ
cờ

hô hồ hổ
bơ bờ bở
bé có vở vẽ

ơ hồ
bờ
ôTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×