Tải bản đầy đủ

Bài 9 o c Tiếng Việt lớp 2 tuần 1

TIẾT 1


KIỂM TRA BÀI CŨ


Học vần

Bài 9:

o
Học vần

Bài 9:

o

c
cỏHọc vần

o
Bài 9:

o, c

c
cỏ

cỏbo
co

cọ


bo
co


cọ

cọ


kéo co


bo
co

cọ


Học vần

Bài 9:

o


bo
co

c
cỏ
cỏ
cọ

TIẾT 2


Học vần

Bài 9:

o


bo
co

c
cỏ
cỏ
cọ


Học vần

Bài 9:

o, c

bò bê có bó cỏ


oBài
9:

bo
co

o ,c
c
cỏ
cỏ
cọ

bò bê có bó cỏ

vó bè


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×