Tải bản đầy đủ

Tập đọc Thời khóa biểu Tiếng Việt lớp 2 tuần 7

TẬP ĐỌC

THỜI KHOÁ BIỂU


THI KHO BIU
Bu
ổi

Sán
g

1

Tiếng
Việt

Tiếng
Việt

Tiếng

Việt

Thứ
năm
Tiếng
Việt

2

Toán

Toán

Toán

Toán

Ti
ết

Thứ t

Thứ sáu
Tiếng
Việt
Toán

Hoạt động vui chơi (25 phút)
3
4
1

Chiề

Thứ hai Thứ ba

2

Thể dục
Tiếng


Việt
Nghệ
thuật
Tiếng
Việt

Tiếng
Việt

Tiếng
Việt

Tiếng
Việt

Nghệ
thuật

Đạo đức

Nghệ
thuật

Tự nhiên

Xã hội

Nghệ
thuật

Toán

Nghệ
thuật

Ngoại ngữ

Toán

Nghệ
thuật

Thể dục

Tiếng
Việt

Tiếng
Việt


2. Đọc thời khoá biểu theo buổi
(buổi – thứ – tiết)
M : Buổi sáng:
Thứ hai, tiết 1– Tiếng Việt, tiết 2 - Toán,…
Thứ ba, tiết 1 – Tiếng Việt, tiết 2 – Toán,…
Buổi chiều:
Thứ hai, tiết 1- Nghệ thuật, tiết 2 – Tiếng
Việt,….
Thứ ba, tiết 1 – Toán, tiết 2 – Nghệ thuật,….


3. Đọc và ghi lại số tiết học chính ( ô
mầu hồng), số tiết học bổ sung (ô
màu xanh); số tiết học tự chọn (ô
mầu vàng)
M : Tiết học chính: Tiếng Việt…tiết, Toán…tiết,…
Tiết học bổ sung: Nghệ thuật…tiết, Toán…
tiết,…
Tiết học tự chọn: Tin học…tiết, Ngoại ngữ…
tiết,...


Số tiết học
chính
(23 tiết)

Tiếng Việt: 10 tiết, Toán:
5 tiết, Đạo đức: 1 tiết,
Thể dục: 2 tiết, Hoạt
động tập thể: 1 tiết, Tự
nhiên và Xã hội: 1 tiết,
Nghệ thuật: 3 tiết

Tiếng Việt: 2 tiết, Toán:
Số tiết học bổ 2 tiết, Nghệ thuật: 3
sung
tiết, Thể dục: 1 tiết,
Hoạt động tập thể: 1
(9 tiết)
tiết

Số tiết học tự Tin học: 1 tiết, Ngoại
chọn
ngữ: 2 tiết


4. Em cần thời khoá biểu để làm
gì?

Em cần thời khoá biểu để biết
lịch học, chuẩn bị bài ở nhà,
mang sách vở và đồ dùng học tập
cho đúng.


THI KHO BIU LP 2B
Bu
ổi

Tiế
t

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t

Thứ
năm

Thứ sáu

1

Tập đọc

Kể
chuyện

Tập đọc

Tập viết

Tập làm
văn

2

Tập đọc

3

Chào cờ

Sán
g

4

Chiề
u

Toán

Luyện từ
Âm nhạc
và câu
Hoạt động vui chơi ( 15 phút)
Thể dục

Chính tả

Toán

Toán

Tự nhiên
và Xã hội

Thủ công

Chính tả

Toán

Toán

Sinh hoạt
tập thể

Tăng c
ờng Mỹ
1 Đạo đức Mỹ thuật Thể dục
thuật
Ngoại
Ngoại
Tăng cờng Hớng dẫn
2 Thể dục
học
khoá
khoá
Hoạt động vui chơi (15 phút)

Tăng cờng
Âm nhạc
Ngoại khoáTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×