Tải bản đầy đủ (.pptx) (20 trang)

Tập đọc Cô giáo lớp em Tiếng Việt lớp 2 tuần 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (288.75 KB, 20 trang )

TẬP ĐỌC
lớp 2


Cô giáo lớp em

Nguyễn Xuân Sanh

Luyện
– Sáng
– thoảng
– thơm tho
– ngăém

Sáng nào em đến lớp //
Cũng thấy cô đến rồi //
Đáp lời /“Chào cô ạ!” /
Cô mĩm cười thật tươi. //

Tìm hiểu nội dung


Cô giáo lớp em

Sáng nào em đến lớp //
Cũng thấy cô đến rồi //
Đáp lời /“Chào cô ạ !”/


Cô mỉm cười thật tươi.//


Cô dạy em tập viết //
/
Gió đưa thoảng hương nhaiø
Nắng ghé vào cửa lớp /
Xem chúng em học bài.//
Những lời cô giáo giảng
/
Ấm trang vở thơm tho//
Yêu thương/ em ngắm mãi /
Những điểm mười cô cho.
//
NGUYỄN XUÂN SANH


Cô giáo lớp em

Sáng nào em đến lớp //
Cũng thấy cô đến rồi //
Đáp lời /“Chào cô ạ !”/

Cô mỉm cười thật tươi.//


Cô dạy em tập viết//
Gió đưa thoảng hương nhaiø/
Nắng ghé vào cửa lớp/
Xem chúng em học bài.//
Những lời cô giáo giảng /
Ấm trang vở thơm tho //
Yêu thương / em ngắm mãi /
Những điểm mười cô cho. //
NGUYỄN XUÂN SANH


Cô giáo lớp em

Sáng nào em đến lớp //
Cũng thấy cô đến rồi //
Đáp lời /“Chào
Chào cô
cô ạạ !”/
Cô mỉm cườithật

thậttươi
tươi.//


Cô dạy em tập viết//
Gió đưa thoảng hương nhaiø/
Nắng ghé vào cửa lớp/
Xem chúng em học bài.//
Những lời cô giáo giảng /
Ấm trang vở thơm tho //
Yêu thương / em ngắm
ngắm mãi
mãi /
Những điểm mười cô cho. //
NGUYỄN XUÂN SANH


Cô giáo lớp em
Nguyễn Xuân Sanh

Luyện đọc
- Sáng
– thoảng
– thơm tho
– ngắm


Tìm hiểu nội dung
- mỉm cười
- ghé


Cô giáo lớp em

Nguyễn Xuân Sanh

Luyện

Tìm hiểu nội dung

– Sáng
– thoảng
– thơm tho

- mỉm cười

– ngăém

- ghé
-x
-xx
-xxx


Tập đọc

lớpTập đọc

mỉm cười


Tập đọc

tập viết


Tập đọc

cửa lớp


Tập đọc

cô giáo


Tập đọc

trang vở


Tập đọc

10

điểm mười


TẬP ĐỌC
Cô giáo lớp em

Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời “Chào cô ạ !”
Cô mỉm cười thật tươi.


Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài.Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho.
10

NGUYỄN XUÂN SANH


TẬP ĐỌC
Cô giáo lớp em

Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời “Chào cô ạ !”
Cô mỉm cười thật tươi.


TẬP ĐỌC
Cô giáo lớp em


Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài.


TẬP ĐỌC
Cô giáo lớp emNhững lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm
10 mười cô cho.
NGUYỄN XUÂN SANH


TẬP ĐỌC
Cô giáo lớp em


Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời “Chào cô ạ !”
Cô mỉm cười thật tươi.

Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài.Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm
10 mười cô cho.
NGUYỄN XUÂN SANHTẬP ĐỌC
Cô giáo lớp em

Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời “Chào cô ạ !”
Cô mỉm cười thật tươi.


Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghévào cửa lớp
Xem chúng em học bài.Những lời cô giáo giảng

Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho.
NGUYỄN XUÂN SANHXem Thêm

×