Tải bản đầy đủ

Chính tả Mẩu giấy vụn Tiếng Việt lớp 2 Tuần 6

Chính tả ( nghe – viết)
Mẩu giấy vụn


Chính tả ( nghe – viết)
Lỗi

Mẩu giấy vụn
Bỗng
một em gái đứng dậy, tiến tới
Bỗn
chỗ mẫu
gmẩugiấy, nhặt lên rồi mang bỏ
sọtsọtgiấy
Xong
vào
rác.
Xong xuôi em mới nói:
rác
xuôi
- Em có nghe

nghthấy ạ. Mẩu giấy bảo:
“Các bạn ơi! Hãy
sọt rác!”
e bỏ tôi vàosọt
rác


Chính tả ( nghe – viết)
Lỗi

Mẩu giấy vụn


Chính tả ( nghe – viết)
Mẩu giấy vụn
Lỗi

Bỗng
một em gái đứng dậy, tiến tới
Bỗn
chỗ mẫu
gmẩugiấy, nhặt lên rồi mang bỏ
sọtsọtgiấy
Xong
vào
rác.
Xong xuôi em mới nói:
rác
xuôi
nghthấy ạ. Mẩu giấy bảo:
- Em có nghe
e bỏ tôi vàosọt
“các bạn ơi! Hãy
sọt rác!”
rác


Chính tả ( nghe – viết)
Mẩu giấy vụn
Bài tập Điền vào chỗ trống ai hay
ay
2: ai
ay
m…
mái nhà
cày t….
ay
giơ
Thính t…
ai

,

ch…
ai
tóc

,

nước ay
ch…


Chính tả ( nghe – viết)
Mẩu giấy vụn
Bài tập
3b:


Chính tả ( nghe – viết)
Mẩu giấy vụn

TRÒ CHƠITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×