Tải bản đầy đủ

Luyện từ và câu Tên riêng Cách Viết hoa tên riêng Câu kiểu ai là gì 1 Chiếc bút mực Tiếng Việt lớp 2 Tuần 5

Luyện từ và câu

Tên riêng và cách viết hoa tên
riêng. Câu kiểu Ai là gì?
Bài 1: Cách viết các từ ở nhóm (1) và nhóm (2)
khác nhau như thế nào? Vì sao?
(1)
(2)
sông

(sông) Cửu Long

núi

(núi) Ba Vì

thành phố

(thành phố) Huế

học sinh


(học sinh) Trần Phú Bình

Tên riêng của người, sông, núi… phải viết
hoa.


Luyện từ và câu
Tên riêng và cách viết hoa tên riêng.
Câu kiểu Ai là gì?
Bài 1: Cách viết các từ ở nhóm (1) và nhóm (2) khác
nhau như thế nào? Vì sao?
-sông Cửu Long, sông Hồng, sông Thương, sông Thái
Bình, sông Kinh Thầy…
-núi Ba Vì, núi Tản Viên, núi Đôi, núi Phượng Hoàng…
-thành phố Huế, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng,
thành phố Hải Dương…
-học sinh : Trần Phú Bình, Lương Việt Long, Vũ Thùy
An…
Tên riêng của người, sông, núi… phải viết
hoa.


Luyện từ và câu
Tên riêng và cách viết hoa tên riêng.
Câu kiểu Ai là gì?
Bài 2: Hãy viết:
a- Tên hai bạn trong lớp.
: Lương Việt Long, Vũ Thùy An…
b- Tên một dòng sông( hoặc suối, kênh, rạch, hồ, núi…)
ở địa phương em.
sông Thái Bình, sông Kinh Thầy…
núi Phượng Hoàng
xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương


Luyện từ và câu
Tên riêng và cách viết hoa tên riêng.
Câu kiểu Ai là gì?
Bài 3: Đặt câu theo mẫu:
a- Giới thiệu trường em.
b- Giới thiệu một môn học em yêu thích.
c- Giới thiệu làng( xóm, bản, ấp, buôn, sóc, phố) của em.
Ai( hoÆc c¸i g×, con g×)

lµ g×?

M: M«n häc em yªu thÝch .lµ m«n TiÕng ViÖt.


Luyện từ và câu
Tên riêng và cách viết hoa tên riêng.
Câu kiểu Ai là gì?
Tên riêng của người, sông, núi… phải viết
hoa.
Ai( hoÆc c¸i g×, con g×)

lµ g×?

M: M«n häc em yªu thÝch lµ
. m«n TiÕng ViÖt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×