Tải bản đầy đủ

luyện từ và câu Từ chỉ sự vật Tiếng Việt lớp 2 Tuần 4

Luyện từ và câu
Từ chỉ sự vật
Từ ngữ về ngày, tháng, năm.

SGK
35

1. Tìm các từ theo mẫu trong bảng
(mỗi cột 3 từ)
Chỉ người

Chỉ đồ vật

Chỉ con vật

Chỉ cây cối

M: học sinh

M: ghê


M: chim sẻ

M: xoài


Luyện từ và câu
Từ chỉ sự vật
Từ ngữ về ngày, tháng, năm.

SGK
35

1. Tìm các từ theo mẫu trong bảng (mỗi cột 3 từ)
Chỉ người

Chỉ đồ vật

Chỉ con
vật

M: học sinh

M: ghê

M: chim sẻ

Chỉ cây cối
M: xoài


Luyện từ và câu
Từ chỉ sự vật
Từ ngữ về ngày, tháng, năm.
1. Tìm các từ theo mẫu trong bảng (mỗi cột 3 từ)
Chỉ người
M: học sinh

Chỉ đồ vật
M: ghê


Chỉ con vật
M: chim sẻ

Chỉ cây cối
M: xoài

cô giáo
nông dân
bác sĩ
sửa xe

bàn
sách
máy bay
giường

mèo
gấu
chích bông
gà

mít
nhãn
xà cừ
sầu riêng


Luyện từ và câu
Từ chỉ sự vật
Từ ngữ về ngày, tháng, năm.
2. Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về:
a) Ngày, tháng, năm.
b) Tuần,
M: Bạn
ngàysinh
trong
năm
tuần
nào?
(thứ ...).
Tôi sinh năm 1996.
b) Tuần, ngày trong tuần (thứ ...).
M:

Tháng hai có mấy tuần?
Tháng hai có bốn tuần.


Luyện từ và câu
Từ chỉ sự vật
Từ ngữ về ngày, tháng, năm.
3. Ngắt đoạn sau thành 4 câu rồi viêt lại cho đúng chính tả:

Trời mưa to Hòa quên mang áo mưa Lan rủ
bạn đi chung áo mưa với mình đôi bạn vui vẻ ra
về.


Luyện từ và câu
Từ chỉ sự vật
Từ ngữ về ngày, tháng, năm.
3. Ngắt đoạn sau thành 4 câu rồi viêt lại cho đúng chính tả:

Trời mưa to Hòa quên mang áo mưa Lan rủ
bạn đi chung áo mưa với mình đôi bạn vui vẻ ra
về.


Luyện từ và câu
Từ chỉ sự vật
Từ ngữ về ngày, tháng, năm.
Các em
chú y
Khi ngắt đoạn văn thành các
câu, cuối câu viết dấu chấm câu.
Chữ cái đầu câu viết hoa.


Luyện từ và câu
Từ chỉ sự vật
Từ ngữ về ngày, tháng, năm.
3. Ngắt đoạn sau thành 4 câu rồi viết lại cho đúng
chính tả:
Trời mưa to.
to Hòa quên mang
mang áo
áo mưa.
mưa Lan
Lan rủ
rủ
bạn đi chung
chung áo
áo mưa
mưa với
vớimình
mình.đôi
Đôi
bạn
bạn
vuivui
vẻvẻ
ra
ra
về.về.


Luyện từ và câu
Từ chỉ sự vật
Từ ngữ về ngày, tháng, năm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×