Tải bản đầy đủ

Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật Kiểu câu là gì

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TỪ CHỈ SỰ VẬT
KIỂU CÂU AI LÀ GÌ


Hoạt động sư phạm:
Khởi động
Kiểm tra bài cũ

1. Trò chơi truyền
điện:
-- Tìm
Tìm những
những từ
từ có
có tiếng
tiếng
học
tậpKiểm tra bài cũ

2. Đặt câu với mỗi từ
vừa tìm được
Cả lớp làm vào nháp sau
đó sửa bài dưới hình thức
“ Ai nhanh - Ai đúng”


Kiểm tra bài cũ

Sắp xếp lại các từ trong
câu dưới đây để tạo thành
câu mới.
Hoa là bạn thân nhất của
em.


Bài 1

Tìm những từ chỉ sự vật
(người , đồ vật , con vật ,
cây cối ,....) được vẽ dưới
đây :


Bài 1

Thảo luận nhóm đôi
Nhóm từ chỉ người
Nhóm từ chỉ đồ vật
Nhóm từ chỉ cây cối
Nhóm từ chỉ con vật


Nhóm từ chỉ người

Nhóm từ chỉ đồ
vậtNhóm từ chỉ con vật

Nhóm từ chỉ cây cối


Nhóm từ chỉ người

Bộ đội Công nhân

Nhóm từ chỉ đồ
vật

Ô tô

Máy bay

Nhóm từ chỉ con vật

Nhóm từ chỉ cây cối

Con voi Con trâu

Cây mía Cây dừa


Sù vËt
Con ng êi Loµi vËt § å vËt C©y cèi . . . . .


Bi 2

Tỡm
ch s
vt cú
Vỡcỏc
saot
khụng
ỏnh
du
trong bng sau
vo nhng ụ cũn li?

bạn

thâ
n yêu

th ớ c kẻ

dài

quý mến

cô giáo

chào

thầy giáo

bảng

nhớ

học trò

viết

đi

nai

dũng cảm

cá heo

ph ợ ng vĩ

đỏ

sách

xanh


Bài 3

Đặt câu theo mẫu dưới đây:

Ai ( c¸i g×, con g×)

lµ g×?

B¹n V©
n Anh

lµ häc sinh lí p 2A

........................

........................


Bài 3

Đặt câu theo mẫu dưới đây:

Bạn Vân Anh
là học
là sinh lớp
2Agì ?
Bạn Vân Anh
là học
là sinh lớp
2Agì ?


Bài 3

Đặt câu theo mẫu dưới đây:

Bạn Vân Anh
là học
là sinh lớp
2Agì ?
Bạn Vân
Ai là học sinh lớp 2A?
Anh
?


Bài 3

Đặt câu theo mẫu dưới đây:

Bạn Vân Anh
là học
là sinh lớp
2Agì ?
Từ ngữ nào đã trả lời cho câu hỏi
Ai ?

Bạn Vân
Anh


Bài 3

Đặt câu theo mẫu dưới đây:

Bạn Vân Anh
là học
là sinh lớp
2Agì ?
Từ ngữ nào đã trả lời cho câu hỏi là
gì ?

học sinh lớp
2A


Những từ ngữ nào
trả lời cho câu hỏi
Ai ?

từ chỉ
người
từ chỉ đồ
vật

Những từ ngữ nào trả
lời cho câu hỏi Cái gì ?


Những từ ngữ nào
trả lời cho câu hỏi
Con gì ?


Từ chỉ con vậtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×