Tải bản đầy đủ

Đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh trong quân đội giai đoạn hiện nay TT

1
MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài luận án
Là một bộ phận trọng yếu hợp thành CTTT của Đảng trong
Quân đội, công tác QLTHTT bộ đội nói chung và QLTHTT cán bộ
nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng quân đội vững
mạnh về chính trị; trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng
chính trị, củng cố lập trường, quan điểm giai cấp công nhân, bồi
dưỡng và phát triển phẩm chất nhân cách của người cán bộ cách
mạng; xây dựng tư tưởng tích cực, tiến bộ, chủ động phòng, chống,
ngăn ngừa những tư tưởng tiêu cực, lạc hậu, những biểu hiện suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong mỗi cán bộ.
Các SĐBB là lực lượng nòng cốt, thường trực SSCĐ, chiến đấu
của Quân đội. Sự vững mạnh của các SĐBB là yếu tố có ý nghĩa
quyết định tạo nên chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của các
quân khu, quân đoàn. Để góp phần xây dựng các SĐBB vững mạnh
phải giải quyết nhiều vấn đề, trong đó xây dựng yếu tố chính trị - tinh
thần và QLTHTT cán bộ cấp phân đội là vấn đề đặc biệt quan trọng.
Những năm qua, công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội ở các
SĐBB đã được lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh
đạo, chỉ đạo. Nội dung, biện pháp tiến hành đa dạng, phong phú. Tuy

nhiên, công tác QLTHTT cán bộ ở một số đơn vị vẫn còn những hạn
chế, yếu kém: Một số cấp ủy, CU, CTV, người chỉ huy chưa quan tâm
đúng mức đến công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội; trong lãnh
đạo, chỉ đạo có biểu hiện coi nhẹ, thậm chí giao khoán cho CQCT,
cán bộ chính trị; chậm đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến
hành; thiếu chủ động, nhạy bén trong dự báo, nắm bắt THTT cán bộ.
Một số CBPĐ có biểu hiện sa sút về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu,
thiếu trách nhiệm trong quản lý, chỉ huy và thực hiện chức trách,
nhiệm vụ được giao, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, bị cuốn
hút vào các tệ nạn xã hội, hiện tượng vi phạm PLNN, KLQĐ, nhất là
vi phạm kỷ luật nghiêm trọng chưa được khắc phục triệt để.
Những năm tới, yêu cầu nhiệm vụ BVTQ, nhiệm vụ Quân đội và
các SĐBB đòi hỏi ngày càng cao. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy
mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng,


2
lý luận, văn hóa bằng những thủ đoạn mới tinh vi, xảo quyệt với mưu
đồ thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mặt khác,
những tác động tiêu cực từ mặt trái kinh tế thị trường, sự phân hóa giầu
nghèo, phân tầng xã hội cũng ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng CBPĐ. Sự
phát triển của Internet với các trang mạng xã hội, điện thoại thông minh
với nhiều luồng thông tin xấu độc đang hàng ngày, hàng giờ tác động
trực tiếp, nhiều chiều đến tư tưởng CBPĐ. Trong khi đó, sự phát triển và
sử dụng vũ khí công nghệ cao của một số nước trong các cuộc chiến tại
Trung Đông những năm qua và xu hướng phát triển vũ khí siêu thanh
cũng đặt ra nhiều vấn đề phải đổi mới công tác QLTHTT cán bộ cấp
phân đội ở các SĐBB trong Quân đội giai đoạn hiện nay.
Từ những lý do trên, NCS lựa chọn vấn đề: “Đổi mới công tác
quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh
trong Quân đội giai đoạn hiện nay” làm đề tài nghiên cứu luận án.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn đổi
mới công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội và đề xuất những giải
pháp đổi mới công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội ở các SĐBB
trong Quân đội giai đoạn hiện nay.
Nhiệm vụ nghiên cứu
Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận
án và xác định những vấn đề đặt ra luận án tiếp tục giải quyết.


Làm rõ những vấn đề cơ bản lý luận về công tác QLTHTT, đổi mới
công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội ở các SĐBB trong Quân đội.
Đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra một số kinh
nghiệm đổi mới công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội ở các SĐBB
trong Quân đội.
Xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp đổi mới công tác QLTHTT
cán bộ cấp phân đội ở các SĐBB trong Quân đội giai đoạn hiện nay.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Đổi mới công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội ở các SĐBB
trong Quân đội là đối tượng nghiên cứu của luận án.


3
Phạm vi nghiên cứu
Luận án tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản về THTT,
công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội và đổi mới công tác QLTHTT
cán bộ cấp phân đội ở các tiểu đoàn, đại đội, trung đội thuộc các
SĐBB đủ quân trong Quân đội giai đoạn hiện nay. Phạm vi khảo sát
một số SĐBB đủ quân trực thuộc Quân đoàn 1, Quân đoàn 3, Quân
đoàn 4, Quân khu 2, Quân khu 3, Quân khu 5, Quân khu 7. Các tư
liệu, số liệu điều tra, khảo sát, tổng kết thực tiễn phục vụ cho luận án
giới hạn chủ yếu từ năm 2010 đến nay.
4. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu
Cơ sở lý luận
Cơ sở lý luận của CNMLN, TTHCM, quan điểm, đường lối của
Đảng Cộng sản Việt Nam về CTTT và công tác tư tưởng của Đảng trong
Quân đội; về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội.
Cơ sở thực tiễn
Hiện thực tình hình tư tưởng và công tác QLTHTT cán bộ cấp
phân đội ở các SĐBB trong Quân đội. Các báo cáo sơ, tổng kết về
công tác tư tưởng, CTĐ, CTCT, công tác cán bộ ở các SĐBB. Kết
quả điều tra, khảo sát thực tế của tác giả.
Phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở phương pháp luận của
CNMLN, luận án sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu
khoa học liên ngành và chuyên ngành, trong đó chú trọng phương
pháp phân tích, tổng hợp, lo gich - lịch sử, tổng kết thực tiễn, thống
kê, so sánh, điều tra xã hội học và phương pháp chuyên gia.
5. Những đóng góp mới của luận án
Đề xuất một số giải pháp mới về đổi mới công tác QLTHTT cán
bộ cấp phân đội ở các SĐBB trong Quân đội giai đoạn hiện nay. Đó
là các giải pháp: “Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp quản lý
tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh trong
Quân đội giai đoạn hiện nay” và giải pháp: “Phát huy tính tích cực,
chủ động của đội ngũ cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh
trong tự quản lý tư tưởng”.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài luận án
Góp phần làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về công tác
QLTHTT và đổi mới công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội ở các


4
SĐBB; cung cấp thêm luận cứ khoa học giúp cho cấp ủy, cán bộ chủ trì,
CQCT các cấp ở các SĐBB nghiên cứu, vận dụng vào quá trình lãnh
đạo, chỉ đạo đổi mới công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội ở các
SĐBB. Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho
nghiên cứu, giảng dạy môn CTĐ, CTCT trong các nhà trường Quân đội.
7. Kết cấu của luận án
Gồm phần mở đầu, 4 chương (9 tiết), kết luận, danh mục các
công trình khoa học đã công bố của NCS, danh mục tài liệu tham
khảo và phụ lục.
Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài liên quan đến
đề tài luận án
1.1.1. Các công trình ở nước ngoài nghiên cứu về
tư tưởng, tình hình tư tưởng, công tác tư tưởng và
công tác quản lý tình hình tư tưởng
Tiêu biểu là các cuốn sách: “Sự tu dưỡng về ý thức tư tưởng của
đảng viên cộng sản” của Lưu Thiếu Kỳ; “Người lãnh đạo và cấp
dưới” của X - Kô - va - ép - xky; “Những cơ sở khoa học của việc
quản lý quá trình tư tưởng” của G.I.Gui - ra - lép; “Giáo dục và quản
lý - sự phối hợp công tác tư tưởng” của I.Đ.Tơ - rôt - chen - cô
(1984) và luận án của Bun Đuong Cay Xỏn “Chất lượng công tác tư
tưởng của các Đảng bộ tỉnh đồng bằng Miền Trung nước cộng hòa
dân chủ nhân dân Lào”.
1.1.2. Các công trình ở nước ngoài nghiên cứu
về tình hình tư tưởng và công tác quản lý tình hình
tư tưởng trong lực lượng vũ trang
Tiêu biểu là các cuốn sách: “Một số vấn đề công tác đảng, công
tác chính trị trong các lực lượng vũ trang Liên Xô” của A.A.Ê- Pi Sép; “Công tác tư tưởng trong các lực lượng vũ trang Xô viết” của
A.A.Ê- Pi - Sép; “Khái quát giáo dục tinh thần trong quân đội nước
ngoài” của Tào Vũ và Dương Cương; “Trung Quốc đổi mới lý luận
chỉ đạo quân đội trong giai đoạn mới” của Trương Hiểu Đồng và bài


5
báo “Rèn luyện tinh thần - tâm lý cho bộ đội trong quân đội nước
ngoài” của M.Delenkốv.
1.2. Các công trình nghiên cứu ở trong nước
liên quan đến đề tài luận án
1.2.1. Các công trình nghiên cứu về công tác tư tưởng và đổi
mới công tác tư tưởng của Đảng
Tiêu biểu là các cuốn sách “Bàn về Đổi mới tư duy” của Đào
Duy Tùng (1987); “Đổi mới và phát triển ở Việt nam - Một số vấn đề
lý luận và thực tiễn” của Nguyễn Phú Trọng; “Đổi mới công tác tư
tưởng, lý luận phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của
Phạm Tất Thắng và Luận án “Đổi mới công tác tư tưởng của Đảng ở
Tây Nguyên” của Trương Minh Tuấn.
1.2.2. Các công trình nghiên cứu về tình hình tư tưởng và
công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ của Đảng, Nhà nước
Tiêu biểu là các cuốn sách: “Xử lý tình huống trong công tác tư
tưởng” của Mai Đức Thọ; “Một số vấn đề đổi mới nội dung, phương
thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới” của Phạm Văn Linh và
các bài báo: “Dư luận xã hội với công tác lãnh đạo, quản lý” của
Nguyễn Thị Ưng; “Công tác quản lý mạng xã hội trong tình hình
mới” của Lê Quang Tự Do; “Một số vấn đề về công tác dự báo tư
tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên hiện nay” của Trần Viết Lưu.
1.2.3. Các công trình nghiên cứu về công tác
tư tưởng của Đảng trong Quân đội
Tiêu biểu là các cuốn sách: “Tăng cường công tác tư tưởng của
Đảng trong quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới”
của Mai Hồng Bỉnh; “Đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng
trong Quân đội Nhân dân Việt Nam thời kỳ mới” của Trương Thành
Trung; “Một số vấn đề về công tác tư tưởng, lý luận trong quân đội
trước tình hình mới” của Lê Minh Vụ; “Công tác tư tưởng - văn hóa
trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam” của Đinh Xuân Dũng.
1.2.4. Các công trình nghiên cứu về công tác quản lý tình
hình tư tưởng trong Quân đội
Tiêu biểu là các cuốn sách: “100 tình huống tư tưởng có thể nảy
sinh ở đơn vị và biện pháp xử lý của cán bộ cơ sở” của Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị; “Quản lý các mối quan hệ xã hội của quân nhân ở đơn
vị cơ sở trong tình hình mới” của Nguyễn Thanh Tuấn và Đinh Quang
Tuấn; “Tăng cường quản lý tư tưởng học viên đào tạo sĩ quan cấp phân


6
đội hiện nay” của Đỗ Ngọc Sơn; “Giải pháp quản lý tư tưởng quân nhân ở
đơn vị cơ sở trong Quân đội hiện nay” của Nguyễn văn Hữu và cuốn “Kỷ
yếu hội nghị rút kinh nghiệm công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở đơn
vị cơ sở 5 năm (2009-2013) của Tổng cục Chính trị.
1.3. Khái quát kết quả nghiên cứu của các công trình đã
công bố có liên quan đến đề tài luận án và những vấn đề luận án
cần tập trung giải quyết
1.3.1. Khái quát kết quả nghiên cứu của các công trình đã
công bố có liên quan đến đề tài luận án
Thứ nhất, các công trình nghiên cứu nêu trên đã làm rõ một số vấn
đề lý luận về tư tưởng, CTTT, đổi mới CTTT, công tác QLTHTT. Một số
công trình đã phân tích khá sâu sắc, toàn diện quan điểm của CNMLN,
TTHCM, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vị trí, vai trò,
chức năng, nhiệm vụ của CTTT; về đổi mới CTTT; về công tác quản lý
và đổi mới công tác quản lý xã hội, quản lý con người.
Thứ hai, một số công trình nghiên cứu đã xây dựng được các
khái niệm về tư tưởng, đổi mới CTTT, quá trình QLTHTT, công tác
QLTHTT, xử lý tình huống trong CTTT; xác định các nguyên tắc đổi
mới CTTT; luận giải làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, tính cấp thiết
phải đổi mới, nâng cao chất lượng CTTT và QLTHTT.
Thứ ba, một số công trình nghiên cứu đã phân tích làm rõ tư
tưởng của quân nhân trong quân đội của một số nước tư bản, một số
nước trong khối NATO, trạng thái tinh thần, tâm lý của quân nhân;
nghiên cứu những nội dung, biện pháp của quân đội một số nước
trong rèn luyện tư tưởng, tinh thần, tâm lý quân nhân.
Thứ tư, phần lớn các công trình nghiên cứu đã đánh giá thực trạng
tình hình tư tưởng của xã hội, của nhân dân, tình hình tư tưởng của cán bộ,
sĩ quan, quân nhân cả tích cực và tiêu cực; chỉ rõ nguyên nhân nảy sinh tư
tưởng và rút ra những bài học kinh nghiệm, những mô hình tiến hành
CTTT trong quản lý xã hội, quản lý con người; đề xuất một số nội dung,
biện pháp quản lý quá trình tư tưởng, QLTHTT.
1.3.2. Những vấn đề đặt ra luận án tiếp tục giải quyết
Một là, tập trung nghiên cứu làm rõ quan niệm tư tưởng CBPĐ, cấu
trúc và biểu hiện tư tưởng của CBPĐ ở các SĐBB trong Quân đội. Xây


7
dựng quan niệm QLTHTT, công tác QLTHTT, đổi mới công tác
QLTHTT cán bộ cấp phân đội ở các SĐBB. Xác định, phân tích, luận giải
làm rõ nội dung, hình thức, biện pháp đổi mới công tác QLTHTT cán bộ
cấp phân đội; những vấn đề có tính nguyên tắc và tiêu chí đánh giá đổi
mới công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội ở các SĐBB trong Quân đội.
Hai là, tiến hành điều tra, khảo sát, tổng kết thực tiễn, thu thập
tư liệu, số liệu; nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng, xác định
nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm đổi mới công tác QLTHTT
cán bộ cấp phân đội
Ba là, dự báo THTT và đề xuất những giải pháp đổi mới công tác
QLTHTT cán bộ cấp phân đội ở các SĐBB trong Quân đội giai đoạn hiện nay.
Kết luận chương 1
Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án,
cho thấy, mỗi công trình khoa học có đối tượng, phạm vi, phương
pháp nghiên cứu cụ thể khác nhau nhưng đều khẳng định vai trò, tầm
quan trọng của CTTT, quản lý THTT quân nhân. Một số công trình
đã đề cập đến quan niệm, nội dung, hình thức, biện pháp tư tưởng
quân nhân. Tuy nhiên, chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu
về công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội. Đây là vấn đề rất mới,
hướng tiếp cận của luận án hoàn toàn độc lập, không trùng lặp với bất
kỳ công trình khoa học nào đã được công bố.
Chương 2
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG
CÁN BỘ CẤP PHÂN ĐỘI Ở CÁC SƯ ĐOÀN BỘ BINH
TRONG QUÂN ĐỘI
2.1. Cán bộ cấp phân đội và công tác quản lý tình hình tư
tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh trong Quân đội
2.1.1. Cán bộ cấp phân đội và tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở
các sư đoàn bộ binh trong Quân đội
* Quan niệm cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh
Cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh là người giữ các vị
trí chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, chuyên môn, kỹ thuật ở cấp tiểu đoàn,
đại đội, trung đội và tương đương, thực hiện chức trách, nhiệm vụ,
quyền hạn theo quy định, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của


8
cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, sự chỉ đạo của chính ủy, chính trị viên,
người chỉ huy cấp trên.
* Chức trách, nhiệm vụ của cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn
bộ binh trong Quân đội
Chức trách, nhiệm vụ của cán bộ chỉ huy tham mưu cấp phân
đội: thực hiện theo Quyết định số 735 QĐ/TM ngày 13/10/1993 của
Bộ Tổng tham mưu, QĐNDVN quy định chức trách, nhiệm vụ của
cán bộ chỉ huy tham mưu cấp phân đội. Chức trách, nhiệm vụ của cán
bộ chính trị cấp phân đội thực hiện theo Quyết định số 236/QĐ-CT
ngày 21/02/2019 của Chủ nhiệmTổng cục Chính trị, quy định chức
trách, nhiệm vụ của chính trị viên tiểu đoàn, đại đội.
* Quan niệm tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư
đoàn binh trong Quân đội
Tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh trong Quân
đội là sự hòa quyện nhận thức, ý thức, quan điểm, niềm tin, tình cảm,
động cơ, ý chí hành vi của cán bộ phân đội; phản ánh mọi mặt của
đời sống xã hội, thực tiễn hoạt động quân sự và cuộc sống, sinh hoạt;
biểu hiện ở thái độ, hành vi, giải quyết các mối quan hệ xã hội…
trong điều kiện môi trường hoạt động của các sư đoàn bộ binh.
* Cấu trúc tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh
trong Quân đội bao gồm: nhận thức, ý thức, quan điểm, niềm tin, ý
chí, động cơ chính trị, đạo đức, lối sống và hành vi chính trị, đạo đức,
lối sống của cán bộ cấp phân đội.
* Biểu hiện tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư
đoàn bộ binh trong Quân đội
Thứ nhất, biểu hiện thông qua ý nghĩ, quan điểm, thái độ và
hành động của họ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Thứ hai, biểu hiện trong các mối quan hệ của họ đối với Đảng,
Nhà nước, Quân đội, tập thể đơn vị, đồng chí đồng đội, cấp ủy, chính
quyền, nhân dân địa phương nơi công tác và cư trú.
Thứ ba, tư tưởng cán bộ cấp phân đội biểu hiện ở phẩm chất đạo
đức, lối sống của mỗi người.
Thứ tư, biểu hiện ở đời sống riêng tư của cán bộ, những vấn đề
nảy sinh từ chính cuộc sống, sinh hoạt, trong thế giới nội tâm của họ.


9
Thứ năm, biểu hiện ở thái độ, trách nhiệm đối với chức trách,
nhiệm vụ được giao; ý thức chấp hành PLNN, kỷ luật Đảng, KLQĐ,
các quy định của đơn vị.
Thứ sáu, tư tưởng cán bộ cấp phân đội biểu hiện ở lời nói, bài
viết, cử chỉ, điệu bộ, trạng thái tâm lý của cán bộ.
* Quan niệm tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư
đoàn bộ binh trong Quân đội
Tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh
trong Quân đội là những biểu hiện, diễn biến tư tưởng của cán bộ cấp
phân đội diễn ra trong thực tiễn hoạt động quân sự và cuộc sống, sinh
hoạt; phản ánh mức độ, trạng thái, xu thế phát triển về ý thức, nhận
thức, quan điểm, niềm tin, động cơ, ý chí, hành vi, các mối quan hệ
của họ đối với điều kiện kinh tế - xã hội ở các sư đoàn bộ binh.
Tình hình tư tưởng CBPĐ ở các SĐBB diễn ra ở các cấp độ,
phạm vi, tính chất khác nhau.
2.1.2. Quan niệm, đặc điểm, vai trò công tác
quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở
các sư đoàn bộ binh trong Quân đội
* Quan niệm công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp
phân đội ở các sư đoàn bộ binh trong Quân đội
Công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các
sư đoàn bộ binh trong Quân đội là tổng thể chủ trương, nội dung,
biện pháp của chủ thể, lực lượng tham gia và của bản thân từng cán
bộ sử dụng để tổ chức và điều khiển các hoạt động nắm bắt, phân
tích, đánh giá, dự báo, giải quyết, định hướng, đấu tranh, ổn định tư
tưởng của cán bộ cấp phân đội nhằm phát huy những tư tưởng tiến
bộ, tích cực, ngăn chặn, đẩy lùi những tư tưởng tiêu cực, lạc hậu, góp
phần xây dựng cán bộ cấp phân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu
thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Mục đích công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội ở các SĐBB là
thường xuyên nắm chắc THTT, giải quyết tốt những vấn đề tư tưởng
nảy sinh, phát huy những tư tưởng tiến bộ, tích cực; ngăn ngừa,
phòng chống những tư tưởng tiêu cực, lạc hậu; xây dựng, phát triển


10
phẩm chất nhân cách của CBPĐ, giúp cho đội ngũ này hoàn thành tốt
chức trách, nhiệm vụ được giao.
Chủ thể công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội ở các SĐBB là
các cấp ủy, tổ chức đảng, từ đảng ủy sư đoàn đến các chi ủy, chi bộ
đại đội, CU, CTV, người chỉ huy, CQCT. Trong đó, chủ thể trực tiếp
lãnh đạo công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội là chi ủy, chi bộ đại
đội, đảng ủy tiểu đoàn, đảng ủy trung đoàn. Chủ thể tham mưu, chỉ
đạo, hướng dẫn công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội là phòng
chính trị sư đoàn, ban chính trị trung đoàn. Chủ thể trực tiếp chỉ đạo,
tổ chức QLTHTT cán bộ cấp phân đội là đội ngũ CU, CTV, chỉ huy
cấp trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội.
Lực lượng tham gia công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội là
mọi cán bộ, đảng viên; các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân;
cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương nơi CBPĐ công tác, cư trú
và gia đình, người thân của CBPĐ.
Đối tượng của công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội là cán bộ
cấp phân đội, tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các SĐBB.
* Nội dung công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân
đội ở các sư đoàn bộ binh tập trung vào các nội dung chủ yếu, đó
là: Xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác
quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội; xây dựng, củng
cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý tình hình tư tưởng cán bộ
cấp phân đội; xác định, thực hiện các nội dung quản lý tình hình
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của CBPĐ, quan điểm, thái
độ, cử chỉ, hành vi của CBPĐ đối với nhiệm vụ xây dựng Quân
đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ chính trị của
đơn vị; kiểm tra, giám sát thực hiện công tác quản lý tình hình tư
tưởng cán bộ cấp phân đội; đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện
kỹ thuật cho hoạt động quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân
đội; sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác quản lý tình hình tư
tưởng cán bộ cấp phân đội.
* Hình thức, biện pháp công tác quản lý tình hình tư tưởng cán
bộ cấp phân đội ở các SĐBB tập trung vào các hình thức, biện pháp
chủ yếu đó là: Quản lý tình hình tư tưởng CBPĐ thông qua hình


11
thức, biện pháp nắm bắt, dự báo, phân tích, đánh giá, giải quyết, định
hướng, cổ vũ, động viên, đấu tranh tư tưởng, lý luận, ngăn chặn suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CBPĐ. Quản lý
tình hình tư tưởng CBPĐ thông qua công tác quản lý cán bộ, đảng
viên; sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng; thông qua công tác giáo dục
chính trị, tuyên truyền, cổ động, thi đua, khen thưởng; thông qua hoạt
động thực tiễn; thông qua tâm sự, trao đổi, đối thoại trực tiếp và tư
vấn tâm lý đối với cán bộ cấp phân đội; thông qua các chế độ, chính
sách, quy chế, quy định để QLTT cán bộ; thông qua hoạt động tự
quản lý tình hình tư tưởng của cán bộ cấp phân đội.
* Đặc điểm công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân
đội ở các sư đoàn bộ binh trong Quân đội
Một là, công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội
chịu tác động của nhiều yếu tố,mang tính chất định tính là chủ yếu.
Hai là, đối tượng của công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ
cấp phân đội đa số là sĩ quan trẻ, được đào tạo cơ bản, là người trực
tiếp giáo dục, quản lý, chỉ huy bộ đội.
Ba là, công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội
gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ huấn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
và các nhiệm vụ, các mặt công tác của các sư đoàn bộ binh.
Bốn là, công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội
được tiến hành theo hệ thống tổ chức ở các sư đoàn bộ binh.
* Vai trò công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân
đội ở các sư đoàn bộ binh trong Quân đội
Thứ nhất, công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân
đội là cơ sở quan trọng để đánh giá đúng cán bộ, kịp thời phát huy ưu
điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của cán bộ cấp phân đội.
Thứ hai, công tác quản lý tình hình tư tưởng có vai trò quan
trọng trong cổ vũ, động viên, định hướng tư tưởng đúng đắn cho cán
bộ cấp phân đội, đảm bảo mọi hoạt động, mọi mặt công tác của
CBPĐ theo đúng định hướng chính trị tư tưởng của Đảng.
Thứ ba, công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội
trực tiếp góp phần xây dựng trận địa tư tưởng, xây dựng cán bộ cấp


12
phân đội vững mạnh về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, hoàn
thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Thứ tư, công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội
có vai trò quan trọng trong đấu tranh tư tưởng, góp phần ngăn ngừa
từ sớm, từ xa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
2.2. Quan niệm, những vấn đề có tính nguyên tắc và tiêu chí
đánh giá đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp
phân đội ở các sư đoàn bộ binh trong Quân đội
2.2.1. Quan niệm, nội dung, hình thức, biện pháp đổi mới
công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư
đoàn bộ binh trong Quân đội
* Quan niệm đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ
cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh trong Quân đội
Đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở
các sư đoàn bộ binh là tổng thể các hoạt động do các chủ thể, lực lượng
tiến hành làm thay đổi, bổ sung, phát triển, hoàn thiện các nội dung, hình
thức, biện pháp công tác quản lý tình hình tư tưởng, nhằm không ngừng
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ
cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh trong tình hình mới.
* Nội dung đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ
cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh.
Một là, đổi mới việc xác định chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo công
tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội.
Hai là, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý tình hình tư
tưởng cán bộ cấp phân đội.
Ba là, đổi mới nội dung quản lý tình hình tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, các mối quan hệ xã hội của cán bộ cấp phân đội.
Bốn là, đổi mới kiểm tra, giám sát thực hiện công tác quản lý
tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội.
Năm là, đổi mới công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm quản lý
tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội.
Sáu là, tăng cường đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ


13
công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội.
* Hình thức, biện pháp đổi mới công tác quản lý
tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội
Đổi mới hình thức, biện pháp nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự
báo, giải quyết, định hướng, cổ vũ, động viên, đấu tranh tư tưởng, lý
luận, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
trong cán bộ cấp phân đội.
Đổi mới hình thức, biện pháp quản lý tình hình tư tưởng cán bộ
cấp phân đội thông qua công tác quản lý cán bộ, đảng viên, sinh hoạt
của các tổ chức ở các SĐBB.
Đổi mới hình thức, biện pháp quản lý tình hình tư tưởng cán bộ
cấp phân đội thông qua công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, cổ
động, thi đua, khen thưởng.
Đổi mới việc cung cấp, phản ánh, định hướng thông tin, định
hướng dư luận. Tăng cường tâm sự, trao đổi, đối thoại, tư vấn tâm lý
đối với cán bộ cấp phân đội.
Xây dựng và thực hiện tốt các quy định, chế độ về quản lý tình
hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội. Đổi mới các chế độ, chính sách,
quy chế, quy định để QLTT đối với ĐNCB cấp phân đội.
Đổi mới hình thức, biện pháp quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp
phân đội thông qua hoạt động tự quản lý tư tưởng của cán bộ cấp phân đội.
2.2.2. Những vấn đề có tính nguyên tắc đổi
mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân
đội ở các sư đoàn bộ binh trong Quân đội
Thứ nhất, đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ
cấp phân đội phải trên cơ sở lý luận Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, quan điểm, đường lối của Đảng.
Thứ hai, đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp
phân đội phải bám sát thực tiễn nhiệm vụ Quân đội, đơn vị, tình hình tư
tưởng và thực trạng công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân
đội.
Thứ ba, đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp
phân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hướng


14
vào xây dựng cán bộ cấp phân đội vững mạnh, hoàn thành tốt chức
trách, nhiệm vụ được giao.
Thứ tư, đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp
phân đội cần tiến hành toàn diện, đồng bộ, khoa học, có kế thừa,
chọn lọc những nội dung, biện pháp, những kinh nghiệm quản lý tình
hình tư tưởng ở các đơn vị trong toàn quân.
Thứ năm, đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ
cấp phân đội phải giải quyết có hiệu quả những vấn đề cấp thiết, bức
xúc trong đời sống của cán bộ cấp phân đội.
2.2.3. Tiêu chí đánh giá đổi mới công tác quản lý tình hình tư
tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh trong Quân đội
Thứ nhất, đánh giá nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể, lực
lượng đối với đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp
phân đội ở các sư đoàn bộ binh trong Quân đội.
Thứ hai, nội dung, hình thức, biện pháp đổi mới công tác
quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ
binh trong Quân đội.
Thứ ba, kết quả đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán
bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh.
Kết luận chương 2
Đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội
ở các sư đoàn bộ binh là tổng thể các hoạt động do các chủ thể, lực
lượng tiến hành làm thay đổi, bổ sung, phát triển, hoàn thiện các nội
dung, hình thức, biện pháp công tác quản lý tình hình tư tưởng, nhằm
không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đó, đáp ứng yêu
cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ cấp phân đội ở các sư
đoàn bộ binh trong tình hình mới.
Nội dung, hình thức, biện pháp đổi mới công tác quản lý
tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh rất
đa dạng phong phú. Cần căn cứ vào tình hình thực tiễn, đối
tượng, những kinh nghiệm trong công tác QLTHTT cán bộ cấp
phân đội ở từng đơn vị để xác định cho phù hợp. Để đổi công tác


15
QLTHTT cán bộ cấp phân đội đi đúng hướng, cần nắm chắc
những vấn đề có tính nguyên tắc đổi mới công tác QLTHTT cán
bộ cấp phân đội. Mặt khác cần bám sát các tiêu chí để đánh giá
đổi mới công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội ở các SĐBB trong
Quân đội thiết thực, hiệu quả.


16
Chương 3
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI
CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG CÁN BỘ CẤP
PHÂN ĐỘI Ở CÁC SƯ ĐOÀN BỘ BINH TRONG QUÂN ĐỘI

3.1. Thực trạng đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng
cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh trong Quân đội
3.1.1. Những ưu điểm
Một là, đa số cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên,
người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã nhận thức đúng, trách
nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác quản lý tình hình
tư tưởng cán bộ cấp phân đội.
Hai là, nội dung, hình thức, biện pháp đổi mới công tác quản lý
tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh đã đảm
bảo tính khoa học, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng.
Ba là, tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội cơ bản ổn định, đa
số có sự chuyển biến tiến bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối
sống, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
3.1.2. Những hạn chế, khuyết điểm
Một là, nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, chính ủy,
chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị về đổi mới công tác
quản lý tình hình tư tưởng còn hạn chế.
Hai là, nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác quản
lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở một số đơn vị còn chung
chung, thiếu cụ thể, chưa bám sát đối tượng, chậm đổi mới.
Ba là, tình hình tư tưởng một bộ phận cán bộ cấp phân đội chưa
thực sự vững vàng, chưa yên tâm công tác, thiếu trách nhiệm trong
thực hiện nhiệm vụ, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.
3.2. Nguyên nhân và một số kinh nghiệm đổi
mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân
đội ở các sư đoàn bộ binh trong Quân đội
3.2.1. Nguyên nhân của những ưu điểm
Một là, thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng
quân đội đã tạo cơ sở, điều kiện thuận lợi cho đổi mới công tác quản
lý tình hình tư tưởng ở các sư đoàn bộ binh.


17
Hai là, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, cơ
quan chính trị, cán bộ chính trị và người chỉ huy các cấp trong đổi
mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các
sư đoàn bộ binh.
Ba là, sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, lực lượng của đơn
vị với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình cán bộ.
Bốn là, đa số cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh đã nỗ
lực phấn đấu, tự giác tu dưỡng rèn luyện, tích cực tham gia công tác
quản lý tình hình tư tưởng và tự quản lý tư tưởng bản thân.
3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm
Một là, tác động của mặt trái kinh tế thị trường, âm mưu, thủ đoạn
chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.
Hai là, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác quản lý tình
hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội của một số cấp ủy, tổ chức đảng,
chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị chưa đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ba là, năng lực tiến hành công tác quản lý tình hình tư tưởng cán
bộ cấp phân đội của một số chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ
quan chính trị còn hạn chế.
Bốn là, sự phối hợp giữa các tổ chức, lực lượng trong tiến hành
đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng ở một số đơn vị chưa
chặt chẽ, còn nhiều bất cập.
Năm là, một số cán bộ cấp phân đội chưa tích cực, tự giác tu
dưỡng, rèn luyện, thiếu ý chí, nghị lực phấn đấu, chưa quản lý tốt tư
tưởng của bản thân.
3.2.3. Một số kinh nghiệm đổi mới công tác quản lý tình hình
tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh
Một là, thường xuyên coi trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm
của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy,
cơ quan chính trị các cấp về đổi mới công tác quản lý tình hình tư
tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh.


18
Hai là, thường xuyên nắm chắc nhiệm vụ chính trị, đối tượng
quản lý để xác định nội dung, biện pháp đổi mới công tác quản lý
tình hình tư tưởng phù hợp.
Ba là, đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp
phân đội phải toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.
Bốn là, đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp
phân đội phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, phát huy nhân tố
tích cực, đẩy lùi nhân tố tiêu cực; chủ động dự báo, kịp thời phát hiện
và giải quyết những vấn đề nảy sinh.
Năm là, phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, lực lượng, tạo nên
sức mạnh tổng hợp trong đổi mới công tác quản lý tình hình tư
tưởng; đề cao tính tích cực, tự giác của cán bộ cấp phân đội trong tự
quản lý tình hình tư tưởng.
Kết luận chương 3
Nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng của công tác QLTHTT cán
bộ cấp phân đội trong xây dựng ĐNCB, xây dựng đơn vị vững mạnh
về chính trị, những năm qua, đa số cấp ủy, tổ chức đảng, CU, CTV,
người chỉ huy, CQCT ở các SĐBB đã có nhiều chủ trương, biện pháp
lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, biện pháp công tác QLTHTT.
Tuy nhiên, ở một số sư đoàn, việc đổi mới công tác QLTHTT CBPĐ
vẫn còn hạn chế. Chưa tạo được chuyển biến tích cực, vững chắc về
nhận thức, trách nhiệm của một số tổ chức, lực lượng tham gia vào
quá trình đổi mới công tác QLTHTT. Nội dung, biện pháp đổi mới
công tác QLTHTT CBPĐ chưa toàn diện, thiếu trọng tâm, trọng
điểm, chưa thực sự hiệu quả, … Điều đó đã tác động không tốt đến
chất lượng, hiệu quả công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội ở các
SĐBB. Những hạn chế, khuyết điểm về đổi mới công tác QLTHTT
cán bộ cấp phân đội ở các SĐBB có nhiều nguyên nhân, cả khách
quan, chủ quan. Từ thực trạng, nguyên nhân ưu, khuyết điểm về đổi
mới công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội ở các SĐBB, rút ra
những kinh nghiệm thiết thực nhằm xác định các giải pháp để tiếp tục
đổi mới công QLTHTT cán bộ cấp phân đội ở các SĐBB trong Quân
đội giai đoạn hiện nay.


19
Chương 4
YÊU CẦU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC
QUẢN LÝ TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG CÁN BỘ CẤP PHÂN ĐỘI
Ở CÁC SƯ ĐOÀN BỘ BINH TRONG QUÂN ĐỘI
GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
4.1. Dự báo tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội và yêu
cầu đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân
đội ở các sư đoàn bộ binh trong Quân đội giai đoạn hiện nay
4.1.1. Dự báo tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư
đoàn bộ binh trong Quân đội giai đoạn hiện nay
* Dự báo xu hướng tư tưởng tích cực của cán bộ cấp phân đội
Một là, tuyệt đại đa số cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh
nhận thức đúng đắn về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, về đối tác, đối tượng;
tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Hai là, đa số cán bộ cấp phân đội có động cơ nghề nghiệp đúng
đắn, có ý chí phấn đấu vươn lên, tận tâm, tận lực với công việc.
Ba là, nhu cầu nắm bắt, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông
tin đang là một trào lưu trong tư tưởng, nhận thức và cuộc sống sinh
hoạt của cán bộ cấp phân đội.
* Dự báo xu hướng tư tưởng tiêu cực của cán bộ cấp phân đội
Một là, một bộ phận cán bộ cấp phân đội băn khoăn, thậm
chí hoài nghi, dẫn đến suy giảm lòng tin đối với con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội và tương lai phát triển của đất nước; nhận thức
về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội, về đối tác, đối
tượng chưa đầy đủ.
Hai là, một số cán bộ cấp phân đội có biểu hiện lối sống thực
dụng, đề cao tư tưởng hưởng thụ, coi nhẹ trách nhiệm cống hiến của
bản thân, mơ hồ trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù
địch, chưa coi trọng đúng mức các giá trị tư tưởng văn hóa tốt đẹp
của dân tộc, quân đội, đơn vị.
Ba là, một số cán bộ cấp phân đội chưa hứng thú nghề nghiệp,
còn đam mê những trò chơi trên mạng, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật,
bàng quan trước những khó khăn của đơn vị, của đồng đội.


20
Bốn là, các mối quan hệ xã hội của cán bộ cấp phân đội có sự
phát triển đa dạng, phức tạp hơn.
4.1.2. Yêu cầu đổi mới công tác quản lý tình
hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ
binh trong Quân đội giai đoạn hiện nay
Một là, quán triệt đúng đắn, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các
quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng, công tác cán bộ trong thời
kỳ mới trong suốt quá trình đổi mới công tác quản lý tình hình tư
tưởng cán bộ cấp phân đội.
Hai là, đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ
cấp phân đội ở các SĐBB phải làm cho cán bộ cấp phân đội luôn
tin tưởng, tự hào, phấn khởi, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử
thách, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trong mọi điều kiện,
hoàn cảnh.
Ba là, giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy
đảng, cơ quan chính trị, cán bộ chủ trì trong đổi mới công tác quản lý
tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh.
Bốn là, nội dung, biện pháp đổi mới công tác quản lý tình hình
tư tưởng cán bộ cấp phân đội phải bảo đảm tính khoa học, bám sát
thực tiễn, phù hợp với đối tượng, tiến hành thường xuyên, toàn diện,
có trọng tâm, trọng điểm.
Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực
lượng, kế thừa, chọn lọc những kinh nghiệm hay về quản lý tình hình
tư tưởng của các đơn vị trong toàn quân.
4.2. Những giải pháp đổi mới công tác quản lý
tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ
binh trong Quân đội giai đoạn hiện nay
4.2.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực
lượng đối với đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ
cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh giai đoạn hiện nay


21
Trước hết, các chủ thể, lực lượng phải có sự đổi mới tư duy về
công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư
đoàn bộ binh.
Hai là, thường xuyên quán triệt, tuyên truyền làm cho các
chủ thể, lực lượng nhận thức sâu sắc về vai trò tầm quan trọng
của công tác quản lý tình hình tư tưởng và sự cần thiết phải đổi
mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở
các sư đoàn bộ binh.
Ba là, tuyên truyền, quán triệt làm cho các chủ thể, lực lượng
nắm vững bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc công
tác tư tưởng, công tác cán bộ của Đảng, bảo đảm cho đổi mới công
tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ
binh đạt chất lượng, hiệu quả.
Bốn là, phổ biến, quán triệt cho các chủ thể, lực lượng nắm chắc
về tình hình tư tưởng và thực trạng công tác quản lý tình hình tư
tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh.
Năm là, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng,
chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, người chỉ huy đối với đổi
mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội.
4.2.2. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức,
biện pháp quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp
phân đội ở các sư đoàn bộ binh trong Quân đội
giai đoạn hiện nay
* Đổi mới nội dung quản lý tình hình tình hình tư tưởng cán bộ
cấp phân đội
Đổi mới nội dung quản lý tình hình tư tưởng chính trị, tình hình
đạo đức, lối sống của cán bộ cấp phân đội, các mối quan hệ xã hội,
diễn biến tư tưởng của cán bộ cấp phân đội. Đổi mới nội dung quản
lý thái độ, trách nhiệm, hành vi ứng xử của cán bộ cấp phân đội, nhất
là thái độ, cử chỉ của cán bộ đối với công việc, nhiệm vụ được giao,
thái độ đối với cấp trên, cấp dưới, đồng chí đồng đội.


22
* Đổi mới hình thức, biện pháp quản lý tình hình tình hình tư
tưởng cán bộ cấp phân đội
Đổi mới hình thức, biện pháp nắm bắt phân tích, đánh giá,
phân loại tư tưởng cán bộ cấp phân đội. Đổi mới hình thức, biện
pháp dự báo tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội. Đổi mới hình
thức, biện pháp giải quyết, định hướng tư tưởng cán bộ cấp phân
đội. Đổi mới hình thức, biện pháp đấu tranh tư tưởng, lý luận;
ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự
diễn biến”, tự chuyển hóa” trong cán bộ cấp phân đội. Tiếp tục đổi
mới hình thức, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối
sống cho cán bộ cấp phân đội. Xây dựng và thực hiện tốt các quy
định, chế độ về quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội.
Tăng cường trao đổi, đối thoại, tâm sự, tư vấn tâm lý với cán bộ
cấp phân đội. Đổi mới việc cung cấp, phản ánh, định hướng thông
tin, định hướng dư luận. Tăng cường công tác quản lý tình hình tư
tưởng thông qua hoạt động thực tiễn của cán bộ cấp phân đội
4.2.3. Phát huy tính tích cực, chủ động của đội ngũ cán bộ cấp
phân đội ở các sư đoàn bộ binh trong tự quản lý tình hình tư
tưởng
Trước hết, các chủ thể, lực lượng phải có sự đổi mới tư duy về
công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư
đoàn bộ binh.
Thứ hai, tích cực, chủ động, tự bồi dưỡng, rèn luyện tư tưởng
tích cực, loại bỏ tư tưởng tiêu cực
Thứ ba, tự giáo dục, rèn luyện hành vi thói quen theo chuẩn mực
của Quân đội, đơn vị, gia đình và xã hội, tự giác ghép mình vào tổ
chức, tôn trọng tổ chức
Thứ tư, tích cực, chủ động động viên, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau
khắc phục khó khăn, yên tâm, phấn khởi công tác


23
Thứ năm, tích cực, chủ động tự phê bình và phê bình, kịp thời
đấu tranh, khắc phục những biểu hiện tư tưởng lệch lạc, ngăn ngừa tư
tưởng tiêu cực, lạc hậu để cùng trưởng thành tiến bộ
Thứ sáu, các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ
huy, cơ quan chính trị thường xuyên quan tâm, định hướng phát
huy tính tích cực, tự giác của cán bộ cấp phân đội trong tự quản
lý tình hình tư tưởng
4.2.4. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ
trì, cơ quan chức năng cấp trên đối với đổi mới công tác quản lý
tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh
trong Quân đội giai đoạn hiện nay
Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy quân khu,
quân đoàn đối với đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ
cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh.
Hai là, tăng cường sự chỉ đạo của chính ủy, tư lệnh quân khu,
quân đoàn đối với đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ
cấp phân đội.
Ba là, tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn của cục chính trị quân
khu, quân đoàn.
Bốn là, tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn của phòng tuyên huấn
quân khu, quân đoàn.
4.2.5. Phát huy sức mạnh tổng hợp trong đổi
mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ
cấp phân đội ở các sư đoàn bộ binh trong Quân
đội giai đoạn hiện nay
Một là, phát huy vai trò của thường vụ, đảng ủy sư đoàn, thường
vụ, đảng ủy trung đoàn đối với đổi mới công tác quản lý tình hình tư
tưởng cán bộ cấp phân đội
Hai là, phát huy vai trò của đảng ủy tiểu đoàn, chi bộ đại đội đối
với đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội
Ba là, phát huy vai trò của hệ thống tổ chức chỉ huy cấp tiểu
đoàn, đại đội.


24
Bốn là, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, hội đồng
quân nhân
Năm là, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi
đóng quân, nơi cư trú, đơn vị kết nghĩa, gia đình và người thân của cán bộ
Sáu là, tổ chức tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ cấp
phân đội, xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh.
Bẩy là, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách đối với cán bộ
cấp phân đội
Kết luận chương 4
Trong những năm tới, tình tình tư tưởng CBPĐ diễn biến theo
cả xu hướng tư tưởng tích cực và xu hướng tư tưởng tiêu cực, tác
động nhiều chiều đến đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng
CBPĐ ở các SĐBB. Để đổi mới công tác QLTHTT cán bộ cấp phân
đội ở các SĐBB, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng, CU, CTV, người chỉ
huy, CQCT các cấp cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với
công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội. Tăng cường sự lãnh đạo,
chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ
quan chức năng. Thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp
QLTHTT cán bộ cấp phân đội. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các
tổ chức, lực lượng và vai trò tự quản lý tư tưởng của CBPĐ ở các
SĐBB. Thực tiễn luôn vận động phát triển, tư tưởng CBPĐ cũng
luôn vận động, phát triển. Vì vậy, đòi hỏi các cấp ủy, cán bộ chủ trì
các đơn vị cần vận dụng linh hoạt, đồng bộ các giải để quá trình đổi
mới công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội ở các SĐBB đạt chất
lượng, hiệu quả.
KẾT LUẬN
Quản lý tình hình tư tưởng CBPĐ là một nội dung quan trọng
của CTTT, công tác cán bộ. Quản lý tốt tư tưởng của CBPĐ sẽ giúp
cho cấp ủy, CU, CTV, người chỉ huy, CQCT nắm chắc, đánh giá đúng
THTT cán bộ, qua đó có biện pháp giáo dục, rèn luyện CBPĐ phát


25
huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế khuyết điểm, không
ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội
ở các sư đoàn bộ binh là tổng thể các hoạt động do các chủ thể, lực
lượng tiến hành làm thay đổi, bổ sung, phát triển, hoàn thiện các nội
dung, hình thức, biện pháp công tác quản lý tình hình tư tưởng, nhằm
không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đó, đáp ứng yêu
cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ cấp phân đội ở các sư
đoàn bộ binh trong tình hình mới.
Những năm qua, việc đổi mới công tác QLTHTT cán bộ cấp
phân đội ở các SĐBB đã được đa số các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Tuy nhiên, việc đổi mới công tác
QLTHTT cán bộ cấp phân đội ở một số đơn vị vẫn còn những hạn
chế, yếu kém, bất cập cả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
Những thành công và hạn chế về đổi mới công tác QLTHTT đều có
nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ
quan là cơ bản. Trên cơ sở thực trạng đổi mới công tác QLTHTT cán
bộ cấp phân đội, rút ra những kinh nghiệm để vận dụng vào quá trình
đổi mới công tác QLTHTT cán bộ cấp phân đội ở các SĐBB hiện nay
đạt chất lượng, hiệu quả
Trong những năm tới, tình hình tư tưởng CBPĐ diễn ra theo
các chiều hướng cả tích cực, và tiêu cực. Vì vậy, quản lý tốt THTT
cán bộ cấp phân đội ở các SĐBB trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi
các đơn vị cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới công tác
quản lý tình hình tư tưởng CBPĐ cho phù hợp. Qúa trình đổi mới
cần phải kiên trì, bền bỉ, tiến hành đổi mới một cách khoa học,
đồng bộ, phát huy vai trò, sức mạnh của các tổ chức, lực lượng
nhằm quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của CBPĐ, góp phần
nâng cao chất lượng chính trị tinh thần, xây dựng trận địa tư tưởng
vững chắc ở đơn vị; giúp cho CBPĐ luôn hoàn thành tốt mọi
nhiệm vụ được giao trong mọi điều kiện hoàn cảnh.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×