Tải bản đầy đủ

Nhân tố hấp dẫn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các nước đông bắc á vào việt nam

12456789


77
4
5
5
8

 !7

"8# 
$

%
5&
47
5'
6
&

(41)
6
7 5*+

,-65./
4
56502512323


013456789

6
6
3
494
97
!6
"7#

$

%9
4&936 4
'959&9

(30)95
6
4*
+
9 ,3 -4

$

+./-0123234

565
4/789:;<=>:?@9=AB@=C>DE=>FGH3/I
/I

J5K4

 14LMNMN


1

2346789
7
111 !"#$"!"#%$"&"'"(1
)*+",-$.).!/#-$ !$1012.%"(1"!"!13*($1
204 !"#$"!"#%$"&"'
56789:;<=>?@<<<<<<<<<<<<<=DEJKLMNO
PQR
SMOL

TLUO
VLWX
VLYZ11

234678


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×